Skip to main content

Full text of "Dagbok förd under kriget i Finland 1788-1790"

See other formats


Google This is a digital copy of a bix>k ihal was preservcd for generations on library sIil-Ivl-s before il was carefully scanncd by Google as part of a projecl 

to make thc workl's books discovcrable onlinc. 

Il has survived long enough Tor ihe copyrighl lo expire and thc book to enter thc public domain. A publie domain book is one thai was never subjecl 

lo copyrighl or whose legal copyrighl lerm has expired. Whelher a book is in ihe publie domain may vary eounlry lo eounlry. Publie domain books 

are our galeways lo ihe pasl. represenling a weallh of hislory. eullure and knowledge ihafs ollen dillieull lo diseover. 

Marks, notations and other marginalia present in ihe original volume will appcar in this lile - a reminder of this book's long journey from thc 

publisher lo a library and linally lo you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner wilh libraries lo digili/e publie domain materials and make ihem widely aeeessible. Publie domain books belong to thc 
public and wc are merely iheir euslodians. Neverlheless. ihis work is expensive. so in order lo keep providing lliis resouree. we have laken steps lo 
prevent abuse by eommereial parlies. iiiclucliiig placmg leehnieal reslrielions on automated querying. 
We alsoasklhat you: 

+ Make non -eommereial u.se of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals. and we requesl ihat you usc thesc files for 
personal, non -eommereial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort lo Google's system: If you are eondueting researeh on machine 
translation. optieal eharaeler reeognilion or olher areas where aeeess to a large amount of texl is helpful. please eontael us. We encourage the 
use of public domain materials for lliese purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "walermark" you see on eaeh lile is essenlial for inlbrming people aboul this projeel and hclping them lind 
additional materials ihrough Google Book Seareh. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use. remember thai you are responsible for ensuring thai whai you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the publie domain for uscrs in thc Uniied Staics. thai thc work is also in ihc publie domain for users in other 

eounlries. Whelher a book is slill in copyrighl varies from eounlry lo eounlry. and we ean'l offer guidance on whelher any speeilie use of 
any speeilie bix>k is allowed. Please do nol assume ihal a b<x>k's appearanee in Google Book Search means it can be used in any manncr 
anywhere in the world. Copyrighl infrmgemenl liabilily can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universal ly aeeessible and useful. Google Book Seareh helps readers 
diseover ihe world's books wlule lielpmg anlliors and publishers reaeh new audienees. You ean seareli ihrough I lic I ull lexl of ihis book on I lic web 
al |_-.:. :.-.-:: / / bööki . qooqle . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som liar bevarats i generationer pa bibliotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skärmade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga all upptäcka pa nätet. 

Den har överlevt, sa länge att upphovsrätten har utgått och boken liar blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit, allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som mänga gånger är svart att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 

långa färd från förlaget, till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer for användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete ined bibliotek och göra dem tillgängliga fen- 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men del här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahälla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder lör att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat, infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit, fram Google boksökning för att det, ska användas av enskilda personer, o di vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag rill Googles system. Om du forskar i maskinövorsättning. rext igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgäng till stora mängder text, ta da kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• fiibehalla uppliovsmärkol 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för at i informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material pa Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att. se till att det du gör är lagligt. Förutsätt, inte att. en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig at frän land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillatet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok gar att använda pa vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet, för upphovsräl.lsbrol.l. kan vara mycket högt,. 

Om Google boksökning 

Googles mal är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och förlän are och fö rläggare all na nya målgrupper. Du kan söka igenom all text. i den här boken pa webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| o -\ 
, SKRIFTEft UTGIFNA Af 

v SVENSKA UTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND. v. "t xi.iv. 


\ * lA DAGBOK / \* \ FORD UNDER KRIGET 1 FINLAND 1788M790 JO? i **, AUDITOREN CARL CHRISTOPHER EKMAN. v MED FÖRFATTARENS PORTRAM OfclH EN KAJtTAA ( 
--; \ ,- 


1 ' ■ \ 
■ 


l *" 


. HELSINGFORS 1900. 


9 
) •. . . .^ - '.; ■ 


' 
v- 


S~ 
1 y 


' « 

r 

sr 


l< '^-niö r s¥p- Tillkånnagifvande. v Personer, som önska inträda i Svenska , LUerätursäUskapet, 
kunna anmäla sig hos Sällskapets, skattmästare, direktör 13ig fr. 
Kullluem, å Fennias kontor, Unionsgatan 25. Sällskapets medlem- 
mar fordetas t' tre kategorier: stiftande medlemmar* , ktiilkä in- 

i . ' • ' 

betala 200 mark eller Uänltöfver, , f $tändiga medlemmar" , hvilka ett. 
gång för alla erlägga 100 mark, samj, ^årsmedlemnmr^, hvilka\ 
betala 10 marfy årligen, i lolf ars tid, hvarefter de öfver föras till 
ständiga medlemmar. Ständiga ock årsmeätemmar kunna öfvergå 
tia stiftande medlemmar genom , att inbetala ^differensen mellan ■* 
stiftareafgiften . 200 mark och det som ,de tidigare eriatft tM Sätt- r 
skåpet. Saftande medlemmar äga rätt att erhålla samtliga ut- 
kommande tomer af Sällskapets skrifter;^ ständiga och årsmedlem- 
mar få alla Förhandlingar och fippscttser, men af de öfriga skrif- 
terna blott de mera populära. Nyinträdande stiftande medlemmar 
erhålla ännu gratip de flesta förut utkoråna tomer.- Så VM äldre 
som nya ständiga medlemmar och årsmedlemjnar kunna för hajfva v 
priset tillösa sig de tomer, hvilka utdelas endast dt stiftare, genom n 
att insända rekvisitioner och penmngar till Sällskapets arkivarie, 
lektor Élis^ Lagerblad, Myntgatan 5. ^ " 

Med Sveriska JÅtexatursällskapet i Uppsala har Överenskom- 
melse ingdtts, att i i detsamma mot erläggande af endast Jialf af gift 
eUer 3 kronor, postportot inberäknadt, hinna inttäda medlemmar 
af Svenska Literatursallsjkapet i, Finland, hvilka f därigenöm IMfva 
delaktiga af det i' Sverige värkande Sällskapets skrifter. Också ' 
äga medlemmarna, af bägge Litefälwwllskapen rätt att för halfva 
priset ällosa sig de häda Sällskapens aläré skrifter, så } vida de ej 
äro utgångna. Ständiga medlemmar ■ af JJppsala-sälUkapei kun&a 
IAteratursällshapets i Finland medlemmar bftfva, om de så önska, 
mot en af gift en gång för alla af 50^kwnoi\ Inträdessökdndé 
äga anmäla sig tils vidare Hos lektor Lagerblad. 'V t- 

A - - ,/ v «A -s <ft\TJ J \ &■-/: SKRIFTER 
,4 UTGIFNA AF ii 
FINLAND. XLIY. 
*-- V <w. DAGBOK FÖRD UNDER KRIGET I FINLAND 1788-1790 AF AUDITOREN CARL CHRISTOPHER EKMAN. UTGIFVEN AF REINH. HAUSEN. MED FÖRFATTARENS PORTRÄTT OCH EN KARTA. HELSINGFORS 1900. o .ev 


V 
SKRIFTER UTGIFNA AF SVENSKA UTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND. v xuv. DAGBOK / x FORD UNDER KRIGET I FINLAND 1788—1790 i \ JlF i «• . AUDITOEEN CARL CHRISTOPHER EKMAN. 


y MED FÖRFATTARENS PORTRÄTT OCH EN KAJtTA. 
HELSINGFORS 1ÖÖ0. r- ') ) ,- 1 r /C IV 

o 

23 okt., inskrefs han vid Abo akademi, såsom medlem af 
sveo-go tiska nationen, och blef där magister den 28 juni 

o 

1775. I okt. 1776 antogs han till auskultant i Abo hof- 
rätt och utnämndes till vice notarie därsammastädes den 
8 mars 1779. Blef sedan auditör vid Abo läns infanteri- 
regemente, i hvilken egenskap han bivistade de af honom 
här skildrade fälttågen. Var 1792 kanslist vid kongl. 
öfverauditörsämbetet och utnämndes omsider den 13 aug. 
1795 till borgmästare i Nystad. Från denna befattning 
undfick han afsked den 12 febr. 1816. Han dog i Nystad 
den 22 januari 1818. 

Om orsaken till Ekmans öfverflyttning till Finland 
vet en släktsägen förtälja, att han såsom belöning för sin 
dagbok, hvilken han skall hafva företett G-ustaf III, fått 
konungens egenhändigt underskrifna »fullmakt" eller „gåf- 
vobref " å först ledigblifvande lagsaga (!) i Svea rike. Då 
efter monarkens död en sådan ledighet yppat sig, skall 
Ekman för vederbörande hafva uppvisat nämnda full- 
makt", men fått af den dåvarande regeringen till svar, 
att densamma ej fäste något afseende vid den aflidna 
konungens löften, och att dessutom „död bröte kontrakt". 
Besviken i sin förhoppning och förnärmad skall han då 
beslutit att för alltid vända Sverige ryggen och öfverflytta 
till Finland, en föresats den han ock snart därefter skall 
hafva satt i verket. 

Sannolikare än allt detta är dock, att Ekmans stadig- 
varande bosättning här i landet f öranledts af en helt annan 
omständighet. Förmodligen under krigsåren, då hans re- 
gemente på tåg till och från riksgränsen passerade Bjernå, 
hade nämligen Ekman knutit bekantskap med dottern till 
kyrkoherden därsammastädes, kontraktsprosten magister 
Anders Gadolin, och hans senare maka, Sara Pipping. Sara 
Elisabet var hennes namn, och hon var född i Bjernå den 19 oktober 1771. Bekantskapen torde ömsesides väckt öm- 
mare känslor; visst är att densamma ledde till äktenskap, 
hvilket — enligt Bjernå kyrkas vigselbok — ingicks den 
2 september 1792. Ekman var då, såsom af det föregående 
framgår, endast kanslist vid kongl. öfverauditörsämbetet, 
en befattning som helt säkert var föga inbringande. Utan 
tvifvel var det en sträfvan att så fort som möjligt komma 
till en bättre lefnadsställning — kanske ännu därtill en 
önskan hos hans hustru att få kvarstanna inom sitt hem- 
lands gränser — som föranledde Ekman att några år där- 
efter söka den lediga borgmästaretjänsten i Nystad. Allt- 
nog, detta steg kom att för alltid binda honom vid Finland. 

o 

Aren skredo fram, och äktenskapet välsignades med 
en riklig barnaskara. Att dennas uppfostran stundom 
torde ingifvit föräldrarne icke så ringa ekonomiskt be- 
kymmer, därom vittnar i sin mån en liten, gulnad pap- 
perslapp, som äldste sonen instuckit i en mindre toilettask, 
och hvarå han tecknat, att i asken förvarats hans moders 
„ diaman thalsprydnad[er], hvilka med tiden uppåtos af 10 
hungriga barnungar". Denna skara smälte dock efter hand 
betydligt tillsamman. Då modern, endast några få må- 
nader efter mannens bortgång, den 15 juli 1818 afled (i 
Nystad), funnos i lifvet endast följande fem barn: 

Fredrik Joakim, född i Nystad 29 januari 1798, fil. 

o 

doktor, kapellan i Abo, död i Helsingfors 13 mars 1872. 
Gift 1830 med Sofia Agatha Ingman, död 1876. (Se vidare 
„Finsk Biogr. Handbok", där dock hans födelsedag är 
orätt angifven.) 

2) Johanna (Jeanette) Elisabet, född i Nystad 24 juni 
1796, död, af lungsot, i S:t Marie den 11 mars 1846. Gift 
1833 med kuramgerens i Bjernå, sedermera kyrkoherden 
i Nousis, Fredrik Wilhelm Rancken (i hans l:sta gifte), 
död 1879. VI 

3) Sara Carolina, född i Nystad 16 februari 1800, 
död i Helsingfors 24 maj 1875. Gift 1827 med sin kusin 
teologiedocenten, sedermera professorn, Jakob Algot Ga- 
dolin, död 1848. 

4) Oustafva Magdalena, född i Nystad 7 april 1804, 
död i Toholampi kapell 8 juli 1858. Gift 1833 med lektorn 

o 

vid Abo gymnasium Gustaf Wilhelm Rönnbäck, död 1834. 

5) Robert Wilhelm, född i Nystad 13 augusti 1808, 
hofmålare, död i Åbo 19 februari 1873. Gift 1848 med 
Josefina Pippingskjöld, död 1871. (Se „Finsk Biogr. Hand- 
bok", till hvars uppgifter förtjänar läggas följande anteck- 
ning af hof målaren Ekman: „Den 27 januari 1827 var 
[svenska] målareakademins utdelning af pris, da mig till- 
deltes Tessinska medaljen, både till värde och vikt stor; 
och således hoppade jag öfver en därunder varande, den 
Meijerska".) 

Föräldrahemmet karakteriseras af den äldste sonen 
såsom kärleksfullt och gladt. „Men så fanns där ock — 
säger han — musik i huset: fortepiano, 3 violiner, 2 lutor, 
2 utomordentliga flickröster — systrarna Jeanettes och 
Carolinas — allt i salig harmonie". Huru den närmaste 
framtiden efter föräldrarnas död gestaltade sig för barnen, 
därom upplyser oss följande utdrag ur majoren N. A. Ga- 
dolins själfbiografiska anteckningar (manuskr.): 

„1818 om hösten fingo vi en ny medlem i; familjen, 
nämligen Sara Carolina Ekman, hvars mor hette Gadolin 
och var gift med borgmästaren Ekman i Nystad. Hon 
var kusin till oss, och då föräldrarna dogo, delades barnen 
emellan släktingarna. Äldsta sonen och dottern, Fredrik 
och Johanna, kommo till domprosten Gustaf Gadolin; den 
3:dje dottern Gustaf va till hotrådet Hedman, och yngsta 
sonen, sedermera hof målaren Robert Wilhelm, till löjtnant 

o 

Wilhelm Gadolin på Ävik i Somero. Carolina Ekman var VII 

då 18 år och en glad och talangfull flicka, som mycket 
upplifvade det annars tröga hemlifvet. Hon blef seder- 
mera gift med min äldste bror. Jag kommer ihåg den 
första aftonen hon var hos oss. Hon var ej förlägen, som 
fallet vanligen är, då en ung person för första gången 
inträder i ett främmande hus, ty vi hade ju ej sett henne 
förut. Hon spelade piano efter gehör ganska ledigt, och 
vi hörde alla på henne med stort nöje; hon hade äfven 
en god och vacker röst. Hon berättade för oss om sitt 
forna hem och hade en sällsynt gåfva att kläda sina tankar 
i ord. Jag har sedermera alltid haft mycket nöje af hennes 
sällskap och lediga konversation, helst den ej inskränkte 
sig till hvardagliga saker, utan hon kunde resonera i äm- 
nen öfverstigande en vanlig fruntimmers-horisont". 

Originalet till Ekmans här bifogade skuggporträtt, 
är klippt af sonen Fredrik Joakim. Han har på samma 
sätt afbildat också sin moders anlete, som visar en rätt 
intagande profil. Af detta porträtt har en kopia blifvit 
tagen för statsarkivets samlingar. Fru Julia Gadolin, som 
eger dessa originalporträtt, har benäget ställt desamma till 
undertecknads förfogande. För detta tillmötesgående äf- 
vensom för den ingående släktutredning fru Gadolin haft 
godheten meddela mig, får jag härmed uttrycka min lif- 
liga erkänsla. Med tacksamhet vill jag bär nämna äfven 
kyrkoherden i Bjernå B. G. Lindeli och borgmästaren 
i Nystad K. H. Arola, hvilka benäget tillhandagått mig 
med begärda upplysningar. Slutligen hembär jag ock till 
lektor E. Lagerblad en vänlig tacksägelse, för det han 
under arbetets tryckning öfversett det sista korrekturaf- 
draget. 

Helsingfors den 15 februari 1900. 

Reinh. Hausen. År 1788. 

Den 2 juni. Samlades regementet till 5 kompanier 
uppå Kärsemäki malm. 

Den 3 juni. Klockan 12 marscherade 5 kompanier 
genom Åbo stad. 

Kl. 3 e. in. reste jag ifrån Abo tillika med adjutanten 
Fingerros; var inne pa Kustö och tog af sked af fru gref- 
vinnan Hastfer; reste därifrån kl. 8 och ankom till Vista 
by i Pemar socken kl. 11 om aftonen, där regementet 
sammanstött med lif- och premier-majorens kompanier, 
som där samma dag samlats, samt där regementet hade 
sitt första nattläger kantonerande. 

Anmärkningar in politieis: Berättades och gissades 
det Kongl. Maj:t efter någon slutad allians med kronorna 
Danmark och Preussen, i anseende till den ställning hvari 
kriget emellan Ryssland och turkarne — däruti Öster- 
riket jämväl tagit del och parti emot turkarne och för- 
klarat sig för Ryssland — försatt hela Europa, hade för 
afsikt att angripa Ryssland med krig. 

Flere orsaker vore som dessutom skulle föranlåtit 
konungen af Sverige till fientlighet, såsom någon rörelse 
i Ryssland, därigenom Sverige skulle hafva mycket att 
befara, hvaribland afseende å Finlands själfständighet med 
mera var en stor orsak. 

Till att sa mvcket säkrare fa armén tillsammans skall 
kungen hört rådet, som ock samfäldt tillstyrkt konungen 
att gripa till vapen. 

Men hufvudafsikten med denna krigsrörelse skulle 
bestå däruti, att de supponerade 3:ne förenta makterna 2 1? 88, juni. 

hade någon partage traktat å bane. Preussen skulle få 
Livland, och Sverige skulle därvid få på dess lott det för- 
lorade Finland. Men som inga probabla grunder till allt 
detta kunde uppgifvas, så hade man högsta tvifvelsmål 
om alla dessa granna anstalter och uträkningar. 

Väderleken var vacker, men kall om nätterna. Åk- 
rarna stodo någorlunda vackra, men lofvade icke tillräck- 
lig föda för armén. 

Den 4 juni. Af tågade regementet till Salo, och för 
mig skedde resan till Bjernå, där jag fördröjde hos öf- 
versten öfver natten. 

Samma gissningar i allmänna ställningarna voro nu 
som förut. Dagen vacker, natten kall. Åkrarna ännu hit 
intills vackra. 

Den 5 juni. Middagstiden ankom regementet till 
Lupaja by i Bjernå socken, där Bjernå kompani samman- 
stötte. Om middagen spisade officerscorpsen på Mälkilä 
hos öfversten. 

Klockan 4 af reste öfversten ifrån Mälkilä och följde 
med regementet till Svenskby, dit regementet kl. 1 / 2 8 
om aftonen ankom. I de allmänna ställningarna voro ännu 
samma gissningar som förra dagarna. Vid ankomsten till 
Nyland började åkrarna synas svaga. Kallt om natten. 

Den 6 juni. Parolen: Friska; — lösen: Soldater. Kloc- 
kan 6 om morgonen slogs generalmarsch, och regementet 
aftågade marche forcé, 3 man på hästen, och ankom till 
Björsby i Pojo socken middagstiden. Där spisades middag. 
Klockan 2 afmarscherade åter regementet. 

Alla åkrar, som under marschen nu förekommo, syntes 
vara mycket svaga och lofvade knappt 3 kornet, några 
icke utsädet. 

Folket var vid byar och torp sammanskockadt och 
gret. Soldaterna, som sådant sågo, sjöngo lustiga visor, 
och folket hördes ömka sig öfver truppen. På flere ställen 
kommo kvinnor och hämtade, omanta, friskt vatten, där- 
med soldaterna läskade sig. 

Hvad de allmänna ställningarna angick, så troddes 
att alla dessa anstalter ej kunde hafva för ändamål annat 1788, juni. än krig med grannen. Man gjorde sig stort hopp om 
Danmarks och Preussens biträde, och det kunde aldrig 
supponeras att Sverige ensamt skulle hafva något fient- 
ligt i sinnet, mindre att det kunde själft soutenera nå- 
got krig. 

Om aftonen kl. 8 ankom regementet till Nyby, där 
läger uppslogs, och regementet kamperade öfver natten 
på bara marken. Sjuka voro 2 underofficerare och 43 man. 

Den 7 juni. Parolen: Skyndsam; — lösen: Marsch. Kl. 
6 slogs generalmarsch, och regementet afmarscherade mun- 
tert, med 3 man på hästen, till Kokkis. Där spisades middag 
oah där skedde ombyte på hästar. Kl. 2 fortsattes mar- 
schen till Ofverby, dit regementet ankom kl. 7 om aftonen. 
Regementet kantonerade öfver natten. Uti allmänna vä- 
sendet voro samma gissningar som förr om dagarna. 

Åkrarna sågo ganska svaga ut öfverallt i Nyland; 
och kunde ingen undra därpå, ty flesta åkerfälten voro 
utan diken och illa häfdade. Således dömes lätt att man 
ofta är orsaken själf till missväxt, och att vår Herre orätt 
beskylles för hårda år. 

Den 8 juni. Parolen: — ; — lösen: — . Om morgonen 
kl. 6 slogs generalmarsch, och regementet afmarscherade 
åter muntert på samma sätt som i går och ankom mid- 
dagstiden till Bemböle. Kyrkfolket, som mötte regementet 
på marschen, bestod mest af kvinnor, ty karlarna voro i 
skjutsen. Filen af regementet med bagaget inräknadt 
sträckte sig öfver en 1 / 4: dels mil i längden. 

Sedan middagen var förbi, aftågade åter regementet 
och ankom till den så kallade Kampen vid Helsingfors 
kl. 8 om aftonen. Regementskvartermästaren von Pastel- 
berger hade redan utstakat lägret, och tälten uppslogos 
efter trumslag, alla på en gång, samt utgjorde i ögon- 
blicket en republik, där hvar och en hade sin lika bo- 
ning. På bara marken måste soldaterna ligga. (Jag och 
adjutant Fingerros kamperade på kalla jorden, likväl med en 
björnhud att ligga på, och sofvo ganska godt öfver natten.* 

* Denna mening är i originalet öfverkorsad. 1788, juni. Den 9 juni. Parolen: Truppernes; — lösen: Exercitia. 
Nu börjades fältlef nåden ; lägret ställdes i ordning, och 
manskapet var muntert. Sedan man kommit något i ord- 
ning och fått vederbörligen höra sig om, förmältes att 
ehuru regementet nyttjat marche forcé, vore här likväl 
ingen brådska å färde. Hvarken hördes något fientligt 
ifrån ryska sidan, ej häller väntades Kongl. Maj:t hit ännu 
visst uppå 3 veckor. Sjuka voro nu 1 underofficer och 
51 man gemene. Kall luft om natten. 

Den 10 juni. Parolen: Fästningen; — lösen: Repareras. 
Nu börjades exercisen, med handgrepp och marsch. I all- 
männa ställningarna voro nu inga gissningar, icke en gång 
sannolika drömmar. Sjuka voro 3 subalterner, 5 under- 
officerare och 57 gemene. 

Den 11 juni. Parolen: Försvars; — lösen: Anstalter. 
Generaladjutanten Jägerhorn hade många hemliga öfver- 
läggningar i lägret med cheferna, planer till krigets ut- 
förande törhända. Exercisen fortsattes, flottan vid Svea- 
borg utrustades och bemannades med en del af nyländska 
infanteriet och österbottningarne. Men man kunde ej säga 
om någon af sikt, livarken hit eller dit, med alla anstalter 
existerade. 

1 kapten, 5 subalt., 1 [underofficer] och 64 gemene 
voro sjuka, och ingen kunde undra att så många sjuknade, 
då det i öfvervägande kom att manskapet tillbragte nät- 
terna, utan ett strå lägerhalm, på bara marken. 

Den 12 juni. Parolen: Vidtagas; — lösen: Ofverallt. 
Exercisen fortsattes kompanivis; med flottans utrustning 
fortfor. Inga nyheter i det allmänna. Regementet und- 
fick inga gevär med bajonetter. Sjuka voro nu 71 man. 
Jägerhorns öfverläggningar fortsattes, men hvarom de 
egentligen angingo visste ingen ännu. 

Juni den 13. Parolen: Flottan; — lösen: Klargöres. 
Exercisen fortsattes kompanivis. Nu hörde man ett rykte 
utsprida sig, att ändamålet med alla dessa anstalter vore 
konungaväldets vidare befästande, en fullkomlig suverä- 
nitet vara å bane. Konungen för sin armé, där befälets 
timliga välfärd berodde af nåd, kunde uträtta allt, Olyck- 1788, juni. lig den eller de som tordes knysta. Man spådde i andanom 
hufvudlösa kroppar och ett evinnerligt slafveri, och veder- 
börande gingo ängsliga. Man tviflade på alla granna ryk- 
ten om penningar utifrån; man supponerade att hela an- 
stalten var en desperations coup uppfunnen af gunstlin- 
garna till deras bestånd i en framtid; ty afgjordt vore att 
de utom denna tillställning skulle spinna på sista tågan; 
men lyckades vågspelet, så voro de bärgade. Det för- 
sporda missnöjet i riket och statens behof gåfvo sporrar 
till företagandet. Till att styrka ryktet, som var förfär- 
ligt, så skulle ej en fientlig katt synas på gränsen, mot 
hvilken man kunde strida. 

Dagen var varm och natten vacker. 79 gemene man 
voro sjuka. 

Juni den 14. Parolen : Upptacklas ; — lösen: Beman- 
nas. I dag exercerades som förra dagarna. Ryktet i det 
allmänna kontinuerade som i går ock oroade, så mycket 
mer som man hörde att Preussen icke mera, såsom man 
trott, vore i någon allians med Sverige, utan att han tvärt 
om skulle förklarat sig för Ryssland och Österrike och 
vore mediateur till fred emellan dessa makter och turken. 

Nu voro 98 sjuka af gemene. Dagen var vacker. 
Jägerhorn kontinuerade med sina konferenser dageligen, 
ibland i Björneborgs läger, ibland i Åbo läns regements- 
läger, med flere officerare. 

Den 15 juni. Parolen: Möten; — lösen: Hållas. Guds- 
tjänst hölls i lägret. 

Om nyssnämnda rykte förorsakat sinnesförvirring, så 
verkade det nu uppkomna ännu mera oro hos rättsinniga. 
Det befarade onda skulle nu förebyggas. Till den ändan 
skulle konungen tagas på sjön; finska flottan skulle ex- 
ekvera saken; en betydande man vore därtill utsedd; ge- 
neralen skulle häktas, och en fullkomlig revolution var nu 
å bane. Sprengtportska partiet var vaknadt härstädes; 
kejsarinnan understödde verket, och dansken skulle under- 
hjälpa saken uti Sverige, ty drottningen skulle på tronen 
utan att därå bibehållas äfvensom (att) hela familjen skulle 
undanrödjas. Bestörtningen var otrolig, och man såg nu 1788, juni. långt mera blod än förr utgjutas, sviter af öfverläggnin- 
garna. Några få höllo före att man nu borde bruka långt 
större försiktighet än någonsin, helst hela detta rykte 
torde hafva för ändamål att i anseende till de invärtes 
ställningarna upptäcka folkets tänkesätt och hjärtan; och 
stackare den, som blefve utmärkt. Det misstroende för 
hvarandra härigenom uppstod var otroligt. 

Väderleken var varm både om dagen och natten. 
Sjuka voro nu 95 gemene, och trodde man härtill för- 
nämligast bidraga det folket låg om natten på bara mar- 
ken i sina tält och om dagen var uti stark handräckning 
med upplastande af ankommen proviant och furage. Efter 
tapto fick jag genom öfverste H . . . veta hela förenämnda 
tillställning. 

Den 16 juni. Parolen: Flitigt; — lösen: Exerceras. 
Regementet exercerade bataljonsvis. Samma tankar i det 
allmänna som i går. Sjuka voro nu 101 man gemene. 

Den 17 juni. Parolen: Soldaten; — lösen: Nöjd. 
Ett rykte förmälte att Sprengtporten varit på gränsen 
och rekognoscerat anstalterna. Man trodde äfven att han 
hade utskickade till sina anhängare härstädes; och det 
berättades för visst, att kejsarinnan vore emot allt krig 
med Sverige. Till den ändan vore förbudet med lifsstraff 
i Ryssland att tala om fientlighet med Sverige. Att Jä- 
gerhorn och törhända flere andra voro Sprengtportianer 
ansågs nu för visst. Den så kallade själf ständigheten i 
Finland var i smidjan. 

Vackert väder om dagarna och blidt om nätterna 
lofvade en god blomningstid för säden. Nu voro sjuka 
89 gemene. 

Den 18 juni. Parolen: Spisas; — lösen: Väl. Täta 
öfverläggningar med Jägerhorn. — I allmänna ställnin- 
garna var nu ej något nytt. — Vackert väder. Sjuka 97. 

Den 19 juni. Parolen: God; — lösen: Proviant. Sjuka 
voro 124 gemene. Solhettan var stark om dagen. Hand- 
räckningen svar, och dagligen inkom proviant af allahanda 
sorter sjöledes. 

Den 20 juni. Parolen: Måttlig; — lösen: Lefnad. 1788, juni. Inga nyheter i det allmänna, utan resonerades endast 
om billigheten och möjligheten af krig med Ryssland, 
hvarå alla dessa anstalter tycktes syfta, sedan Ryssland ej 
funnes göra min af något angripande. Man började tro 
att någon hemlig öfverenskommelse vore emellan ryska 
och svenska regenterna, d ärmedels konungen skulle sou- 
tineras i dess försök att få suveräniteten. Men flere sade 
att det vore falskt, såframt icke ryska ministären såge 
att det # vore och kunde blifva en hufvudorsak till Svea 
rikets ruin, som i alla tider varit för Ryssland kär. Annars 
skulle väl Ryssland hellre se att Sverige skulle sönder- 
slitas af invärtes oroligheter. För sådana orsaker tycktes 
ock att här voro långt andra och underligare saker å färde. 
En coup de desperation tycktes vara det säkraste man 
kunde gissa. Jämförelse emellan närvarande ställning i 
Sverige och det, som tilldrog sig i Gösta Adolphs tid, 
tycktes kunna appliceras hit. 

Dagen var ganska varm och natten blid. 112 man 
gemene voro sjuka, största delen af hufvudvärk. 

Den 21 juni. Parolen: Muntert; — lösen: Mod. Inga 

andra nyheter än förr. Dagen var ganska varm, natten 

vacker. 106 man gemene sjuka och 2:ne underofficerare. 

Den 22 juni. Parolen: Eldar; — lösen: Hjärtat. 

Lika med gårdagen. Gudstjänst hölls i lägret. 

Den 23 juni. Parolen: Härdar; — lösen: Styrkan. 
Öfverläggningar med Jägerhorn. Inga nyheter. Konungen 
väntades. Flere proviantfartyg anlända. Handräckningen 
fördubblades. Sjuka voro 203 man gemene. Flere offi- 
cerare aflade ämbetseden. 

Den 24 juni. Parolen: Hvila; — lösen: Fås. Nu 
omtaltes att en kurir afgått ifrån Petersburg med den de- 
peschen, att kejsarinnan skall förklarat sig hvarken hafva 
eller vela något fientligt emot Sverige; till bevis därpå 
skulle hon låtit aftackla sin flotta och sämedels humilierat 
sig. Hon skulle förklarat det hon ansåge alla svenska 
krigstillrustningarna icke åsyfta någon fejd, men snarare 
vara ett statsknep, hvarför det äfven väl vore långt ifrån 
hennes afsikt att göra någon tillrustning i försvars vägen. 1788, juni. Men skulle konungen i Sverige vela, oaktadt hennes fred- 
liga tankar, drifva saken längre, så ville hon vara omtänkt 
att bemöta honom som sig borde. Och man väntade med 
största otålighet att få höra svaret uppå denna propo- 
sition. 

Gudstjänsten hölls i lägret. Dagen var mycket varm. 
Någon åska hördes på långt håll. Natten vacker. Hand- 
räckningen till proviantens upplastande kontinuerades, och 
voro i dag, ehuru helgedag, 114 man gemene kommende- 
rade, inbegripandes likväl vakten. Exercisen skedde kom- 
panivis. 97 voro sjuka. Om aftonen hölls mönstring på 
trosshästarna, då knappt 10 befunnos dugliga af dem, som 

o m 

från Abo ankommit. 

Den 25 juni. Parolen: Finland; — lösen: Glades. 
I det allmänna voro samma sup positioner som i går och 
förra dagarna. Med ett ord, ingen visste något visst. 
Men ställningarnas utsikt åstadkom mycken oro, och några 
önskade hellre ett brinnande krig, än att landet skulle 
ödeläggas af inbördes oro. Täta öfverläggningar. 

Vacker och just het dag, natten blid. Kommende- 
ringen till handräckning föröktes i mån som proviant in- 
kom från både Sverige och Tyskland. 115 man gemene 
voro nu sjuka. 12 st. af hitsända trosskuskar kasserades. 

Den 26 juni. Parolen: Grannen; — lösen: Fruktar. 
Nu började några rykten att gå, det kungen hade allvar 
med sina tillrustningar, men ingen kunde ännu uppgifva 
någon krigsorsak; och man visste ej huru ett offensivt 
krig kunde börjas utan att ständerna skulle höras. Något 
brummande hördes i denna artikeln. Man sade efter va- 
nan med knytnäfven i byxsäcken : tör väl dessa anstalter 
aftyna. Andra trodde att det för denna gången skulle 
stanna i bara grimaser. Men att grannas frun vore för- 
argad, togs för gjorclt: hennes närvarande ställningar for- 
drade att ej oroas af grannen; och hade hon nödgats att 
förödmjuka sig, så komme väl en gång hennes upphöjelses 
tid; och huru denna lek sedan börjades, skulle tiden utvisa. 

Sjuka voro nu 117 man gemene, 2 kaptener, 6 sub- 
alterner och 3:ne underofficerare. 1788, juli. 9 Den 27 juni. Parolen: Svenska; — lösen: Vapen. 
Proviantskepp ankommo dagligen. Underrättelse därom 
att konungen rest ifrån Stockholm den 24 om aftonen 
blef nu utgifvet för visst, äfven att han hade flere rege- 
menten embarkerade, som följde med på 30 galerer. Fred- 
liga tänkesätt förspordes ifrån Ryssland, och man undrade 
storligen huru 48 § i regeringsformen angående offensivt 
krig nu ville appliceras. Man kom ej ihåg den 16 och 46. 

114 man gemene voro nu sjuka, mest af strängt 
arbete vid upplastningen af proviant. 

• • 

Den 28 juni. Parolen: Fäderneslandet; — lösen: Äran. 
Inga nyheter. Aska hördes utan regn. Flottan kryssade 
i skären. Osterbottningarne och nylänningarne samt en 
del af reservbataljonen af åbolänningarne bemannade den- 
samma. Fullkomliga krigsanstalter vidtogos på sjön. Och 
ryktet angående någon kontra mina för regentens tagande 
steg af tynade. 

118 man gemene voro sjuka. 

Den 29 juni. Parolen: Nutidens; — lösen: Styrka. 
Nu ankommo flere proviantfartyg. Konungen väntades 
stundligen; i det allmänna pratades hit och dit. Varm 
dag och vacker natt. Sjuka voro 103 man. Gudstjänst 
hölls i lägret. 

Den 30 juni. Parolen: — ; — lösen: — . Regnigt väder 
hela dagen. Flere proviantskepp ankommo. Intet nytt. 
Sjuka voro 113 gemene. 

Den 1 juli. Parolen: Ära; — lösen: Följer. Nu an- 
kommo flere proviantfartyg. Det nya berättades nu att 
brigadieren baron Hastfer skulle hafva råkat i rencontre 
med ett parti ryska jägare och kosacker, samt att där 
förelupit någon liten skärmy tsel dem emellan och att ryska 
partiet tagit flykten. Baron Hastfer skall därå börjat 
blockera Nyslott. Äfvenledes berättades, det hertig Carl 
skulle prejat en del af ryska flottan, därvid så skall till- 
gått, att då den ryska mött den svenska flottan, skall den 
förstnämnda ej saluterat. Prins Carl skall därför skickat 
ut en chaloupe med tillsägelse det ryska flottan hade att 
först salutera, såvida svenska flaggan vore äldre i Oster- i 10 1788, juli. sjön. Därpå skall ryska flottan firat märsen och saluterat. 
Prins Carl skall därå svarat hälsningen, men ibland de 
aflossade kanonerna med en skarp laddning i sidan på en 
rysk fregatt. Utan att besvara i samma mynt skall ryssen 
endast frågat hvad en sådan hälsning betydde, hvarå för- 
klaringen blifvit att det skett af förseende, därmed ryssen 
låtit sig nöja och fortsatt sin kosa. Prinsen skall här- 
öfver samt att han ej kunnat reta ryssen uppå sig varit 
i högsta måtto förargad; dock tål denna berättelse säk- 
rare konfirmation. I lika måtto förmältes förvisso att 
ryska ministern i Stockholm fått tillsägelse att förfoga 
sig hem, samt att den svenska skall blifvit repellerad. 

Nu uppkastades ock kvestioner, sedan början tycktes 
ske till något mera allvar med anstalterna, om och huru- 
vida ett offensivt krig kunde börjas utan ständernas sam- 
mankallande. Mummel hördes att man ej ville gå öfver 
gränsen utan ståndens samtycke och utan gifven krigs- 
orsak. Härvid tycktes att vederbörandes skyldighet vore 
att ej sträcka sig under en flygande fana med någon un- 
dersökning in politicis, helst hufvudet ej torde räcka till. 
På en riksdag passar denna fråga visst; men om den duger 
i fält, därå tvifla de lärde. Förfärlig syntes en sådan 
sinnesställning i närvarande omständigheter. Den lofvade 
ej annat än förödelse. Ack! 1,000 gånger hellre borde 
en rätt tänkt önska ett brinnande krig än den förbistring 
som skulle uppstå genom opposition, då enighet uti kontra- 
planers utförande aldrig står att hoppas, så framt ej reli- 
gion och lagar förgätas på en gång i Svea land. Gud 
vet hvad fäderneslandets öde blir ! Skulle konungen vinna 
sitt ändamål och vore lycklig, hvad blefve följden? Jo, 
ingen skulle eller kunde mera neka hvad han ville, sades 
det, och då finge man säga farväl [åt] ständer på en tid, 
och kanske [för] alltid. Uppkomme här åter ett mäktigt 
kontraparti, hvad blefve här? Jo, invärtes förödelse. Nöd- 
gades herren stanna med sina planer, hvad vore följden? 
Ständiga försök att dämpa och kufva allt hvad stridigt 
kunde anses, eller ock genast sätta hela despotismen i 1 788, juli. 1 1 full utöfning; och stackare den som då hade något att 
tala om sina rättigheter. Sådana voro nu diskurserna. 

Nu började det blifva regnaktigt och mulet. Den 
härdade kamperade på bara marken, tog sin vanliga fru- 
kostsup och mådde bra. Af gemene voro sjuka lika antal 
som i går, mest af sårade skuldror, undfångna af svåra 
bördor med upplastningen af proviant. Flere fartyg an- 
kommo äfvensom Upplands och Dahlregementet. 

Den 2 juli. Parolen: Svenska; — lösen: Vapen. 
Kongl. Maj:t ankom efter middagstiden till Helsingfors 
uppå jakten Amphion kallad. Med visshet berättades nu 
att hertig Carl skall ifrån dess flotta detacherat 2:ne fre- 
gatter, ett större skepp och en a visojakt att uppsöka ryska 
flottan där hon träffas kunde, och tillsäga densamma att 
kvarblifva uti Östersjön och ej löpa ut genom Sundet. 
Skulle något tvetydigt eller annars tredskande svar gif- 
vas, egde de detacherade skeppen att replicera med skarpt 
och, i händelse af öfverlägsen styrka, genast rapportera 
hufvudflottan. Häraf syntes att krigsorsaken var så inne 
uti raden, att man ännu ej kunde gissa om den verke- 
ligen vore defensiv eller skulle blifva offensiv. 

Flere galer er ankommo i dag, som äfven förde svenska 
regementen. Väderleken var regnaktig och kylig. 4 st. 
sjuka officerare intogo sjukhuset; af gemene voro 116 
sjuka af samma orsaker som i går. Men af hela rege- 
mentet endast 4 st. svag-sjuka. 

Den 3 juli. Parolen: Äran; — lösen: Leder. Nu 
ankom en stor del af generalitetet. Flere galerer inlupo, 
alla besatta med trupper. Regnaktigt väder. Af kaptener 
voro 3 sjuka, af subalterner 2:ne samt 104 man gemene. 
Kongl. Maj:t tog ej något kvarter i staden, utan 
bodde på fartyget Amphion, hvarmed han hitkommit. 

Den 4 juli. Parolen: Stockholm; — lösen: Helsing- 
fors. Hela sjön sågs ifrån lägret vara full med skutor, 
jakter och galerer, som förde tross, proviant och manskap. 
Man började frukta det något rykte framkommit till ko- 
nungens öron, att här vore tillställningar att förekomma 12 1 788, juli. 

o 

krigsanstalterna genom några kontraminor. Åtanken af 
sviterna däraf gjorde en terrible tvehågsenhet i sinnena. 

Med otålighet väntade man få höra någon nyhet ifrån 
S:t Petersburg rörande Kongl. Majrts proposition med den 
afskickade kuriren, en löjtnant vid namn Uggla. Propo- 
sitionen skulle innehålla någon slags pretention af Sveriges 
förlorade länder. 

Efter middagen, emot aftonen, gjorde Hans Maj: t en 
visit i lägret, var mycket nådig och förklarade sig känna 
flere af de finska regementena än af de svenska. 

Ryska ministern sades nu med visshet hafva fått 
tillsägelse att förfoga sig ifrån Stockholm. Sakerna bör- 
jade således på att nu se allvarsamma ut. 

Regnaktiga vädret kontinuerade ännu, och man fruk- 
tade att regnet skulle skada blomningen, som här i Ny- 
land på svaga åkrar ännu kontinuerade. 

4 kaptener och 4 subalterner samt 104 man gemene 
voro sjuka. 

Den 5 juli. Parolen: Paris; — lösen: London. Uppå 
i går erhållen ordres afmarscherade 2:dra eller öfverst- 
löjtnantens bataljon härifrån kl. 6 om morgonen till Forsby 
bruk, där vidare ordres skulle gifvas. Skilsmässan var 
sensibel både för befäl och gemene; och hörde man i syn- 
nerhet hos manskapet den önskan, att de hade hellre velat 
dela i lif och död med hvarandra sitt öde, än att således 
åtskiljas, och man märkte att skilsmässan verkade sorg hos 
många; däraf spådde man ingen god verkan uti corpsen 
och ansåg dessa ordres för oråd. 

Vädret var skofvis regnigt och varmt med solsken. 
Sjuka, inberäknade 9 af öfverstlöjtnantens bataljon, som 
för svaghet kvarblifvit, voro nu 60 till antalet: 3 kaptener 
och 1 subaltern voro sjuka. 

Den 6 juli. Parolen: Abborfors; — lösen: Tavaste- 
hus. Galerer och proviantfartyg ankommo till en stor 
mängd och flere väntades stundeligen. Nu började man 
se flere uniformer, såsom Dahl-regementet, Upplands, Väst- 
manlands, Helsinge, Östgöta, lifregementet och lätta dra- 
gonerna samt gardets, utom de finska regementenas med 1788, juli. 13 fleres. Det berättades äfven att ryska ministern passerat 
staden, men tål bekräftelse. Konungens valspråk skall nu 
vara: Segra eller dö. Det yppersta allvar gjordes å 
anstalterna; generalen Toll var ganska verksam, men ty 
värr förspordes nu mer än förr en skiljaktighet i tänke- 
sätten, som förskräckte. Här fördes hot att ej vela gå 
öfver gränserna, att alldeles sätta sig emot sådana ordres. 
Regeringsformen åberopades ; andra förmente annorlunda. 
Allt gjorde en villervalla och konfusion i ställningarna, 
som verkade ända till och med in economicis. Ynkligt 
spåddes slutet blifva. 

Väderleken var som i går; 47 man voro sjuka och 
3 kaptener opassliga i brist af kommoditeter i lägret. Men 
med en frukostsup och en pipa tobak gjorde andra» sig 
så muntra som de nyss kommit på Guds gröna jord, och 
mådde rätt bra. Gudstjänst hölls i lägret. 

Den 7 juli. Parolen : Keltis ; — lösen: Fredrikshamn. 
Konungen bor allt ständigt på sitt fartyg; gjorde en visit 
i lägret om aftonen. 

Detta påbörjade bullret skall, efter berättelse af några 
med kriget missnöjda, numera ångra konungen. Han skall 
ej njuta nattro, utan gå och vrida sina händer på kajut- 
golfvet hela natten. Missnöjet med allt är otroligt. Ko- 
nungens arrangement rörande generalstaben har ända till 
och med verkat missnöje. Ofverste M[ontgome]ry har 
trott sig prejudicerad uti tjänsteturen och funderar på 
af sked. 

Hans Maj:t förmäles hafva pretenderat gränsen allt 
till Systerbäck. Man undrar högeligen däröfver och hoppas 
snart få höra hvad svar härå följa skall, såvida man trodde 
att Systerbäck skulle ligga närmare till Muskou. 

Någorlunda vackert väder. 75 man voro sjuka uti 
bataljonen. 

Den 8 juli. Parolen: S:t Michel; — lösen: Madrid. 
Nu förmältes, det den efterlängtade kuriren återkommit 
ifrån S:t Petersburg med den tidningen, att kejsarinnan 
icke velat finna sig uti några negociationer, utan förklarat 
sig färdig att gripa till vapen; hvarför hon redan, och då 14 1788, juli. 

hon såge ej annat hjälpa än hårda lekar, numera skulle 
göra sitt bästa genast. I anseende därtill har ock ministern 
fått befallning att förfoga sig ifrån Petersburg. Således 
är kriget för handen. Gud vet utgången! Emellertid ser 
det brokigt ut, så framt ej mera enighet kommer i veder- 
börandes sinnen och hjärtan än hitintills. Vore enigheten 
svenska vapnen följaktig, så skulle mycket kunna uträt- 
tas, på hvilken sida som helst det då sloge sig. Men enig- 
het har alltid varit ansedd för ett vederstyggligt spöke 
i Svea land, i synnerhet då vapen blifvit rörda; därför liar 
enigheten blifvit landsförvist. 

Man kunde väl ej heller hafva annat än billig fruk- 
tan, då man ej visste huru det var beskaffadt med för- 
bundsbröderna och allianserna, hvarom man så mycket 
talat. Man började jämväl att tro, det inga penningar in- 
kommit till dessa utrustningar, utan att de skett af egna 
medel. Samma valspråk har kungen som i går, att förr 
segra eller dö, som ansågs för en desperation. 

En och annan galer inkom jämväl i dag, men flere 
väntades ännu. Väderleken var vacker; någon åska hör- 
des, och litet regn föll. 73 man voro sjuka, mest af strängt 
arbete. 2:ne kaptener och 2 subalterner voro sjuka af 
ovana med fältlefnaden. 

Den 9 juli. Parolen: Stockholm; — lösen: Peters- 
burg. Kongl. Maj:t reste i dag bittida till gränsen. Hela 
dagen kryssade svenska örlogsflottan utanför Helsingfors, 
midt efter farleden i Finska viken. Mot aftonen inlopp 
en del af svenska flottan under Sveaborgs fästning, där 
den ankrade utanför i sjön, likväl inom klipporna. 

Det berättades i lägret af en fortifikationsofficer, 
som kom ifrån Sveaborg, att prins Carl tagit tvenne ryska 
priser, som han med sig bragte. Dessa priser voro tagna 
till repressalier för det ryssarne skola borttagit ett svenskt 
proviantskepp. 

Regnigt väder om aftonen. Sjuka som i går. 

Den 10 juli. Parolen: Lefve; — lösen: Konungen. 
9 fartyg af svenska flottan inlupo i dag till Sveaborg och 
lade sig med de skepp, som inkommo i går, ute på redden. 1788, juli. 15 Det stadfästes att ryska fartyg blifvit svenska priser. 
Hertig Fredrik besökte lägret kl. 5 om aftonen. Orolig 
anda tycktes regera emellan sinnena. 

Vackert väder med strömoln och sunnan blåst. Pro- 
viantfartyg inkommo ännu. Gardet slog läger bredvid 
åbolänska lifbataljonen. Klockan 12 kommo ordres att 
samma bataljon skulle af marschera och konj ungera sig 
med öfverstelöjtnantens bataljon, som redan, å sätt sagdt 
är, af marscherat. 

Allvar troddes nu blifva med tillrustningarna och 
alla hitintills skedda anstalter. Gud gifve endast enighet! 
Konungen hafver ute spioner, som avertera om ryska till- 
ståndet. Ryktet förmäler att det ej skall vara fördelaktigt, 
men sturskt; sättet till ett förestående krig är det enda, 
som än verkar jäsning i vederbörandes sinnen. Regerings- 
formen ligger militären för starkt i hufvudet, den och 
svenska vapnens forna ära, som skall nu sökas verka stor 
skiljaktighet i tänkesättet. Svear af 8:de, 9:de och äldre 
sekler komma ej öfverens med Gösta IILs kämpar, de 
som i freden passerat för kämpar, börja svikta, konstla 
och frukta då stridstrumman röres. Enigheten, enigheten 
fattas! Frågan angår ej mindre, än att Svea aldrig mera 
kan röra sig och sina vapen eller återvinna sin respekt. 
Deliberation är betydlig; utgången af allt ännu betydligare. 

Vacker afton; och man hoppas få af tåga med torra 
tält. Sjuka voro nu ej mera än 13. Alla täflade att få 
följa. Af officerare voro sjuka som förr, men följde likväl, 
utom en, som for hem. — Mera en annan gång. 

Den 11 juli. Parolen: — ; — lösen: — . Regementet 
uppbröt kl. 6 och af marscherade. Första nattlägret var 
nu i Sibbo kyrkby, där regementet kantonerade. Marschen 
gick långsamt i anseende till den starka solhettan, som 
mattade soldaten mycket. 

Hela denna krigsrörelse ansågs nu, mera än förr, 
vara en coup de désespoir af den regerande makten, som 
redan länge varit sviktande. Beslutet skulle hos konungen 
vara att våga allt för att befästa sig uti en sådan myn- 
dighet, där något tvång icke mera kunde fruktas. Att 16 1788, juli. förekomma alla de ölägenheter, som kunde på något sätt 
häraf uppstå, skulle nu till en början befälhafvarena för 
rotarna neka att gå öfver gränsen; därtill trodde de sig 
berättigade enligt regeringsformen. Och så snart denna 
lösen var gifven, så skulle en express afskickas, som de 
öfriga i plan gångna därom underrätta skulle, att det då 
just vore tid att bryta löst. Konungen skulle skaffas ur 
vägen; med ryssens tillhjälp skulle man genast vända om. 
(Kapten L . . . berättar om 12,000 ryssar, som skola hjälpa 
de svenska i nästa månad). I Stockholm skulle en or- 
dentlig riksdag utlysas; konungen till det minsta detro- 
niseras och en annan väljas : och alla de ställas till ansvar, 
som bidragit till denna orolighet. Med deras hufvuden 
skulle de svara därför; en den allra ohyggligaste tafla, 
som å ena sidan ej annat visade än menederi, konunga- 
mord, förräderi och blodsutgjutelse medborgare emellan, 
och å andra sidan antingen en despotism eller mångvälde 
utan gränser. 

Den rättsinniges val vid ett sådant förfärligt tillfälle 
som detta, livad blefve det? 

Med all den granna rubrik, som man ville sätta på 
den gärningen att skaffa konungen ur vägen, med all den 
entusiasm för svenska frihetens försvar, som tycktes regera 
i själarne, så sågs likväl den oroligaste framtid förut, re- 
geringsformen bruten, en tygellös menighet rasa fram i 
yra; så många hufvuden, så många intressen; intet befäl 
i armén, då troheten var bruten för kung och lagen; hvem 
vore förbunden till lydnad, kaptenen emot sin öfverste, 
denne emot sin general; ty alla voro fria undersåtar, alla 
trodde sig äga rättighet att mörda hvarandra. Hvad skulle 
de olyckligas, förföljdas och ombragtas arfvingar och efter- 
kommande säga? Månne de skulle smälta de å deras fäder 
öfvacle oförrätter? Ingalunda. Himmel, h vilka farliga bil- 
der: ett förskräckligt ondt, som aldrig kunde botas, som 
vore orsaken till svenska maktens undergång i evighet. 
— Det onda som suveräniteten kunde med sig föra, vore 
ock svårt, men hurudant? Landet kunde ödeläggas genom 
ett olyckligt krig emot en mäktig granne, det enda nästan 1788, juli. 17 ock som nu kunde fruktas. Ville konungen komma åt 
banken, ville han taga sig större rättigheter utan att sam- 
mankalla ständerna, utan att därom fråga sin armé, så 
vore det sådant allt, som konungen utan att börja detta 
krig ändå kunnat göra. För resten vore det tid nog att 
förekomma detta onda, då man såg att banken blef upp- 
bruten; folket har ju tegat, då andra ingrepp skett i rege- 
ringslagen. Så resonerades af andra. Men allt det onda, 
som nu var å bane att hända, troddes förvisst vara ett 
ryskt förgift, som insmugit sig i allas sinnen. Eyssen är 
slug, han kände vår sista riksdag, han känner folkets 
tankar nu, han känner vår regeringsform och han kan 
lämpa det ena efter det andra. Andtligen blir ett verk 
af ryssen sammansmidt, som gör att den i fredsarmarna 
veklig blefne svensken hellre omfattar ryska idéerna och 
i och med detsamma söndrar sig mot sig själf och för 
evigt erkänner ryskvälde, än han törs i farhåga att mista 
sina goda dagar draga vapen emot en nationell fiende- 
stackare, till sin och efterkommandenas eviga ånger. 

Det berättades nu med visshet, att hertig Carl tagit 
flere skepp, så att nu skola 8 ryska fartyg vara fångna. 

Åkrar och ängar stodo härliga å alla ställen, som 
synliga voro under marschen. Ingen sjuk af gemene man, 
men 2:ne kaptener voro nog opassliga. 

Den 12 juli. Parolen: — ; — lösen: — . Kl. 6 efter 
midd. af marscherade regementet till Borgå. Åkrarna syntes 
under framtågandet allt mer och mer härliga. De voro 
ock här bättre häfdade än i Nyland. Kl. 2 om morgonen 
framkom regementet till Borgå, där det kamperade i läger. 
Dagen var mycket varm; därför måste marschen ske ge- 
nom natten. 

Kl. 12 återkom konungen ifrån gränsen och reste 
förbi. Oenighetselden kyttade. Alla voro friska, undan- 
tagande de 2:ne officerare, som antecknade finnas för i går. 

Den 13 juli. Parolen: Härdade: — lösen: Soldater. 
Kl. 6 skulle bataljonen åter af marschera, hvilket skedde 
med flygande fanor och klingande spel genom staden. 
Här fick man förnimma det en bataljon af nyländska re- 18 1788, juli. geuientet redan gått öfver gränsen på ryska sidan och 
borttagit vakten vid Abborfors, bestående af en officer 
och 14 man. 

Åkrarna voro rätt vackra och lofvade en härlig skörd. 
Kejsarinnan förmäles hafva varit i Viborg, där hon skall 
frågat sina fortifikationister, huru länge Viborgs fästning 
kunde uthärda en belägring, och fått till svar, om fäst- 
ningen skulle beskjutas med groft artilleri, så skulle den 
kunna intagas på 2 ä 3 dagar, därå kejsarinnan blifvit så 
förargad, att hon med egen hand skall slagit några af 
ingeniörerna. Att någon nära förening skulle vara emellan 
turken och Sverige, att någon defensiv allians vore emel- 
lan Preussen och Danmark och Sverige började åter att 
påstås. Detta tycktes göra en liten diversion uti sinnena. 

Sjuka voro inga af de gemene. Klockan 2 om mor- 
gonen ankom bataljonen till Forsby bruk, där den kanto- 
nerade. 

Den 14 juli. Parolen: Truppen; — lösen: Hvilar. 
Den nyheten inlopp att en bataljon af Björneborgs rege- 
mente fått uppbrottsordres att gå öfver gränsen, som ej 
var behagligt. Bataljonen rastade i dag. Soldaterna tvät- 
tade sina linnekläder och voro friska. 

Den 15 juli. Hela förmiddagen hvilade manskapet, 
och nu voro alla muntra. Kl. 6 skulle bataljonen mar- 
schera för att konj ungera sig med öfverstlöjtnantens ba- 
taljon uti Elimä. Tvehågsenhet i sinnena. 

Den 16 juli. Ankom Kongl. Maj:t till lägret i Elimä 
och tog därpå sitt högkvarter å Peippola gård. Om af- 
tonen af marscherade öfverstlöjtnantens bataljon till grän- 
sen, sedan regementet paraderat. 

Nu började man att höra det man, huru lagstridigt 
det steget vore att gå öfver gränsen och huru svåra sviter 
det i en framtid kunde hafva uppå regeringssättet, likväl 
borde välja ett mindre ondt, nämligen att lyda och så 
mycket möjligt vore soutenera hvarandra. Men själf stän- 
digheten var dt likväl ljuf ligen af målad. 

Åkrarna stodo härliga öfverallt. Vädret var mycket 
varmt och vackert. Ingen sjuk vid bataljonen. 1788, juli. 10 Den 17 juli. Parolen: Skyndsam; — lösen: Fram- 
gång. Bataljonen rastade i dag. Inga nyheter, utan en 
stark kanonad hördes i sjön. 

Den 18 juli. Parolen: God; — lösen: Framgång. 
Kl. 7 eft. midd. afmarscherade lifbataljonen till Anjala 
vid gränsen, dit den om morgonen den 19 ankom. Om 
eftermiddagen förspordes det svenska och ryska flottan 
haft i går en häftig sjödrabbning i vattnet utanför Lovisa, 
men hurudan utgången varit, det visste ännu ingen; men 
under marschen fick man veta, det vår flotta skall haft 
vädret sig till någon förmån och att man hört bataljonen 
avancera åt öster, hvilket var ansedt såsom ett godt tecken. 

Kongl. Maj:t reste förbi bataljonen under marschen. 

Den 19 juli. [Parolen:] Flottan; — [lösen:] Seger. 
Samma dag eftermiddagen fick man här den underrät- 
telsen, att prins Carl drabbat tillsammans med ryska flot- 
tan, som sagdt är; under Högland har sjöslaget stått, då 
ryssarna först under Greggens befäl börjat kanonaden. 
Svenskarna hafva därpå lofvat an och fäktat manneligen, 
att de efter 6 timmars kanonad drefvo ryska flottan på 
flykten och togo bort ett 70-kanonskepp tillika med hela 
fältkassan eller en månads aflöning för flottan. Ett svenskt 
skepp är också borta; om det blifvit i sank skjutet eller 
af de flyende fienderna, såsom redlöst skjutet, tillfånga- 
taget, det kunde ingen med visshet utreda. Alla redliga 
tackade Gud för denna seger. Kongl. Maj:t hade sitt 
högkvarter på ryska sidan uti ett tullhus därstädes. 

Kl. 6 om aftonen afmarscherade regementet helt och 
hållet, sedan bataljonerna sig härstädes förenat, öfver 
strömmen å en flottbrygga, som nyss blifvit byggd, in 
uppå ryskt botten. Tysta och missnöjda voro vederbö- 
rande. Gen.major Armfelt med generalitetet kom strax 
efter, for regementet förbi och tog sitt högkvarter uti en 
rysk by vid namn Liikala, där bredvid öfverstlöjtn. ba- 
taljonen af Björneborgs regementet kamperade. Vid samma 
by slogo åbolänningarna om morgonen jämväl upp sitt 
läger, sedan de legat en stor del af natten uppå bara 
marken samt på gevären, en half rysk verst framom samma 20 1788, juli. by. Ryska folket var mycket tjänstaktigt, skaffade åt 
soldaten att dricka, ehuru det ej annat var än vatten. De 
beklagade sig däröfver att kosackerna illa huserade med 
invånarna i landet och bådo oss vara deras beskyddare 
samt att Gud måtte hjälpa våra vapen. 

Den 20 juli. Nu fick man veta det öfverstekain- 
marjunkaren Armfelt varit i handgemäng med ryssarna. 
Den 17 skickade han ut ett detachement för att rekog- 
noscera avenyn till staden; detachementet hade en kanon 
med sig. Ryssarna blefvo varse en ganska liten hop folk, 
göra därför ett utfall, därvid svenska truppen blir öfver- 
mannad och tillbakadrifven. Kapten Schoultz, som kom- 
menderade kanonen, blef skjuten, och dess son, som var 
styckjunkare och 18 år gammal, ser sin fader död, tar 
icke desto mindre med ståndaktighet befälet öfver kano- 
nen, nedskjuter många ryssar och gör med truppen och 
kanonen den vackraste reträtt. 

Om natten mellan den 17 och 18 angripes Armfelt 
i dess läger ånyo af ryssarna, som gjorde sitt bästa med 
både handgevär och kanoner. Men lyckan stod svenska 
vapnen bi äfven denna gång, och ryssarna ledo ett stort 
nederlag samt togo flykten med stor del af sina döda och 
blesserade tillbaka. Fältet där de stått var öfver allt 
blodigt, och en stor hop döda lågo ännu på platsen. Af 
svenskarna voro endast 4 man döda och dubbelt så mycket 
blesserade. Kl. 12 om dagen fick regementet, Björneborgs 
bataljon, några skvadroner af nyländska dragonerna och 
karelska skvadronen ordres att aftåga till Fredrikshamn. 
Afmarschen skedde ock kl. 9; om aftonen slog truppen 
läger en fjärdedels mil ifrån staden, vid en by benämnd 
Husuböle. 

Samma afton kommo några bönder, som berättade 
det de för kosackerna nödgats fly med pick och pack ur 
byn samt att de i landet husera jämmerligen. De kommo 
nu och sågo efter om deras by var obränd, bådo om 
vår hjälp emot detta öfvervåld, med tilläggning att de 
trodde kosackerna fått befallning att härja, emedan de 1788, juli. Öl af regeringen supponeras vara mera svenskt än ryskt 
sinnade. 

Väderleken var vacker. Säden stod öfverallt härlig 
och lofvade rik skörd. Samma afton omkring kl. half till 
elfva hördes i sjön utanför Fredrikshamn en skarp kano- 
nad, som räckte inemot 2:ne timmar; och man kunde höra 
att det var någon sjöbatalj som försiggick. Alla önska 
våra vapen seger. 

Sjuka voro 12 soldater, mest af hudlöshet under föt- 
terna förorsakad af marschen. 

Den 21. Parolen: Knapp; — lösen: Näring. Den 
hugneliga berättelsen inlopp nu det vår skärgårdsflotta 
slagit ryska galerf lottan, tagit flere priser och skjutit de 
andra red- och rorlösa samt några i sank, så att vi således 
fått välde i sjön; men tål bekräftelse. Äfvenledes inlopp 
kunskap därom att den kanonad, som i går hördes, varit 
emellan en del af vår skärgårdsflotta och ryssarna, samt 
att vår flotta bemäktigat sig ryska vaktskeppet och be- 
skjutit fästningen. 

I dag voro alla friska. Björneborgs lif bataljon kom 
nu och kamperade på en annan linje bakom åbolännin- 
garna. Om morgonen flyttade bönderna åter till byn 
med hustrur och barn samt boskap; ett besynnerligt spek- 
takel att se huru de hade mera förtroende för en fiende 
än sitt eget folk. 

Väderleken var varm och vacker. Åkrarna härom- 
kring stodo rätt härliga. 

Den 22 juli. Parolen: Käckt; — lösen: Attackera. 
Något annat nytt hördes nu icke än att Kongl. Maj:t, som 
orden lydde, med besynnerliga ceremonier dubbat en baron 
Bunge, som öfverbragte den m^heten att flottan segrat. 
I ofvan omtalta tullhus, där konungen bodde, har denna 
dubbning skett. Konungen skall, att följa orden, med 
teatraliska drag förrättat densamma, så att spektaklet 
skall gifvit många orsak att bedja Gud för hans förstånd. 

Ryssarna läto oss ligga i god fred i vårt läger. Vä- 
derleken var behaglig, men stället där lägret låg — i en 
ganska lång sträcka, så att hvart kompani hade 2:ne kom- 22 1788, juli paniluckor, förmodligen för att skryta i händelse fienden 
ifrån någon höjd eller genom spioner ville rekognoscera 
styrkan — var ganska sumpigt och osundt. (Ingen morgon 
som jag vaknade förlopp att icke den sidan, med hvilken 
jag låg emot marken, ehuru på en björnhud, var alldeles 
våt. Det pröfvades om det var friska ådror i kroppen.) * 
Af denna sistnämnda orsak voro nu uppå stället 1 officer 
och 26 gemene sjuka. 

Kl. 3 ef t. midd. ankom lifbataljonen af Björneborgs 
regementet. 

Den 23 juli. Parolen: Verkan; — lösen: Andamål. 
Bönder, som kommo till lägret med furage för hästarna, 
afgåfvo den beskrifning om Fredrikshamn, att om den 
ditkomna styrkan hade vid ankomsten gått på, så hade 
staden redan varit vår. Vid undersökning om orsaken, 
hvarför man skulle ligga här så länge inaktiv, fanns den- 
samma vara den, att general Armfelt skall fått de ordres att 
gå defensivt tillväga endast tills konungen skulle komma 
tillbaka. Besynnerliga kaprioler sades sådant vara i fiende- 
land, då man skall hafva bundna armar. 

Vädret var varmt och vackert, men förfriskningen 
började krypa ganska mycket i hop, så att den glada 
solen icke mycket kunde glädja; men föda fanns likväl i 
lägret. 32 gemene voro sjuka samt 1 af de kinkiga offi- 
cerarne. 

Några små skärmytsler emellan våra förposter och 
fientliga jägare och kosacker föreföllo. Löjtnant Gadolin 
hade en sådan utan att någon af de våra hvarken blesse- 
rades eller dödades. Men våra jägare med studsare sköto 
så visst, att hvar karl som lade till ögat försatte sin karl 
af fienden till evigheten. Gruf veliga gevär! Ryssarna 
sade, efter några tillfångatagnas berättelse samt enligt 
det bönderna visste att förmäla, det fan rider numera 
svensken; förr har han fört kanoner på kärran, nu bär 
han dem på ryggen, ty de våra sköto på ett otroligt håll, 
till 400 å 500 steg. * I originalet Ofverkorsadt. 178S, juli. 23 Den 24 juli. Parolen: Prof; — lösen: Visas. Man 
väntade stund eligen det grofva artilleriet för att engång 
få börja något hufvudsakligt. 

(En länsman med ryska ordres blef tagen i går aftse. 
Här var ingen som kunde läsa ryska i hela härvarande 
armén. Men auditören vid åbolänningarna läste dem slut- 
ligen. De verterades under läsandet af en underofficer 
som förstod ryska, och innehöll endast en befallning till 
vakthafvanden vid Villmanstrandska porten i staden att 
icke släppa någon hvarken in eller ut utan säkra betyg.)* 

Vi lågo än stilla på vår sumpiga lägerplats, och vårt 
generalitet hade ej särdeles att göra, utan funderade ibland 
uppå en karta öfver belägenheten omkring staden. Major 
Klick hade här tillika med Jägerhorn och von Törne täta 
konferenser. Med smärta hörde man att ryssen förskan- 
sade sig mer och mer, äfven att han drog trupper i staden 
ifrån Villmanstrandska sidan. Sådant skedde utan att de 
våra bjödo till att coupera dem vägen, som ganska lätt 
kunnat och än kan ske. 

I går förlopp en häftig attack af öfverstekammar- 
junkaren Armfelt, som bombarderade staden i hopp att 
man skulle med Åbo läns och Björneborgs regemente 
samt Elimä bataljon göra sitt till på denna sidan. Men 
han blef bedragen, ty man rörde sig ej ur stället. Han 
måtte således, likväl utan någon liden skada, lämna sitt 
förehafvande. Värkan däraf fick man i dag höra varit 
den, att han sönderskjutit ena flygeln af svenska lutherska 
kyrkan, som var af trä, massakrerat orgel verket däri, 
skjutit klockstapeltornet tvärt af, sönderspillrat 2:ne ma- 
gasiner samt en del af corps de gardet, däruti en karl 
blifvit af en kula dödsskjuten. Bönder, som varit i staden 
och kommit ut, berätta, att om denna kanonad ännu på- 
stått en timme, så hade ryssen tagit sin flykt ur staden 
och tändt själf eld därpå. Så lama äro anstalterna alltid 
i det tvedräktiga men kärälskeliga Sverige. 

Till allas bestörtning inlopp den nyheten att prins * ÖfVerkorsadt i originalet. 24 1788, juli. Carl inlupit till Sveaborg med största delen af flottan i 
brist af proviant och ammunition. Häraf borde nu alla 
finna galenskapen af kriget, och däruti fick man ock igen 
orsaken att ej det tunga artilleriet kunnat komma, ty den 
för samma artilleripark tillredda ammunitionen blef tagen 
till flottan, och ny måste således tillredas för parken. 
Gud nåde oss för de anstalter här äro ! General Tolls fel 
är och blir sådant, sade man; nog skulle det finnas krut, 
men ej ett pergament att däraf förfärdiga en kardus för 
en 6-punding; så förmäles det. Hafva nu anstalterna varit 
i ordning, så har mycket redan kunnat uträttas. 30 man 
gemene voro sjuka. 

Den 25 juli. Parolen: Godt; — lösen: Hopp. Nog 
hoppas manskapet och alla sin förlossning ifrån detta in- 
fama, sumpiga ställe, men det blef ingen förlossning af. 
Det ser ut som [om] man hitkommit att förgås i ett osundt 
läger utan att få lossa att skott, ehuru det skall vara 
fientligt. 

Konungen väntades, och man förmente då få någon 
ändring. Jag ryser! Det gamla oroliga sjäKsvåldssinnet 
tycktes nu åter hafva vaknat. Man hörde sådana tillställ- 
ningar vara å färde att vissa med kung och krig samt 
kanske med sig själfva missnöjda hufvuden skulle hem- 
ligen med ryska regeringen sa sammanspinna saken, att 
här skulle arbetas uppå all möjlig inaktivitet för armén, 
men i dess ställe bidraga därhän att ryska flottan kunde 
komma [ut]med livländska vallen ut i Östersjön, där hon 
hade vägen öppen till Stockholm. Därstädes skulle den 
emottagas med ombord varande 14,000 man, som skola på 
kejsarinnans vägnar understödja verket, hvarigenom ko- 
nungen skulle detroniseras såsom en svagsint, och rege- 
ringen således omstöpas samt Finland blifva själfständigt. 
Allt detta skulle ske med den apparans för konungen 
härstädes, att han skulle inledas i all möjlig förblindelse, 
tills saken vore gjord. Af allt detta kan man göra nog 
trygga slutsatser till detta krigs utgång. Man må billigt 
fråga: hvart ha de gamla svenskarna tagit vägen? Gustaf, 
Gustaf! Om gossar varit mindre uppdragna, om kome- 1788, juli 25 dierna varit mindre skötta, om tjänsteköp varit mindre 
gängse, annorlunda skulle det nu gå; så suckade några 
gamla ärliga. Och man måste tillstå att, om konungen 
nu kunde draga sig igenom och göra lycka i sitt syftemål, 
så förtjänte han billigt att anses för stor, ty ställningens 
make läses aldrig i historien hit intills. Något som nu 
sågs för narraktigt och tadlades uti herrens uppförande 
var äfven det, att han hållit en sorts triumf i Helsing- 
fors öfver förmånen vid sjöträffningen. Man påstod att 
triumfen skett för tidigt. Sant är att vår flotta behållit 
fältet, ja, kunnat göra långt eklatantare seger, därest det 
ej börjat att tvärlugna under aktionen, hvilket satte flot- 
torna ur stånd att något vidare uträtta. 2:ne ryska linje- 
skepp, som blifvit skjutna redlösa, hafva båda strukit 
vimplar och flaggor samt märssegel och gifvit sig fångna, 
men kunde icke tagas af svenskarna för lugnet, och slu- 
parna tordes ej ut? för andra ryska skepp som ännu sköto. 
Men så hade vi likväl blifvit vackert lappade och dess- 
utom förlorat ett 70-kanonskepp, därå 2:ne Wachtmeist- 
rar varit, hvilka, och så vida de efter korrespondens icke 
skola finnas fångna, tros hafva med skeppet och equipage 
sjunkit. 

I dag fingo vi hit det grofva artilleriet, bestående 
af 2:ne 6-pundingar, 2:ne morsar e och 2:ne andra stora 
kastmaskiner med ammunition, som kan uppskjutas på 2 
dagar; men bättre något än intet. 

Väderleken är i dag kall och himlen mulen. 31 man 
af de gemene voro sjuka, och jag tror att tobaksbristen 
bidrog mycket därtill. Hela lägret instämd% däruti att få 
ju förr dess hellre gå på. Men ställningen tycktes vara 
att vi skola vara ämnade att förgås, i brist af resolution 
från generalitetet, uppå detta fuktiga och infama läger- 
ställe. 

Den 26 juli. Parolen: Svensk; — lösen: Man. Nu 
ankom en bataljon af Flemingska regementet och fick 
kantonera i byn här bredvid, som kallas Böle. Samma 
bataljon har tillf orene varit med öfverstekammarjunkaren 
Armfelts corps och i affären med ryssarna. Officerarne 26 1788, juli. därvid berättade att de i affären erhållit så mycket byte, 
att hvar soldat fått 2 d:r till mans öfver hela styrkan, 
utom det som kommit på officerarnes partage. 

Det nya inlopp att öfverstlöjtnanten Ehrnrooth blifvit 
tillbakadrifven af ryssarna. Ehrnrooth, stående under 
brigadieren Hastfehrs befäl, har blifvit några verst in i 
landet, där han med en kanon och 200 man stått, öfver- 
fallen af ryssarna med närmare 3,000:de man. Ehrnrooth 
har försvarat sig tappert, men nödgats draga sig tillbaka 
för öfverlägsenhetens skull. Kanonlavetten blir sönder- 
skjuten och lämnad i sticket; leken var hård, men Ehrn- 
rooth behåller god ordning; han ser huru en betydande 
man ibland ryssarna rider emellan lederna och uppmuntrar 
folket, beprydd med röda bandet. Han lofvade en jägare, 
som stod honom när, 2 rdr om han kunde knäppa den 
bebandade herren. „De höra mig till", sade jägaren, lade 
an och sköt, och målet tumlade af häften, men steg upp 
igen. „Nu skall jag skjuta för den andra riksdalern", sade 
jägaren; han sköt, och den ryska herren steg sedan aldrig 
upp mera. Man tror att det varit generalen Michelson. 
Sådant oaktadt trängde ryssarna på så hårdt, att Ehrnrooth 
måste retirera sig i en skog, som låg vid en sjö; ryssen 
omgifver honom på tre sidor och trodde sig hafva hela 
truppen i sitt våld, men Ehrnrooth hade tänkt på saken 
förut, hade vid sjöstranden några båtar i förvar, stiger 
med manskapet däri, och då ryssen var i begrepp att 
taga honom såsom i snaran, så blefvo de flata att se Ehrn- 
rooth långt ute på sjön, ur skotthåll med sin corps. 

I denrn* affär skall ryssen förlorat 200 man, utom 
blesserade, och Ehrnrooth 40 man, Ehrnrooth en kanon 
och ryssen en generalsperson. 

I dag gick stark åska och regnade mycket. Sjuka 
voro som i går. 

Den 27 juli. Parolen: — ; — lösen: — . Nu ankom 
Kongl. Maj:t, och bäst som han ankom, började ryska ko- 
sacker och jägare attackera våra fältvakter. Dessa äro de 
första fientliga skott jag hör, sade konungen. Piketterna 
ryckte ut, och ett, tu, tre hörde man ej mera något skott. 1788, juli, 27 Konungen gick genom lägret och tycktes vara rätt munter. 
Ack, att ej oenighet vore hos vederbörande! 

Sjuka voro nu några och fyratio gemene. 

Byar brändes af ryssarna, hvarför vet man icke, om 
ej att få öppet fält i händelse af attack. 

Den 28 juli. Ännu förspordes ingen rörelse komma 
att ske. Fasciner, skanskorgar och handbårar förfädiga- 
des. Det tycktes åsyfta något allvarsamt. Soldaten var 
modig och ville gå på. Ack, huru lyckligt är icke att ej 
veta sitt öde ! Konungen hade sitt högkvarter i Böle by. 

Det förspordes med visshet att baron Hastfehr skall 
trängt sig in, närmare till Keksholm, med en del af sin 
brigad; där skall honom mött motstånd, som skall för- 
föranlåtit honom att draga sig tillbaka. Men detta for- 
drar närmare bekräftelse. 

Förstaden vid Nyslott är intagen, men slottet skall 
ännu vara i ryssarnas händer. Emellertid blockeras det 
hårdeligen, och ryssarna därstädes äro i den belägenhet 
att ingen törs visa sig på vallar eller murar, ty så snart 
ett hufvud sticker upp, så är det durchskjutet af jaga- 
rena, dem baron Hastfehr anför. 

I går aftse ankom 519 man eller en bataljon af Elfs- 
borgs regementet hit och slog läger på 2 :ne ställen vid 
Husula by. 

Middagstiden hördes en stark kanonad i sjön, som 
påstod 2:ne timmar. Man längtade med otålighet att höra 
livad den betydt. Om aftonen kl. 8 fick man höra den 
underrättelsen att svenska galerflottan anländt och skall 
mellan Viborg och Fredrikshamn tagit land, där 6,000 
man trupper äfven skola uppstigit för att afskära kom- 
munikation emellan bägge dessa städer. Detta uppväckte 
åter hoppet om ett fördelaktigare fälttåg. Men man vän- 
tade ytterligare konfirmation härå. 

Sjuka voro nu 50 gemene, och började man höra 
klagan öfver någon början till rödsot, allt förorsakadt af 
vårt ängsliga lägerställe. 

Den 29 juli. Parolen: — ; — lösen: — . Ingen för- 
lossning hördes ännu af härifrån; man började likväl på 28 1 788, julL i går att arbeta på en redutt. Arbetet fortsattes i mörk- 
ret med ifver. Redutten anlades ej långt från Vehkalaks 
kyrka, och skulle man därifrån kunna nyttja artilleri med 
framgång. Afven byggdes en ny väg för att komma på 
Viborgska sidan om staden, tecken till mindre kännedom 
om landets belägenhet, ty man kan komma fram med 
lika säkerhet och bättre en annan väg, fast den gör nå- 
gon krok. 

Den kanonad, som hördes i sjön i går, skall bestått 
däruti att svenska galerflottan, som kommit antågande 
med några trupper svenska, mött ryska galerer besatta 
med ryska trupper, som skola haft i sinnet att uppstiga 
å land i Kymmene för att falla Armfelts corps i ryggen 
i detsamma som ett utfall ifrån Fredrikshamn skulle an- 
gripa samma Armfelts corps i fronten. Vid mötet hafva 
kanonerna börjat att spela på ömse sidor, men ryssarna 
hafva med af skjutna master och mycket lappade undan- 
kommit leken, den ena hit och den andra dit. Om samma 
våra trupper ännu stigit i land, fordras ytterligare be- 
kräftelse. 

Det gamla missnöjet ibland cheferna började nu åter 
att visa sig. Om och huruvida konungen gjort rätt eller 
icke, som dragit truppen öfver gränsen, togs nu i öfver- 
vägande. Man ansåg detta steg för högst förgripligt emot 
lag och privilegier; man undersökte huruvida konungen 
kunde göra krig utan att fråga sig före. Här spekulerades 
mycket huru man skulle få honom ur vägen. Därtill 
tycktes dels afundsjuka öfver andras uppkomst och er- 
hållna band, dels rent pultroneri vara orsaken. Ack, Gud, 
livad svenskarna blifvit för ynkligt folk, törhända i an- 
seende till packet, som resten af folket kallas, som ej 
förstår sig på att ly[d]a och tycka om riddare, som snart 
i 60 år haft harnesket och svärdet på spiken upphängda! 

Väderleken var kall ocli fuktig. Sjuka som i går. 

Den 30 juli. Parolen: — ; — lösen: — . Det var 
mycket spekulerande i dag huru alla monarkens planer 
skulle förekommas; allas sinnen disponerades till afvoghet 
emot honom, öfversten J. H. H[ästesko] och S. v. 0[tter] 1788, juli. 29 voro mest sysselsatta häruti; det var ynkligt att se huru 
de betjänte sig af konungens godhet. De föreslogo, och 
konungen beviljade flere avan cements ; men under allt 
hade de sinnet fullt med förakt, hämnd och död. 

Ett ärligt hjärta kunde och kan ej annat än intagas 
af yttersta grämelse. Under det svenska vapnen hafva 
framgång på sjön, under det soldaten brinner af åtrå att 
få nappas med en i alla tider afsvuren nationalfiende, 
under det ryssen är alldeles oförmögen att försvara sig, 
såsom blottad på både manskap och penningar, med få 
ord, under det landets allmoge med uppräckta händer 
skulle vela åter träda under svenskt beskydd samt under 
det allt lofvade svenska vapnen en lycklig framgång; just 
då samt sedan armén redan trädt in på ryskt botten; då 
väckes den frågan, om man bör mera lyda konungen eller 
icke. En besynnerlig anda uppväckes i corpsen; konun- 
gens tagna steg anses för högst olagligt, hans herrar favo- 
riter för riksförrädare, hvars blod borde flyta, ryssen 
borde anropas om hjälp till konungens detroniserande, 
Finland borde blifva själf ständigt, sådant allt skulle göra 
nationens lycka, nationens heder, ty därigenom skulle 
visas för hela världen att svenskar veta taga sina rättig- 
heter i akt. Så hördes resoneras på den ena sidan, och 
denna anda utspridde sig nästan öfverallt i vederbörandes 
sinnen, Å. andra sidan hördes så sägas: Gud hjälpe oss 
arme! Då konung Carl var ännu barn, då drucko zar 
Petter, August och Friedric, hvarandras skål till den unga 
konungens undergång. Kriget börjades af dem offensivt, 
fortsattes, och Sverige mistade länder. Om Sverige, då 
tillfälle skulle gifvas, ville bruka repressalier, vore det 
väl mer än billigt. Med armén redan i främmande land, 
under öppet tillfälle att vinna den ena fördelen efter den 
andra, sedan ryska flottan jämväl låg stilla och lappade 
sig, med riksens råds tillstyrkan att börja detta krig-, 
borde man hafva tvehågsenhet hvilken inan borde mera 
hafva förtroende för, antingen några befälhafvare, intagna 
af sina egna passioner, eller ock riksråd som det tillstyrkt? 
Borde nu något försummas? Man borde ej vid sådant till- SO 1788, juli. f alle f örrädeligen öfvergifva sin konung, sedan man redan 
följt med honom öfver gränsen. Det vore nu evärdelig 
skam att vända om, sedan man engång dragit vapen, utan 
att man uträttat något. Ho vet huru stort skadestånd 
kejsarinnan nu mera kommer att fordra af oss! Ho vill 
svara för inbördes blodsutgjutelse i en framtid? Ack, 
huru lyckan står det ryska riket bi ! Dess fiender mörda 
sig inbördes, och vid hvar blodsdroppe som rinner, befäster 
sig det mäktiga Ryssland. Så resonerade andra och fingo 
snäsor för ärlighet, ty det hette: Men skall den eller den 
pojken förleda konungen; skall han styra öfver gamle 
män; skall han framdragas till den ena hedersposten efter 
den andra; skola förtjänte män se därpå med kallsinnig- 
het; skall man låta skjuta sig till döds för en kapris; skall 
man ligga utan någon gifven orsak i fält; skall man så 
våga lifvet, öfvergifva hustrur, fästmör, egendomar och 
barn; skall man ej få skörda frukten af sin köpta syssla? 
Nej, ingalunda! Konungen skall averteras därom att man 
ej tänker häri mera lyda honom. Tar han sitt parti, så 
tages ock det motparti som vederbör; det är ej annat att 
välja än dö eller följa strömmen åt att vinna eller vinnas. 
Så resonerades äfven. 

Väderleken var fuktig och kall. Sjuka voro 50 man 
gemene, men ej svag-sjuka. En curieus passage med ar- 
méns präster hände sig i denna afton. De tälta sig till- 
samman, göra upp eld ett stycke upp i skogen, bereda 
sig där punsch och dricka, förmodligen att slippa främ- 
mande; de dricka, blifva lustiga och hålla något högre 
hviskande än vederbör. Konungen kommer med några 
herrar, rekognoscerar skogen, hör detta getöse, tror det 
vara fientligt försåt och fordrar ut hela piketten. Den 
kommer, och se! De andlige hålla sig lustiga. NB. Konun- 
gen skall redan blifvit varnad för något försåt. 

Den 31 juli. I dag tillsades konungen att man ej 
mera kunde lyda uti vidare angripande af fienden. Man 
förklarade honom rent af att man ville vända om hem. 
H[ästesko] och v. 0[tter] bröto tystnaden. Efter återkom- 
sten förmälte de att konungen skall gråtit och tillstått 1788, augusti. 31 att han vore förledd till detta steg, men begärde att re- 
gementena ej skulle öfvergifva honom på 2:ne dagar ännu. 
Om själfva förloppet härvid skall nedanför vidare berättas. 
Man var mycket på sin garde hela natten. 

o 

Den 1 augusti. Parolen: Stockholm; — lösen: Abo. 
Uppå i regementet utgifna hemliga ordres lagade man 
sig nu till påpackning för att återmarschera, ehuru ko- 
nungen, efter chefernas egen berättelse, bedt dem vänta. 
Orsaken till detta steg förebars vara den, att ej konungen 
skall kunnat förmå sina svenska regementen att komma 
öfver gränsen. Det rykte som kom, att vår skärgårds- 
flotta varit i farvattnet utanför staden, sades nu vara falskt 
och uppdiktadt. Man beskref således huru dessa rege- 
menten här, lämnade utan allt biträde, utan penningar 
och föda, nödvändigt skulle blifva rof för fienden sent 
och bittida. Att konungen börjat detta krig utan all både 
in- och utvärtes resurs togs för afgjordt; sådant vore 
orsaken hvarför man ville gå tillbaka; particuliere om- 
ständigheter bidrogo för resten att fullborda detta steg. 

Klockan vid pass 72 10 såg man en generaladjutant 
rida linjen uppföre och därpå utföre emellan officerstälten 
och bagaget; samt (o: han) tycktes af taga huru fort med 
påpackningen avancerades, som dock i tysthet fortsattes, 
skönt man häraf kunde döma att konungen redan visste 
livad man hade för händer. Beslutet förblef att genast 
uppbryta, och man roade sig i andanom öfver det bryderi, 
hvaruti konungen skulle försättas genom detta steg. Emel- 
lertid utkommo ordres kl. l / 2 H ifrån Kongl. Maj:t, som 
innehöllo att vagnarna skulle ut under betäckning för att 
furagera emot kontant betalning, såsom uti eget land; 
detta skulle ske genast, som likväl icke åtlyddes. Kl. 12 
ankom åter en generaladjutant, som bjöd cheferna upp 
till högkvarteret för att spisa middag hos konungen. Detta 
kunde icke nekas, och man infann sig hos konungen ; men 
innan cheferna uppgingo, samlades kompanicheferna och 
andra officerare hos öfversten. Där beslöts att under den 
tiden cheferna voro hos konungen, icke allenast sondera 
soldaten för att erfara hvad han åstundade, utan ock 32 1788, augusti. öfvertala honom att lyda sina chefers ordres. Middags- 
tiden var nu inne och man såg nästan alla kompaniluckor 
fulla af hvimmel; åtskilliga öfver- och underofficerare 
voro mycket sysselsatta att beskrifva för soldaten att ko- 
nungen brutit emot regeringsformen, att de emot deras 
ed icke borde lyda konungen, som afmålades vara svag- 
sint; att de störtade sig i olycka, om de längre lydde 
Kongl. Maj:t, med mera. Sådant oaktadt förspordes ej 
all den lust som man förmodat hos manskapet att vända 
om med oförrättade ärenden. Allt stannade emellan hopp 
och fruktan, och man visste snart ej hvad man ville. Kl. 
4, sedan cheferna kommit tillbaka, kommo åter ordres att 
furagera, och då gingo vagnarna ut, ehuru man brutit 
emot samma ordres före middagen. Under allt detta fort- 
for man i sitt beslut att lämna konungen i sticket och gå 
tillbaka; och man hörde resoneras: om konungen sätter 
trupper emot oss, skola vi slåss med dem; oss fattas 
hvarken krut eller kulor. Det steg som tagits af oss, det 
skall souteneras. Inbördes krig ansågs för minus malum 
i närvarande ställning. Härvid frågades af några som 
trodde sig tänka längre : är man viss att ej svenska rege- 
menten öfverkomma på rysk botten; är man viss att 
ryssen kan slå oss; är man viss att alla resurser till 
mat och penningar äro alla? — Nej, svarades det. Ut- 
tryckligen vet man det icke. — Hvarför har man då ej 
förekommit det nu befarade onda förr? Hvarför tillspordes 
ej konungen förr härom? I Helsingfors var tid, i Borgå, 
i Elimä, i Anjala voro lägliga tillfällen härtill, innan vi 
gingo öfver gränsen; hvarför frågades ej efter krigsreso- 
nerna då? Därtill troddes endast det ej vara för sent nu. 
Således voro vi uti den allra eftertänkligaste ställning, ja, 
en ställning som uppväckte den innersta oro uti livar 
tänkandes bröst. 

I öfrigt gick ej konungen ifrån sin föresats att kriga, 
uppå alla föreställningar som honom gjordes att nu i tid 
vända tillbaka. Uppå vederbörandes inkast att vi voro 
utan proviant och pengar samt ammunition för det grofva 
artilleriet svarades af konungen, att han väl visste hvar- 1 788, augusti. 33 

ifrån det skulle tagas och behöfde icke ingå i applika- 
tioner däraf med sina undersåtar. Så stannade emellertid 
dessa krusiga saker af för denna stund. Alla rättsinnade 
voro oroliga, ty öfverläggningar hades att arrestera ko- 
nungen. Man hörde talas därom att kanonerna borde lad- 
das med drufhagel och brukas, ifall konungen ville bruka 
våld emot officerare. Kl. 1 / 2 till 7 ankom konungen till lägret, 
och regementet uppställdes i parad. Konungen talade: 
„ Soldater, tappre finnar! Ni hafven alltid visat Er trohet, 
Edra förfäder hafva fäktat och segrat under mina för- 
fäder. Värdiga ef terkomlingar ! Ni lären ej lämna, ej svika 
Er konung, som härstammar af Edra forna älskade ko- 
nungar. Vi hafva 5,000 man trupper, som landstigit på 
andra sidan om Fredrikshamn; viljen I följa mig i lif och 
död och strida under mina baner, ty jag går med Eder, 
så skolom vi tillika med dem i denna afton intaga Fre- 
drikshamn. Viljen I, så svaren I mig!" 

Talet tolkades på finska af en officerare af Fleming- 
ska regementet vid namn Krsemer, och soldaterna skreko 
med en mun: „Vi följa i lif och död!" 

Därå drog konungen ut sin värja och fortfor: „ Denna 
värja drager jag emot fienderna första gången för fäder- 
neslandets väl samt att hämnas de oförrätter, som våra 
fiender oss gjort hafva. Åren I mig trogne, så svärj en 
mig vid den Gud som ser min rättfärdiga sak, att Ni ej 
öfvergifven mig, så länge jag förer detta svärd emot mina 
och Edra fiender. Jag öfvergifver Eder icke, jag skall 
vara främst och alltid med Eder". 

Talet tolkades, och soldaten svor att ej öfvergifva 
sin konung. Därpå vände konungen sig till officerarne, 
höll ett kort tal, däri han förmante dem att gå för sol- 
daten med godt exempel, lofvade dem belöningar, som 
visade trohet, och frågte om de ej ville segra eller dö 
med honom. Dessa saluterade med värjan, men konungen 
äskade deras svar. Svaren mig, sade han, följen I mig, 
fullgören I edra skyldigheter? Därpå svarades af en del 
ja, och största delen teg. Konungen red härå sin väg 
sågandes därvid : „ Jag håller mig till öfversten, om ej alla 

3 34 1788 1 augusti. 

följa eller om någon annan oordning sker". I öfrigt sade 
konungen sig igenkänna finska soldatens urgamla trohet; 
och soldaten hurrade. 

Ingen kan föreställa sig en så underlig scen, som nu 
viste sig. Soldaten var så nöjd i sin själ, som om han 
skulle gå till bröllops. Officerscorpsen däremot, som nyss 
beslutit att gå hem eller tillbaka till gränsen, var slagen 
till mods; de svor o uti och öfver soldaten, på hvilken de 
ej fått bukt. De lofvade att sticka dem med egna värjor 
till döds, om de ej skulle nu gå på. De svuro öfver all 
konungens anstalt och sade sig nu skola slåss till sitt yt- 
tersta. Emellertid tillreddes några bålar punsch, man 
drack, och modet tycktes föröka sig; likväl kunde man 
icke underlåta att tala åtskilligt emot konungen; man 
upprepade hvad han vore värd. Ett redligt hjärta kunde 
ej annat än rysa. Öfversten gick i sitt tält för att hvila. 
Emellertid var nu beslutet taget; går det väl, så är det 
bra. Gud styre för resten! 

Ingen var nu sjuk. 

Om natten kl. 12 bröts lägret. Armén aftågade, och 
konungen främst i spetsen. Af bagaget formerades en 
vagnborg. Ingen i truppen hade eller visste sig hafva 
minsta räddhåga; och det som utgjorde det mesta modet 
hos större delen af befälet, var törhända välgångsskålar- 

nes goda värkan. Man tror att konungen själf 

kunde märka, huru det stod till i denna artikel. En af 
de betydligare officerarne vid namn F bars uti öf- 
ver stens vagn såsom oförmögen att följa. Han kördes 
ibland bagaget, där han förblef tills han genom sömn be- 
kommit till eftertanke, att det ej väl anstod honom sitta 
i vagnborgen, då kamraterna voro ute på fältet. Allt detta 
gjorde att, ehuru man önskade att få se en liten morgon 
uppgry till Svears forna ära i fält, kunde man dock icke 
undgå att frukta vederspelet. 

Den 2 augusti. Dagen började tändas, och en ba- 
taljon af Björneborgs regemente var redan på Viborgska 
sidan om Fredrikshamn med några kompanier af nyländ- 
ska dragonerna samt par kanoner. Åbolänningarna, 1 ba- 1788, augusti. 35 taljon björneborgare, Elfsborgs regemente och en bataljon 
af forna Flemingska regementet, nu mera Staekelbergska 
regementet, jämte Elimä bataljon och par eller 3 skva- 
droner af nyländska dragonerna samt härvarande hela 
fältartilleri lågo på denna sidan om staden. 2:ne batterier 
uppkastades, eller rättare, arbetet därå fortsättet, och allt 
tycktes lofva någon hård lek. 

Kanonaden börjades jämväl ifrån ryska sidan, så snart 
de blefvo oss varse ; men ännu besvarades icke hälsningen 
härifrån, utan man fortfor med arbetet på redutterna, 
därvid några blefvo blesserade. Man väntade få höra något 
ifrån Siegroth, men sådant hände icke; ingen visste därtill 
orsaken. Under allt detta hörde man att ingen kanon 
vore tillstädes, då den ena af redutterna därmed skulle 
besättas, " ty det grofva artilleriet, som här skulle tjäna, 
sades hafva gått en omväg genom skogen, och man visste 
ej om sådant skett med eller utan ordres. 4 timmar stodo 
våra med kall blod och klädde skott, därvid likväl ej flere 
än 2:ne blefvo skjutna af Kronoborgs bataljon och 3:ne 
blesserade af åbolänningarna vid den redutt, som med 
det grofva artilleriet skulle bestrykas, och där kapten 
Flege kommenderade arbetet och skulle betäcka artilleriet. 
Björneborgska bataljonen, anförd af B. Klingspor, drog sig 
tillbaka med kanoner, sedan den stått en tid på Viborgska 
sidan om staden. 

Sääksmäki och Hollola kompanier, som blifvit längre 
fram detacherade för att uppleta gen. Siegroth, som skulle 
hafva landstigit, kringrändes af ryssarna, men slår sig 
lyckligen igenom; Hollola kompani mister standaret, och 
Sääksmäki kompani både kapten och kornett, * som blefvo 
fångna. Dragonerna skyllde på infanteriet, som ej höll 
stånd, hela sin ofärd; men Klingspor skall hafva haft 
ordres att göra hvad han gjort genom någon general- 
adjutant. 

Slutet på allt var det, att ingen Siegroth fanns och 
ännu mindre några svenska trupper. * Kaptenen hette Tigerstedt och kornetten af Klereker. 36 1788, augusti. 

Kl. 1 om dagen kom armén med oförrättade ärenden 
tillbaka, och björneborgarne samt åbolänningarne slogo 
läger på deras förra ställen, enligt konungens ordres, tills- 
vidare. 

Om aftonen hördes en stark kanonad i sjön. Ingen 
sjuk utom de blesserade. 

Den 3 augusti. Parolen: Hartula; — lösen: Summa. 
Låg armén stilla, och man fick förspörja att gen. Siegroth 
landstigit med trupper; men huru många, visste ingen 
med visshet; somliga sade med 3,000, somlige med 1,500 
och somlige med 1,200 man. Vid landstigningen skall så 
tillgått, att ryssarna hafva sökt hindra honom densamma 
med egal styrka; Siegroth går under kanonad icke desto 
mindre till lands, hvilken kanonad var densamma som i 
går aftse hördes; han drifver ryssen undan, får upp sina 
fältslangor, men i ögnablicket rusade fienden till och hade 
så när borttagit en kanon, därest ej artilleristerna med 
handgevären gifvit så stark eld, att de frälsat densamma. 
Siegroth retirerar sig tillbaka emot stranden, ryssarna 
förfölja honom med häftighet; men i detsamma rycker det 
å stranden uppkomna grofva artilleriet fram och gaf fyr 
med drufhagel, så att ryssarna tumlade hals öfver huf- 
vudet och resten flydde. Siegroth, som förmodligen trott 
sig finna svenska trupper emot sig, men däri funnit sig 
bedragen, retirerar sig åter uppå flottan och galererna, 
sedan han mistat 25 man, andra säga 50, på platsen. 
Huru stor ryssarnas förlust varit, kan ej med visshet upp- 
gifvas, ty de släpa alltid sina döda med sig bort. Många 
torde undra äfven, som många härstädes det gjorde, att 
ej konungen lät angripa ryssarna samma gång på denna 
sida. Men då man rätt betraktade orsakerna i sitt sam- 
manhang, hvarför han ej gjorde eller rättare vågade göra 
anfall med denna kolonn, på samma gång kan och bör 
man ej hålla konungens försiktighet för underlig. 

Emellertid måtte ryssarna befunnit sig i nog trång- 
mål, ty i dag morse tände de eld uppå viborgska första- 
den, med alla där befintliga magasiner. Röken och flam- 
morna stego i skyn hela förmiddagen. 1 788, augusti. 37 Klockan 4 ankom en kurir till konungen, och man 
undrade hvad nytt. För öfrigt vidtogos ej andra dispo- 
sitioner än att armén satte sig på alla håll i försvarsstånd ; 
och gudstjänst hölls i lägret, därvid mycken allmoge ifrån 
nästgränsande byar infann sig; och man hörde dem bedja 
Gud att hjälpa de svenska. Stackars folk, de hoppades 
godt, men himlen vet huru det går! 

Natten var mycket kall, så att rimfrost låg på mar- 
ken; men dagen var tämmelig vacker. Af folket var ingen 
sjuk utom de blesserade. 

Den 4 augusti. Parolen: Petersburg; — lösen: Paris. 
Sedan konungen varit i lägret och ridit uppför linjen 
samt hälsat och tagit afsked af soldaterna, som, uppställda 
uti kompaniluckorna, med tårar i ögonen samt ett allmänt 
utrop af „Gud bevare konungen" önskade honom lycka, 
fick armén ordres att uppbryta och marschera åter till 
en by vid namn Liikala. Middagstiden aftågade konun- 
gens ekipage. Stackelbergs ena bataljon och Elfsborgs 
regementet tillika med Elimä bataljon och par skvadroner 
af nyländska dragonerna till Summa, där Armfelt med 
sin corps hitintills legat, dit konungen jämväl reste. 

2:ne timmar därefter uppbröto åbolänningarna, björ- 
neborgarena, 2 eller 3 skvadroner Nylands kavalleri samt 
Elimä reserverna med hela artilleriet och generalitetet 
samt aftågade till berörda Liikala by, som är belägen vid 
vägaskillnaden åt gränsen, samt där vägen tar af till Vill- 
manstrand m. m., dit denna del af armén ankom om natten 
i sådan konfusion, att soldaterna icke mera visste, till 
hvilka kompanier de hörde. Tross, plutoner, skvadroner, 
kanoner voro allt sammanblandade, och att få någon reda 
i mörkret var omöjligt; natten var mörk och det regnade. 
Generalen Armfelt, som rest förut och tagit sitt hög- 
kvarter uppå en krog, l j 2 rysk verst ifrån byn, hade gifvit 
de ordres, det hvar och en skulle stanna där han kom 
att stå; vidare icke. Våra regementschefer sökte sig under 
tak uti en bondstuga, där de lade sig tryggt att hvila; 
men emellertid sattes icke ut en enda post till bevak- 
ning, och om ryssen med 50 man ankommit, så hade han 38 1788, augusti. tagit alltsammans med hull och hår. Törhända man velat 
sådant. 

Resten af natten tillbringades således af största delen 
under bar himmel. De blesserade ef tersågos icke ; de lågo 
under regnet midt på landsvägen. Regementsfältskären 
hade nog möda att uppsöka dem. Allt, allt var ett ganska 
underligt spektakel. Den strof af historien, som handlar 
om slutet af norska fälttåget på 20:de talet, tycktes vara 
här åter applikabel ; det hade ej fattats mycket, innan sol- 
daten hade kastat geväret och gått som fårskocken hem. 

Den 5 augusti. Parolen: Petersburg; — lösen: Paris. 

o 

Klockan 4 e. m. uppbröt Abo och Björneborgs regemen- 
tena tillika med 3:ne skvadroner af Nylands dragoner 
samt artilleriet och marscherade en half rysk verst till- 
baka samt uppslog läger på ett nyrödjadt ställe, några 
åkertäppor som nyss blifvit skördade och ett ängsstycke. 
Fältposter utsattes, och man låg här tämmeligen tryggt. 

Sjuka voro några och 40 man, men ingen svag-sjuk. 
Regn och solsken om hvarandra hela dagen. 

Den 6 augusti. Parolen: — ; — lösen: — . Nu för- 
dubblades fältposterna, och man fick förspörja att ryssarna 
intagit vårt förra läger vid Husula tillika med alla våra 
där haf da fördelar, äfven att de uppbränt våra där byggda 
redutter. 

Några kanonskott hördes då och då i sjön, och denna 
del af armén låg för resten stilla hela dagen. 

En tämmelig stark åska gick hela eftermiddagen, 
och det regnade häftigt, så att de åkerfält, hvarpå lägret 
var uppslaget, stodo såsom en lervälling. Sjuka hade 
regementet nu 55 soldater, 4 korpraler, 5 underofficerare, 
1 subaltern och 1 kapten, mest af fatigue, våta kläder 
och sumpigt lägerställe. 

Närvarande ställning i denna delen af armén var 
högst förundransvärd. Man hade sökt öfvertala konungen 
att upphöra med ett krig, som man beskrifvit vara stri- 
dande emot rikets fundamentallag, samt hvaruti man vore 
utan alla resurser, ehuru hvarken mat fattats eller man 
gjort ett enda kanonskott och kände icke tillgången. Man 1 788, augusti. 39 hade på knä bedt konungen, som man sade, att vända om 
tillbaka. Konungen har därtill svarat, det han ej af står 
från sin föresats att föra vapen. Under allt detta dragés 
armén tillbaka, men enligt ordres icke längre än till Lii- 
kala. Emellertid hördes huru man ville göra under och 
mirakel, då man återkommer på svensk botten. 

Vid undersökning om livad som varit orsaken till 
arméns reträtt fås ingen viss underrättelse; dels påstås 
att den ofvannämnda kuriren medfört de nyheter, att rik- 
sens ständer samla sig i Stockholm och sådant nödgat 
kungen att retirera sig, andra påstodo att konungen blifvit 
upplyst om de få och ringa resurser, hvarmed han hade 
att utföra ett krig, och att han därför droge sig tillbaka; 
andra påstodo att den skiljaktighet och olust, som för- 
sports uti truppen och med hvilken något lyckligt icke 
kunde uträttas, tillsammanlagdt med den motsträfvenhet, 
som skall finnas i svenska trupperna att gå öfver gränsen, 
vore orsaken härtill; andra trodde att den fruktan konun- 
gen hade att uppoffras af sina egna föranlåtit konungen 
att tänka på sin säkerhet; andra lade allt tillsammans och 
formerade sig sina egna begrepp om denna reträtt. 

Emellertid troddes nu att man vunnit ändamålet, 
hvarå man syftat med det påbegynta myteriet, och de 
mesta öfverläggningarna ibland de högre vid armén gingo 
därpå ut, huru konungen skulle detroniseras, huru riksens 
ständer skulle sammankallas, och det i Åbo; huru man 
ville lämna allt hvad svenskt vore och samla finska stän- 
der samt kalla sig ryssen till hjälp; huru man skulle för- 
drif va konungen och dess anhang samt allt hvad svenskt 
vore ur landet; huru man skulle inrätta sin egen regering, 
som skulle vara själf ständig och fri, dock under ryssens 
beskydd. 

Man ansåg att man låg kvar på detta rum för ra- 
sande, man funderade huru man med lämpa skulle komma 
härifrån, så att ej den goda ryssen måtte följa dem efter 
med något ressentiment ; till den ändan skulle skulden 
ledas på konungen, som emot deras vilja tvungit dem att 
ofreda en så god granne. De hade väl såsom militärer 40 1788, augustL hitintills nödgats följa befallningar, som varit emot deras 
ed; men då de nu själfva rättade det, som brutet var, 
trodde de att en nådig kejsarinna skulle hafva dem ur- 
säktade. Man gladde sig redan däröfver, och man hörde 
redan en del gå hafvande med de stora personager de 
tänkte med tiden spela, och de trodde sig hafva stor obli- 
gation att fordra utaf hela finska nationen att- man kunnat 
hvässa spetsen emot konungen och tyranniet. 

Således såg man ej annat än olyckor öfver hufvudet, 
i synnerhet då det jämväl nu påtänktes att, om konungen 
ville eller icke, återtaga på svenska gränsen och genast 
afskicka en stafett till Peterburgska hofvet att begära 
några månaders stillestånd för att under den tiden få 
riksdag tillsammans och där uppfinna bot, som de sade, 
för närvarande oredor. 

Gud vet hvad oss ännu förestår! Man fördömde 
den stund man släppte konungen bort fri. Ack, otyckligt 
det land, där ingen gudsfruktan, ingen lydnad, ingen 
enighet och ingen rätt patriotism finnes! 

För öfrigt visste man icke visst hvad svenska armén 
mente, och ingen anstalt gjordes att sondera cheferna 
därstädes; utan man höll äfven dem för fiender; så att 
här såg för rysligt ut. 

Öfverste Hastfehr sades hafva blifvit repousserad af 
en öfverlägsen styrka. Det berättades ock att han skall 
mistat mycket folk. Man vet ej, om sådant är skrämskott 
eller sanning; är det sant, så är det beklagligt; är det 
skrämskott, så vet man att därmed åsyftas arméns hastiga 
aftågande utur ryska gebitet och lärer således hafva sin 
särskilda origin. 

Gud, hvad tider förestå oss, om det aristokratiska 
väldet åter uppstår! Kanske ock man får se konung Carl 
den XLtes syn gå i fullbordan. Men Gud hjälpe i alla fall 
konungen, ty annars och där den nu uppväxande andan får 
öfverhand, så få vi se bedröfliga scener! Huru många kun- 
gar, huru mycken blod kommer ej att flyta, hvad täflan 
om purpurn, hvad förtryck och hvad slafveri under mång- 
välde! Svea! Svea! Du är på vippen att utrotas i Norden. 1788, augusti. 41 Den 7 augusti. Parolen: Fredrikshamn; — lösen: 
Stockholm. Ännu låg armén stilla utan att några dispo- 
sitioner på ett eller annat sätt vidtogos. 

Ett rykte utspriddes genom en marketentare, som 
varit i Lovisa, att kongl. gardet nu jämväl gått öfver 
gränsen ifrån Lovisa, där det hitintills legat* Är det sant, 
så finner man tydligen att konungen sofver icke. Emel- 
lertid åstadkom detta rykte nog bryderi hos en del 
Sprengtportska planörer, såsom hos en Jägerhorn, Klick, 
von Törne, I. H. H[ästesko], von Otter med flere. 

Den 8 augusti. Parolen: Hjälp; — lösen: Väntas. 
Hurudan hjälp cheferna väntade, är obekant. Men red- 
liga väntade hela dagen att få höra något gladt nytt ifrån 
konungen, samt någon anstalt uti hvad man borde sig 
vidare företaga; men sådant förspordes icke. Ett rykte 
utspriddes, det ryssen med 5,000 man vore i antågande 
ifrån Villmanstrandska sidan, och man tog i öfvervägande 
huruvida det var rådligt eller icke att längre ligga kvar 
vid Liikala. 

Dispositioner vidtogos icke desto mindre till lägrets 
trygga försvar, hvilkas beskaffenhet kan slutas däraf, att 
då en kapten, som var utkommenderad på fältvakt, ankom 
till det utsatta stället, där vakten skulle stå, och började 
på vanligt vis af lösa den förra vakten därstädes, så fanns, 
sedan han aflöst alla detacherade utposter och vedetter, 
ej flere vid hufvudvakten kvar än pikposten och kaptenen, 
vittne om goda uträkningar i högkvarteret. 

Om aftonen kl. 11 ankom trossen för den bataljon 
af Tavastehus regementet, som varit kommenderad af 
öfver sten grefve Lejonstedt och som skall varit inemot 
Villmanstrand. Trossen aftågade genast till gränsen, äf- 
venså ankom baron Leijonhufvud med några skvadroner 
af Nylands dragoner, alla på reträtt utan att hafva sett 
någon fiende; men väl taltes om att 5,000 man vore i an- 
marsch. Ändtligen blef den ryska styrkan förökad till 
7,000, och sist till 17,000. Baron Leijonhufvud aftågade äf- 
ven åt gränsen. Man sof likväl tryggt i lägret denna natt. 

Väderleken var ganska mulen och kall. Sjuka voro 42 1788, augusti. 50 och några man till antalet, men högst 10, med blesse- 
rade, voro svag-sjuka. 

Den 9 augusti. Parolen: Fatal: — lösen: Händelse . 
Generalitetet hade vakat hela förledna natt, och stor öf- 
verläggning hade förelupit i högkvarteret, men hvarom, 
kände ingen ännu; torde dock kunna gissas. Klockan 5 
om morgonen foro öfverstlöjtnanten P. Klingspor tillika 
med generaladjutanten major Jägerhorn omkring att visi- 
tera fältvakterna; de afbidade icke den vanliga betäck- 
ningen, utan redo ensamma med en dräng. Vid ankomsten 
till en vaktpostering vid en bro, ungefärligen 3 / 4 mil ifrån 
lägret, rida de vidare till den yttersta posteringen eller 
vedetten tillsammans. Där sitter Klingspor af, och Jäger- 
horn rider 50 steg därifrån, på en väg som tog af till 
höger åt en by. I ögnablicket höres 2:ne pistolskott: 
Klingspor väntar, men vidare hörs ej knäpp eller kny. 
Vakter skickas ut åt stället, där skotten hördes, men man 
ser ej det minsta spår efter Jägerhorn. Han var fången: 
så sades det. 

3 timmar därefter ankommer en officer med 2:ne 
kosacker och en trumpetare med bref från den fångna, 
som innehöll att han lefde, mådde väl och att han be- 
gärde sin koffert till sig i Fredrikshamn. 

Underlig fångenskap, som sker utan minsta buller 
af fienden; utan att de patrullerande poster märkt minsta 
fientligt på detta ställe, som sker med sådan vitesse, att 
fienderna föra honom till Fredrikshamn, skicka hans häst 
tillbaka, hinna till lägret med trumpetare att utfordra 
hans saker; och det allt på l 3 / 4 mil och inom 3 timmar. 
Men härunder ligger något annat begrafvet; och därom 
skall framdeles ordas, då mera ljus i saken erhålles. 

Kl. 12 ankom generalens ordres, att den härvarande 
divisionen af armén skulle bryta upp, sedan Tavastehus 
bataljonen tillf orene marscherat förbi. Man vet ej huru- 
vida kungens ordres ankommit till detta steg eller icke; 
men det var bekant att vi skulle ligga vid Liikala till 
konungens vidare ordres skulle ankomma, som näppeligen 
hade innehållit reträtt. 1 788 y augusti. 43 Kl. 3 e. m. afmarseherade trupperna, rang versé, och 
ankommo nu till gränsen kl. 9 om aftonen. Så marscherade 
nu armén tillbaka, sedan den fruktlöst förtärt mycket 
penningar på rysk botten i 3 veckors tid. Och ehuru 
man mycket ifrigt önskat att få gå hem, så tycktes nu 
några icke vara alldeles nöjda med detta steg. Hvar och 
en lär kunna gissa till orsaken. Soldaterna frågade sins 
emellan, hvar de skulle få täckelse för ansiktet vid hem- 
komsten. 

Lägret uppslogs i mörkret, och man kamperade pä 
en fuktig åkerlinda vid Anjala strax utmed ån på sven- 
ska sidan. 

Väderleken var vacker i dag. Folket skördade sina 
åkrar och växten tycktes vara rätt härlig. Ryska kvinn- 
folken jämrade sig öfver vår tillbakamarsch. 

Några och 40 man blefvo nu upptagna såsom sjuka. 
Den 10 augusti. Parolen: Samma; — lösen: Hamn. 
Lägret rättades i dag, och gudstjänst hölls uti lägret. Ve- 
derbörande voro ganska nöjda, likasom efter en utstån- 
den fara. 

Efter middagen ankom generalens ordres att lägret 
skulle flyttas bakom Anjala kapell på en därtill tjänlig 
plan, som likväl först skulle rödjas. Det såg ut som man 
vore exponerad på åstranden. Afvenledes skulle närva- 
rande af Elimä bataljon få fara hem på rötan. Nylands 
dragoner skulle fatta posto vid Elimä kyrka, och Åbo 
samt Björneborgs regementena skulle vara en reservcorps. 
Huru vida dessa ordres emanerade ifrån konungen, vet 
man icke. 

Så voro sakernas ställning för närvarande, men man 
vill gå något tillbaka för att få mera reda därpå. Hvad 
nu berättas må anses för gissning, om man behagar; men 
då allt sammanlägges, hvad nu passerat och hvad man 
har sig bekant, så lär gissningen icke finnas utan grund. 
Man kommer ihåg orsaken till Sprengtportens första 
missnöje, huru det föröktes vid en påhälsning m. m. 
Detta allt föranlät honom att utföra de planer, hvarmed 
han länge gått hafvande. Han reser till Ryssland, för- 44 1788, augusti. 

slagen och tilltagsen ligger han där sjuk och fördrager 
ända till och med försmädelser uti avisorna. Men i sin 
sjukdom ligger han icke inaktiv; sprengtportianerna här- 
städes hafva del af operationerna, allt stämplas emot re- 
geringen, det af hvarjehanda orsaker uppkomna missnöjet 
i nationen understödjer verket, som består däruti, att Fin- 
land med ryssens tillhjälp skulle blifva själf ständig t; verket 
var redan moget och skulle sättas i verkställighet; ryska 
ministeren låg med uti spelet, men konungen kommer 
underfund däraf genom pengar och ett därför erhållet 
bref, att Sprengtporten förmått kejsarinnan till att gifva 
trupper till verkets utförande, och krig beslöts i ögna- 
blicket emot Ryssland. 

Nu lågo redan finska regementen vid Helsingfors; 
svenska voro ock ankomna. I början hördes ej annat 
än att ryssen borde umgälla gammalt välgjordt; men 
emellertid ankommer generaladjutanten major Jägerhorn; 
man ser honom hafva långa konferenser i lägret med en 
och annan af cheferna, ändtligen med andra, och efter- 
hand får man höra en annan ton i regementet och armén; 
den saken är viss och sann, att Jägerhorn varit ifrån 
början, som han än är, sprengtportianisk. 

Svenska armén hade chefer, som börjat sjunga ryska 
efter ministerns noter. Ryska penningar och svensk egen- 
ny tta hafva alltid haft harmoni sinsemellan. Uti ett sådant 
tillstånd, i anseende till sinnesförfattningen i armén, samt 
under förment brist af en hop nödvändigheter, som ännu 
till öfvermål likasom kastade olja på elden, börjas kriget; 
ho kan då undra att det för närvarande ser ut som det 
ser ut därmed! Hvad slut det tager med allt, det förtjänar 
en annan undersökning. 

Att Jägerhorn, sedan han planerat allt efter sin 
heros' önskan i finska armén, själf villigt blifvit fången, är 
utan allt tvifvelsmål; och att icke ryssen redan känner 
allt, därom bör man ej heller tvifla. Huru vill man att 
allt detta skall slutas? Möjligen torde ryssen nu lägga 
sig mer i spelet än någonsin. Alla chefer öfverenskomma 
därom att konungen bör detroniseras och få en gammal 1788, augusti. 45 mans lott på Gripsholms slott; men huru ställningen sedan 
skall blifva, därom lär svårligen någon enighet stå att 
väntas. 

Under 3:ne synpunkter kan man betrakta det ändtliga 
slutet af närvarande ställning : antingen vinner konungen, 
eller blir Finland själf ständigt eller blir Finland ryskt. 

Slår konungen sig igenom, så är han ock på momentet 
suverän, om han vill, och då ynkar man sprengtportia- 
nerna; vinner armén med rysk hjälp, så lär man få se huru 
hvar vill hafva sin mening, hvar vill vara herre, alla vilja 
krafsa åt sig, alla vilja hämnas ledna både rätt- och oför- 
rätter; ingens hufvud är mera säkert, det ankommer åter 
på hvilket parti af de sammansvurna som får öfverhan- 
den. Dessutom yppar sig många svårigheter i själf stän- 
digheten, sedan Sverige och Finland så länge varit för- 
enade. Huru många svenske hafva icke egendomar här 
och finnar på svenska sidan, huru lierad är man icke 
genom giftermål. Vore det icke orätt att likasom af- 
klippa all gemenskap emellan dessa i hvarandra inlifvade 
nationer. Finlands lagverk är svenskt, det är förenadt 
med svenska öfverrätters bestyr. Skola dessa domstolar 
öfvergifvas, så skall lagen ändras; skola sådana domstolar 
inrättas i Finland, så skola pålagor förökas. I alla fall är 
själf ständighet ett vådeligt spel, och till dess iståndsät- 
tande fordras andra hufvuden än några missnöjda militä- 
rers. Filosofernas lycksalighets ö kan ej inrättas på några 
timmar. 

Skola vi blifva ryska, som lätteligen kan hända, så 
äro vi att beklaga. Det exemplet vi hafva i historien om 
de romare, som i makkabeernas tid blefvo kallade det ju- 
diska folket till hjälp emot deras fiender, och som vittnar 
därom, att romarena väl körde fienderna tillrygga, men 
stannade själf ve kvar i landet — kan här lätteligen hända 
ånyo; och huru det då går med militär och svenska la- 
garna, därom vittnar den ändring, som däri redan skedd 
är i det finska Ryssland, därifrån vi nyligen kommit. 

Den 4:de [punkten] funderas äfven på, nämligen att 
Sverige och Finland väl som förr skola blifva tillsammans, 46 1788, augusti. inen någon ändring skall ske i lagen angående mitt och 
ditt samt angående befordringar, därvid finnarna endast 
skola komma i kvestion, allt af ett eget råd; men i alla 
dessa planer var ännu ingen enighet i sinnena, ej heller 
står någon att förhoppas, hvilket tör vara en försynens 
skickelse. 

Gud nåde oss för våra underliga tider! Man lär 
under öfvervägande af allt detta finna hvilket varit bättre, 
antingen att i närvarande ställning med enighet lyda en 
lagkrönt konung, än utan trygga principer följa ett väder, 
som blifvit utblåst af en missnöjd och orolig samt så godt 
som landsflyktig undersåte. 

Af gemene voro nu några och sjuttio sjuka, mest af 
det våta och fuktiga lägerstället, hvarå vi lågo. Hela da- 
gen regnade det och var solsken om hvarandra. 

Innan jag slutar denna dag, kan jag ej undgå att 
berätta en tanke, som hos några uppstod: kejsarinnan, 
hette det, torde väl gifva konungen fred, släppa honom 
åter till regeringen, för att göra ända på Sverige, därvid 
oenighetsandan ständigt skulle uppblåsas; ryssens intresse 
skulle därigenom bäst vinnas; Polen ger oss exempel om 
resten. 

Ett rykte ankom, att prins Carl vore med flottan in- 
spärrad vid Sveaborg samt att ryssen borttagit ett svenskt 
örlogsskepp, som skall hafva strandat vid Ulrikasborg; 
men därom fordras närmare underrättelser. 

Den 11 augusti. Parolen: Anjala; — lösen: Keltis. 
I dag lågo vi stilla i det nya lägret. Det nya kan med 
visshet berättas för denna dag, att Jägerhorn haft bref 
med sig till kejsarinnan ifrån de missnöjda eller, rättare 
sagdt, Sprengtportska adherenterna, underskrifvet äfven 
af generalen Armfelt, hvilken man haft stor möda att 
öfvertala till detta steg, och hvilken så godt som därtill 
blifvit tvungen. 

Bref vet skall innehållit l:o kallande af rysk hjälp i 
våra ställningar, 2:o ett tillkännagifvande att finska na- 
tionen icke tagit del i detta krig, £:o anhållande därom 
att kejsarinnan ville föreskrifva sättet till stillande af all 17 88 1 augusti. 47 denna oro och 4:o det nationen alltid vill och kan visa 
sin bravur. 

Tänk nu, huru sådana steg kunna tagas af några 
chefer utan riksens ständers och konungens samtycke! 
Man klankar på en konungs lagbrott, men man bryter 
själf samma lagar, och då erkännes intet brott vara be- 
gånget. 

Man afbidar nu endast kejsarinnans föreskrift. Dess 
lagar komma hädanefter att tjäna oss till efterrättelse; 
vackra ryska vasaller! 

Gråt, min vän, tills du får höra mera en annan gång 
häri, då brefvet törhända kan meddelas in extenso. Emel- 
lertid, rif upp borgare och bönder emot en så gudlös liga! 

Lika sjuka i dag som i går. Väderleken var mulen 
mest hela dagen. 

Den 12 augusti. Ännu hördes ej annat än att ryska 
flottan seglat bort från Helsingfors och att general Meijer- 
felt skall kommendera denna kolonn. Gud vet huru nu 
går, därest han icke är af bättre ull än våra hitintills 
hafda befälhafvare ! 

Kontinuation för den 12 augusti. Parolen: Värälä; 
— lösen: Ummeljoki. Om aftonen kl. 7 ankom generalen 
Meijerfelt och tog sitt kvarter i Anjala by. Bemälda ge- 
neral skulle emottaga befälet. Af manskapet voro några 
och 60 man sjuka. 

Den 13 augusti. Parolen: Björneborg; — lösen: Åbo. 
Det steg konungen tagit att förklara och emot Ryssland 
föra krig ansågs alldeles som obetänksamt, i synnerhet då 
Sverige vore utan allianser, utan alla förnödenheter för 
krig; man ville därför nu förekomma all olycka; man tog 
således en utväg, hvarom tillförene är taladt, att skrifva 
ryska kejsarinnan till. Ibland flere utkast af gick, som 
förr sagdt är, följande skrifvelse, undertecknad af gene- 
raler och öfverstarne Hästesko och v. Otter, äfven af 0. 
Klingspor och Enehielm, v. Koten och Klick. 48 1788, augusti. .Note * Sedan underskrefne kommenderande general 
och chefs för härvarande finska regementer och 
corpser, såsom underkastade militärisk ordning, 
uppå befallning sammanstött i ändamål att för- 
svara rikets gräns för befaradt inbrott, och därifrån 
blifvit beordrade att passera densamma för att 
lämna de possessioner T. trupper godvilligt öfver- 
lämnat, har detta skett utan riktig kännedom 
om hvad därigenom åsyftas, intill dess vi under 
murarna af Fredrikshamn hunno eftersinna, att 
steg voro gjorda stridande emot nationens rättig- 
heter, hvilka vi icke mindre som medborgare anse 
oss böra bevaka än uppfylla våra militäriska rät- 
tigheter. 

Denna brydsamma ställning har försatt oss 
i yttersta förlägenhet att finna medel för att upp- 
fylla våra skyldigheter som rättskaffens patrioter, 
utan att bryta emot den plikt oss som militärer 
åligger. Detta tro vi oss likväl i det närmaste 
hafva funnit, då vi i denna ställning fattat det 
beslut att inför T. i underdånighet förklara hela 
nationens gemensamma, uppriktiga önskan att en 
evig fred och grannsämja bägge dessa riken emel- 
lan måtte bibehållas, som nu till vår oro en tid 
varit störd igenom tillställningar af några oroliga 
hufvuden i staten, som under täckmantel af all- 
mänt väl dölja ensidiga afsikter. Dessa hafva 
äfven så mycket bättre kunnat gifva de okunnige 
ett ögonblicks förtjusning, som minnet ännu är 
friskt af den sista freden med ryska monarkin, 
hvilken slöt ett olyckligt krig samt styckade vårt 
land. Och våge vi i underdånighet hemställa T. 
allernådigste bepröfvande, om icke säkraste borgen 
för en så stadigvarande som nyttig fred för bägge 

* Den redaktion aktstycket har eger skiljer sig icke oväsentligt 
från den hvilken ingår i »Hemliga handlingar" I, sid. 133. j 1788, augusti. 49 rikena vore, ifall vårt land åter skulle gränsas af 
de landamären det för ett hälft hundrade år sedan 
haft, de illasinnade hade då ingen anledning att 
störa monarkins ro, och då T. gaf nationen ett 
vedermäle af sin bevågenhet och ett tecken af 
dess uppriktiga glömska af det framfarna, våga 
vi tro att T. reste sig den mest hedrande ärestod 
i tacksamma grannars och nitiska bundsförvanters 
hjärtan. 

För att inhämta T. allernådigste utlåtande, 
huruvida någon negociation med nationens repre- 
sentant i tillbörlig ordning kan ega rum, afsända 
vi nu N. N. (Jägerhorn), den vi uti sakernas nu- 
varande ställning icke utan oro kunna återvänta, 
då det nådigste svar af T., som han bringar, skall 
decidera, om vi få nedlägga vapen och vända till- 
baka i det läge, som gör rikens sällhet, eller om 
vi skola bära dem på ett för nationen mera he- 
drande och värdigt sätt, hvilket vi äro öfverty- 
gade böra vara rättskaffens svenske stridsmäns öde, 
då de med visshet veta, att det är för fädernes- 
landet de trotsa faror och döden. Armfelt, Häste- 
sko, v. Otter, Klingspor, Kothen, Enehjelm, Klick. 44 

Att några officerare icke utgöra en Svea rikets stat, 
är tydligt. Om och huruvida de utan konungens och rik- 
sens ständers samtycke kunna ingå i negociationer med 
en utrikes makt, blir en fråga, som torde lätt kunna be- 
svaras. Men man vill lämna den och tillse, om kejsarinnan 
med hennes majestätiska värdighet kan börja någon nego- 
ciation med några uppror stiftande undersåtar eller deras 
utskickade, då de lyda under en regering, som har att 
etablera lagar och rättigheter, som af riksens ständer och 
konung handhafvas. Skulle hon ingå i den begärda nego- 
ciationen, så skulle det blifva ett farligt prejudikat uti 
europeiska staterna; och hvilka vore då väl trygga! Hvad 
rättigheter hade svenska regeringen kvar, då privata och 
deras sändebud skulle kunna om statens väl och ve med 50 1788, augusti. andra stater negociera utan plein pouvoir af regeringen? 
I alla fall tyckes detta steg vara förhastadt, ty skulle icke 
kejsarinnan å andra sidan vela ingå i den begärda nego- 
ciationen, så har man härigenom icke annat uträttat än 
en villervalla, som näppeligen med godt maner kan slutas. 

I dag antog generalen Meijerfelt befälet öfver den 
härvarande armén, och Armfelt miste sitt bestyr. 

Väderleken var vacker och varm. Sjuka voro af 
gemene man 71 stycken, dock få svag-sjuka. 

Den 14 augusti. Parolen: Nyland; — lösen: Tavaste- 
hus. Hela natten voro de uppe uti förra högkvarteret, 
där Armfelt bodde, och där öfverlades ganska mycket, 
hvad mått och steg vidare borde tagas i det påbegynta 
verket. De sågo att deras tagna steg på ryska sidan icke 
kunde vara konungen länge obekant. Något rykte hade 
redan börjat att utsprida sig ifrån baron Hastfehr, som 
haft spioner ute. Han hade fått höra något af det, som 
här hafvits för händer; en guvernör Giintzel hade till- 
skrifvit herr brigadchefen härom, och här var ej tid att 
söla i det som skulle göras. Man beslöt fördenskull att 
skrifva till konungen [ett] bref, helst konungen i anled- 
ning af Hastfehrs uppgift gjort de förenade en öm före- 
ställning om deras tagna oråd att gå jura majestatica 
förbi, hvarjämte konungen befallt att med enighet nu gå 
på. Brefvet var så lydande, som till konungen af skickades: 

„Uppå E. K. M:ts nådiga bref får jag (kom. 
general) härmedels nåden afgifva det underdåniga 
svar, som sanningen och renheten af mina och 
arméns afsikter fordra, ett svar som jag i under- 
dånighet hoppas skall gifva ro och lugn åt E. K. 
M., som är för öm att vilja se ett helt rikes olycka, 
för mänsklig att vilja vara en orsak till den, och 
som icke med liknöjdhet kunnat se det onda, som 
hotar E. K. M. och vårt gemensamma fädernes- 
land. Vi hafva genom en no te till ryska kejsa- 
rinnan begärt att veta, om negociationen och en 
hederlig fred hade rum, för att däraf sluta, om vi 1788, augusti, 51 borde anse våra grannar för våra vänner eller 
fiender. I förra fallet är icke allenast vår, utan 
äfven allas deras önskan, som sucka i tysthet och 
icke äro nog eldade af kärlek till E. K. M. och 
fäderneslandet för att våga agera den, att E. K. 
M. ingår en hederlig fred. I senare äro vi alla 
beredda att strida och dö för E. K. M. och fäder- 
neslandet inom eller utom rikets gränser. 

På det E. K. M. må i nåder se, huru vi 
tänkt och förenat oss, följer härhos i underdånighet 
af skrift af det dokument jag med större delen af 
officerarena underskrifvit. Vi anse icke öfverens- 
stämmande med våra rena af sikter att dölja det 
minsta, och E. K. M. täcktes däraf i nåder döma, 
om sådana undersåtar icke äro värdige att gifva 
sin konung råd eller strida för honom och fäder- 
neslandet, med full öfvertygelse om lagligheten 
och rättvisan af kriget, det enda som kan freda 
vårt samvete, hvars vittnesbörd vi hafva och icke 
vilja bortbyta. Om vårt tagna steg ämnade vi i 
underdånighet underrätta E. K. M., så snart något 
decisivt svar ankommit. Men då anledningen är 
så stor att detsamma yppa, hafva vi trott oss icke 
böra därmed uppskjuta. 

Brefvet till öfversten baron Hastfehr från 
guvernören Giintzel är äldre än vår not, som 
därtill ingen anledning gifvit. De trogna under- 
såtar, som otvunget säga E. K. M. sanningen, 
förtjäna att härutinnan vara trodde. Till den först- 
nämnda afgår nu en express. Vi försäkra honom 
om vårt oförändrade nit för E. K. M. och fäder- 
neslandet och att vi med glädje äro beredda på 
alla följder af ett krig, då det blir rättvist, och 
hvars utgång vi då med fullkomligt sinneslugn 
öfverlämna till den Högste, som styrer staters och 
människors öden." 52 1 788, augusti. Härigenom togs nu bladet alldeles från munnen, och 
den undersåtliga lydnaden på en gång afsked. Man hade 
nu sagt konungen rent af, att man väntade endast numera 
på kejsarinnans decision i saken, och man hade således, 
i fall hon beviljade fred, icke att göra med konungen, 
äfvensom om det sloge annorlunda ut, så ville de, om 
konungen så befallde eller icke, vända om eller slåss. Hvar 
finnes i historien ett sådant bref! 

Alla kommo öfverens däruti, att kriget var obehörigt 
och att de blifvit narrade att gå öfver gränsen. De hade 
inför vallarna af Fredrikshamn ej funnit annat än att 
ryssen endast gick försvarsvis till väga. Hvarför skulle 
de då oroa honom? Man sökte därför att få bibehålla 
den gyllene freden samt att öfvertala konungen att äfven 
ingå däruti. 

Men under allt hade man i sinnet att nu sätta sådana 
tömmar för kung och regering, att man skulle vara trygg 
för alla sådana och andra försök, som i synnerhet detta. 

Något visst utkast var väl ännu ej gifvet i detta 
ändamål; dock trodde man det snart skulle blifva utsedt, 
då ständerna blefvo samlade, som, i de delar cheferna 
ville, skulle med ståndande armé under vapen tvingas att 
att sjunga på samma pipor. Borgare och präster, om de 
ej bekvämade sig, skulle uteslutas ifrån ståndsrättigheten. 

Således sågo ställningarna nu ganska vidlyftiga ut. 

Dagen var ganska vacker, och sjuka voro 70 och 
några man. Ganska torrt var i lägret om förfriskning. 

Västerbottens regemente ankom i dag till gränsen 
antagandes. 

Den 15 augusti. Parolen: Savolax; — lösen: Öster- 
botten. Nu upplästes en skrift för officerscorpserna af 
de härvarande finska regementen och corpser, däruti vårt 
närvarande tillstånd afskildrades. Målningen ansågs vara 
ganska öm. Samma skrift innehöll för öfrigt en inbördes 
förbindelse emellan corpserna och regementena att, sedan 
kejsarinnan yttrat sig, om och huruvida någon negociation 
hade rum i närvarande ställning eller icke (ty nu var frågan 
endast att blifva underrättad genom Jägerhorn, huruvida 1 788, augusti. 53 kejsarinnan ville låta någon negociation ega rum), i hvilket 
fall lagliga sändebud skulle öfverskiekas, taga sina beslut. 

Skulle kejsarinnan bevilja bemedling, så skulle ge- 
mensamt arbetas därpå att få fred; skulle hon svara nej, 
så skulle de följa konungen och strida till sista man; 
skulle hon ej gifva något svar, så hade de vidtagit annat 
beslut, som likväl ej var utfördt. 

Denna skrift underskrefs af alla officerare, ifrån och 
med generalen till och med yngsta fänriken, i somliga 
corpser jämväl af staben. 

En något mildare färg tyckte man blifva således satt 
uppå verket, och de förentas antal föröktes mycket där- 
igenom. Man hade jämväl skickat till flottan exemplar 
häraf, och man var redan viss att konungen därifrån und- 
fått ett ungefärligen dylikt bref samt hälsning som här- 
ifrån, och man började göra sig ganska godt hopp om 
en lycklig utgång i det första steget, helst man trodde 
sig hafva kunskap från flere landsorter, att det agréerades 
samt att en stor del svenska regementen äfven voro lik- 
tänkta med de finska regementen, som tagit det första 
steget till den i hoppet varande gynnande ställningen 
för riket. Genom ett närmare öfverläggande af det ena 
med det andra tyckte man jämväl, att sinnena skulle för- 
enas i ett ändamål, som skulle i möjligaste måtto utslå 
till svenska statens väl. 

Det ankommer nu endast uppå kejsarinnan, om hon 
kan anse sig värdigt att äfven i närvarande ställning och 
då den frågan, om någon negociation eger rum, emanerar 
endast ifrån privata, kan inlåta sig i något formelt svar, 
helst det tyckes som Grotius borde konsuleras om icke 
det skulle heta i europeiska ställningen: månne en rege- 
rande makt i ena staten bör tåla att de lydande i en 
annan stat skola inqvirera om maktegandens därstädes 
rättighet att föra krig eller icke, et vice versa? Månne 
icke den lydande alltid bör lyda? Kan denna qvestion 
uppkastas uti en stat, så kan samma qvestion uppkastas 
i flere. Huru gick det sedan med staterna och regerin- 
garna i Europa? 54 1788. augusti. Det steg man nu tagit är således ej utan äfventyr, 
och jag tror, om ej behörig näpst sker inrikes, så kominer 
den utrikes ifrån; ty sådant kan aldrig tålas. 

Sjuka voro nu några och 60 gemene. Dagen var 
vacker efter en regnaktig natt, och folket började laga 
åkrarna till sådd. 

Den 16 augusti. Parolen: Skåne; — lösen: Hall and. 
Generalen Meijerfelt höll sig ganska stilla, äfven Kaulbars, 
som nyligen var ankommen. Sådana ordres, som angingo 
vakter och invärtes ekonomin i armén, vidtogos endast, 
och de förenade väntade med otålighet på svar ifrån kej- 
sarinnan samt att få höra hvad steg konungen samt baron 
Hastfehr vordo tagande. Den underrättelsen hade man, 
att konungen, som med gardet, nylänningarna, östgötarna 
och Elfsborgs regemente samt några skvadroner dragoner 
ännu låg kvar på ryska sidan vid Högfors i Kymmene 
socken, var ganska stilla till mods; man kunde ej märka 
på honom någon orolighet öfver denna uppväxande oro 
i staten, åtminstone viste han sig tranquill, hvaröfver man 
skämtade. 

Nu inlupo de underrättelser genom kapten Laudou(!), 
som varit skickad till baron Hastfehr, att baron Hastfehr 
ansett detta steg ganska lätt och föraktligt indifferent 
samt utan att han tyckts därå mycket reflektera, men 
troddes att han vid närmare eftersinnande torde draga 
sig tillbaka, helst samma esprit som här skulle vara uti 
hela hans brigad, som tål bekräftelse. 

Det underliga föreföll under allt detta, att de för- 
enade iklädde sig regeringens rättigheter; ty att vela ne- 
gociera eller vela veta om negociation kunde ega rum 
med en regerande makt, är ett publikt göromål, som privat 
ej tillkommer. Skulle den ega rum, så ville de förenade 
att riksdag skulle blifva utlyst, då deputerade på statens 
vägnar skulle i negociationsärendet af skickas; egde ej 
negociation rum, så ville de strida, — resolutioner, som i 
bägge hänseendena voro emot fundamentallagen stridande, 
som man likväl ville bevara; ty att ingå i fråga om nego- 
ciation utan riksens ständer eller regerande maktens sam- 17 88 1 augusti. 56 tycke, var äfven såväl stridande emot regeringsformen, 
som att, i fall af vägrad negociation, besluta krig och följa 
konungen, då kriget icke funnes vara tillstyrkt af riksens 
ständer, hvaröfver nu gronderades. 

Den underrättelsen trodde man sig hafva, att ryska 
skepp visat sig i Kattegat, att ryssarna varit i land vid 
svenska kusterna, äfven att ryssarna varit i land vid Esbo 
och där köpt sig matvaror för god betalning. 

Ett svenskt krigsskepp hade ryssen uppbränt, sedan 
det stött på grund under en reträtt utanför Sveaborg och 
icke väl kunnat styra. Fartyget har varit fördt af Chri- 
stiernin, som jämte manskapet blifvit tillfångatagen. Styr- 
mannen på samma skepp skola ryssarna skickat tillbaka 
till prins Carl med helsning att de icke ville beröfva 
honom skickliga styrmän. Omtaldt i öfverste von Otters 
tält vid måltiden. 

Ett annat svenskt fartyg, kommande från Karlskrona 
med tågvirke, skola ryssarna jämväl borttagit samt hem- 
skickat besättningen. Afven skall en hel skeppslast med 
kängor vara bortsnappad, som likväl allt fordrar närmare 
bekräftelse. Det försmädligaste af allt var, att man tyckte 
om olyckor. 

Intet papper skulle vara tillräckligt, om man ville 
uppteckna allt hvad man tadlade och fann ridicult i ko- 
nungens anstalter med detta krig, huru allt brast och 
huru allt borde brista. Ack, konung Carls stridsmän, huru 
gjorde de i sin tid! 

Den 17 augusti. Parolen: Blekinge; — lösen: Små- 
land. Man låg nu ganska tryggt härstädes i Anjala läger 
och hade ej vidare att göra än ombyta vakter, i mjugg 
politicera och ibland spela boston. Sådana nöjen, som 
man i skuggan af fredens fikonaträn förnöter sin tid med, 
upplifvades å nyo, och de fasliga målningar af död, blod, 
sönderskjutna lemmar och krigets härjande förödelser 
blefvo småningom och småningom osynliga. Den som 
varit orsaken till alla de ljufliga känningar man egt uti ett 
tidehvarf, då kärleken och hjältarnas ära blifvit å skåde- 
platserna sjungna och beundrade, men som nu några ögna- r»6 1 788, augusti. blick velat förstöra denna ro med det ohyggliga vapen- 
braket, kunde ej annat vara än ett föremål till allas res- 
sentiment. Följderna däraf hafva, som sagdt är, redan 
utbrutit. 

Under den 15 förledne hujus är anfördt kontenta af 
den skrift, som i ändamål att vinna roligare tider blifvit 
uppsatt och besvuren. Samma skrift, underskrefven af 
nästan alla, är af följande lydelse: 

„Då den här liggande armén, samlad till för- 
svar af rikets gräns, som man påstått varit hotad 
af anfall, enligt K. M:ts ordres gått öfver den- 
samma till Predrikshamn, har sådant skett till följe 
af regeringsformen, som stadgar att konungen 
eger kommendera sin armé, och våra militäriska 
lagar, som intet tillåta att pröfva, huruvida man 
bör lyda eller icke. Men då vi under marsch i 
fiendeland och under murarna af Fredrikshamn 
intet märkt af ryska befälhafvare annat än defen- 
siva steg, hafva vi fattat den till visshet sannolika 
tanke, att anfallet af svenska nationen är gjordt. 
Ömme som medborgare om helgden af den rege- 
ringsform vi besvurit och hvilken förbehåller na- 
tionen rättighet att döma om nödvändigheten af 
offensiva krig, skyldiga som militärer att lyda 
vår högsta chef, hafva vi befunnit oss uti den för 
redliga svenska män brydsamma omständighet att 
se våra skyldigheter stridande. Till att förena dem 
så mycket möjligt varit hafva några af oss gjort 
K. M:t underdåniga föreställningar i detta ämne, 
hvarå till allmän bedröfvelse intet afseende blifvit 
hafdt. Sedan vi efter en misslyckad expedition, 
härrörande af felaktiga anstalter, dragit oss ifrån 
Fredrikshamn, hafva vi nogare betraktat vår ställ- 
ning. Att strida med tapperhet och dö, som van- 
ligen är så ärofullt för en militär, hafva vi upp- 
hört att så anse, då fäderneslandet ingenting kunde 
vinna, utan tvärtom befann sig uti de omständig- 1788, augusti. 57 heter, att nitiske och rådige ämbetsmän behöfdes 
för att rädda det ifrån total undergång. Dessa 
olyckliga omständigheter hafva vi funnit vara föl- 
jande: Trupperna, som stå under vårt befäl, hvilka 
aldrig blifvit attackerade, innan de tagit offensiva 
steg, äro öfvertygade, att misshälligheterna ifrån 
vår sida blifvit började, och äro missnöjda med 
ett krig, som våra mäktiga grannar på allt sätt 
synas vilja undvika; de hafva icke insett någon 
nytta, som kriget skulle tillskynda allmänheten, 
och öfvertygelse om nödvändigheten däraf, som 
ibland ett till frihet födt folk tillskapar oöfver- 
vinneliga stridsmän, har hos alla försvunnit; där- 
igenom sucka de stackare efter det lugn vi lämnat, 
utan att få byta det emot äran, och äro motvilliga 
att strida emot den nation, som de tro önska vår 
vänskap. Den härvarande arméns utslitna bekläd- 
ning, total brist på förfriskningsmedel, svårigheten 
att få proviant, som redan märkts, då den öfver 
utsatt dag uteblifvit, och knappheten af ammuni- 
tion hafva till öfverflöd ökat missnöje och nedsla- 
genhet hos truppen. Gränsen, som våra trupper 
betäcker, anse vi väl tillbörligen bevakad och vilja 
äfven densamma, i händelse af anfall, till sista 
blodsdroppen försvara. Men som den bedröfvande 
underrättelsen ifrån flere händer inlupit, att ryska 
flottan till öfverlägsen styrka kryssar utanför Svea- 
borg, som den tagit och uppbränt ett af våra 
linjeskepp under vår flottas och svenska arméns 
ögon, som olyckan ifrån vallarna af en utaf rikets 
förnämsta fästningar kunnat ses, tro vi rikets skär- 
gård på alla sidor öppen för mord och brand, och 
med förtviflan måste vi tänka, att det icke är oss 
och våra vapen, utan ryska nationens mänsklighet, 
som vi hafva att tacka, om vi finna att mord» 
brand och förödelse icke rasat öfver vårt fäder- 
nesland. Vi äro också osäkre, huruvida öfversten 
baron Hastfehr med sin corps kan bevaka Savolax 58 1 788, augusti. för ryska arméns inbrott ; och i händelse han skulle 
gifva vika för antalet, är hela landet öppet och 
har intet annat än den segrandes ädelmod och 
mänsklighet att lita på. I betraktande af denna 
ohyggliga, men sanna målning hafva vi tagit det 
beslut att, på sätt närlagda bilaga utvisar, vända 
oss till Hennes Kejserl. Maj:t och försäkra henne 
om nationens tänkesätt. Utom kärleken till fäder- 
neslandet och omtanken om dess väl, de första af 
skyldigheter, förbinder äfven den tro och huldhet 
vi svurit vår konung oss att våga sådant. Då vi 
sett honom misströstande, då vi sett konsternation 
ibland de ämbetsmän, som omgifva dess person, 
hafva vi ansett det vara redlige svenske män vär- 
digt att öppna medel till negociation tvenne krönte 
personer emellan, hvilket vi med bibehållande af 
nationens heder bättre tro oss kunna göra, än 
hvad utländsk makt som helst, då den af intet 
annat än ensidiga och för riket främmande afsikter 
kan drifvas, och vi däremot intet annat rådfråga 
än kärleken till fäderneslandet och troheten för 
vår konung, med uppoffrande eller åtminstone äf- 
ventyrande af egna fördelar. I betraktande af allt 
detta och med full lit till den höge lefvande Gu- 
den, som ser renheten af våra afsikter, svärj e vi 
undertecknade vid hans heliga namn och vår heder 
att med uppoffrande af lif , blod och egendom söka 
af värj a de olyckor, som hota vårt fädernesland, 
hvarför vi äfven härigenom med samma heliga ed 
oss emellan sluta det fastaste förbund och stall- 
broderskap för att råda, hjälpa och bispringa hvar- 
andra uti alla mål, som med allmän och enskild 
säkerhet har gemenskap. Och i händelse Hennes 
Kejserl. Maj:t icke vill bekväma sig till en för 
nationen hederlig fred, anse vi oss ifrån den stun- 
den hvar och en personligen anfallne, och förplikta 
oss att icke lefvande nedlägga vapen, innan fäder- 1788, augusti. 59 neslandet är satt i fred, ro och säkerhet. Anjala 
den 13 augusti 1788." 

De förenades föregående förbindelse är högst un- 
dransvärd. De uppräkna orsakerna, hvarför de vela hafva 
fred; däribland är ryssens makt, Sveriges svaghet, brist 
på proviant och alla nödvändigheter m. m., men de för- 
binda sig tillika att ej lefvande nedlägga vapen, förrän 
fäderneslandet är satt i fred och ro, ifall kejsarinnan ej 
i godo bekvämade sig därtill. Frågas, hvar blef ryssens 
grufveliga styrka i detta fall, hvarifrån ficks alla nödvän- 
digheter då ; kunna de i detta fallet fås, hvarför icke äfven 
nu på konungens befallning? Motsäga icke de förenade 
[sig] själfva och kullkasta hela sin granna byggnad? Him- 
melen gifve denna ed angående inbördes bispringande 
uti allt, hvad till allmän och enskild sällhet lända kunnat 
och kan, varit svuren och hållen för 40 år tillbaka. 

Annars finnes, då nuvarande esprit jämföres med 
ofvanstående skrift, det gamla utnötta ordspråket igen: 
„jag vill, och jag vill icke", hvilket förtjänar sin egen 
annotation. 

Gudstjänst hölls i lägret. Det predikades om den 
andeligen barmhertige utlänningen eller samari- 
ten, och man väntade mycket att få svar ifrån den barm- 
hertiga kejsarinnan. 

Sjuka voro i dag 64 man gemene af Åbo läns rege- 
mente samt 2 kaptener. Dagen var vacker. 

Den 18 augusti. Parolen: Östergötland; — lösen: 
Värmeland. Till bevis af konungens förhållande uti detta 
krig fördes oss nu till sinnes, huru han bar sig åt, då Fre- 
drikshamn skulle intagas. Han narrade, hette det, först 
officerare och soldaten rörande succurs af svenska rege- 
menten; han anförde trupperna i ögnasiktet af fiendernas 
bestyckade redutter utan groft artilleri och figurerade 
endast på afstånd med en så godt som vapenlös armé; 
men murarna i Jeriko ramlade icke, och monarken åter- 
vänder utan vidare försök; men man öfvervägde icke, att 
konungen lemnades ensam sittande på marken framför GO 1788, augusti. arméns front, utan att någon människa talte med honom; 
man kom ej i håg, att han stod vid en redan mutinerande 
corps, därvid han hade allt att befara för sitt lif och sin 
säkerhet. Hvad kunde han som människa vidare göra än 
han gjorde; i öfrigt rådde han ej därför, att ej Siegroth 
ankom. Baron Hastfehr hade blifvit oroad af ryssarna, 
men på hvad sätt? Han låter utkläda en hop med folk 
af sina egna med ryska uniformer; dessa göra på honom 
ett anfall med löst krut; Hastfehr kör dem tillbaka, och 
på sådant sätt börjar kriget på sin sida. Man pretenderar 
att han haft ordres till sådant steg, men måst gifva dem 
konungen tillbaka. Ett bref, som han skall skrifvit till 
sin fru, skall utreda denna beskaffenhet. 

Med sådana tillställningar och anstalter förmältes 
detta krig vara börjadt; hvad intryck det ena med det 
andra gjorde, är lätt att begripa. 

Sjuka voro i dag 65 gemene. Väderleken var 
vacker. 

Den 19 augusti. Parolen: Gottland; — lösen: Oland. 
I dag regnade det nästan hela dagen och förledna natt 
ganska starkt. 

Nu berättades, att generalmajoren Toll skall undfått 
ordres af konungen att förfoga sig till sitt regemente i 
Skåne, helst dansken skall börja att draga sina trupper 
tillsamman. Afvenledes förmältes med visshet, det danska 
ministern ankommit till konungen och på sitt hofs vägnar 
gifvit tillkänna, att därest icke konungen inom 3:ne må- 
nader hade fred med Ryssland, så skulle 20,000 danskar 
infinna sig i Skåne. Således tog det hoppet afsked man 
gjort sig om något förbund emellan det hofvet och Sverige. 
Ställningen började se brydsam ut, men konuugen låg 
med sina trupper ännu kvar vid Högfors eller i Kymmene 
socken på ryska sidan. 

66 man gemene voro nu sjuka. 

Den 20 augusti. Parolen: Åland; — lösen: Riigen. 
Intet annat utkom på orderna än hvad som rörde vakter 
och ekonomi uti armén. Man lefde för resten tryggt i 
sitt tagna beslut i anseende till förevarande ställningar 17 83, augusti. 61 och spelte boston. Mycket började man att längta efter 
svar ifrån kejsarinnan. 

Sjuka voro i dag 70 gemene och 1 kapten. Likväl 
var ingen svag-sjuk. Väderleken var varm och vacker. 

Den 21 augusti. Parolen: Stockholm; — lösen: Göte- 
borg. I dag ankom Kongl. Maj:ts krigsförklaring eller 
kungörelse om krig emot Ryssland till armén härstädes. 
Densamma fanns vara daterad den 8 augusti och under- 
skrifven af riksens råd. 

Vid jämförelse af denna kungörelse emot of van in- 
tagna skrift till kejsarinnan torde nationens röst komma 
i öfvervägande, antingen den är uti konungens idéer in- 
gående eller öfverensstämmande med de förentas idéer; 
men man vill lämna undersökningen härom. Den, som 
något studerat folkslags böjelser och karakterer, finner 
det lätt; i synnerhet då man ock vet, att en fullständig 
karakter på ett folkslag icke igenfinn es hos dem, som 
genom umgänge med andra nationer, lektyr, uppfostran 
och sedvanor blifvit invecklade, utan hos dem som äro i 
naturens simpla armar uppvuxna och ej hafva andra kän- 
slor än dem naturen ingifver. 

Det som nu förtjänar uppmärksamhet är l:o tillseende, 
hvilkas ord och förebärande hos en utrikes makt böra ega 
mera vitsord, några laglydiga corpsers eller rikets råds. 
Dessa senare hafva efter våra författningar makt att i 
konungens frånvaro befalla; regeringsformen har antagit 
i råder ombudsmän för ständerna att emellan riksdagarna 
råda konungen; de äro således nationens fullmäktige, och 
de föra därför och böra föra nationens röst. Om således 
2:o riksens råd beslutit, förmodligen på egande skäl och 
orsaker, krig, men den lagliga finner icke, äfven på egande 
resoner, sin uträkning uti att lyda, så torde det blifva 
icke allenast i anseende till den lagstiftande och lydande 
ställningen uti riken och stater, utan jämväl regeringar 
emellan i anseende till hvar och en stats säkerhet inbör- 
des ganska betänkligt för Ryssland att taga något parti 
af en deklaration, ett anbud och begäran, som kommer 
ifrån en armé. Saken tyckes decidera sig själf, hvilket 62 1788, augusti. bör anses som nationens petitum eller icke. Men politiska 
ställningen bör därvid ej komma ur ögnasiktet. 

Då man så resonerar, så finner man lätt huru bryd- 
samt det nu ser ut. Huru underligt lär icke utlänningen 
anse allt detta; huru töra icke flere makter blanda sig i 
detta spel; huru lär icke hvart parti söka att soutenera 
sitt tagna steg! Bägge partierna få otvifvelaktigt sitt an- 
hang, och man vet ej under hvilket rådande parti man 
vill och kan skatta landet för lyckligt. 

Emellertid påstår armén sig hafva rättvisan på sin 
sida, äfvensom regeringen på sin, n.b. den senare i rättighet 
att befalla, och den förra i rättighet att tänka, men där- 
jämte att lyda; ty skillnad är att vara i fält eller på en 
riksdag. 

Dagen var ganska varm och vacker. Sjuka voro 74 
man gemene. 

Den 22 och den 23 augusti. Parolen: Åbo; — lösen: 
Vasa. Man roade sig med boston och med sådana nöjen, 
som råd och lägenhet gåfvo i lägret. 

Major Zelo vid Tavastehus regemente reste förleden 
natt förbi lägret. Han hade varit en af dem, som ej un- 
derskrifvit ofvan intagna skrift. Kl. 9 ankom en annan 
officer till lägret, som hade ordres af öfversten grefve 
Leijonstedt att fasttaga Zelo, hvarest han finnas skulle; 
han fortsatte sin resa för att exeqvera sina ordres, och 
man förmente att Zelo tagit sin tillflykt till konungen. 

öfverstlöjtnanten baron Klingspor blef jämväl i dag 
kallad till samtal med konungen, uti hvad ärende vet man 
ej så noga, men torde kunna gissas. 

Kl. 12 om natten återkom major Jägerhorn, som så 
länge redan har blifvit efterlängtad. Han var beledsagad 
till gränsen, eller Ummeljoki ån, af en stor hop med ko- 
sacker, men ingen visste ännu utgången af hans ärende; 
man föregaf att han fått återkomma på kavaljers parol. 

Den 24 augusti. Parolen: Björneborg; — lösen: Vasa. 
De förenades glädje lyste nu skenbarligen; man ominerade 
sig hugneliga tidningar och fick förnimma, att kejsarinnan 
besvarat ganska nådigt det afgångna brefvet. Innehållet 1788, augusti. 63 däraf har varit sådant, att hon tackar för arméns och 
folkets förtroende till henne, hon vill ock visa dem sin 
vänskap; och hvad deras begäran angår om fred, så vill 
hon svara till nöjes därpå, då riksens ständer tillf orene 
blifvit sammankallade och hon får bemedla därom med 
nationens sändebud. Muntligen var Jägerhorn befullmäk- 
tigad att säga, att skulle Finland vela blifva själf ständigt, 
så ville kejsarinnan lämna de gamla gränserna tillbaka, 
annars icke. I öfrigt skall hon gifvit befallning till gu- 
vernören i Viborg att gifva åt de finska regementena 
härstädes lifsuppehälle, om så skulle fordras. Äfven ville 
kejsarinnan bestå trupper till de påbegynta affärernas ut- 
förande, om de med godo till hennes och Finlands förmån, 
annars icke, skulle kunna ställas. Allt detta skriftliga 
skall likväl vara utan namn. 

Men kejsarinnans försäkran var detsamma. Därpå 
skall hon jämväl gifvit åt Jägerhorn en ring med y t trän: 
„Då ett fruntimmer gifver sin ring, så betyder sådant 
ordhållenhet, som ej mera kan ändras". 

Man var mycket förtjust öfver den goda början, och 
nästan fanns mera icke tvifvelsmål om en lycklig framtid. 
Men några förmente att den rätta leken var nu först 
obörjad. Andra sade att man kunnat uträtta allt det- 
samma, om man begärt simplement stillestånd och forcerat 
riksens ständer tillhopa med armén ståndande under gevär, 
helst samma expedient nu torde böra vidtagas, sedan en 
revolution var börjad. 

Om aftonen ankom baron Klingspor, som varit hos 
konungen till lägret. Han hade talat med honom, och 
torde hända antingen hela tiden varit eller då blifvit af 
andra tankar än de förenade. Men det var visst att 
Klingspor hade en not med sig ifrån konungen af det 
innehåll, det de förenade med sitt tagna steg hos kejsa- 
rinnan hade gått konungen och jura majestatica förbi. 
Konungen fordrade att de ville erkänna sådant, och lof- 
vade samtliga en evig glömska af det framfarna, allenast 
de nu ville ändra sig. Anbudet skedde med mycken 
ömhet. (54 1788, augusti. Detta hade till några ögonblicks början den verkan, 
att en del af hufvudmännen började på att draga sig och 
voro på vägen att underskrifva noten. Man största delen 
satte sig däremot. Härvid uppkom nu en ny öfverlägg- 
ning, hvad utvägar man borde taga; man fann ej all den 
enighet och trohet, som man väntat, i stallbrödraskapet; 
det onda, som nu hotade, fordrade att hastigt förekom- 
mas, och det dröjde ej länge, innan man såg en skrift 
vara uppsatt, som hals öfver hufvud skulle omkringskickas 
till alla regementen i den hit komna och i flere kolonner 
liggande armén. Skriften var så lydande: 

„Avertissement. 

Början till nuvarande krig är för mycket 
bekant, att vi däri skulle uppehålla oss. Våra 
svenske medbröder hafva vi med glädje hört hysa 
lika tankar med dessa corpser. Det är i anledni n g 
däraf, efter en misslyckad expedition, hvilken 
ådagalagt för oss brist i alla tillgångar och fel i 
tillställningarna, som vi rätt börjat eftersinna ko- 
nungens och fäderneslandets situation, en bedröf- 
vande betraktelse, för mycket känd att vi därvid 
skulle uppehålla oss. Då vi som militärer intill 
denna stund efterlefvat de ordres oss blifvit gifna, 
hafva vi som medborgare eftersinnat medel att få 
det öfver riket uppgående oväder stilladt. Att 
Kongl. Maj:t härutinnan icke ville förena sig, hafva 
vi af dess svar på våra underdåniga föreställnin- 
gar blifvit med oro öfvertygade om. Vi hafva 
därför måst vara betänkta på andra utvägar. 

Vi hafva äfven trott oss finna den bästa ut- 
vägen, då vi lämnade nationens ombud tillfälle till 
negociation om fred samt sparade konungen att 
taga det första steget härtill, som vi utan kränk- 
ning af dess värdighet icke trott honom kunna 
göra. Att uppfylla alla dessa ändamål hafva vi 
uti en till Hennes ryska Kejserl. Maj: t adresserad 
skrift begärt få veta, om vi borde anse den ryska 1788, augusti. 65 

nationen, hvilken vi aldrig velat anfalla, för vänner 
eller fiender, då vi i förra fallet ville försöka allt 
till fredslugnets återställande, och i senare iallet 
försäkrade oss vara beredde att inom eller utom 
rikets gräns med lif och blod försvara konung 
och fädernesland. 

Vi hafva så mycket mer ansett oss vara be- 
fogade till detta steg, som intet annat medel gafs 
att hos oss stadga öfvertygelse om sakens rätta 
beskaffenhet samt lagligheten och nödvändigheten 
af kriget, — en oumgänglig sak att veta för ett 
till frihet födt folk, som eljes bortblandas med för- 
aktliga nationer, som aldrig kan göra den nytta, 
som man af den rätta, i själen grunda[de] tapper- 
heten bör vänta. 

Vi hafva nu erhållit Hennes Kejserliga ryska 
Maj:ts svar, hvarigenom hon förklarar sig aldrig 
varit sinnad att angripa Sverige med vapen, samt 
dess benägenhet till frid med en nation, för hvilken 
hon yttrat sin aktning, den hon med ordres till 
sina trupper om upphörande med alla fientligheter 
efter ankomsten af vår utskickade ådagalagt, hvar- 
emot hon begärt att våra trupper skulle lämna 
hennes land; men som Hennes Kejserl. Maj: t icke 
är benägen att med Kongl. Maj:t om denna frid 
negociera, har hon begärt att få afhandla detta 
ärende med den corps, som representerar nationen. 
Detta Hennes Kejs. Maj:ts svar gifva vi nu Kongl. 
Maj:t till känna med underdånig anhållan att Kongl. 
Maj:t med första ville sammankalla riksens hög- 
lofliga ständer för att i samråd med dessa sina 
rätta och trognaste rådgif vare få återställa frid 
och lugn i riket. Uti denna anhållan, som vi anse 
värdig att vara gjord af rättskaffens medborgare, 
besvärja vi alla patrioter vid fäderneslandets he- 
liga namn, hvilket ingen redlig svensk man ännu 
utan innersta rörelse nämnt, att förena sig uti; 
och är det i samma ändamål, som vi nu adressera 

5 66 1788, augusti. oss till samtliga chefer och officerscorpser af sven- 
ska regementen, öfvertygade att ett kärt, men ska- 
kadt och hotadt fädernesland på intet annat sätt 
än igenom fullkomlig enighet kan räddas ifrån 
olyckor, hvilka vi till hela sin vidd icke vilja före- 
ställa oss. 

Vi anse för öfverflödigt att anföra flere be- 
vekande skäl. En rätt sak har icke behof af väl- 
talighet, då man talar till upplysta medborgare 
om deras eget väl. Vi hafva prefererat att utan 
konst med stridsmäns ärlighet uppgifva livad vi 
gjort, öfvertygade att nitet för det allmänna bästa 
icke mindre eldar chefer och officerscorpserna af 
svenska regementena än oss, och att de anse det ' 
intet annat sätt gifves att förekomma [o]väntade 
och oför[ut]sedda olyckor. Lägret vid Anjala den 
24 augusti 1788." 

Härigenom gingo de nu konungen alldeles förbi. 
Fundamentallagen upphäfdes härigenom i grund, och re- 
volution var nu börjad. Denna skrift afskickades emel- 
lertid uti flere exemplar till svenska regementena genom 
expresser. Härvid önskade några att sådana försiktighets- 
mått och steg skulle af expresserna vidtagas vid kommu- 
nikation häraf, att avertissementet icke skulle komma en 
gång att anses för en budkafla. 

Dagen var något regnaktig, med solsken och regn- 
skurar om hvarandra emot aftonen. Gudstjänst hölls i 
lägret. Sjuka voro lika många som i går. 

Den 25 augusti. Man hade i går jämväl afskickat 
bref till Kongl. Majrt i anledning af den erhållna noten, 
däri Kongl. Maj:t föreställdes rikets vådliga belägenhet, 
samt hvaruti man anhöll det Kongl. Maj: t ville samman- 
kalla riksens ständer. Man hade numera lämnat alla idéer 
om Finlands själf ständighet, och här tänktes på icke annat 
än med samfälld enighet och, om så skulle behöfvas, styrka 
erhålla riksdag. Minnet af alla nationens skedda oförätter 
vis a vis grundlagen samt huru många gånger den blifvit 1788, augusti. 67 

bruten, föreställdes lifligen, och man trodde att allt skulle 
ännu sitta i friskt minne hos invånarena. 

Den 26 augusti. Parolen: Lund; — lösen: Lands- 
krona. I går afse ganska sent återkom öfverstelöjtnanten 
baron Leijonhufvud ifrån sitt värf hos konungen. Leijon- 
hufvud förde det afskickade brefvet med sig tillbaka utan 
att konungen rört inseglet. Han hade simplement svarat 
sig känna affärerna och livad brefvet kunde innehålla, 
samt bedt Leijonhufvud hälsa de förenade, att de h varken 
skulle få riksdag eller fred, och brefvet gaf konungen 
därpå tillbaka. NB, i samma bref låg jämväl det svar, 
som ryska kejsarinnan gifvit. 

Detta förorsakade nya öfverläggningar, och man be- 
slöt att skrifva om ställningarna till riksrådet Fersen samt 
De Geer, hvilka vid sista riksdag vunnit folkets för- 
troende. Men dessa bref fingo ej afgå, förrän svar hade 
ankommit ifrån svenska regementena och man fått höra 
deras tanke. Häraf kan slutas, hurudant system man ifrån 
början lagt till en revolution. Emellertid voro brefven 
uppsatta. Tit. XIII, art. 76 och 77, t. XIV, art. 80 jäm- 
förd med 65 och 66 art. och t. IX af krigsartiklarna, 
i förening ställda med fundamentallag och militäriska lagar 
angående lydnad i fält, medföra i hvar rad en spets emot 
de förenade. Alla dessa spetsar skola på en gång brytas, 
verket i hast exeqveras och botemedel för uppkommande 
biomständigheter, som kunna verka ondt, föreses och ge- 
nast till hands hafvas, om man vill att sådan revolution 
som denna skall lyckas. Man hoppades emellertid det 
bästa, men några sade: om denna ställning slutas väl, så 
är det något oerhördt och besynnerligt. 

Alla dagar kom allmoge, som släpade proviant, och 
man hade ej raison att klaga öfver brist af lifsuppehälle, 
ehuru man nyttjade mycket salt fisk och hade ej annat 
dricka än vatten. 

Af de gemene voro 71 man sjuka, likväl ej öfver 
12 å 13 svag-sjuka. 

Kapten Kalin hade tillbakakommit ifrån en snabb 
resa, ocli man fick förnimma att han varit öfver på ryska €3 1788, augusti. sidan samt varit i samtal med Sprengtporten, som med 
3,000 man skall ligga uti Liikala by. Man vet ej annat 
af samtalet än att Sprengtporten är kommen i ändamål 
att soutenera det steget härstädes skett. Det berättades 
äfven att storfursten skall vara i anmarsch med något 
folk, men att man ej har mycket förtroende för honom 
vid ryska hofvet. 

En curieus soupcon började att yppa sig i härvarande 
armé hos några, en soupcon, som hos några redan ansågs 
för viss; och tankarna voro probabla. 

Man känner espriten i Ryssland; den är högst miss- 
tänksam, sådan som den gemenligen plägar vara i alla 
despotiska regeringar, ja, så misstänksam, att om 2:ne 
finnas stående på gatan i samtal med hvarandra några 
minuter, så kunna de vara vissa därom att hafva spioner 
omkring och efter sig ett hälft år. Då man känner denna 
beskaffenhet, så lär man lätt kunna döma om den försik- 
tighet man där måste bruka i alla, i synnerhet politiska, mål. 
Nu känner man jämväl att ryska kejsarinnan är och varit 
för längre tider tillbaka ursurpatrice af ryska tronen; stor- 
fursten har länge sedan efter ryska lagarna bort vara därå 
uppstigen, men man känner tillika partierna därstädes; 
kejsarinnans är mäktigt, och storfurstens är stilla, men 
verkande och slugt. Ponera nu, heter det, att konungen 
af Sverige beslutit några öfverenskommelser med den 
ryska herren att passa på detta tillfälle, då ryska staten 
har häftigt krig emot turken, att med några förmåners 
vinnande hjälpa Peter Paulovitz på tronen och gifva hans 
parti luft. Apparencer till sådant steg är den gamla hi- 
storien man haft om tillställningar därstädes ända från 
Panins tid, som sades med förgift blifvit om lifvet bragt. 
Den räddhåga, som man haft att släppa storfursten emot 
turken, allt kan här dragas till den uppkomna soupconen, 
äfven den hastiga och curieusa början af detta krig, icke 
mindre än vår marsch ända under vallarna af Fredriks- 
hamn, utan att se något fientligt, ehuru flere redutter voro 
i vägen, dem vi passerade, och som, med några kanoner 
och par 100:de man besatta, hade i defiléer och trånga pas- 1788, augusti. (59 säger icke framsläppt af oss en enda man med lifvet, och 
hvilka redutter sedan tjänte oss till förmån och säkerhet 
för anfall. Allt sådant supponeras vara så med flit anställdt 
af prins Lobanoff, som kommenderade uti Fredrikshamn 
och som man förmodar vara en Peter Paulovizian; men 
att ett 3:dje emellan kommande parti, som äfven tyckt 
enligt svenska fundamentallagen sig haft rättvisan på sin 
sida, kastat smolk i vällingen, är en appart sak, som redan 
är beskrifven. Detta parti är oskyldigt i visst hänseende, 
ty de kände icke sådan öfverenskommelse, hvilken, om 
det för storfursten skulle lyckas, borde vara förborgadt 
for allt förstånd, och talte icke en half dragen anda. 

Man kan lätt ledas till [att] komma närmare på denna 
harftråd, då man nogare betraktar det ena med det andra; 
och den invändning man skulle kunna göra om sjöslaget, 
att det varit för skarpt att vara bara lek, förfaller snart, 
då man vet att där kommenderat en engelsman, som ock 
torde varit af kejsarinnans parti. Detta må nu vara huru 
det vill, så torde det kanske redan vara förbi, om ej ställ- 
ningarna få en annan tournur. Hvad nu står att göras- 
bör endast komma i öfvervägande. 

Någon lycklig utgång kan aldrig förhoppas för de 
förenade, om de ej få riksdag, och den efter eget behag. 
Men om den kan ske utan konungens sammankallande af 
rikets ständer, blir en annan fråga, som konungen redan 
besvarat. Hvad står nu att göra? Intet annat än hvad 
redan bort ske, sedan man tagit betslet med tänderna, 
nämligen att antingen forcera med hela armén riksens råd 
att gemensamt med armén få riksdag utskrifven, sedan 
man tillförene fått stillestånd, på ett hälft år till exempel, 
sona ej skall kunnat nekas i riksens nuvarande ställning, 
eller sticka pipan i säcken. 

I alla fall är saken börjad, men på en galen sida,, 
som ses af de anstalter hitintills tagits; ty det som nu 
sker i armén, nämligen uppbådande af hvar redlig patriot, 
hade bort vara ibland de första angelägenheter, som bort 
påtänkas; och sedan man varit viss att alla gjort ett, då 70 1788. augusti. hade dansen kunnat börjas. Nu står det i vår Herres 
hand, huru det går för de förenade. Gud hjälpe konungen! 

Sjuka voro vid detta regemente 70 och några man 
gemene, vid västerbottningarna 100 och några man, samt 
vid björneborgarena ungefärligen som vid åbolänningarna. 
Väderleken var behaglig. 

Den 27 augusti. I dag förmältes att konungen skulle 
resa till Stockholm, och torde han redan uppbrutit ifrån 
Högfors, där en del af svenska armén ännu ligger, och 
fortsatt sin resa. General v. Plåten har fått befälet öfver 
samma trupper. 

Ännu var intet svar ankommet ifrån de regementen, 
som skolat sonderas. Öfverstekammarjunkaren sades redan 
jämväl hafva rest, förmodligen till Sverige. 

Sjuka som i går. Väderleken var vacker. 

28 augusti. Nu väntade man endast med otålighet 
att de utskickade expresser ifrån sina värf i de svenska 
regementena måtte återkomma. Ett rykte flög att åbo- 
länningarna skulle tillika med björneborgarena förläggas 
i garnison å Sveaborg, som gjorde en stor uppmärksamhet 
i corpserna, och man hörde redan huru man borde söka 
till att förekomma sådan händelse; man ville icke skil- 
jas åt. 

Sjuka voro några och 70 man. Dagen var något 
regnaktig. 

En utskickad ifrån ryska sidan ankom till general 
Armfelt med ytterligare bekräftelse af kejsarinnans nådiga 
välbehag öfver det här tagna steget samt med bref från 
Sprengtporten. 

Den 29 augusti. Nu regnade ganska starkt hela 
dagen. Uppå generalorderna utkom nu att prins Carl 
tagit öfverbefälet i armén under konungens frånvaro. Her- 
tigen är således vid den kolonn af armén, som ligger i 
Högfors. 

Ingenting annat funderades nu på än att få riksdag, 
då man hoppades att få ändring i alla underliga författ- 
ningar, inte förgätandes brännvinsförordningarna m. m. 
— det enda medel som ock törhända kan sauvera veder- 1 788, augusti. 71 börancles hufvuden härstädes. Men det såg för några ut 
som saken låg djupt inne i veden; med ett ord, här har 
blifvit så många fel begångna i rättegången, att hufvud- 
saken, hurudan den är, lätteligen kan förloras; ty man 
har verkligen att spela med ett slugt hufvud, som kommer 
efter med de starkaste trumfer till slut. 

Sjuka voro 75 st. gemene; och det började att blifva 
rätt ledsamt att ligga i läger. Till denna ledsamhet kan 
äfven föras det tal, som nästan ständigt hördes, däri ryska 
regeringen berömdes och beundrades, huru ryssen är 
mäktig och redoutable, huru hvar soldat är ett lejon, en 
björn och en förfärlig jätte hos denna nation; och den 

forna tappra svensken, den är nu en ! Him- 

melen gifve en evig fred för dessa goda och i fredsens 
bok redan inskrifna tänkande, till våra vaggande och däg- 
gande krigshjältars eviga glädje. 

Den 30 augusti. I går afse återkom kapten Troil, 
som varit en ibland de utskickade med ofvan intagna 
avertissement. Hans ärende berättades hafva slagit ganska 
lyckligt ut, så att en stor del officerare vid svenska rege- 
mentena, under erkänsla af de finskas förtroende för dem, 
underskrifvit stallbrödraskapsförbindelsen. 

Äfven skola officerscorpserna uti svenska regemen- 
tena gemensamt hos deras chefer anhållit, det de ville 
hos hertig Carl, som nu är generalissimus, förmäla det 
de förr icke kunde eller ville lämna vapnen, innan de 
skulle få riksens ständer tillsammans; sådant hafva che- 
ferna varit tvungna att lofva, törhända ock själfva velat, 
sedan de hade tillfälle att flyta med strömmen; och, summa 
summarum, skedde jämväl kort därpå en allmän uppvakt- 
ning af herrar chefer hos prins Carl i förenämnda ända- 
mål. Sådant hände torsdagen. 

Prins Carl visade sig i början, vid det ärendet före- 
drogs, ganska hugdryg, sade de, och talte som en full- 
komlig rojalist; men småningom sågs hans ansikte upp- 
klarna, och han började taga en annan ton, mera öfverens- 
kommande med närvarande ställningar. Åndtligen hade 
man fullkomlig öfvertygelse, att han var för saken, likväl 72 1788, augusti. 

så att han ville fiska i grumligt vatten och agera en po- 
litisk roll; ändamålet skulle vara lätt att gissa. 

De tankar började hos de förenade att uppstå, det 
konungen skulle taga sitt parti och kanske för alltid, så- 
som en drottning Christina, taga afträde ifrån både spira 
och krona samt förnöta sina dagar i ett mera mildt luft- 
streck, skild ifrån alla en regering åtföljande buller och 
bryderier. Några läste redan ett abba fader för rikets 
regalier m. m. Man gladde sig i andanom öfver en sådan 
händelse. 

Med allt detta hoppades man åtminstone en god ut- 
gång på första steget, som man tagit beträffande riks- 
dag. I alla fall ansågs den för oum gänglig. Men då man 
ingår i något öfvervägande af alla saker, som torde före- 
komma på denna riksdag, sa torde den blifva en af de 
remarquablaste i Sveriges rike. Och det kommer mycket 
an därå att fa riktiga principer lagda till grund ifrån 
början, dem konungen nog redan känner. 

Folket häromkring är enfaldigt och godt, men eger 
ingen industri att förtjäna sig något. Enfaldigheten går 
ofta så långt, att de af oskyldiga saker anse sig för läde- 
rade, i synnerhet hvad könet angår, som icke en gång törs 
komma till lägret med några förfrisknings varor utan far- 
håga att för evigt antingen få någon blame på sig ibland 
sina egna, eller ock löpa den risken att alla sina dagar få 
gå ogifta, hvilket i alla nationer är något det mest smär- 
tande i världen för den behagande hälften af människor. 

2:ne soldaters samtal af västerbottningarna bör här 
anföras. 

Den ena: „Och huru ondt slita vi icke här utan kläder 
och kappor; vi äro utkomna såsom i fält emot ryssen, och 
nu måste vi dö af köld utan att vi få se en enda ryss 
och slå honom". 

Den andra: „Ja, bror, då vi foro hemifrån, så minns 
du huru glada vi voro: vi tänkte ej pa annat än slåss 
till sista man. Men hvad har nu händt? Vi tänkte likväl 
att kungen skulle hafva mera makt än vi finna nu att 
han har". 1788, september. 73 

Häraf finner man, huru det gemena folket är tän- 
kande ; och om vi i fredslugnet haft våra saker i ordning 
och fått vara i fred för ryskt förgift, om vi i stället för 
kronobrännerier fått kronomagasiner inrättade, om vi i 
stället för komedianter haft generaler, om vi vid alla 
tjänsteköp, därigenom barn blifvit till befälhafvare upp- 
dragna, fått våra sunda befordringslagar i verkställighet, 
om ej krigsmaktens armement kommit i sådanas händer, 
som varit egennyttiga och oförfarna, så skulle man ännu 
sett, att svensken skulle upplyftat sitt hufvud, i synnerhet 
uti ryssens nuvarande tillstånd. Men huru smärtsamt är 
icke att tänka på ställningarna, då man ock med visshet 
får förnimma det sex örlogsskepp ligga redfärdiga och 
bemannade i Karlskrona att utlöpa, men kunna icke röras 
i brist af befäl, som ännu finnas vara liggande törhända 
uti vaggan, — ynkliga tillställningar, som aldrig i världen 
blifvit sådana som de äro för konungen uppenbarade! 

Själtva hafva vederbörande arbetat därpå, och ko- 
nungen med sin stora godhet har ej afslagit dem deras 
begäran att få den son, den och den ynglingen framdra- 
gen. Nu ser man verkan däraf ; skadan har man, den ser 
man, men själfsvåldet är ändå kvar, och man tål ej att 
blifva förbättrad. 

Väderleken var ganska regnaktig, och sjuka voro 
några och 70 man gemene samt 2:ne officerare, dock likväl 
ingen svag-sjuk utom 13 å 14 man. 

Den 1 september. Parolen: — ; — lösen: — . Efter 
middagen återkom majoren baron Mannerheim, sedan han 
på 6:te dagen varit borta. Majoren har haft med sig 
exemplar af ofvanintagna avertissement och besökt flere 
svenska officerscorpser, utom det han äfven varit på flot- 
tan. Största delen af svenska officerarne skola hafva 
förenat sig med officerscorpserna härstädes, så att det 
nu började att klarna uti den hitintills för de förenade 
nog mulna horisonten. Riksdag var nu det enda, som 
man mest funderade på. Men huru skulle den erhållas? 
Det blir ett ämne, som tål numera sina mogna öfverlägg- 
ningar. 74 1788, september. 

Baron Mannerheim skall jämväl talat med hertig 
Fredrik, som skall förklarat sig för partiet ock det tagna 
steget. I öfrigt förmältes att hertig Fredrik tagit afsked, 
såsom öfverste; men sådant tål dock närmare bekräftelse. 

Den 2 september. Parolen: — ; — lösen: — . Hela 
dagen i dag var här stark öfverläggning om bästa medlet 
att få riksdag. Lägret var fullt af svenska officerare, en 
vid namn Kocken, af Vennersborgs regemente, samt ma- 
jorerna Klick och Jägerhorn voro de ifrigaste att vigilera, 
och beslutet blef det, att deputerade skulle afskickas till 
prins Carl med anhållan att han måtte i sitt och arméns 
namn bestyra därom, det riksdag måtte med första ut- 
skrifvas, därest han själf icke kunde göra det. 

Denna väg troddes vara den säkraste; och skulle ej 
annat hjälpa, så ville man afskicka deputerade till Stock- 
holm, som skulle på det högsta påstå och reklamera riks- 
dag, helst utom riksens ständers sammanträde allmänt 
fanns, att någon reda icke numera kunde blifva uppå de 
saminantrasslade ställningarna. Kl. 5 i morgon afton skola 
de deputerade samlas på gästgifvaregården i Lovisa och 
därifrån förfoga sig till hertigen, som ännu skall ligga i 
Högfors. 

I går morse skola ryssarna angripit svenska lägret 
i Högfors, men efter funnet motstånd lämnat deras entre- 
prise. Af alla dessa underliga händelser ser ställningen 
ut som en gåta; och att få en gång rätta knuten upplöst 
blir rätt curieust. 

Ryssarna skola landstigit vid Hangö udd och där 
hyggk g ig batterier, en berättelse som efter vanligheten 
törhända har för ändamål att skynda på fred och riksdag, 
men som tål sin ansenliga bekräftelse. 

Vädret i går och i dag var rätt varmt och härligt. 
Sjuka voro 75 soldater och korporaler. Af västerbottnin- 
garna äro i dag 115 man sjuka och 2:ne aflidna. 

Den 3 september. Parolen: — ; — lösen: — . Stor- 
fursten har varit på ryska gränsen midt emot Anjala uti 
en by, som heter Mämmälä. Han har velat tala med ge- 
neralen grefve Meijerfelt, men generalen har excuserat 1788, september. 75 

sig och föreburit, att han ej kunde b af va en sådan ära 
i anseende därtill, att hans ordres voro att ej träda utan 
tillstånd på rysk botten, men försäkrat storfursten om all 
aktning härstädes. 

Väderleken i dag var vacker med regn och solsken 
om hvarandra. 

Det svåra för armén förspordes nu att penninge- 
förrådet så krupit i hop, att några aflöningar och trakta- 
menten nu svårligen mera stå att erhållas. Provianten 
börjar jämväl att se något smal ut. Det kommer nu därpå 
an, om armén kan hålla sig så länge tillsamman, att riks- 
dagen blir utlyst. Generalen Armfelt bor ständigt i läger 
härstädes. 

Några ibland de förenade började att hysa någon 
slags farhåga, att om ock riksdag blefve, så torde de icke 
desto mindre blifva lagligen tilltalta för sitt tagna steg 
rörande underhandling med ryska kejsarinnan. Sant vore 
väl att svenska militären ingått uti samma principer som 
den finska samt att de tyckas gynna den gjorda början; 
men så kunde jämväl af dem förebäras det de i den af- 
sikten begärt riksdag med mera, att därigenom stilla och 
få bot för en i staten uppkommen villervalla, som utom 
riksens ständer i närvarande ställning icke kan eller kunde 
biläggas. I anseende därtill och då de förentas först tagna 
steg särskildt betraktades, så torde, om saken finge en 
sådan hvälfning, därå vid riksdagen följa ett mindre be- 
hagligt ansvar, utan att de svenska behöf de därför frukta. 

Baron Hastfehr förmäles icke hafva undertecknat 
stallbrödraskapet; äfven förmäles om honom, det han skall 
blifvit tillsagd af ryssarna det de ämnade att angripa 
honom med 3:ne särskilda corpser på en gång, h var dera 
bestående af ansenlig styrka, som ryssarna också utnämnt, 
om han ej skulle imitera sina medbröder och draga sig 
tillbaka. Men därtill har generalen baron Hastfehr svarat, 
att ryssarna ej behöfde determinera för honom deras styr- 
kas storlek, helst han nogsamt kände den : han ville vara 
så uppriktig som de samt berätta dem, att så många man 
hade de på ett ställe och så många man på det andra 76 1788, september. 

stället; hans egen styrka vore så och så stor, och han 
kommenderade finnar; fienden egde däraf själf döma, om 
han kunde låta skrämma sig af hot. Men som han funne 
ställningen vara sådan, att han för närvarande i anseende 
till det hela icke kunde uträtta annat än fåfäng blods- 
utgjutelse, som han hade af sky för, både bland egna och 
fiender, så ville han gifva dem tillkänna, att han i sin tid 
och ordning visste draga sig tillbaka. Detta svar har 
blifvit admireradt i Ryssland, och man har tagit afskrifter 
däraf ibland ryssarna. 

Väderleken var vacker och åkrarna stodo i anseende 
till brodden öfverallt rätt härliga. Sjuka som i går. 

Den 4 september. I dag reste öfverste Montgomery 
öfver till Ryssland. Hans ärende har varit att tala med 
storfursten samt därjämte att framföra hela svenska ar- 
méns jämte hertigens begäran att fa stillestånd på ut- 
nämnd tid. Han hade med sig afskrifter af stallbrödra- 
skapsföreningarna, och var den de svenska ingått af föl- 
jande innehåll: 

„1 betraktande af den vada, så af invärtes 
missnöje som utvärtes fiender, h varmed vårt kära 
fädernesland ögonskenligen hotas, är det hvar redlig- 
medborgares plikt att tänka på dess räddning, oui 
det ock vore med uppoffrande af lif och egendom. 

Fullkomligen öfvertygade om denna fara och 
rörda af den lifligaste kärlek till våra medbröder 
och den fosterjorden, som med lifvet gifvit oss 
samma hjärta till dess försvarande, hafva vi alla 
undertecknade enhälligt förbundit oss att söka 
och hålla hvad i följande punkter anföres. 

l:o. Vi af stå ej att yrka freden med rys- 
sarna, och till den ändan påstå och anhålla [vi] 
2:o om riksens ständers snara sammankallande. 
3: o Vi yrka alla deras i regeringsformen uppteck- 
nade rättigheters uppfyllande. 4:o anhålla vi att 
ett stillestånd måtte sökas, hvarigenom alla fient- 
ligheter kunde genast upphöra, i synnerhet då ett J788, september. 11 

nytt krig med Danmark och svenska kusternas 
härjande af fientliga flottan härigenom endast kan 
undvikas. 5:o. Arméns återställande i sina vanliga 
ställen och landsorter, innan årstiden gör det allt 
för svårt och omöjligt. 6:0. Till rikets lagliga för- 
svar uppoffra vi allt intill sista blodsdroppen. Vi 
förklara härjämte att vår af sikt hvarken är att 
blanda oss i andras regeringsärenden eller anstäl- 
lande af de revolutioner, som störta tronen öfver 
ända och med blod och bitterhet ofta söka mera 
enskild hämnd eller förmån än det allmännas väl- 
färd. Vår afsikt är att återlämna åt lagen sin 
styrka, åt konungen sin lagbundna makt, åt stän- 
derna sina oförkränkta rättigheter, åt oss i all- 
mänhet frihet, ära och heder, under den strän- 
gaste laglydnad. Det blir äfven vår tanke att ej 
själfva granska några göromål eller med våldsam- 
het handtera några af våra medundersåtar, på 
det blod ej måtte dragas öfver våra hufvuden och 
att visa att nöden ingifvit oss fredens frimodiga 
anda och ej tvedräktens eller egennyttans giftiga 
anslag. 

Att utföra detta verk förvänta vi oss försy- 
nens biträde i förtröstan på vårt rena uppsåt, som 
förenar fullkomlig vördnad för vårt dyra konunga- 
hus med nitfull och öm sorgfällighet för det all- 
männa bästa. Vare den nedrig ibland oss, som 
viker ifrån denna föresats, och blifve dens namn 
en skamfläck, som sviker detta brödraskap, det 
vi i enighetens namn sammanbinda och härigenom 
befästa, så sant oss Gud hjälpe till lif och 
själ. 

N. N. N. N. N. N." 

Några torde säga att föregående skrift tål både sin 
explikation såsom ock sin lilla korrektion i anseende till 
kontradiktioner. Det ankommer på hvars och ens tänke- 
sätt och intresse i ställningarna att fälla sitt omdöme härom. 78 1788, september. 

Vidare var ej märkvärdigt för denna dag, om man 
ej vill anse det för något besynnerligt, att en rysk bonde, 
som sluppit in i lägret och brukat brännvin något mer 
än vederbort, beskyllde herrarna för och i svenska armén 
för olydnad emot konungen, hvarigenom de ryska fin- 
narna, som väntat deras lycka, nu måste med smärta se 
att ett sa lyckligt tillfälle att blifva räddade som nu, så 
snöpligen gå sig ur händerna; de vilja väl nu ha riksdag, 
lade han till, men de borde få en djäfvulsdag m. m., som 
en drucken kan utösa. Man hörde honom, men som han 
var af ett annat fårahus, så fick han gå. 

74 man gemene voro sjuka. Dagen var något regn- 
aktig. 

Den 5 september. Ofverste Montgomery, som afrest 
till Ryssland, skall ock medhaft någon plan till konferens 
emellan hertigen ocli storfursten; men man tviflade om 
något lyckligt därmed kunde uträttas. 

Det är bekant att med all den vänlighet, som her- 
tigen bemöter de förenade, så agerar han tillika en stor 
politicus, och man önskade att hufvud männen ville bruka 
nog försiktighet i deras planer. Annars spådde några sig 
icke godt af den lamhet och dröjsmål, som i anstalterna 
hitintills funnits. 

I dag voro flere regementsofficerare, såsom H[äste- 
sko], v. 0[tter], St[ackel]berg samt andra officerare öfver på 
ryska sidan, där de råkat officerarne af ryska kommen- 
deringen därstädes, hvilkas belefvenhet, höflighet och 
grannlåt icke nogsamt vid återkomsten kunde berömmas. 
Sprengtporten har varit klädd i full rysk uniform, röd 
väst och byxor samt grön rock med svenska svärdsorden 
på bröstet; har betygat mycken välvilja öfver de förentas 
tagna steg, men skrattande sagt tillika, att de spela högt 
spel, som smickrat. 

74 man gemene voro sjuka. Vädret var vackert. 

Den 6 september. Intet passerade i dag utom täta 
konferenser, hvarom ingen utom de i rådet kallade her- 
rarna fick veta. Ett bref hade ock ankommit ifrån Sprengt- 
porten, däri han än ytterligare uppå kejsarinnans vägnar 1788, september. 79 

försäkrat de förenade om hennes nådiga välbehag öfver 
deras tagna steg, afmålar konungens ofog med detta krig 
såsom svagtänkt m. m., samt erinrar dem om de löften 
kejsarinnan gifvit i sitt svar på den öfverskickade noten, 
om de vilja blifva själf ständiga. 

Den 7 september. Gudstjänst hölls i lägret. Intet 
annat hände, än att en länsman utfor i grofva tillvitelser 
emot militären, som han trodde ej gjort hvad den bort 
göra. Han försäkrade att hela allmogen vore beredd att 
slåss till sista man emot ryssen, om ej militären tordes. 
Man var på vägen att sätta honom i arrest, men han 
aktade sig och fanns ej, då han skulle tagas. 

Den 8 september. Man berättade nu att öfverste 
Montgomery återkommit, men är till Lovisa förrest. Rys- 
sarna skola ej vilja utlåta sig öfver stilleståndspunkterna, 
innan svenskaina dragit sig tillbaka ifrån Högfors, där de 
ännu ligga; och det tros knappt att hertigen vill gå [in] 
därpå. 

Annars är allt detta ganska besynnerligt att rys- 
sarna, som man målar så mäktiga och snart till legioner, 
icke kunna drifva en hand full med folk ur deras land. 

Sjuka voro 77 man gemene, dock ej smittosamt; 
men uti Västerbottens läger hafva redan 12 man dött på 
ganska kort tid, och 150 man äro sjuka, mest däraf att 
de äro ovana med födan och klimatet, att de ligga i läger 
på en sumpig åker och således ganska illa till; hvarhos 
de äro utan både kappor och tälttäcken. 

Den 9 september. Öfverste H[ästesko] och öfverste- 
löjtnant St[ackeljberg hafva farit till Lovisa, och man 
väntar med otålighet deras återkomst. Det förmenas att 
de haft något ärende rörande närvarande ställningar hos 
hertigen, som skall hafva sin station i Lovisa. 

Sent om aftonen återkommo ofvanbemälta herrar, 
och man fick förnimma det ärendet hafva bestått däri att, 
utom egna små affärer, jämväl sondera hertigen, som bor 
i Lovisa, om, huru och på hvad sätt det länge efterläng- 
tade generela stilleståndet med Ryssland samt en önsklig 
fred kunde en gång erhållas. Men hertigens förhållande 80 1788, september. 

har varit sådant, att de voro därmed dels nöjda och dels 
ställda i farhåga att han fiskade, som de sade, i grumligt 
vatten, och det på 2:ne sätt, nämligen så att han kunde 
i hemlighet göra ett med konungen äfvensom själf hafva 
spekulationer på kronan. 

Dagen var varm, och sjuka voro 76 man gemene 
enligt rapporter från kompanicheferna. 

Den 10 september. Ett rykte förmälde med visshet, 
det ryssarna åter skola angripit svenska lägret i Högfors 
den 8 om morgonen, men nödgats retirera sig med förlust. 
Detta rykte bestyrktes genom det att man här verkligen 
hörde emot morgonen samma dag kanonskott. Tillgången 
därvid skall hafva varit sådan: Ostgöta infanteri, som 
därstädes äfven legat, har fått ordres att draga sig ofvan 
älfven tillbaka på ett ställe, som blifvit utsedt närmare 
hitåt gränsen till lägrets försvar. En mjölnare, vid namn 
Hästesko, får däraf kunskap och reser till Fredrikshamn 
samt gifver tillkänna, att i Högfors vore reträtt å färde, 
äfven att det vore casus att profitera. Ryssarna besluta 
att angripa svenska lägret; men von Plåten, som kommen- 
derar därstädes, får genom en resande bonde veta livad 
öde sig förestår, rangerar sina trupper, så att när attacken 
skedde, spelade kanoner och infanteri så duktigt, att rys- 
sarna hals öfver hufvud nödgades taga flykten. Denna 
händelse tål bekräftelse. 

Efter beskrifning skall det ställe, där svenska delen 
af armén ligger i Högfors, vara så beskaffadt, att det i 
hela Europa är nästan det fördelaktigaste i anseende till 
forsar, kärr och berg, som omgifva sagda ställe; ja, så 
fördelaktigt, att om 5,000 man skulle där attackeras af 
50,000, så kunde och skulle hela sistnämnda styrka kunna 
göras till hk, och det utan minsta förlust för dem, som 
blifva där angripna. 

Uti de allmänna ställningarna i armén för de för- 
enade väntade man dagligen den goda och efterlängtade 
ändring, att något skulle förspörjas om riksdag; men ehuru 
hufvudmännen trodde sig äga viss underrättelse därom, 
att riksdag skulle vara redan i Stockholm utlyst till den 1788, september. 81 2:dra oktober, samt att en ganska stor hvälfning i de po- 
litiska ärendena förestod Svea land, så blef likväl bekant, 
att alla dessa nyheter skola kommit ifrån Byssland. Tro- 
värdigheten däraf är lätt att inhämta, såframt ej nyheten 
kommit springandes med en aerostatisk maskin öfver hela 
svenska armén, som ligger på gränsen, gerad till fien- 
derna eller ryssarna. 

Väderleken var i dag regnaktig med solsken emot 
aftonen. 

I dag begrofvo västerbottningarna 3 man och hade 
öfver 120 sjuka; men åbolänningarna hade sjuka som i 
går, några och 70 gemene. 

Den 11 september. Parolen: — ; — lösen: — . Man 
låg i dag och endast spelte boston och politicerade hem- 
ligen och fint. Fruktan för 14:de, 13:de och 9:de art. i 
krigsartiklarna, [som] förekom[mo] en och annan farliga 
och svåra; andra åter ansågo dem för mindre vådliga än 
ställningen kunde fordra; och här var ej annat att göra 
än hålla mod och god min. 

I själfva verket hade man börjat leken nog allvar- 
samt; man hade skrifvit till ryska kejsarinnan och skickat 
henne bud utan konungens, eller om man vill så rubricera 
saken, utan ständernas, eller om man ock får följa bok- 
stafven, högste befälhafvarens, vare sig kungens eller fält- 
marskalkens, vetenskap ; man har flere gånger redan hållit 
språk med ryssarna, allt stridande emot 77:de artikeln i 
XIII titeln af krigsartiklarna. Ville man reducera saken 
till sin allra största simplicitet, så torde lätteligen finnas 
hvad fara man hade i närvarande ställning att löpa. 

Låt vara att rikets fundamentallag är bruten; men 
ho tillkommer det att bota och tilltala den, som lagen 
brutit? Efter allt begrepp ingen annan än den, som kan 
stifta lagar. Och hvem är det? I svenskt mynt och efter 
svenska lagar ingen annan än riksens ständer i samråd 
med konungen; men samma ständer hafva jämväl makt 
att straffa dem, som bryta emot lagarna, vare sig hvilka 
lagar som helst. Om nu en armé, ett eller flere regementen 
äro revolterande i fält, så är frågan den, om icke riksens 

G 82 1788, september. ständer hafva makt att låta utöfva lagarnas stränghet 
emot lagbrytarena. Själfva de revolterande kunna ej annat 
än finna billighet däruti; ty hvilken stat, och så mycket 
mera, hvilken militär kan ega bestånd utan laglydnad. 
Ponera att armén skulle gå igenom med sin plan och få 
etablerade lagar, så blir frågan: hvem är den, som kan 
garantera att de af armén med eller utan billighet genom 
forcerade rikets ständer föreskrifna lagar skola vara ver- 
kande eller icke. Månne icke en armé, då den lyster, 
kan omändra dessa lagar? Hvar blefve då lagens bestånd 
och verkan, hvar blefve då laglydnaden, som är så nöd- 
vändig i synnerhet uti en armé? Med ett ord sagdt, skall 
en armé hållas i ordning, så skall den hållas under la- 
garnas stränghet, och om ej lagarna gälla, så kunna ju 
soldater, då det fölle dem efter deras principer in, sätta 
sig upp emot deras underofficerare, dessa emot officerare 
och officerare emot deras chefer, samt de sistnämnda emot 
de högste befälhafvare, de måtte till slut kallas och vara 
konung eller riksens ständer. 

Hvad skall hela Europa säga om en sådan krigsmakt? 
Hvilken stat vore säker inom sig själf, om en armé finge 
vända allt upp och ned efter egna intressen och efter 
egna tagna principer? Huru skall Svea land se ut efter 
någon tid, om armén med en stor hop ungdom skulle 
komma att utgöra Svea rikets väl och ve? Gud vare oss 
syndare nådig! 

Sjuka voro i dag som i går. Dagen var vacker. 

Den 12 september. Majoren Jägerhorn, som varit 
öfver på ryska sidan med det första budet angående un- 
derhandling, bodde ständigt i lägret. Nu förmältes att 
han i tysthet jämväl varit öfver till Ryssland — i hvilket 
ärende, det känner ingen. Ett annars underligt förfarande, 
då man ännu ej vet, om man har krig eller fred. NB. Månne 
man frågade generalen om lof att så fara? Hertigen skall 
utlåtit sig, att han något särdeles ej hade emot någon; 
Jägerhorns förhållande tyckte han på minsta sätt ej om. 
I öfrigt spelar hertigen en stor roll; han fiskar, sade 
man, på 2:ne sätt i grumligt vatten, dels därför att själf 1788, september. 83 spela kronan på sitt eget huf vtid, om möjligt är, dels att 
i alla fall vara skottfri, om sakerna sloge annorlunda ut 
och konungen vunne sin butte. Men andra trodde äfven 
att hertigen icke skulle öfvergifva sin bror. Gud styrke 
honom däri! 

Den 13 september. I dag voro endast 63 gemene 
sjuka. Intet nytt. Man var väl ibland något bekymrad, 
men man fördref all oro med ett parti boston. 

Den 14 september. I dag hölls gudstjänst i lägret. 
Väderleken var vacker och varm. 

Med majoren Lars Jägerhorn, som hemkommit från 
Stockholm, erhöll man den nyheten, att riksens råd skola 
hafva föreställt Kongl. Maj:t den våda, hvaruti hela landet 
nu är stadt i anseende till kriget med grannen, som blifvit 
o billigt förklaradt och icke skall kunna utföras, hvarför 
de skola rådt Kongl. Maj:t till att sammanskrifva riksdag 
och af sluta fred med Ryssland. Men som Kongl. Maj:t 
därtill aflämnat samma svar som till öfverstarna härstädes, 
nämligen hvarken riksdag eller fred, så hafva råden velat 
nedlägga sina ämbeten, hvilket ej heller skall hafva be- 
kymrat konungen särdeles mycket. 

Då denna berättelse öfverväges nogare, så kunna ett 
och annat tvifvelsmål yppas om sannfärdiga beskaffen- 
heten häraf. Huru kan ett råd besluta till krig och strax 
därpå vela ingå fred och nedlägga sina ämbeten? Skall 
man supponera att upplysta män skola låta draga sig hit 
och dit, likasom rör af det väder, som sist blåser? Hvad 
öde förestode rådet dessutom i dessa underliga tider? 
Vunne konungen, hurudant förtroende skulle han hafva 
för sitt och rikets råd, som funnes vara så vankelmodigt? 
Vunne de förenade, hvad hade rådet icke att frukta, som 
ingått i en uti det fallet olaglig krigsförklaring, utan att 
lijuda till att försvara sitt tagna steg? Med ett ord, den 
kontrast, som finnes i denna berättelse är så ansenlig, 
att man härstädes utan prejugéer tviflar ganska mycket 
därpå. Emellertid ansåg man denna berättelse såsom ett 
himmelskt sändebud. Man trodde sig hafva saken vunnen, 
och man började tryggt ett parti boston. Ryttmästaren 84 1788, september. Elmén reste nyligen förbi, utskickad af herrar i Stockholm 
till Ryssland. Samma herrar sades vara F[ersen] och D[e] 
Grjeer]. 

Sjuka voro i dag 66 soldater och korpraler samman- 
räknade. 

Den 15 september. Man väntade hertigen hela dagen 
i dag, men han kom icke till lägret. Emellertid sökte 
man att undervisa soldaten, att han borde klaga öfver all 
slags brist, om hertigen skulle fråga dem något. Och 
ehuru man börjat göra sig hopp om ett beständigare stille- 
stånd med fienden, så förspordes likväl att det blifvit ut- 
satt nog kort, nämligen till den 20 i denna månad. Ingen 
negociation egde rum, innan svenska trupperna skilt sig 
ifrån Högfors och dragit sig tillbaka inom svenska gebitet; 
men de svenska lågo där ännu och innehade sin fördel- 
aktiga post. 

Väderleken var i dag tämmeligen kulen. 

Sjuka voro 65 man gemene. Västerbottens regemente 
begrafvar mest hvar dag sina döda soldater. Föda och 
luft förorsaka mest dödsfallen, ty de äro ovana därmed. 

Besiktning, mönstring skedde i dag i lägret af ge- 
neral Kaulbars. 

Den 16 september. En rysk öfverstelöjtnant vid 
namn Essen, med behörig eskort af kosacker och jägare 
samt en trumpetare, var i dag i lägret härstädes. Man 
vet ej så noga hans ärende, men om aftonen öfverreste 
jämväl baron von 0[tter], öfverste Hfästesko] och öfverst- 
löjtnant baron S[tackel]berg jämte några andra officerare 
på ryska sidan. Hvilka öfverläggningar där förelupo, kan 
man ej heller uppgifva. 

I öfrigt förmältes att konungen skall vara vistande 
nu för tiden i Dalarna, och man trodde att han vore där 
i den afsikten att värfva dalallmogen på sin sida. Ko- 
nungen skall jämväl i ett hållet samtal hafva yttrat sig 
det han ångrade sig hafva slösat för mycken godhet, mera 
universelt än sig vederbort, uppå ridderskapet och adeln, 
som han finner icke vara så erkänsam som han förmenat, 
ej heller så att lita på vid sina tillfällen, som han trott, 1788, september. 85 hvaröfver mycket knorr hördes, som likväl snart glömdes 
vid ett parti boston. 

Väderleken var kulen. Sjuka voro 67 man gemene. 

Den 17 september. I dag var ej särdeles märkvär- 
digt, som passerade, utom det att man tröstade sig där- 
med, att konungen skulle resa sin färde och lämna både 
rike och krona. Man berättade att han vore tokig; till 
exempel därpå anförde man, hurusom konungen vid sin 
ankomst till Stockholm inkommit i ett rum, där ryska 
kejsarinnans porträtt suttit på väggen; för samma porträtt 
har konungen börjat buga sig och tala med detsamma en 
lång stund, tills hertig Carls gemål börjat skratta, då det 
blifvit allt. — Af Jägerhorns uppgifter. 

Sådana och flere andra berättelser voro tjogtals här- 
städes, alla Syftande därpå att uppväcka emot konungen 
den farhåga och, om man så får kalla den, vidrighet, som 
skulle kunna bidraga till en fullkomlig revolution. 

Det en tid likasom under askan förkväfda själfstän- 
dighetsväldet i Finland började nu åter att kvickna; man 
fruktade att en hop med folk, som ingått i stallbrödra- 
skapet, skulle börja på att draga sig tillbaka, i synnerhet 
ibland de svenske. Här funderades fördenskull på att i 
sådant fall alldeles skilja sig från Sverige och kasta sig 
i armarna på ryssen och begära dess beskydd. Man för- 
dömde den stund, som man släppt konungen härifrån till 
Sverige; man hade kunnat göra allt med honom, hvad 
man velat; man ansåg ända till och med det att skaffa 
honom till evigheten för långt bättre än att nu befara 
allting både för lif och land; dock likväl lefde man i an- 
seende till förstnämnda farhåga nog tryggt och förglömde 
alla omsorger med ett parti boston. 

Sjuka voro af gemene 70 stycken. 

Den 18 september. Herrar chefer och öfverstar hade 
fått af hertigen ordres att i Lovisa infinna sig i en krigs- 
konselj. Man tog i öfvervägande, om man borde hörsamma 
i närvarande ställningar sådana ordres, så snart det an- 
gick krig, då hufvudafsikten med de förentas tagna steg 
likväl var fred och ro i landet. Icke desto mindre reste 86 1 788, september. sagda herrar dit i den fulla öfvertygelse, att ärendet skulle 
angå stilleståndet, fred samt exekution af den påbörjade, 
men nu långa, utdragna revolutionen i riket. Man hade 
här öfverläggningar om bästa medlet att få hertigen i 
partiet intresserad, och man såg nu nödvändigheten däraf 
att hafva en betydande och tilltagsen hufvudman. Man 
ville därför försöka på allt sätt att få honom engagerad; 
och skulle ej annat hjälpa, så ville man erbjuda honom 
att blifva riksföreståndare. Gud skulle väl sedan styra 
för resten, som hitintills hjälpt de förenade. 

Att få riksdag, fann man att något annat medel icke 
vore öfrigt än att öfverskicka till Stockholm en armé för 
att sätta eftertryck i tillställningarna. Efter sådana tagna 
mått och steg reste cheferna till Lovisa. 

Denna dag voro några och 60 man gemene sjuka. 
Västerbottningarna begrafva alla dagar döda. En kall 
och genomträngande nordanstorm blåste hela dagen. 

Den 19 september. Man hade i dag ej annat att 
göra än att hälsa på ryssarna, likväl i hemlighet. Några 
voro, som icke särdeles tyckte om dessa påhälsningar. 
Mat och förfriskning på supvaror fanns tämmeligen an- 
senligt i lägret ; men penningar hördes ej af, och man bör- 
jade på att lefva nästan generelt på kredit hos traktören, 
insp. Palmgren från Björneborg, som följt regementet 
under kampanjen. 

Sjuka voro några och 70 man. Nordanstormen va- 
rade hela dagen. 

Den 20 september. Man längtade att få glada ny- 
heter ifrån Lovisa. En underlig esprit förmärktes hos 
några, i synnerhet ungdom, att de hellre numera ville 
vara ryssar än svenskar. Ingenting kunde horriblare vara 
än att få krig. Om man frågade efter orsaken, så kunde 
den rimligen ej uppgifvas. Och jag tror, om deras för- 
fäder skulle uppstått, hade de visst gjort desse veklige 
afkomlingar urbördiga af ära, namn och adelskap, 

Nu voro 75 soldater och korpraler sammanräknade 
sjuka. Alla dagar begrofvo västerbottningarna sina döda. 1 788, september. 87 Kölden var ganska skarp om nätterna, och stark illaluk- 
tande dimma uppstod om morgnarnai 

Den 21 september. Gudstjänst hölls i lägret. Emot 
aftonen väntade man öfversten hem, men han kom icke. 
Några underliga soup9oner uppkommo angående honom; 
man fruktade att honom något vederfarits i Lovisa, arrest 
torde hända. 

Sjuka som i går. Klart och vackert väder om da- 
garna, men nätterna voro grymt kalla. Stjärnorna lyste 
genom taket på boningarna i lägret. 

Om afton ganska sent hemkommo herrarna ifrån 
krigskonseljen, och man fick förnimma att det hufvud- 
sakligaste, som blifvit afgjordt, var, att hertigen skulle be- 
viljat samt gifvit ordres till von Plåten, det de trupper, 
som legat fördelta uti Högfors, skulle dragas tillbaka efter 
ryssarnas åstundan, på det ryska sändebudet måtte där- 
efter ega tillfälle att få negociera om stillestånd på längre 
tid, samt den efterlängtade riksdagen utskrifvas. NB. 
Ryssarna hafva aldrig velat bekväma sig till någon nego- 
ciation, innan Högfors skulle evacueras. 

Hertigen skulle i öfrigt förklarat det han nödgades 
i närvarande ställningar bruka all försiktighet och var- 
samhet samt att han ej kunde ännu företaga sig något 
på svenska sidan, utan skulle han hafva förhoppats, det 
tillståndet därstädes skulle en gång blifva så tryckande, 
det han då kunde vid så fatta omständigheter göra något ; 
för öfrigt sade man, det hertigen skall ställt sig som en 
stor politicus och sagt sig böra bruka så stor varsamhet, 
samt vara så försiktig i sina företaganden som de förenade. 

Man hoppades emellertid det bästa, och man hade 
många bref om det elände, som förspordes i Sverige samt 
om ett general missnöje därstädes. Orsaken till missnöjet 
troddes vara konungens uppförande; men under allt detta 
hördes packet, bestående, efter brödernas uppgift, icke 
allenast af bönder, präster och borgare, utan jämväl största 
delen af civilstaten, förbannas för det de fattat galna 
principer om saken samt att de ej hafva annat vett än 
att hålla med en mindre vetande menniska, och att de 88 1788, september. kunna ogilla regementenas tagna steg. I själfva verket 
uppväcktes i hela landet en bedröflig målning i allas sin- 
nen om ett förestående, törhända inbördes krig. 

Efter närmare inlupna underrättelser om tillgången 
vid ofvannämnda krigskonselj förspordes att, sedan öf- 
verste Montgomery flere resor varit öfver till Ryssland 
att handla om stillestånd på 8 månader och därvid fått 
det svar att Ryssland ej kan utlåta sig därom, innan 
svenska trupperna blifvit dragna ifrån Högfors, (så har) 
hertigen, sedan Montgomery tillbakakommit senaste gån- 
gen, efter det han jämväl skall haft sammanträde med 
Sprengtporten, som förebrått de svenska deras tvifvel- 
aktighet till ryska monarkinnan, hvilken skall hålla bättre 
sina ord än svenska monarken, samt sedan han således 
föredragit hertigen sitt värf, (så har hertigen) å sätt sagdt 
är sammankallat krigskonselj, därvid hafva infunnit sig 
generalerna Posse, Meijerfelt, von Plåten, Kaulbars och 
samtliga öfverstar samt öfverstlöjtnanter. Vid konseljens 
sammanträde har hertigen öppnat konseljen med ett tal, 
däri han af målar sig känna hvad 2:ne regementen af gjort; 
han ansåg deras tagna steg såsom åsyftande fäderneslan- 
dets väl, h vilket han jämväl för sin del af hjärtat önskade, 
och hvarom han sig beflita ville; det påbörjade kriget 
hade haft mindre önsklig framgång, det kände han så väl 
som hela landet; nu och som ingen mera än han önskade 
enighet i allas bröst samt att hvar patriot med enighet 
måtte taga landet under armarna, så vore för närvarande 
det första, som kom i öfvervägande, att få stillestånd; men 
som ryssarna icke vela bekväma sig därtill, och sven- 
skarna hafva påstått stillestånd med det vilkor att Hög- 
fors skulle förblifva i deras händer under stilleståndstiden, 
så och i anseende till denna skiljaktighet har hertigen 
låtit sammankalla denna konselj och fordrade nu den 
yngste ledamotens omröstande härom. Voteringen gick 
därpå för sig, då den så slog ut, att 8 voro emot 6 därom, 
att armén vid Högfors icke borde retirera sig, så att 8 
röster voro emot reträtten; de öfriga interloqverade hvar 
på sitt sätt. Posse, von Plåten, Kaulbars och resten öf- 1788, september. 89 verstar var emot reträtten, som man vet med visshet. 
Hertigen själf yttrade sig icke denna gång, utan af väntade 
protokollets justering. NB. I konseljen fördes protokoll. 

Dagen därpå eller den 20 kl. 11 om dagen skulle 
konseljen åter sammanträda, men blef ej af denna för- 
middag, utan den gick bort i diskurser pro et contra hos 
hertigen. Kl. 4 eftermiddagen kommo åter vederbörande 
hos hertigen tillsamman, då protokollet justerades, därvid 
gen. Posse kastade sig, och af de, som interloqverat, utläto 
sig flere slutligen så, att vid slutad votering har reträtten 
blifvit besluten med 4 röster, hvartill hertigen äfven läm- 
nade sin röst. I följd däraf sade hertigen sig skola gifva 
ordres åt von Plåten att draga sig ifrån Högfors. Dessa 
ordres förmältes den sistnämnde äfven hafva fått, och i 
morgon skall reträtten ske. Hvar och en må taga häraf 
hvad han behagar i närvarande ställningar; och, med ett 
ord, tiden skall visa att hertigen är politicus. Detta proto- 
koll, som han föra låtit, skall justifiera honom en gång i 
hvilket hänseende som helst. 

Den 22 september. I dag väntades hertigen till 
lägret. Väderleken var ganska varm och vacker i dag, 
men hotade oss med köld emot natten. 

Kl. 1 / 2 7 eftermiddagen ankom hertigen till lägret. 
Manskapet paraderade med undergevär i kompaniluckorna, 
och hertigen hälsade på finska uppå manskapet, som med 
hurra besvarade hälsningen. 

Anjala gård blef högkvarteret. Dit följde öfverstarna 
vid denna armé, såväl som general Meijerfelt och Kaulbars 
med flere andra officerare. 

Det dröjde ej länge om aftonen, innan hertigen reste 
öfver på ryska sidan. Han stannade uti en redutt, som 
de svenske hafva därstädes; såg öfver allt stillatigande, 
men gick ej utom de svenska posteringarna. 

Emellertid nedkommo flere ryska officerare, hvilka 
likväl blefvo stående utom posteringarna. Hertigen talte 
ej med dem, men några svenska officerare gåfvo sig i 
samtal med desamma. Kyssarnas höflighet berömdes höge- 
ligen vid återkomsten, i synnerhet general Sprengtportens 90 1788, september. sons coinportement, som därför jämväl blef anmodad att 
helsa general Sprengtporten vänligen och. kärligen ifrån 
bröderna. Hertigen gick tillbaka för denna gång, och 
man kunde vara viss därpå, att det icke skulle gifva något 
att frukta, åtminstone icke i första draget. 

Sjuka voro som i går. 

Den 23 september. Hertigen har i dag varit öfver 
på ryska sidan och skickat bud för sig till ryska kom- 
menderingen. 

General Sprengtporten samt general Raathenfelt til- 
lika med öfverstlöjtnant Jeil, som kommenderar ryska 
bataljonen, som ligger vid Mämmälä, infunno sig strax 
hos hertigen, hvilken talte med dem, den ena efter den 
andra, med hatten på hufvudet, likväl ganska complai- 
sant; men hvad det angått visste ingen, ty samtalet har 
skett ganska lågt. Ryssarna hafva därvid haft hattarna 
af sig. 

Den 24 september. I dag reste hertigen åter till- 
baka till Lovisa. 

Den 25 september. General Armfelt flyttade nu till 
Peippola gård i Elimä socken. 

Den 26, 27, 28, 29 och 30 september. Under hela 
denna tid förelopp intet märkvärdigt, utom det att den 
öfver Anjala ån slagna bryggan, hvaröfver armén tågat 
fram och tillbaka ifrån Ryssland, blef upprifven, sedan 
våra å redutten på ryska sidan hitintills ståndna fält- och 
vaktposteringar blifvit indragna. 

Baron Hastfehr har äfven varit här i lägret, och det 
var rätt ömt att se den glädje, som uppstod hos hvar 
enda soldat, då de sågo honom och fingo höra att han 
var närvarande; de hördes tilltala hvarandra med dessa 
ord: „Upp kamrat, vår forna far är här!" och på ögna- 
blicket voro alla kompaniluckor i regementet fulla med 
soldater; en stor del gräto af glädje. Sådan kärlek har 
han ännu uti regementet. 

Han smakade på maten, som ett matlag hade tillredt 
i sin kittel och hvaraf de spisade; och soldaterna välsig- 
nade honom och åto sedan med långt större aptit. 1788, oktober, 91 Ännu var ej Högfors evaoueradt, och man sade sig 
nu finna att man lämnat för stort förtroende till hertigen 
i jde delar, som skulle hafva för ändamål att få riksdag. 
Man tviflade nu icke mera, att ju hertigen höll med ko- 
nungen, och man började att draga öronen åt sig; men 
under all denna fruktan så spelade man likväl alla kvällar 
tryggt ett parti boston. 

Den 1, 2, 3 oktober. Några penningar till fälttrak- 
tamenten hördes ej af. Under denna tiden blef Högfors 
evacueradt; men då man förgäfves väntade den af rys- 
sarna utlofvade utskickanden, som skulle med arméns 
sändebud handla om det begärda stilleståndet emellan 
Sverige och Ryssland, och nu ytterligare, i anledning af 
öfverste Montgomerys uppgift eller det ifrån Sprengt- 
porten samt ryssarna därom gifna löfte, (nu) anhöll att 
samma utskickade skulle infinna sig, så får man till allas 
bestörtning höra, det Sprengtporten förklarar sig aldrig 
lofvat eller att ryssarna aldrig ingått i beviljande däraf, 
att något sändebud skulle i den delen ifrån Ryssland af- 
sändas. 

Häraf ser man nu frukten af en börjad underhand- 
ling, som kejsarinnan själf aldrig kunnat gilla, därest ej 
nöden tvungit henne att betjäna sig af konjunkturerna 
härstädes och att för en tid ingå uti de förentas planer. 
Men ryssen är slug; han kan betjäna sig af alla tillfällen 
för och till sin nytta; hela denna de förentas tillställning 
ifrån början till slut har ryssen så vetat nyttja sig till 
godo, att han ändtligen hunnit försätta sig i det tillståndet, 
det han nu mera ej har mycket att frukta för Sverige, 
om han ej snart kan själf angripa det; och Gud vet hvad 
han ännu kan göra i denna höst. Hvad hafva de förenade 
då vunnit? 

Det heter nu af de förenade: om man ej tagit det 
steg, som nu skett, så hade den mäktiga ryssen redan 
härjat landet. Men månne detta steg är taget rätt, och 
månne icke det befarade härjandet kunnat förekommas? 
Man vill betrakta bägge frågorna, svaren kunna därefter 
af hvem som helst dragas. 92 1788, oktober. Att gå till ryska gränsen uti det uppsåt att ej gå 
däröfver, lämnas i sitt värde. Det har näppeligen varit 
lofligt, då det kommit så långt, att sedan börja att inqvi- 
rera, om man borde lyda mera eller icke, en esprit som 
aldrig kan tålas i en rätt beskaffad militär. Men man vill 
ändå medgifva någon billighet däraf, om de förenade då 
genast kastat sig i armarna på konung, rikets råd och 
ständer samt haft utvägar och planer till deras samman- 
kallande. Sådant göres nu ej. Man tågar under vallarna 
af en fientlig stad; där börjar man att intala soldaten att 
icke mera lyda; där anställes en revolution af endast 2:ne 
regementen, utan att man vet eller visste hvad den öfriga 
armén tänkte; där säger man sig först hafva funnit att 
man gjort ryssen orätt, sedan man kommit i hans land, 
hvilket röjer nog tröghet i tankekraften; där börjar man 
att underhandla om fred och stillestånd och om förlorade 
länders återfående m. m., och det utan att man vet om 
rikets ständer en gång skulle gilla och antaga militären 
för deras ombud hos Hennes Kejserl. Maj:t, allt jämväl 
utan att tänka på krigsartiklarna. Hade de förenade icke 
kunnat vända sig strax, utan att låta sig förbländas af 
själfständighetsfrågan, till den öfriga militären och, å sätt 
sedermera skett, begära riksdag och utse medel att få 
densamma? Hvarför skulle de i fiendeland hålla sig till 
en fientlig eller, om det ordet ej tåls, en främmande makt? 
I alla fall var det ej mera tid till sådant steg, då de redan 
inbrutit öfver gränserna och då riksens råd hafva tillstyrkt 
kriget, och ingen af dem visste hvad nationen, hvars röst 
de likväl brukat, tänkte. Häraf och af mera, som härunder 
kan dragas, kan den frågan lätteligen besvaras, om detta 
steg är rätt taget eller icke. Man säger vidare att, om 
ej detta steg tagits, har ryssarna härjat oss. Därvid kom- 
mer att betraktas följande omständigheter. Hertig Carl 
slår ryska flottan, den drager sig tillbaka för att lappa 
sig. Om landttrupperna därå genast gått på med enighet, 
så kan man med visshet påstå, att ryska flottan, icke så 
snart, åtminstone icke så stark, lupit ut i sjön. Ryssen hade 
då varit nödsakad att taga de trupper, som han destinerat 1 788, oktober. 93 på flottan till Medelhafvet, och emplojera dem till lands ; 
ty ryssen var verkligen utblottad på folk. Truppernas 
inarsch inunder vallarna af Fredrikshamn, utan att se nå- 
gon fientlig corps, styrker sådant, och trygga rapporter 
om fiendernas antal bekräftar sådant; ty deras styrka till 
lands skall i denna dag ej bestå af mera än 16,000 man. 
Hvad hade man i sådant fall att frukta för härjande? 
Månne det icke blifvit ryssens sak att förekomma infall 
och härjande i hjärtat af dess eget land? Således kan 
man få svar på den senare frågan. Men oenighet, själfs- 
våld och den förgiftiga själfständighetsf rågan hafva varit 
orsak till krigets början och orsaken till den hitintills 
skedda utgången däraf. 

Den 4 oktober. I går fick regementet ordres att 
bryta upp för att aftåga till Helsingfors. Det förekom 
de förenade icke behagligt att skiljas åt utan att se slut 
i deras tagna planer. Men nu måtte ordres lydas. Kl. 7 
slogs generalmarsch, och regementet marscherade. Hvad 
nu förestår vet man intet. Gud gifve allt ett lyckligt slut! År 1789. 

Den 25 april. Anträdde jag och hofrättsnotarien 
Georgii, hvilken var förordnad att förrätta auditörssysslan 
vid anställande undersökning vid krigsrätten öfver under- 
skrifterna af Anjala förbundet, resan ifrån Åbo till S:t 
Michel, och första nattkvarteret var å Harla gästgifvare- 
gård i Bjernå. Intet märkvärdigt passerade. 

Den 26 april. Fortsattes resan under mycket regn 
och snöglopp till Kokkis, där andra nattlägret togs. Bond- 
hästarna handteras illa af officerarne. Bönderna hatas för 
det de beviljat kriget. 

Den 27 april. Kontinuerades med resan till Helsing- 
fors, dit ankomsten skedde om natten emellan den 28 
och 29 i samma månad. Föret var det allra värsta, som 
någonsin kan imagineras. Hästarna voro så utkörda, att 
en god del af vägen måste promeneras till fots uti oren- 
lighet jämnt till stöfvelkragen. Aldrig kunna resande vara 
till hälsa och krafter mera exponerade än nu. 

Den 29 april. Hvilade vi öfver uti Helsingfors på 
gästgifvaregården, där det var ganska dyrt och svårt efter 
husrum. Under vistelsen därstädes hade man tillfälle att 
höra, huru åtskilliga officerare och andra personer sväf- 
vade ut emot kung och regering, riksdag och anstalter. 
Där pikades den ena af den andra såsom under de ar- 
gaste partistider i Sverige. Sej ouren var här ganska 
ledsam. 

Den 30 april. Fortsatte vi resan ifrån Helsingfors 
under ett skvalregn hela vägen till Borgå, dit ankomsten 
i det värsta menföre i världen skedde helt sent om afto- 
nen, då vi voro genomblötta af regnet. 1789, maj. 95 Den 1 maj. Sedan vi spisat middagsmål uti ett täm- 
meligen roligt sällskap, skedde åter strax efter middagen 
resan vidare fram, och togs nattkvarter uppå en gästgif- 
varegård, som kallades Skomarböle, där en resande öfverste 
ville disputera oss rum att hvila uti öfver natten, h vilket 
efter någon ordväxling äfven lyckades honom. Man ansåg 
sig icke böra tvista med en man, som med darrande röst, 
förmodligen af ålderdom, föreställde huru han hade tingat 
upp rummet för sin och sina drängars räkning. Man lät 
honom därför blifva med sina hos sig inkvarterade dome- 
stiker i ro, och fick en annan stuga att hvila uti öfver 
natten. 

Den 2 maj. Fortsattes resan utan att något märk- 
värdigt hände till ; där togs nattkvarter. 

Den 3 maj. Om aftonen ankommo vi till Kortis 
(o: Kuorti) gästgifvaregård uti Mäntyharju socken, uti ett 
ganska svårt före. 

Den 4 maj. Under vägen berättade oss en skjuts- 
karl ifrån Kristina, att ryssarna varit öfver på svenska 
gränsen samt angripit en svensk postering af 50 man vid 
en invid gränsen belägen svensk by med en styrka af 
200 man. Den svenska posteringen skall hafva dragit sig 
undan, och ryssarna, mästare af byn, hafva därifrån bort- 
fört all befunnen boskap, mördat 2:ne gamla gummor 
samt tändt eld på byn, därvid några barn skola inne- 
brunnit. Skjutskarlen visste för öfrigt icke, om svenska 
truppen blifvit sauverad eller om den blifvit fången. En 
stor kanontransport reste vi förbi på vägen. 

Den 5 maj. Sedan vi hvilat öfver natten på Liuk- 
kola, där gästgifvaren bekräftade ofvannämnda berättelse, 
fortsattes resan, och ankomsten skedde samma dags för- 
middag emellan kl. 9 och 10 till S:t Michel. 

Ryssarnas ofvannämnda inbrott och framfarande be- 
sannades här. Officerare berättade att denna ryssarnas 
öfverkomst vore repressalier för det svenskarna några 
dagar förut varit öfver på ryska sidan och där forcerat 
en rysk postering, därvid ryssarna dragit sig in uti ett 
pörte. Svenskarna påstodo att de borde gifva sig, men 96 1789, maj. 

ryssarna satte sig däremot och försvarade sig med skju- 
tande ut genom gluggarna; ty de hade hopp om succurs. 
Svenska truppen tordes ej uppehålla sig där länge, fattade 
därför det beslutet att bränna ryssarna inne, tände så- 
ledes eld på pörtet och begaf sig sin väg. Detta skall 
dock ej haft annan verkan, än att ryssarna frälste sig 
genom pörtgluggarna utur elden, så att ej andra än de 
som blifvit af svenskarna, hvilka skjutit in genom glug- 
garna, blesserade, däri omkommit. 

På närmare erhållna underrättelser om förloppet 
häraf förspordes med visshet tillgången därvid varit så- 
dan. Om lördags aftonen eller den 4 dennes helt sent 
hafva ryssarna kommit till en svensk by vid namn Lohi- 
saari (o: Luansaari?) i Kristina, där de bränt å of vansagda 
sätt byn och mördat de 2:ne gummorna, men [blifvit] 
denna gång bortkörda; men hafva de natten emellan lör- 
dagen den 4 och söndagen den 5 återkommit med större 
styrka, och då har svenska posteringen, kommenderad af 
en underofficer, nödgats retirera sig, likväl utan någon 
förlust. Ryssarna hafva därpå åter uppbränt så godt som 
hela Järvenpää by, bortfört boskap och mat samt i öfrigt 
framfarit som ryssar pläga. 

Brigadchefen baron Stedingk, som häraf får under- 
rättelse, beslöt genast att dels hämna detta, dels ock att 
komma åt ett magasin, som ryssarna hade uti en by, be- 
nämnd Suomenniemi, 3 / 4 mil in i Ryssland ifrån Kristina 
gränsen. Han bröt därför upp med 2:ne kompanier, en 
liten trupp jägare och en kanon samt af tågade åt nämnda 
ställe söndags aftonen och framkommer till samma by om 
måndags morgon. Affären börjas genast genom förpostens 
nedskjutande, hvarefter baron Stedingk stötte på en pikett 
af 50 man. Attacken blef het, och ryssarna sköto förtvif- 
ladt. Deras styrka fanns vida större än den svenska, och 
man dömde den med visshet bestå af mer än 600 man. 
Svenskarna drefvo dem emellertid tillbaka utur 2:ne posi- 
tioner och kontinuerade med elden ej mindre ur hand- 
gevären än den medhafda kanonen. Nu hade en kapten 
Brusin vid Björneborgs regemente fått ordres att genom 1789, maj. 97 en omväg falla fienden i ryggen; men samma kapten 
verkställde icke på annat sätt orderna, än att han stan- 
nade kvar vid gränsen, man tror dock, förhindrad af svag 
is. Emellertid och som svenska styrkan var för liten, 
nödgades den retirera sig tillbaka. Ryssarna tordes dock 
ej förfölja densamma, utan reträtten skedde i god ordning, 
med byte af en hop refflade gevär och bandolerstaskor 
samt grenadiersmössor. Svenskarna förlorade 9 man ge- 
mene på platsen, tillika med fänriken Konow, som blef 
skjuten knall och fall på stället. 2:ne officerare, Delvig 
och Amiaoff, blefvo blesserade, den förre i låret och den 
senare i knävecket, hvarförutan 50 man blefvo blesserade. 
Kyska förlusten kan ej så noga uppgifvas; dock tros den 
hafva varit ansenlig, såvida blesserade ryssar bortsläpats, 
efter en öfverlöpares berättelse, med 50 hästar. Stedingk 
har i sin rapport härom uppgifvit, att 50 ryssar skola 
stupat. Kriget börjar således att härstädes brinna. 

Den 6 maj. Hölls första krigsrättens session, då en 
kapten Aminoff af Tavastehus regemente afhördes utan 
ed, dock så att hans berättelse edeligen kunde fästas, 
hvilken ganska mycket rörde gr ef ve Leijonstedt, som 
brukat många medel att tvinga officerarna att under- 
skrifva stallbroderskapet. Han har indragit flere, och det 
blir en underlig undersökning, och underliga saker torde 
upptäckas, därest den riktigt anställes. 

Den 7 maj. Den rapporten inlopp i dag ifrån Sul- 
kava att ryssarna angripit en vår postering därstädes med 
4 å 500 man; men de svenska, bestående af några och 
50, hafva gjort tappert motstånd och bortkört ryssarna 
med förlust. Af våra hafva få blifvit blesserade. Mera 
en annan gång. 

Den 8 maj. Efter närmare underrättelse skall svenska 
posteringen vid Sulkava bestått allenast af 25 man, an- 
förda (då attacken skedde af ryssarna) utaf en under- 
officer. Ryssarnas styrka skall där varit emellan 5 ä 600:de 
man, som svenskarna drifvit till rygga med sina fördelars 
bibehållande, men ej vågat förfölja (fienden) längre. Vår 
förlust har varit obetydlig, däremot hafva ryssarna måst 

7 98 1789, maj. vidkännas stort afbräck, som dock ej pertinent kunnat 
uppgifvas. 

För öfrigt förspordes för i dag inga nyheter, utan 
man låg här och väntade uppå parten till den påbörjade 
krigsrätten. Denna undersökn i ng tyckes ej snart kunna 
slutas, i synnerhet som Kongl, Maj:ts befallning är, att 
den bör så anställas, att ej nödiga kommenderingar där- 
igenom hindras af officerares inkallande, som numera och 
sedan ryssen börjat röra sig äro nödvändiga på sina poster 
nästan öfverallt. 

Ett rykte förmäler, att ryssarna skola förstärka sig 
vid Suomenniemi, och en kommendering af Björneborgs 
regemente, anförd af kapten Ek, har i går dragit sig till 
Kristina gränsen. 

Den 9 maj. Ofversten Stedingk har genom bref till 
ryska bef älhafvaren i Suomenniemi återfordrat fänrik Ko- 
nows lik, som de svenska vid reträtten nödgades lämna 
efter sig på platsen. En trumslagare blef utskickad med 
brefvet; han kom under ryska förposterna, började pä 
vanligt vis att slå appell, men ryssarna sköto skarpt på 
honom. Trumslagaren nödgades draga sig tillbaka och 
slog sin appell å nyo, som icke allenast var utan verkan, 
utan kommo äfven kossacker, hvilka jagade honom efter, 
och trumslagaren kom som knappast undan till svenska 
posteringen. 

Den 10 maj. Ankom genom ryska bef älhafvaren 
bref till baron Stedingk ifrån generalen Eautenfelt, däri 
han mycket ber om förlåtelse för det begångna misstag 
med trumslagarens obehöriga utvisande och försäkrade 
att sådant /ej mera skulle ske, jämte en hop med annan 
vanlig rysk grannlåt; hvarhos genom en biljett vid sven- 
ska posteringen tillkännagafs hos öfverstlöjtnanten Ehrn- 
rooth, som där var närvarande, att om de nu hade något 
ärende, så ansågs signalen med trumma för god. Emel- 
lertid skref Stedingk åter ett bref till ryska befälet, före- 
hållande dem ofoget genom deras afvikande ifrån allt 
krigsbruk och reqvirerade liket. Budet skulle nu skickas 
ut genom en trumpetare. Brefvet framkom och svar följde, 1789, maj. 99 det liket skulle aflämnas. Till den ändan utskickas en 
underofficer och några ryska, karelska dragoner. De ut- 
skickade ankommo till ryska vakten; där stannade drago- 
nerna, men underofficeren förbands på vanligt vis [om] 
ögonen och fördes förbunden, som han iyckte, en half 
svensk mil [samt] ledsagades in uti ett rumi- Täckelset 
fråntogs där ögonen, och han befann sig uti en stor sam- 
ling af ryska officerare, general Bautenfelt samt flere re- 
gementsofficerare, hvaribland i synnerhet major Suttoff, 
född svensk, föreställde honom många frågor angående 
riksdagen och när den skulle slutas, angående folkets 
tänkesätt, med mera. Underofficeren, vid namn Finne, 
svarade härtill så godt han kunde och gjorde dem på intet 
sätt sluga. Under vägen fram frågar bemälde major, om 
folket ej. finner, att konungen bedragit dem' till detta krig, 
och om han icke vore värd en kula. Han förmälte sig 
veta, det konungen hade adeln emot sig, men att han 
narrat de trenne andra stånden att ingå i sina vyer, hvar- 
jämte han mycket berömt (o: -de) ryska regeringen, med 
mera. Åndteligen återfördes underofficeren på samma sätt 
som fram, och liket, som redan var begrafvet, uppgräfdes 
och återföres till svenska gränsen i bara jackan och strum- 
porna; de öfriga kläderna voro borttagna. r 

Härutaf allt kan slutas huru väl våra rymmare, 
Sprengtporten, . Klicken, Jägerhorn, Elmén, med flere, 
hafva af målat vårt tillstånd. Det är nog underligt om ej 
det hämnande ödet låter dem en gång umgälla sin otrohet.. 

Emellertid exercerar nu Sprengtporten ryska trup- 
perna utii chargen eller att rätt kunna skjuta, och Klicken 
är öfverstlöjtnant i rysk tjänst. Bägge tjäna emot sitt 
och vårt fädernesland. 

11 maj. Ingenting särdeles har passerat. En rapport 
har major Gahm inskickat, som innehåller några nyheter. 
Major Gahm har haft spioner ute ända till Petersburg. 
De hafva berättat att ryssarna skola hafva tämmeligen 
folk hit åt svenska gränsen, det de skola hafva byggt 9 
stycken kanonslupar för att nyttjas i Saimen och mycket 
fortifierat sig vid Nyslott, dit ansenlig mat blifvit släpad. 100 1789. maj. att allmogen är utpressad och [att] man tagit af honom 
allt med våld, så att där skall vara en stor jämmer. I 
öfrigt hafva spionerna vetat berätta, att Polen och Preus- 
sen skola förklarat Ryssland krig, som skall förorsakat 
mycket buller och oro i Petersburg. Denna sista omstän- 
digheten tål dock närmare bekräftelse. 

Den 12 maj. I dag satt blandade regementskrigs- 
rätten, då kapten Adlercreutz hördes, som med sin berät- 
telse urskuldade Hastfehr, men kastade nog stor skugga 
uppå öfverste Brunow. Löjtnanterna Hästesko och Reh- 
binder afhördes, som tillstodo sig hafva följt hopen åt 
och underskrifvit förbundet. Ryssarna äro fredliga, våra 
också. Kall blåst. 

Den 13 maj. Nu fick man här höra, att riksdagen 
var afblåst den 27 april, som också är hugneligt. Gene- 
ralen Meijerfelt skall svikta, och man är bekymrad öfver 
vår ställning i anseende därtill. Han skall nu vara tve- 
hågsen, och man klagar öfver hans anstalter i anseende 
därtill. Säkerhetsakten tros hafva verkat denna förändring. 

14 maj. Inga nyheter, som äro värda att antecknas. 

15 maj. Af den anledning att krigsrätten härstädes 
hos generalen Siegroth skriftligen för rätten fordrat en 
löjtnant v. Fieandt, som varit vid Anjala förbundstiden 
brukad såsom sändebud till de öfriga corpserna här i Sa- 
volaks, därvid han skall lockat och trugat vederbörande 
att skrifva under stallbrödraskapet, med mera, har bemalde 
general skrifteligen till ordföranden, öfverste Svedenhjelm, 
förmält, huruledes han icke kunde för närvarande umbära 
sina officerare, helst han på sin gränseafdelning haft stän- 
dig oro af ryssarna. Fyra gånger i samma vecka hafva 
hans posteringar på särskilda ställen blifvit attackerade, 
som alla gånger försvarat sig käckt. Fjärde gången hafva 
ryssarna med 300 man angripit posteringen vid en by, 
Siikakoski vid namn, bestående af 50 man. Affären har 
varit skarp, de våra ryggade icke ur stället, ryssen avan- 
cerade, och man sköt på hvar andra på 8 a 10 steg. Ba- 
jonetten kom att göra tjänst. Ryssarna togo flykten och 
förlorade 1 kapten och 4 man på platsen jämte 2:ne till 1789, maj. 101 döds blesserade. Svenskarna hade 1 man skjuten och 
ingen blesserad. Affären har dels skett på fältet, dels 
emellan husen i byn. Ryssarna släpade under elden stän- 
digt bort sina skjutna, och man vet med visshet att 40 
man af ryssarna, dels hårdare dels lindrigare blesserade, 
blifvit ur denna affären släpade till Fredrikshamn. Så för- 
mäler generalens egenhändiga bref . Något penningar, hat- 
tar, bandoler och gevär hafva tillfallit svenskarna som byte. 
Således ser man att svenska soldaten är ännu densamma, 
som han fordom varit; men gifve Gud [att] anförandet 
kunde en gång blifva så eldigt och nitiskt som forntidens! 
Man hör ofta ondska och malice, och man berättar att 
grefve Meijerfelt, som törhända af någon med ålderdomen 
följande svaghet icke skall kunna förmå sig att taga råd 
af sina likar, i farhåga att mista något af sitt anseende, 
skall nu uti generals detaljen betjäna sig af en skrifvares 
råd till operationernas utförande. Denna är den numera 
med assessors namn karakteriserade forna, på Sundbec- 

o 

kens bod i Abo ståndne Sederholm. Hvar och en kan 
döma om krigsanstalterna, som leda sig ifrån ett sådant 
hufvud! Sed laudatur ab his, culpatur ab illis. 

Den 16 maj. Man beskyller baron Hastfehr för skrift- 
växling med ryssarna; man dömer åtskilligt därom; tiden 
skall visa, om han är skyldig eller icke, men man tiger, 
då Stedingk får bref ifrån ryska sidan, ja 2 stycken på 
en dag; han är oskyldig, Hastfehr för samma orsak skyl- 
dig. Gud känner bäst den enas och den andras inre. 
Hastfehr hade mogna insikter i mycket och mångt; tör- 
hända han därföre borde ur vägen rödjas, törhända ställ- 
ningarna fordrade det. Hans anklagare äro, ehuru sken- 
fagra för världen, själfva törhända [skyldige till] det man 
beskyller Hastfehr för. 

Den 17 maj. Helsade jag på häradshöfdingen Mal[l]én 
i sällskap med flere. Gubben var rätt munter; under 
diskurserna, som här förelupo, omtaltes baron Hastfehr. 
De tillstädesvarande officerarna sade, att Sandels ljugit i 
sitt vittnesmål på honom i flesta delar. 

Den 18 maj, måndag. Inga nyheter. 102 1789, maj. Den 19 maj. Passerade intet märkvärdigt. 

Den 20 maj. Skedde resan ifrån S:t Michel till 
Heinola, där den melerade undersökningskrigsrätten vidare 
kommer att hållas angående Anjala förbundet. Ankomsten 
skedde om natten till Kuortis. 

Den 21 maj. Reste vi hela dagen och ankommo till 
Heinola om aftonen. Ingenting märkvärdigt passerade 
under vägen. Vid framresan skedde ett besök hosöfvérste 
Gripenberg, som haft och ännu har sitt kantonerkvarter 
på en gård vid namn Lahtis. Vid detta tillfälle bör näm- 
nas, emedan här yppades diskurs därom, att officerarna 
af JBj örneborgs regemente ingått till Kongl. Maj :t med en 
underdånig böneskrift, däruti de tillstått sin förseelse, för- 
medels stallbrödraskapets undertecknande, och hvaruti de 
anhålla om nåd. Kapten Grönvald har rest med den- 
samma såsom kurir till Stockholm. Undersökningen om 
förbundsbröderna gaf anledningen till detta steg. Veder- 
börande gå nu både mjuka och ängsliga samt önska 
mycket att allt varit ogjordt. Savolaksska rågsvedjorna 
Stå. ofverallt betäckta med en mörkgrön och frodig brodd, 
som lofvar, Gudi ära, en rik gröda. Löfvet på björkarna 
börjar synas utspricka. 

Den 22. Höll krigsrätten session uti Heinola. Flere 
afgåfvo sina berättelser i målet och ursäktade sig mycket. 
Några konstlade och ville ej ut med sanningen, men den 
kryper dock småningom fram. En nästan dylik sak an- 
mältes emot löjtnant Gadolin, kaptenerna Fried. von Wille- 
brand och De la Mötte, som den, hvarföre Segerstorm 
stannat. Alla skjuta skulden uppå öfverste Hästesko. 
Underliga saker utredas, hvilka jag tror skall till antiroja- 
listernas och de ännu ryskt sinnades blygd stoppa till 
deras munnar. 

Den 23 maj. I dag kontinuerades med undersök- 
ningen; flere voro för rätta. Gadolin blef öfverbevist att 
bafva sökt öfvertala soldaterna till olydnad och utfarit 
uti mindre anständiga uttryck om konungen. Han blef 
arresterad; Willebrand och De. la Mötte efterskrefvos att 
inställas, hårdeligen graverade. • 1789, maj. 103 Den 24 maj, söndag. Ingenting märkvärdigt. 

Den 25 maj. Undersökningen fortsattes. Ganska 
mycket af ammunition ock kläder med mera ankom till 
krigsbehofvet. 

Den 26 maj. Om morgonen kl. 4 återkom kapten 
Grönvald hit till Heinola ifrån Stockholm. Han berättade, 
att konungen skall nådigst emottagit officerscorpsens vid 
Björneborgs regemente inlaga om nåd. Nog skulle man 
hört samma historier vid detta regemente som vid Åbo 
läns, om ransakningen fått hafva sin gång. NB. General 
Meijerfelt har befallt, att undersökningen angående björne- 
borgarena skulle tills vidare upphöra. Nu tro de visst, att 
konungen ej tillåter någon ransakning om dem vidare, 
utan har nådigt afseende på deras „pater peccavimus". 

Middagstiden ankom hit till Heinola kapten Aminoff, 
som är tjänande vid den bataljon af Tavastehus rege- 
mente, hvilken är fördeld i Karelen. Han reste som kurir; 
om det skedde längre än till Lovisa, känner jag icke; 
och berättade [han] följande händelse: Uti Pieli[s]järvi och 
där omkring hafva ryssarna viöat sig till någon myckenhet, 
ströfvat med lätta trupper inpå och öf ver svenska grän- 
sen, samt sökt att befästa sig därstädes för att göra ett, 
vid tillfälle, totalt inbrott. Man beslöt att förekomma allt 
sådant, bröt därför upp med 300 man och marscherade 
in öfver ryska gränsen en hel mil samt uppsökte fienden, 
som träffas vid Euskiala kyrkby, välförskansad och lig- 
gande innanför 2:ne uppkastade batterier,' som voro be- 
styckade, utom {med] andra pjeser, med en 12-pundig kanon. 
Så snart våra trupper syntes, börjades med eld ifrån 
fientliga kanonerna. Sådant oaktadt avancerade svenska 
styrkan, som äfven var försedd med några fältpjeser. 
Svenskarna intogo 2:ne små höjder, planterade därå sina 
kanoner, då en artilleriofficer, Charpentier, med ett skott 
var så lycklig, att han sköt sönder i spillror lavetten 
under 12-pundingen, som föll på jorden och således blef 
obrukbar. Nu hade svenskarna redan fått mycken fördel ; 
de avancerade närmare och kommo i en däld, där rys- 
sarnas skott gingo till det mesta öfver hufvudet. Med 104 1789, maj. den största kallsinnighet i världen marscherade svenskarna 
upp emot elden utan att lossa ett skott ur handgevären, 
innan de kommit nära fienden på 20 å 30 steg. Salvan 
skedde då på en gång med sådant eftertryck, att stora 
gator öppnades i fientliga linjen. Skri och gråt, eld och 
död varade därpå oupphörligen en hel timme, och sven- 
skarna intogo, utan att hafva reculerat ett enda steg, be- 
mälda redutter och förskansningar. Nu börjades den rätta 
leken; ryssarnas styrka förstärktes, och elden fördubbla- 
des; svenska gevären och kanonerna gjorde underverk; 
en styckjunkare, Fincke, blef skjuten i låret, tog sin näs- 
duk, band om det sjuka stället, och hoppar på ett ben 
50 steg med sin kanon, hvarmed han tillika med de öfriga 
framryckte och sköt på ett förtvifladt sätt. Soldaterna 
fällde själfmant bajonett, marscherade i fullt språng löst 
på fienden samt mördade allt, hvad som kunde komma 
för spetsen; de öfriga af ryssarna togo flykten hals öfver 
hufvudet till byn, där de å nyo fattade posto. Här bör- 
jades åter en förtviflad lek. Kyssarna kastade upp till 
bröstvärn dödskjutne soldater i högar: bakom dessa för- 
skansningar af bara lik försvarade de sig en hel timme. 
Charpentier var med sin kanon åter lycklig. Ryssarna 
hade här ett magasin af krut och annan ammunition. 
Charpentier nyttjar sina konkavkulor, tänder eld på maga- 
sinet, som tillika med några ammunitionsvagnar sprang i 
luften med en faslig knall och förödelse samt tände eld 
i hela byn. Nu först togo de kvarblefna ryssarna flykten, 
men likväl i tämmeligen god ordning. Ett detachement 
fiender stodo vid eller bakom en gärdesgård med all konte- 
nans i världen, oansedt ofvannämnda förödelse. De sköto 
en ständig eld, men lämnade strax sin post så snart gär- 
desgården af kanonerna var nedskjuten, då svenska bajo- 
netten andra gången sökte efter hjärtbloden. Andteligen 
blefvo svenska vapnen segrande och behöllo denna plats, 
sedan elden varat utan uppehåll i 4*/ 2 timmar. Men icke 
nöjda därmed, ryssarna förföljdes. Under deras reträtt 
ankom kapten Wetterhoff med sina karelare, 500 man, en 
förflugen kula slår ned ibland hans trupp, dödar några, 1789, maj. 105 hvarpå nästan hans halfva styrka tager till flykten, men 
på föreställningar och allvarsamhet i någras afstraffande 
på stället förmådde han resten att vända om emot fien- 
den, som af dem med ett så godt som raseri angreps i 
flanken. Nu måste ryssarna söka sin frälsning så godt 
de kunde med en hastig flykt, och svenskarna fingo änd- 
teligen en fullkomlig seger. 

Under hela tiden har majoren Gripenberg med en 
otrolig snabbhet och styrka fört befälet, ehuru han blifvit 
blesserad i bröstet nästan i början af affären. Kapten 
von Essen fick i sidan en lätt blessur och dessutom 2:ne 
så starka kontusioner af kanonkulor, att han fallit till 
jorden. Man släpade honom sista gången såsom död undan 
fötterna, men efter en half timme stod han åter för sin 
trupp. Soldaterna hafva behållit all möjlig ordning och 
nästan förekommit själfva' allt kommando under elden. 
Efter affären lågo emellan 4 å 5 hundrade man ryssar på 
platsen, förutan de som uppbrunnit i byn. Kyssarnas 
första styrka som angreps var 1,100 man. 

Man känner ej, huru stor suckurs under affären an- 
kommit, som äfven sedan måste taga flykten. Soldaterna 
fingo taga rof, som uppmuntrade dem mycket, i synnerhet 
som glädjen ibland dem var stor att ej sakna flere af sina 
kamrater än 9 dödskjutna och 19 blesserade. Att allt 
detta är visst och sant kunna alla högre och gemene, 
som affären bevistat, med ett „så sant Gud hjälpe till 
lif och själ" bekräfta. Jag har ej kunnat allt så utförligen 
här berätta, som icke truppens och soldaternas goda för- 
hållande hade varit ännu skrifvärdigare. Häraf ser man, 
att svensken är densamme som under forna Gustafvers och 
Carlars tid. Men om tiderna nu hafva verkat på några, 
om några slå ned ögonen vid berättelsen härom, om någon 
invärtes gubbe därvid ej frågar en och annan af dem, huru 
han var ärnad att göra i fjol, huru tänker du i år, skäms 
du ej, då din kamrat vågar lif och blod för fäderneslandet 
och du vill sitta i ro och politicera om regering, kung, 
krig och fred; så är därtill ej annan orsak än själfs våldets 
surdeg. Men vi vela nu ej uppehålla oss därvid. 106 1789, juni. Slutet på denna affär var att svenskarna drogo sig 
något tillbaka ifrån tuinmelplatsen till ett säkert pass, 
som de intogo. Under tiden hördes ett skarpt skjutande 
emot aftonen åt den sidan ryssarna tagit flykten. Och man 
fick förnimma af ryska bönder, att de flyende ryssarna 
mött en förstärkning af egna landsmän, som de ansett 
vara svenska, lika som det skedde medWetterhoffs corps, 
och börjat chargera emot dem. Mörkret och krutröken 
gjorde dem för hvarandra okännbara, och de föröfvade 
länge ett stort mord på hvarann, innan de märkte sitt 
misstag. Således skedde den dagen en stor förödelse på 
ryssar. För Öfrigt skola dessa ryssar legat vid Sordavala 
och varit ämnade att anfalla Karelen, som för en tid nu 
får vara fri, helst ryska styrkan är till det mesta här för- 
störd. Mer en annan gång. * 

Den 14 juni. Emot aftonen kom ett rykte, att rys- 
sarna, som sökt tränga sig vidare fram, blif vit af svenska 
trupper drifna tillbaka samt därefter jämväl körda ur hela 
Kristina socken. Man fröjdade sig härstädes ganska myc- 
ket öfver denna nyhet; men som man fick förnimma 
samma nyhet hafva kommit ifrån en mindre sådan ort, 
så hade man till slut knappt hoppet kvar om en sådan 
lycka. 

Den 15 juni, måndag. Genom en ifrån S:t Michel 
till Lovisa i förlidna natt här förbi faren kurir, fick man 
följande berättelse: KL 8 den 13 eller lördagen före mid- 
dagen mötte redan svenska trupperna ryska förtrupperna 
en half mil ifrån S:t Miehels kyrka, kommandes i fullt 
antag. De blefvo genast af de svenske angripna och till- 
baka drifna nästan Yr^els mil. På andra sidan om Kyyh- 
kylä, där ryssar fatta posto med 3,000 man på några 
höjder och fält, samt vid ett pass, som kallas Porossalmi, 
där börjades slaget. Vår hela styrka bestod ej af mera 
i början än 400:de man, dels björneborgare, dels jägare, 
dels Savolaks lätta infanteri. Ryssarna hade 4 6-pundiga 
kanoner med sig, som genast i början af svenskarnas an- * Här saknas några blad i originalet. 1789, juni. 107 fall kommo ur stånd att göra skada, sedan ryska och 
svenska trupperna blefvo blandade om hvarandra. Neder- 
laget blef grufveligt, och rysåarna nödgades retirera sig. 
Af en utförlig skriftlig berättelse, som blifvit skickad 
ifrån en officer, hvilken själf ■ bevistat affären, till en dess 
släktinge härstädes, kapten Jägerskjöld, inhämtades föl- 
jande härom; Å ofvannämnda tid och ort sker anfallet 
af svenskarna med 400 man; ryska- styrkan är densamma, 
som här ofvan omtalas ; anfallet sker med gruf velighet, så 
att fienden;,'^ ehuru stark han är på alla ställen, nödgas 
draga sig tillbaka. • Under affären kom fienden tågande 
[med] en kolonn öfver ett vad, för att falla de våra i 
ryggen. Detta blir man varse; öfverste Gripenberg vid 
Björneborgs regemente med några och 40 man infinner 
sig dem till mötes; ryssarna äro redan midt i vadet, sven- 
skarna lossa eld på dem utan särdeles verkan; Gripenberg 
blir blesserad i käken, öfverstlöjtnanten Aminoff tar där 
sedan befälet, kommenderar fälla bajonett och möter fien- 
den på halfva vadet med vatten itill midjan. Elden lossas 
i detsamma bajonetten sättes på lifvet, och ryssar falla 
som gräs för lien, luften uppf ylles med jämmerskri, och 
vadet med blod och lik; ryssarna, som icke mera kunde, 
ehjortt öf verlägsna, äf ven på . detta ställe uträtta något, 
helst denna 1 deras styrka, som marscherade en colonne, 
icke kunde försvara sig, öm ej att skada egna, konster- 
nerade öfver ett förtvifladt ■■ anfall, vända om i största 
oordning och blifva under flykten med bajonetten till en 
stor del nedergjorda uti vadet och på andra sidan därom. 
Slaget kontinuerar till svenskarnas förmån emellertid på 
alla håll, och ryssarna dels fly, dels dräpas på stället. Men 
ännu varade slaget. Klockan ungefärligen ett om natten 
emellan lördagen och söndagen ankom af Österbottens 
regemente en bataljon samt kapten Bilang med 6 6-pun- 
diga kanoner; då skedde ett nytt blodbad, som gjorde att 
ryssarna ändteligen retirerade sig helt och hållet, sedan 
bataljen påstått 18 fulla timmar, ty den slöts kl. 3 om 
söndagsmorgonen. En rysk general, 2:ne majorer, 1 öf- 
verste samt 8 a 9 officerare lågo på platsen, 700 döda af 108 1789. juni. gemene och några och 60 blesserade, förutom fångna, 
däribland äfven var en rysk kapten. Sprengtporten blef 
själf blesserad och återförd till Brahelinna, där ryssarna 
stannade och sökte vidare att förskansa sig, ty svenskarna, 
matta af striden, kunde ej längre förfölja dem. 

Heinola, den 15 juni, måndag. Det är nästan otroligt, 
och man kan i en framtid anse berättelsen om detta vid 
Kyyhkylä å Porossalmi fältet och backarna öfverståndna 
slaget för en dikt, om ej många hundrade lefvande vitt- 
nen om sannfärdigheten häraf intygade. Kongl. Maj: t är 
nu ankommen till Peippola gård, och det förmäles att 
någon krigskonselj därstädes skett; man väntar snart få 
se några mer betydande rörelser. 

Den 16 juni, tisdag. Den 17 juni, onsdag. Sistlidne 
söndag, eller den 14 hujus, hölls krigsrätt. Några officerare 
af Björneborgs regemente voro då före vid undersöknin- 
gen, som af den orsaken om söndagen måtte anställas, 
att herr general von Plåten, under hvars befäl samma 
officerare, nämligen major Hjerta, fänrikarna Gripenberg 
och Konow stodo, begärt deras skyndsamma expedierande, 
helst deras närvarelse vid gränsen vore högst angelägen, 
inlupo sådana omständigheter, som utmärkte att vid Björ- 
neborgs regemente varit visst lika, om ej större, konspi- 
ration under förlidet års kampanj än som vid åbolännin- 
garna. Jag tror mig tilllörene hafva omtalat Kongl. Majrts 
nådiga svar uppå officerarenas af Björneborgs regemente 
böneskrift, samt således om orsaken till deras hörande; 
men besväret för krigsrätten torde för dem nu blifva nog 
måttligt, helst en stor del redan stupat och en annan 
blifvit fången. 

Dessa 2:ne dagar hafva flere vittnen blifvit afhörda 
angående förhållandet vid Husula, uti vederbörandes när- 
varo, och hafva vid förhöret herr kapten De la Mötte 
och i synnerhet herr kapten Fried. Willebrand, biskop 
Gradolins måg, blifvit på ett nästan värre än Segerstormiskt 
sätt utmärkta; men härvid har jämväl den synnerliga om- 
ständigheten sig tilldragit, att bemälda båda officerare, 
vetande med sig det de varit högst coupable, i under- 1789, juni. 109 dånighet vändt sig till Kongl. Maj: t med böneskrifter oni 
förlåtelse för deras brott; de hafva väl ock tillstått, det 
de sökt öfvertala soldaten till olydnad för Kongl. Maj:t, 
men Willebrand i synnerhet har förtegat, det han både 
utfarit med grofva utlåtelser emot Maj:tet som ock brukat 
förledande och tubbande skäl att bringa knekten till myteri 
och uppror. Underliga saker! Willebrand bringar med 
sig sin svärfaders borgen; den antages, och han får lof 
att resa hem; krigsrätten blir därom underrättad genom 
bref skrifvet på Kongl. Majrts befallning af generalinten- 
denten Klingspor (Mauritz),* med tillsägelse tillika, att de 
officerare, som redan kunna vara, eller framdeles för så- 
dant brott komma i arrest, få emot vederhäftig borgen 
ställas på fri fot och stoppas till tjänstgöring vid deras 
stationer. Böneskrifterna insändes jämväl tillika med bor- 
gen. Men huru skulle den vederhäftiga borgen pröfvas i 
en hals-sak? Dock, befallning var nu vid högre ort gifven, 
och Gadolin, De la Mötte samt Fieandt sattes emot en 
sådan borgen på fria fötter. 

Heinola den 18 och 19 juni. Vittnen afhördes äfven 
dessa dagar, och kapten Lode samt löjtnanten Carl v. 
Willebrand blefvo arresterade, men utsluppo mot borgen, 
hvilken i lagen aldrig finnes ega rum. 

Om eftermidd. i dag den 19 juni inlopp den bedröf- 
liga nyheten att ryssarna med fördubblad styrka, som 
säges bestått af 6,000 man, angripit svenska trupperna 
vid ofvan bemälta Porossalmi, där de legat förskansade, 
samt drifvit dem på flykten. 

Den 20 juni. Nästnämnda berättelse stadfäste sig i 
dag; och har tillgången därvid varit sådan: Natten emel- 
lan torsdagen den 18 och fredagen den 19 angripas svenska 
förposterna af fienden. Larm slås, och alla äro i ögna- 
blicket färdiga till deffence. Ryssarna avancera och ka- 
nonaden tilhka med elden utur handgevären bemötte fien- * Här är en annan anekdot, som ej tål pennan och kan en gång 
m äntligen berättas; emellertid är konungen bragt bakom ljuset i lagen. 
[Förfrs anmärkn.]. 110 1789, juni. den, så att han måste stanna och draga sig något tillbaka; 
men anfallet förnyas och försvaret fördubblas ; ryssen 
skjuter på svenska förskansningen med 2:ne 12-pundiga 
kanoner, som likväl ej; förmådde de svenska att rygga ett 
enda steg tillbaka. Fienden kastar bomber i redutten, 
dock utan verkan. Major Jägerhorn, halfbroder till Häste- 
sko, släcker en ännu i brandröret eldsprutande, bomb med 
sin å sig hafvande surtout. Hade bomben iått krévera, 
hade den ock kunnat mörda mycket , folk; < Jägerhorn 
brände vid detta farliga försök upp sina kläder; men våg- 
spelet lyckades. Svenskarna, . som ännu under ; all eld ej 
förlorat mer än 2:ne. man af sin lilla styrka, försvarade 
sig som lejon och af slå ryska stormen särskilda gånger. 
Ändtligen sågo de sig blifva kringrände af m^ckenheter, 
och ryska gevären brände redan de svenske i. ryggen. 
Då måste dessa ändtligen tänka; på sin. reträtt, sedan de 
slagits emot en 10-dubbel styrka i jämna 12 timmars tid. 
Som platsen sålunda måste lämnas, så kunde . ej fiendens 
förlust utrönas, hvilken dock måtte hafva varit ansenlig, 
ty svenska skotten hafva \> ännu aldrig varit utan verkan. 
Vår förlust var hitintills obetydlig,- 2:ne döda och några 
blesserade inalles. Men ; reträtten blef svårare* Major 
Henrik Jan Knorrijig, * samt en kapten, * hvilka anförde 
Björneborgs reserverna, blefvo fångna/ Skall ,man tro de 
ur elden komna reservernas berättelse, så hafva de vid 
reträtten själf villigt lämnat sig efter och låtit taga. sig, 
anseendes lifvet säkrare i behåll uti fångenskap, än i flere 
förestående faror och bataljer»: Denna corps, som bestod 
af vacker och käck ungdom, således" utan anförare, som 
kunde hålla dem i ordning, skingrade sig hit och dit, och 
blef således dels slagen, dels fången; man .vet. ej, huru 
många undkommit fienden tillika med den öfriga retire- 
rande truppen, som under anfallet af fienden bibehöll 
under Stedingkens befäl all möjlig ordning och kom nå- * Cognomine Hullu Heiki. [Förf:s anm.] 

** Densamme som yttrade sig att Anjala förbundet ännu skulle 
duga, [och som] heter Fahlstedt. [Fttrfis anm.] .' 1789, juni. 111 gorlunda helskinnad undan, först till S;t Michels kyrka, 
där Stedingk, ehuru förföljd, bärgade det mesta utur ma- 
gasinerna samt lät tända eld på resten, att det ej skulle 
komma ryssen till godo. Därefter drog han sig i sakta 
mak vidare undan till några backar på andra sidan om 
en invid S:t Michel framflytande å, där han fattade posto. 
Emellertid skickade han under reträtten major Jägerhorn 
med tillsägelse att kontramahdera de trupper, som han 
visste vara på vägen till S:t Michel. Dessa bestodo af 
3:ne kompanier Helsingar och 2:ne 12-pundiga kanoner 
med full servis. Han såg ingen möjlighet, att de kunde 
bärga sig, i synnerhet som under dessa truppers betäck- 
ning följde en myckenhet klädespersedlar, gevär och nick- 
hakor, som varit ämnade till kanonsluparna vid Puumala. 
De kommo också tillbaka till Heinola bärgade. 

Ryssarna äro således herrar i S:t Michel, men man 
hoppas med Guds hjälp icke. länge, ty hit till Heinola 
dragas nu som bäst trupper, som med. första lära ämas 
till Savolaks; och kommer stora armén i rörelse, som .snart 
lär ske, så blir ofelbart diversion i saken. Med allt detta 
kommo ej allenast våra i S:t Michel liggande blesserade, 
utan ock de fångna och blesserade ryssarna uti fiendens 
händer tillbaka; men så går det i krig. 

Heinola den 21 juni, söndag. I går slöts krigsrätten 
härstädes tills vidare.. Preses, iherr öf vers ten S vedenhjelm, 
fick ordres att aftåga med 300 man af enkedrottningens 
regemente till Abborfors. 

En underlig sak yppade sig. Ett kommando af Björ- 
neborgs reserver stod vid Lahtis i.Mäntyharju socken 
under 2:ne fänrikars befäl. Vid kunskap därom att sven- 
ska trupperna blifvit drifna på. flykten och ryssarna in- 
trängt sig i S:t Michel, hade någon af ofvannämnda re- 
server sagt till en kronolänsman, som då varit till hands, 
det de ej visste huru de skulle nu bära sig åt, då de ej 
kunde, i fall ryssarna kommo på dem, försvara sig, helst 

* Föregående berättelse är af Jägerhorn, dels ock af Björneborgs 
reserver, som genom skog och marsch kommit tillbaka till Heinola. 

[Förf:s anm.]. 112 1789, juni. de i stället för krut uti sina erhållna patroner hade fått 
sand, därvid de visat åt bemälte länsman några sådana, 
som med kula i botten varit i stället för krut verkligen 
fyllda med sand. Länsman anmäler sådant hos fogden 
och fogden hos landshöf dingen, baron Bamsay, som genast 
remitterar saken till krigsfiskalens handläggning. Krigs- 
fiskalen begär ståndrätt till en början; den fås (och jag 
för därvid protokollet); 20 å 30 bandolerstaskor ransakas, 
och i alla funnos förfalskade patroner, bestående dels af 
sand, dels af smedjezinder eller slagg, och dels af gr of t 
bärgsprängarekrut, som knappt kunde taga eld. Vid un- 
dersökningen inlopp att dessa reserver undfått sin ammu- 
nition dels ur artilleriförrådet, dels af åbolänningarnas, 
som nu äro fördelta på artilleriet, hemifrån medhafda am- 
munition, och dels af vesterbottningars öfverlopps dito. 

Hvarest förfalskningen skett, kunde ej utrönas vid 
ståndrätten, utan torde en melerad krigsrätt i denna del 
komma att hållas. Emellertid har man aldrig hört omtalas 
så grofva skälmstycken i världen, som här nu föröfvas. 
Näppeligen a / 3 delar af detta manskaps ammunition var 
duglig, och det är att förmoda att de reserver, som varit 
med i den olyckliga sista affären, äfven varit försedda 
med slikt bedrägeri. Gud vet när djäfvulskapet i Sverige 
någonsin skall upphöra. 

Stedingken förmäles hafva dragit sig till Jokkas. 
Ingen annan sågs här i staden ännu frukta för ryssen 
än häradshöfding Wallens fru, som boflyttade. 

Heinola den 22 juni, måndag. I natt ankom gene- 
ralen Kaulbars hit. S. d. emot aftonen anlände 3 ä 4 
kompanier af lifdragonerna. 

Den 23 juni, tisdag. Man har låtit rekognoscera 
vägen upp till S:t Michel på 6 å 7 mil utan att hafva 
sett en enda ryss, men allmogen har varit nästan öfverallt 
bortflyttad i skogarna. 

Om aftonen klockan emellan 9 och 10 reste jag från 
Heinola. På vägen mötte mig en bataljon af Elfsborgs 
regemente. Flere kommenderingar af lifdragoner voro i 
byarna alla på marsch. 1789, juni. 113 Den 24 juni, midsommardagen. Reste jag hela dagen 
och mötte mycken militär, som var i rörelse. Ett rykte 
kom med några, som varit vid Anjala, att svenska trup- 
perna höllo på att gå öfver strömmen därstädes på rysk 
botten, som tål bekräftelse. 

Borgå den 25 juni, torsdag. I natt kom jag hit till 
staden. Gardet och all militär hade redan afmarscherat 
till Abborfors, och i staden hördes intet nytt. 

Den 26 [och] 27 juni. Intet nytt. 

Den 28 juni, söndag. I dag for här en kurir genom 
staden till Kongl. Maj:t med den nyheten utom sina de- 
pescher, att hertig Carl vore i sjön med stora flottan samt 
att han borttagit från ryssarna 7 stycken diverse fartyg. 
Några ifrån svenska flottan detacherade skepp skola träffat 
i hop med några ryska detacherade fartyg, därvid någon 
träffning förefallit och hvarvid ingendera delen skall haft 
någon vinst, men väl lappat hvarandra tämmeligen. Tål 
bekräftelse. 

Ifrån gränsen med en express inhämtades att svenska 
armén gått öfver på rysk botten, dels vid Värälä, dels 
vid Hirvikoski. Kongl. Maj:t i egen hög person är med. 
Vid Värälä skola svenskarna förlorat 2:ne man samt vid 
Hirvikoski 4 under öfvergången. Ryska posteringarna 
hafva drifvits på flykten, och vid ettdera . ställeraafva 20 
iyssar stupat. Vid Abborfors skola de våra med kano- 
nerna rensat ryska redutten, men denna kolonn af armén 
ligger ännu på vår sida, ty ryssarna skola längre in på 
gränsen hafva bestyckade redutter, hvarmed de bestryka 
uppgången ifrån Abborfors bro på landet, som sker uppför 
en backe förbi den redutt, som blifvit, på sätt sagdt är, 
rensad. 

Amiral Ehrensvärd lärer snart försöka en landstig- 
ning antingen vid Abborfors eller Stockfors. 

S. d., eftermidd. Det berättades att Kongl. Maj:t 
trängt sig in 4 mil i Ryssland med all avantage. (G-ifve 
G-ud det vore sant!) 

29 juni, måndag. I dag fick man säkrare underrät- 
telse om arméns öfvergång den 26 juni. Det har skett, 

8 1 14 1789, juni. som sagdt är, vid VäräJä samt vid Hirvikoski. Konungen 
själf har varit å förra stället, har sett på, då bryggan lades 
öfven älfven under kanonad ifrån bägge stränderna, både 
den ryska och svenska. Bryggan var ännu knappt färdig, 
eller rätteligen fästad vid ryska stranden, innan konungen 
befaller att gå på i Guds namn; men därvid göres någon 
halt, helst ryssens eld ur 2:ne 12-pundingar samt 2:ne 
andra kanoner dels med kulor, dels med drufhagel spru- 
tade en förfärlig eld. Konungen, otålig öfver dröjsmålet, 
rider främst för den uppställda kolonnen, och med dragen 
värja i handen upprepar [han] den antagna lösen och 
åberopade hjälpen, rider öfver bron emot elden, åtföljd 
af hela armén, som under ett till skyarna trängande glädje- 
skri att få följa hjälten lyckligen och utan att vid öfver- 
gången förlora mer än 2:ne man och 4 blesserade bestiga 
med deras krönta anförare och oförskräckta konung ryska 
stranden. Där drifves fienden genast till rygga, under det 
en stor del nedergjordes samt 2:ne kanoner med ammu- 
nition m. m. föllo de svenske i händer. En 12-pundig 
kula träffade konungens häst emellan fötterna utan att 
göra skada. Guds hjälp var och vare alltid med honom, 
till både sina in- och utrikes fienders fruktan! 

Den 30 juni, tisdag. „Det är nästan troligt att den 
helvetéSmda, som en gång börjat att få insteg i Sverige, 
icke så lätt viker ut igen." Så yttrade sig en viss man 
om våra ställningar. De orden nästan och troligt bör 
man ej mera bruka, utan i dess ställe säga det djäfvulen 
grasserar in toto ex tanto. Det jag nyligen hört genom 
en viss, säker man (herr I.) bekräftar sådant ty värr mer 
än mycket. En viss baron L[eijonhufvu]d har låtit förstå 
(n. b. på tu man hand) att ingenting i världen kan eller 
skall afhålla ståndet att igentaga sina rättigheter. Konun- 
gen, som är galen, kan aldrig få förnuftigt folk i sina 
idéer, mindre till att billiga ett krig, som orättfärdigheten 
börjat. Boskap följa honom, men tänkande skola ännu 
visa att de skola vinna sina vyer. Den man nu förföljer 
med vapen, den skall blifva landets frälsare, och till den 
ändan skall man hellre låta godvilligt fånga sig än slåss 1789, juli. 115 emot en, som bör anses för vän. Den dag skall såmedels 
en gång uppgry, att rättigheterna skola återtagas, och då 
skall ofrälset, som en gång i födseln fått sin nedrighets 
stämpel, åter blifva tvunget gå vid plogen och böja skul- 
dran under oket. Med de dyraste eder har samme L[eijon- 
hufvu]d försäkrat, att alla hans ståndsbröder äro i denna 
tanke eniga, hvilken skall förr eller senare i verket ställas. 
Emellertid smilar berörde L. på ett gudlöst sätt för ko- 
nungen, med honung på läpparna och huggormen i barmen, 
ty han hoppas få regementet efter sin arresterade förman. 
Hvad vill här blifva utaf! Hvad skall man hoppas för 
godt af befälhafvare med köld för konung och fädernes- 
land samt förakt för medmänniskor, som födde ofrälse, 
anses vara boskap ! Men stor sak i deras inbillade höghet 
i anseende till andra människor, det får blifva för deras 
räkning; det må falla på dumhetens lott att anse sig af 
annat än kött och blod. Men det värsta af allt är att 
ingen trohet finnes i närvarande trångmål. Alla företa- 
ganden gå ut på förräderi. De skratta i sin själ, då svenska 
armén går olyckligt, och tvärt om gläds åt fäderneslandets 
förlust. Gud hjälpe, Gud förstöre Satans verk! 

Den 1 juli, onsdag. Natten emellan 27 och 28 sist- 
lidne juni har den delen af armén, som tillika med ko- 
nungen gick öfver Kymmene älf vid Värälä, å en slätt 
eller malm, som kallas Uttis malmen, träffat tillsamman 
med en rysk armé, som därstädes legat i läger. Svenska 
styrkan bestod af 5 bataljoner infanteri och några skva- 
droner dragoner, och ryssarnas af 3,500 man infanteri och 
omtrent 700 kosacker. General von Plåten förde befälet. 
Elden börjades midt om natten kl. 3, och blef genast 
grufveligen het. Ryska kanonerna tillika med handgevä- 
ren gåfvo en ständig eld. Sådant oaktadt tränga de 
svenska sig fram, ända till och med på 30 steg nära, då 
med 16 kanoner, laddade med skrot och drufhagel, samt 
handgevären tillika af lossades, h vilket gjorde en gräselig 
massaker ibland fienden. Ryssarna gåfvo likväl ännu ej 
vika, utan fy rade rätt starkt; men emellertid och under 
jämn eld på båda sidor beordras några skvadroner dra- 116 1789, juli. goner att rycka an på fiendens flank. Det sker, och vid 
gifvet tecken framrycker svenska infanteriet på 10 steg 
nära fiendens leder, lossar eld, och i ögnablicket med 
fälld bajonett i fullt språng rusar på fienden löst, då ock 
kavalleriet högg in i flanken, så att bloden strömmade 
öfver. Detta gjorde efter några handvändningar, att segern 
kastade sig i de svenskas armar fullkomligen. Förutan 
många fångar blef hela lägret med alla ryssarnas kanoner, 
bagage och ekipage de våras byte. 700 man, utom bles- 
serade, lågo på platsen af fienderna. Svenskarna mistade 
därvid 100 man döda, och 50 voro blesserade. Ibland de 
förra var en löjtnant vid namn von Roos, af Västman- 
länningarna, och ibland de senare eller blesserade var 
en annan löjtnant, hvars namn jag ej kommer ihåg, som 
mistat hakan. Af ryska befälet voro 8 skjutna. Den som 
lämnat denna berättelse har själf varit med; dessutom 
bestyrkes den af flere bref och rapporter. * 

Svenska eller rättare våra finska bönder äro jämt 
i kriget själf va samt med deras hästar för kanoner och 
ammunitionskärror. De njuta soldatkost om dagen och 
deras hästar furage. Om någon häst skjutes, så betalas 
den af kronan strax. Gubbarna äro rätt modiga, då de se 
att det går bra; nu äro de till en stor del i skjuts med 
of van omtalta .byte, däribland äfven är proviant, hvilket 
allt släpas på svenska sidan. 

Man tror att Davidstad är redan intaget. 

Ett nytt skrämtyg, som väl förr omtalts, men ej trötts, 
hafva de svenska borttagit vid samma tillfälle vid en po- 
stering. I början såg posteringen hiskelig ut, i anseende 
därtill att han var betäckt af kanoner. Svenskarna höllo 
ändå före ingenting duga oförsökt; de angripa samma 
postering, drifva den på flykten och få till byte träkano- 
ner, som sett förfärliga ut på långt håll och väl kunnat 
injaga förskräckelse, om man ännu som i fjol trott spö- 
kerier. Underliga upptåg! 

* Jag har läst berättelser som outrera; men jag håller mig vid 
medelvägen; snarare gör jag saken mindre än den är. 

[Förf:s not.] 1 789, juli. 11' Den 2 juli, torsdag. Reste jag till Lovisa. 

Den 3 juli, fredag. Hördes hela förmiddagen stark 
kanonad vid Abborfor^s. Jag vaknade om morgonen af 
dånet, som i luften fördes till öronen utaf skotten. 

S. d. ankom till staden landskamreraren Gylling ifrån 
Heinola, som berättade att ryssarna omkring den 28 och 
29 förlidna månad hafva dragit sig i största hast ifrån 
S:t Michel genom Kristina socken tillbaka på rysk botten. 
Ryssarna ansågo icke för godt att längre dröja inom 
svenska gebitet, sedan stora svenska armén var i rörelse 
och tog dess marsch åt Davidstad. De fruktade med skäl 
att blifva stängda ifrån all gemenskap med de trupper, 
som kunde i nödfall undsätta dem ifrån Villmanstrand, 
samt att komma i den belägenhet att blifva tagna i ryggen 
af general von Plåten under konungens befäl, och på en 
gång angripna i bägge flankerna, ifrån Heinola sidan af 
herr general Kaulbars samt ifrån Jokkas af öfverste Ste- 
dingk, som ännu rörde sig på fältet med 3,000 man. 

Det var också för fienden hög tid, ty de svenske 
voro redan i rörelse, att på ofvanförmäldt sätt knipa ho- 
nom. Därför skedde ock ryska reträtten så godt som hals 
öfver hufvud. De hade en gång ej tid att bärga all pro- 
viant med sig. 30 tunnor råg lämnades efter, och de hade 
för resten icke stunder att tänka på några våldsamheter 
under tillbaka marschen. Således äro nu åter, Gudi ärad, 
svenska nejderna fria från denna besvärliga 'gästen. I 
dag ankom jämväl en kurir ifrån Kongl. Maj:t till grefve 
Meijerfelt med den hugneliga bekräftelsen att en express 
till Kongl. Maj:t ankommit ifrån öfverste . Stedingk, som 
passerat stora landsvägen genom S:t Michel utan att känna 
en gång något os efter ryssarna. Stedingken återtar sina 
fördelar i S:t Michel och Kristina. 

S. d. Kongl. Maj:t, som med en outtröttelig drift 
och styrka sätter lif och rörelse i alla företaganden, in- 
fann sig vid Anjala, där en del af armén hitintills legat. 
Man hade under hela tiden arbetat på en brygga öfver 
älfven därstädes. Samma brygga var nu knappt färdig, 
innan hela kolonnen tågar emot fiendens kanoner öfver 118 1789, juli. strömmen, och i ögnablicket bemästrar den sig fientliga 
stranden utan en enda mans förlust. Konungen, som efter 
den härliga segern vid Uttis, där Kpngl. Maj:t under slaget 
i egen hög person jagat döden undan sig, där elden varit 
som hetast, och som med sin höga närvaro öf verallt upp- 
muntrat stridsmannen, lämnar nu en del af dess segrande 
trupper under behörigt befäl vid Kouvola och kommer 
att själf gifva sina stridsmän härstädes en ny seger. Rys- 
sarna togo flykten det fortaste de kunde, sedan svenska 
elden började bränna för starkt; och Kongl. Maj:t hvilade 
icke, utan tågade efter i full marsch under det våra dra- 
goner ständigt attackerade ryska arriergardet och de flan- 
kerande kossackerna. 

Den 4 juli, lördag. Reste jag till gränsen vid Abbor- 
fors, fick råka generalen och erhöll mina ordres. Grefven 
var redan öfvergången med hela sin styrka, som bestod 
inalles af 2,000 man. Ryssarna voro förjagade ifrån deras 
redutter; och kolonnen var i starkt tågande efter fienden, 
då jag reste därifrån. 

Den 5 juli, söndag. Återkom jag till Borgå, där jag 
har ockupation med en hop af liqvider för justitie staten. 

Intet nytt; och är jag nu ur tillfälle att få veta så 
noga, hvad som passerar vid armén dagligen, så länge 
detta göromål räcker. Dock skall intet förgätas att ju 
blifva upptecknadt, så snart någon säker uppgift kan er- 
hållas, och jag försäkrar att passagerna skola vara väl 
bestyrkta, innan jag tecknar dem på papperet. 

Den 6 juli, måndag. Nu inlopp säker och pålitlig 
kunskap därom, det Kongl. Maj:t den 3 dennes med den 
kolonn, som han fört den 3:dje om morgonen, attackerat 
och slagit ryssarna utur deras förskansningar vid Liikala. 
Där har konungen åter själf varit med i elden, och har 
leken varit ganska allvarsam. De svenska, muntrade af 
sin krönte hjälte, hafva trotsat döden p^, alla ställen, och 
segern hafver efter par timmars tid fallit i de svenskes 
armar, samt medbragt alla ryssens innehaf da fördelar, flere 
fångar, något byte, förutan ammunition och gevär. Lyckan, 
hvilken är obegriplig att beskrifva och som ej kan eller 1789, juli. 119 lär tros i en framtid, men som dock är sann, var äfven 
denna gång så stor, att de svenske ej miste mer än 2:ne 
man och fingo 15 blesserade, hvaremot af ryssarna lågo 
hela fältet fullt. Alla rättsinniga tacka Gud för svenska 
vapnens framgång och bedja himmelen bevara den smordes 
dagar. De illasinnade bita sig nu i läpparna, våga ej 
publikt säga något, men hafva icke desto mindre hjärtat 
fullt med djäfvulskap. Ja, Gud nåde, i sin själ gråta de 
öfver den goda ryssens förlust och harmas öfver våra 
vunna fördelar. Så sant Herren lefver, har jag icke ny- 
ligen varit i samtal med slika Satans barn. (Brukspatron 
F . . . k och en afskedad major T[andefel]dt.) 

Vid nästnämnda tillfälle hafva flere officerare distin- 
gerat sig mycket och fått orden; bland dem äfven löjtnant 
Brunow, som skall slagits som en hel karl. Skada att en 
hop med rask ungdom blef förledd i fjol. 

S. d. Gref Meijerfelt, som framtågat till Pyttis 
kyrka, har måst uppehålla sig i sin marsch något, helst 
ryssarna bränt upp bron efter sig. Vid Stockfors har han 
likväl tågat öfver, sedan den därstädes varande bron 
blifvit något förstärkt. Ryssarna, som ej förmodade sig 
att denna omväg skulle tagas, helst man midt för konun- 
gens näsa ref några gamla lador och rior samt däraf bör- 
jade att formera bro öfver strömmen, där den uppbrända 
bron varit, drogo sig åter hals öfver hufvud ifrån sina 
fördelar och redutter vid Pyttis samt lämnade efter sig 30 
tunnor mjöl, en stor hop bakadt bröd och deg, som ryska 
utsvultna bönder under 1000 välsignelser erhöllo af gene- 
ralen. Mjölet blef för arméns räkning. 

S. d. En afskedad kapten Ollonqvist fördes under 
sträng fängslig bevakning härigenom till Sveaborg den 
4:de hujus. Hans brott m. m. bör här få ett rum. Han in- 
finner sig å Heinola, sonderar styrkan därstädes, öfvertalar 
soldater[na] att ryssarna äro våra vänner, har misstänkta 
papper med sig samt upptecknar svenskarnas styrka; han 
gripes och afföres som sagdt är. En underlig lag-ändring 
yppas härvid; saken blir rapporterad [till] konungen, ko- 
nungen befaller att en laglig expedition skall om hans / 

120 , 1789, juli. 

# 

förhör uppsättas, Bergenheini får befallningen, frågar ändå 
huru Hans Maj:t befallte, konungen svarar att saken skall 
afgöras vid krigsrätt och underställas hofrätten. Bergen- 
heim, utan att erinra angående fara, expedierar ett sådant 
beslut, som Kongl. Majrt, upplyst om lagens stadgande, 
aldrig skulle bifallit; men så är det att hafva barn till 
tjänstemän! Borde han ej begripit hvad lagen innehåller, 
sedan konungen sagt att laglig expedition skulle uppsättas. 

Den 9 juli. Små skärmytslar föreföllo dageligen 
emellan våra förposter och ryska kossacker både vid Lii- 
kala som vid grefve Meijerfelts kolonn. Kossackerna 
frukta som hin onde våra lifdragoner. De flankera och 
anfäkta kossackerna på ett förtvifladt sätt. Emellertid 
ligger armén ännu stilla. 

Den 10 juli. Intet märkvärdigt. 

Den 11 juli. Ej heller hände något synnerligt i dag; 
dock har det förefallit en liten skärmytsel hos grefve 
Meijerfelt. 

Söndag den 12 juli, i Borgå. Nu hördes intet ifrån 
armén, men här i staden lågo inkvarterade 800 man, ny- 
ligen eller i går ankommet manskap, dels af upplänningar 
dels södermanlänningar dels Dahl-regemente, både ordi- 
narie och öfvadt manskap, dels rekryter. En kapten Hoff- 
lander af lätta corpsen i Dalarna reste genom staden för 
att tjäna vid öfverste Stedingks lätta trupper i Savolaks. 
Nyss bemälde kapten berättade att Dahl-fricorpsen skulle 
komma öfver till Finland. Har det sin grund, så kan man 
döma hurudant folk det är, som frivilligt öfvergifver hem- 
vist, hustru och barn, för att gå fienden och döden till 
mötes å en ifrån deras födelsebygd vida afskild gränseort 
samt där med en älskad konung för ett kärt fädernesland 
segra eller dö. 

De fatiguer Kongl. Maj:t uthärdar äro otroliga; han 
hvilar nästan icke, och då det sker, så är ofta hans kappa, 
utbredd på hårda marken, hans hvilostad. Gud uppehälle 
hans dagar! 

Den 13 juli, måndag. I dag var jag på Gammal- 
backa, Sprengtporten tillhörigt gods. Utredningskommis- 1 789, juli 121 sariatet har där sitt kvarter. Där fick jag beundra ett 
ganska stort förråd af allehanda saker, som hörde till ut- 
redningen: kläden, buldan, skjortor, skor, strumpor ut- 
gjorde mångdubblade packor. Alla rum fulla ifrån golf 
till tak. Man fann där en otrolig mängd af allahanda för- 
nödenheter, till och med engelskt tenn, hästskor, skrapor 
och spik. 70,000 alnar blått kläde; 70,000 d:o hvitt och 
gult kläde samt lika mycket foderboj väntades dit ännu, 
hvarom bref ifrån Stockholm nyligen var ankommet. En 
hel kammare var fylld med bara lapp-skor. Af alla dessa 
anstalter synes eller kan slutas det kriget ej blifver så 
snart allt, utan att här är rena allvaret. Himmelen gifve 
på allt en god utgång! 

Den 14 juli. En chirurg vid namn Pihl, följande 
med Nerike och Värmlänningarna berättade sig för 5 
veckor sedan hafva rest ifrån Karlskrona, och då låg redan 
flottan på redden, bemannad till 36 segel; men, lade han 
till, den törs ej visa sig i sjön för ryssarnas öfverlägsna 
styrka, ty deras flotta skall bestå af 40 skepp och segel. 
Utan hjälp trodde han det vara omöjligt att han i sommar 
skulle kunna utlöpa; förmente således att han låge där 
ännu; dock hade han hört, det prins Carl varit i rörelse 
samt att han omkring Bornholm skall tagit 7 a 9 ryska 
krigsskepp, hvilket skulle likväl vara bara käringprat 
och tåla en betydelig bekräftelse. Sådana historier skulle 
vara mums och moi för de missnöjde och antirojalisterna 
uti Åbo. 

Den 15 juli. Major Broberg (han har varit med i 
elden ständigt) kom i dag till staden ifrån Liikala; han 
berättade att armén där ligger ännu i sin förra ställning. 
Kongl. Maj:t skall där af vakta något reglerande, innan 
han försöker någon ny operation; men han sade icke, hvar- 
uti det bestod. Det berättade han att konungen är otröt- 
telig samt natt och dag i rörelse. Af bemälde majors 
berättelse är äfven det, att konungen under bataljen vid 
Kaipiais äfvensom under affären vid Liikala alltid varit 
elden nära, och det så trankil (var hans ord), som om han 
bevistat ett skådespel i Stockholm på operan; glad, munter 122 1789, juli. och oförfärad, har han uppmuntrat de stridande på alla 
ställen och gifvit sina ordres. Soldaten älskar honom 
såsom sin far, sin välgörare, och dyrkar honom såsom en 
Gud. Himmelen höre alla sina trogne undersåtares böner 
för Herrans smorda och göre hans dagar många och glada! 
Hans fiender, som utspytt sitt gift, skola en gång få upp- 
äta sina spyor och därefter storkna och spricka, och de 
rättänkte skola få säga: „Gånge så alla min Herres fiender!" 

Den 16 juli. Såsom i går, den 15, skall general 
Kaulbars haft en träffning med ryssarna, därvid han skall 
drifvits på flykten, dock med ansenlig förlust å fiendens 
sida. Vi skola äfven fått en hop blesserade, ibland dem 
major Jernfelts vid Östgöta infanteri samt general Kaul- 
bars' adjutant. Berättelsen är af en kurir, som i dag an- 
kom och reste genom staden: men obekant är hvarest, på 
hvad sätt samt huru detta tilldragit sig; hvarföre fram- 
deles mera härom, då närmare upplysningar fås. 

Den 17 juli. Kongl. Maj: t reste i går till Kymmene, 
där generalen Meijerfelt står med sin kolonn af armén. I 
dag anlände han dit, och något gissas hafva redan före- 
fallit emellan de svenska och ryska. Gud bevare konungen! 

Den 18 juli, Abborfors. I dag har varit träffning 
emellan de svenska och ryssarna vid Högfors, men huru 
det gått, känner man icke. 

Samma dag kl. 9 om aftonen, Lovisa. Berättelsen 
bekräftade sig. 

Den 19 juli, Borgå. Baron von Knorring, kapten 
vid enkedrottningens regemente, reste i dag genom staden 
såsom kurir till Stockholm. Han hade själf bi vistat Hög- 
fors attacken och gjorde därom en sådan berättelse: Om 
morgonen den 18 hujus började de svenske att under 
konungens egen höga tillsyn göra åtskilliga rörelser för 
att draga fiendens uppmärksamhet ifrån de svenskas huf- 
vudföretagande, som bestod däruti att under skygd af ett 
maskeradt batteri få fram virke till brygga, ty, n. b., bron 
öfver strömmen var uppbränd och förstörd af fienden. 
Ett och annat kanonskott lossades, som syftade därhän 
att inbilla fienden, det man ärnade bjuda till att gå öfver 1789, juli. 123 på ett ställe högre upp. Fienden, som så många gånger 
haft prof däraf, att där svensken höter,. där slår han ock 
till, fäste verklig uppmärksamhet på dessa rörelser. Emel- 
lertid var batteriet i fullkomligt stånd, 2:ne 18-pundiga 
liautbitser voro uppdragna, 4 12- och 6-pundingar utgjorde 
resten, som alla voro riktade på den på andra sidan om 
strömmen liggande byn och ryssarnas där uppkastade re- 
tranchementer. Middagstiden börjades den rätta leken 
med otrolig verkan och framgång. Ryssarna hade en 12- 
punding nedanom backen, midt emot brokistorna, som 
ännu stodo kvar i strömmen. Den måste de genast lämna 
tillika med en mindre kanon. Deras eld var i början 
ganska häftig, men gjorde ingen skada. 2:ne gånger bjödo 
ryssarna till att bärga den lämnade kanonen, men fingo 
bägge gångerna så stryk, att de glömde sitt ärende. Kl. 
1 / 2 till 5 var redan bryggan fäst öfver strömmen, och kl. 
7 om aftonen var Högfors, det förfärliga Högfors, som af 
malcontenterna beskrifvits icke kunna intagas, åtminstone 
icke utan flere regementens förlust, helt och hållet i sven- 
skarnas händer tillika med omtalda kanoner, en hop med 
tross och ammunition, en officer och 15 man gemene 
fångna. Och det som nästan bör anses för otroligt, med 
förlust af 2:ne gemene på vår sida, en på stället döds- 
skjuten och en, som dog dagen därpå, eller som i dag. 
Ryssarnas förlust skattas till emellan 150 och 200. För- 
tjänar icke en sådan seger att vi innerligen tacka him- 
melens Herre, som stått oss bi. så krafteligen och så un- 
derligen? 

Den 20 juli. Föregående berättelse bekräftade sig 
i dag till öfverflöd, men jag håller mig vid medelvägen 
och vid sanningen. Nog af att detta fördelaktiga pass är 
i våra händer. Kongl. Maj:t skall hafva rest tillbaka till 
Liikala läger, och grefve Meijerfelt, som nu blifvit general 
och således mist sin löjtnant, skall med det första bryta 
upp och avancera till Summa. Nya vägen är ock i dessa 
dagar färdig. Kommer Meijerfelt i ryggen på ryssarna, 
kungen på sidan och på en gång i fronten, så tycks efter 
allt mänskligt utseende att ryssen skall komma i klämma. 124 1789, juli. N. b. Meijerfelt kan bekvämligen komma ifrån Summa 
på den vägen, som går till Liikala ifrån Fredrikshamn, 
som följande ritning utvisar*. 

Jag faller uppå sådana reflexioner, under det jag 
kommer att omtala en bordsdiskurs. 

Herr F . . . k: „Hvad nytta förer detta krig med sig? 
All handel afstannar, alla näringar mista deras lif, den 
fattiga allmogen tryckes under ett ständigt släp längs 
efter landsvägarna; allt hvad man möjligen kan vinna af 
ryssen, ersätter aldrig på långt när Sveriges skada och 
kostnad". 

Herr T[andef el]t ** : „Det är alldeles rätt; jag på min 
lilla egendom har redan haft så svåra känningar, att då 
jag dömer därefter i allmänhet, så måtte Finlands förlust 
redan vara högst ansenlig. Visste man ändå orsaken, hvar- 
före man lider!" 

En närvarande redlig svarte härå: „Det är besyn- 
nerligt att inga andra klaga i närvarande omständigheter 
än stora egendomsherrar; det ser ut likasom de alldeles 
tro sig vara fria ifrån samhällsbandet genom deras för- 
mögenhet, och att de på annat sätt icke äro förbundna 
att iakttaga medborgerliga plikter, än såvida deras pen- 
ningeförråd kan förökas. Gäller det på godset, så tro de 
sig ej mera pliktige att hålla tro, huldhet och ly dno ; allt 
bör uppoffras för det nöjet att få skåda den fängslade 
penningen. Den fattiga knorrar icke, han släpar från 
morgonen till aftonen; han torkar af sig svetten och sjun- 
ger; den rike gnidaren borde skämmas, då han ser huru 
fattigdomen och troheten följas åt, huru hans rikedom 
och säkerhet beror på den redliga uslingens arbete, trohet, 
svett och möda." 

„Allmogen tryckes och lider", heter det, „men kunna * I originalet följer bär en liten situationsteckning. 

** Samma man gjorde i fjol med en styckjunkare, som bor i bans 
grannskap, på samma sätt som Satan med vår frälsare; ban togs ty ckj lin- 
karen med sig på en höjd och sade: „Si, detta allt skall tillhöra dig, om 
du med alla dina krafter understödjer hvad som börjadt blifvit på Anjala". 

[Förf:s not] 1789, juli. 125 de blifva tryckta, då de fullgöra endast deras skyldighe- 
ter? Lidande är o de icke heller, ty hade ej krigsmakten 
legat här i landet, så hade en stor del allmoge svultit till 
döds. Nu hafva de lefvat med soldaten på anckarstocken; 
ja, jag har hört många välsigna himmelen och konungen, 
som skaffat penningar och mat i landet. Räkna vi efter 
de penningesummor, som med armén hitkommit, så är o 
de otroligt stora. Och hvar hafva de stannat? Jo, hos 
landets invånare". 

Med missnöjets tecken i ansiktet beto Herrar F . . . k 
och T[andefel]t på läpparna för denna gång och tego, då 
de hörde sådant invändas af en redlig. Föregående sann- 
färdiga samtal visar, det goda tänkesätt ännu råda ibland 
folket, äfvenledes huru många Belials barn ännu gifvas. 
Och ett annat exempel skall ännu visas därpå. 

En viss c[apte]n, v. K[ono]w är gift med en v. W[ille- 
bran]d, som efter nya modet kommit i nära bekantskap 
med herr b[aro]n m. m. K[lingspo]r. Fruns ömma hjärtelag 
har ådragit dess man, utom en krönt panna, betydliga pen- 
ningar jämte en indräktig beställning, medels förvaltande 
hvaraf inga krigsfarligheter kunna fruktas. Sysslan kräf ver 
att göra en resa hem i landet; den göres, och i stället 
att förrätta sitt uppdragna värf som en redlig undersåte 
och tjänsteman, börjar c[apten] K[ono]w att ockra på den 
fattige allmogens bekostnad och skinna kronan på ett 
gudlöst sätt. Icke nog härmed! Under förgätenhet af 
troheten för konung och land söker han hos allmogen 
utströ de förfärligaste missnöjen, krigets svårigheter be- 
skrifvas med de fasligaste färger, och han söker på allt 
sätt uppvigla en efter det yttre dömande allmoge. Detta 
sker i Björneborgs län, som på sin militär redan haft stort 
nederlag i S:t Michel och Kristina. Historierna härom 
äro så smutsiga, att de icke kunna omtalas. Se, detta är 
konungens och landets tacksägelse af sådana ämbets- och 
tjänstemän, för de välgärningar dem skedda äro. B[aron] 
Kflingspor]* är mäktig och i nåd hos monarken; han kunde 

* Bfaron] K. jouerar själf af 1,200 riksd:rs lön månatligen; Gud 
känner tänkesättet; man önskar det vore godt. 126 1789, juli. af böja sådant och skaffa den brottsliga näpst: men K[ono]ws 
fru ligger i vägen, och den klagande sanningen hotas och 
kväfjes; den framkommer aldrig på det stället, hvarifrån 
hjälpen kan väntas. 

S. d. Kongl. Maj:t, som fäst sin uppmärksamhet på 
svenskarnas batteri, hvilket oaktadt en den häftigaste eld 
ifrån ryska sidan icke befanns hafva lidit någon särdeles 
skada, frågade efter den fortifikationist, som byggt det- 
samma, då för Kongl. Maj:t föreställdes en löjtnant af 
samma stat. Konungen f rågte honom hvad han vore ; han 
svarade sig vara löjtnant. „Ni bör vara kapten", sade 
konungen, n men nu är ni major". 

S. d. Nu inlopp närmare upplysning om general 
Kaulbars rencortre med ryssarna. Ej långt ifrån Kaipiais 
hade han träffat på ett ryskt läger, men funnit det så 
befäst, att han efter något fäktande nödgats draga sig 
tillbaka med förlust af 100 man och 100 blesserade. Han 
har haft falska rapporter af sina rekognoscörer och råkat 
emellan 2:ne cacherade batterier. Det har varit af de 
trupper, med hvilka han råkat i färd, som kommit ifrån 
Savolaks. Ryssarna hafva ej heller sluppit oflickade; hela 
deras avantgarde skall blifvit slaget och nästan neder- 
gjordt. 25 kossacker har Kaulbars tagit till fånga. (Man 
beskyller Kaulbars för mycken oförsiktighet.) 

Ofverallt i armén omtalas, det Sprengtporten skall 
vara skjuten död samt begrafven, äfven om någon diss- 
grace för dess öfverlupna adherenter. Andra påstå där- 
emot, att sådant rykte är utspridt ifrån ryska sidan i den 
afsikt att cachera Sprengtporten så mycket mera för be- 
farade försök att få honom lefvande eller död fast. N. b. 
De veta nog själfva, hvad ryssarna kunna uträtta för pen- 
ningar. 

Den 21 juli. Kongl. Maj:t var knappt anländ den 
20 till Anjala, innan han inhemtade den bedröf vande ny- 
heten, det generalen Kaulbars andra gången sett sig för- 
anlåten att retirera ifrån Kouvola natten emellan sön- och 
måndagen. Hans armé skulle dock ej lidit nederlag, ej 
heller fått några blesserade; likväl skall han retirerat sig 1789, juli. 127 öfver älfven på svensk botten, därvid han upptagit bron 
efter sig vid Värälä, där ryssarna hasellerat honom hela 
måndagen med bomber och styckeeld, hvarigenom de ock 
tändt eld uppå berörda by. Därefter hafva ryssarna vid 
Filppula slagit en brygga öfver strömmen, som Kaulbars 
för sent blifvit varse och således äfven för sent sökte 
förekomma deras öfvergång; med ett ord, ryssarna kommo 
öfver till inemot 2,000 af jägare, kossacker och något in- 
fanteri med 2:ne kanoner. Faran var för hand och ordres 
afgingo till Liikala om reträtt. General Plåten, som vid 
Liikala, där han låg, genom spioner fått erfara att rys- 
sarna haft något för händer, hade emellertid med ett 
ganska starkt detachement rekognoscerat hela venstra fly- 
geln samt sidan af lägret ända ifrån Liikala till l / 2 mil 
in i landet hitföre, allt till Viialä, där han med detache- 
mentet stod, då han äfven fick höra nästnämnda obehag- 
liga nyhet. 

Liikala armén kom således tågandes tillbaka med 
tross och bagage om måndags aftonen, och ryssen i hamn 
och häl efter, så att arriergardet var under marschen med 
fienden i ständig skärmytsel. Bron släpptes lös vid ryska 
landet och fick svaja med strömmen utför e på svenska 
sidan; batterier uppkastades, och kanonad börjades öfver 
strömmen på ryssarna, som gjorde min af att vilja öfver. 
Emellertid fingo åtskilliga corpser under Hamiltons befäl 
ordres att uppsöka ryssen och köra honom tillbaka. Man 
vet ej huru det gått. Ack, hvad denna nyhet lär vara 
behaglig för de ryska och deras anhang! Men den kan ej 
annat än oroa hvar ärligt tänkande svensk. 

Den 22 juli. Hela dagen i dag har hit kommit re- 
sande och dels kurirer, som berättat att i går har varit 
starkt skjutande ät Umeljoki sidan; men ingen kunde 
ännu uppgifva någonting visst om utgången. 

Den 23 juli. Nu fick man med visshet veta, det rys- 
sarna hals öfver hufvud nödgats fly tillbaka öfver älfven, 
samt att reträtten blifvit afskuren för ett detachement 
kossacker, som följaktligen jämväl blifvit fångar. Vid 
Anjala hade ryssarna natten emellan den 21 och 22 upp- 128 1789, juli. kastat ett batteri, som blef af svenska artilleriet i trasor 
sönderskjutit, sedan de därifrån börjat att kasta på ma- 
gasinet bomber, likväl utan verkan. Grefve Meijerfelt, 
som, å sätt sagdt är, skulle marschera till Summa, men 
fått ordres för denna olyckshändelse att draga sig till- 
baka till Högfors, bekom nu ordres till ny rörelse; och i 
dag skulle Kongl. Maj:t äfven begifva sig dit. 

Således se våra saker nu åter någorlunda goda ut. 
Kaulbars har blif vit dimitterad, och grefve Hugo Hamilton 
undfått befälet efter honom. Kaulbars skall kunnat före- 
komma hela denna olycka, om han velat och varit nog 
vigilant; man beskyller honom för icke stor aktsamhet, 
ja ända till och med för en af tidens antipatister. Gud 
vet huru härmed kan vara beskaffadt. Hasarden gör ofta 
att man anser en medelmåttig man för stor, och ofta kan 
en god general icke förekomma en olycka med all sin 
slughet. Men vare hur det vill, så skall konungen icke 
velat se Kaulbars, som begärt presentation. 

Den 24 juli. En nyländsk dragon tog en kosack- 
kapten till fånga den 21 hujus. Han var ganska grann, 
klädd i siden och en mössa på hufvudet med pärlor och 
guld. Med hans fångenskap skall så tillgått: kosacken 
har varit i en by med sina underhafvande, då dragonerna 
kommit dit; kossackerna flydde genast och lämnade sin 
kapten efter sig med en ganska liten betäckning i sticket. 
Dragonerna afskuro dem vägen, de sköto, och i detsamma 
red en dragon fram samt fattade i herren, höll honom, och 
slogs med de öfriga kossackerna med sabeln; då desse 
ville sticka honom med sina pikar, tjänte kaptenen till 
hans sköld; med ett ord, han behöll rofvet och de öfriga 
dragonerna skingrade (sig) kossackerna, och dragonen 
förde sin fånge till konungen, som ger honom 6 dukater. 
En dukat fick dragonen jämväl af sin fånge, för det han 
skonat honom lifvet. 

Den 25 juli. Nu berättades med tämmelig visshet, 
det öfversten och brigadchefen Stedingk öfverkommit en 
kurir ifrån generalen Schoultz till kommendanten på Ny- 
slott, som medhaft viktiga papper om ställningarna, hvilket 1789, augusti. 129 gifvit honom mycken upplysning. Ibland annat skall 
Schoultz förmäla uti ett bref, „det ryssarna nu ämnade 
göra en diversion på konungens armé vid Liikala. Vore 
de i stånd att slå denna armé, så vore de bärgade; men 
blefve de slagna, så vore det helt och hållet ute för rys- 
sarna, och de kunde icke räddas". Är detta sant, så är 
det en nyhet af mycken konsekvens. 

Den 26 juli. Intet nytt. En hop med ryska fångar 
reste genom staden. 

Den 27 juli. I går lät Kongl. Maj:t uppställa armén 
i paradlinjer samt höll ett kort tal, däri han uppmuntrade 
soldaten till trohet och tapperhet, hvarjämte han berättade 
sig erhållit rapport från numera generalmajoren Stedingk, 
det bemälde general ett stycke inuti Ryssland, vid Parku- 
mäki, uppsökt ryska armén därstädes, som från Sordavala 
fått förstärkning. Stedingk har ock träffat fienden i läger 
liggande och vetat så omränna och surprinera honom, att 
han efter kort attack nedlade 500 man på platsen, gjorde 
600 gemene och 18 officerare till fångar, tog 5 kanoner 
med ammunition samt 1,000 gevär, förutom fanor, tält, 
kappor, sablar, med mera. Efter denna berättelse, som 
förorsakade både surpris och glädje hos alla åhörare, lät 
Kongl. Maj:t hålla korum och tacka himmelens Herre föl- 
en härlig seger. 

Den 28 juli. Hördes intet nytt ifrån armén. Svenska, 
eller de så kallade Zelovs, kosacker voro i Borgå. Corpsen 
såg besynnerlig ut, tycktes behöfva tid till exercis; voro 
ej särdeles beridna. 

Den 29 juli. Intet nytt. 

Den 30 juli. Intet heller. 

Den 31 juli. Anträddes resan till Värälä. Under 
vägen hände ej något märkvärdigt. Skörden skedde öfver- 
allt, och växten var härlig. Allmogen tackade himmelen 
och välsignade konungen; trodde sig vara af himmelen 
ihågkommen för en nådig öfverhet, hvars rättfärdiga sak 
de omfattat. 

Den 1 augusti, Värälä. I dag börjades undersök- 
ningen i general krigsrätt om generalmajoren baron Kaul- 1$0 178&, augusti. bars. Jag vid., protokollet. Kongi .IM&j:t hade i nåder 
föreskrifvit anMagnin^punkternai. ; Därefter skulle Kaul- 
bars aktioneräs' och' isoni brottslig Befunnen dömas. Punk- 
terna voro: l:o, att .han einot herr. generallöjtnanten Sieg- 
roths ordres af den 16 juli retirerat ifrån Mäki-Kouvola; 
2:o, att han emot konungens vilja svängt bryggan till 
svenska stranden ifrån den ryska och därigenom betagit 
svenska trupperna tillfälle att kunna åter komma på ryskt 
botten den vägen; 3:o, att han låtit en trofé af fienden 
borttagas; 4:o, att han vid reträtten ifrån Värälä ej för- 
stört bryggan, utan lämnat henne till fiendens tjänst, att 
däröfver kunna pass- och repassera;. och.5:o, att han öfver- 
gifvit medels denna sin sista reträtt ifrån Värälä en ho- 
nom anförtrodd angelägen post och därigenom exponerat 
Kongl. Maj:t dess trupper, och artilleri att blifva stängda 
ifrån eget land och . falla fienden i händer. Saken ser 
svår ut för Kaulbars. j . 

.. S. d. om aftonen. Jag hade trott, att här skulle ske 
en sådan konferens, som i hof rätten , plär förefalla ; men 
här går värre till än vid en - kämnersrätt, där Silvan är 
fullmäktig. Ett förbannadt svårt protokoll; dock skall jag 
väl söka få rätt därpå, om möjligt är. 

Den 2, .3, é, 5,. 6, 7 augusti. Ransakningen fort- 
sattes under denna tid, och saken gjorde sig allt värre 
och värre, for . Kaulbars. 

Den 8 augusti, Värälä. I£L. 3 / 4 till 8 om morgonen 
började ryssarna, som trängt sig. öfy er. .bron, den dé ^i*d 
tillbakagången återsvängt, på att attackera våra fältposter. 
Det blef larm, och härvarande armén var. genast i rörelse. 
Kanonaden från ömse sidor. börjades och blef stark. Hand- 
gevärselden sågs ifrån alla sidor, och luften var fyllH med 
kaorfrök, dunder och skri. Klockan 10 upphörde .skjut- 
ningen, och då var ock fienden, med -förlust af . 50 nian 
på. platsen, åter jagad öfver strömmen. Vi förlorade 14 
man i så måtto, att 2:ne blesserade . soldater och .en rege- 
mentsfältskär blefvo fångna, 2:ne skjutna och 9 man bles- 
serade. Emellertid hade ryssarna, trängt sig fram ända 
under. vårt batteri, ja, så att de med handgevären sköto 1789, augusti. 131 in, genom ejnbrassurenia dsiraf. Om förhållandet härvid 
är på nådig befallning krigsrätt förordnad. En artilleri- 
kapten skall varit vid. saminä tillfälle å batteriet mycket 
försumlig, man påstår, rörd af starka drycker. 

Qpi aftonen sjöngs „Te Deuin" öfver hertigens seger. 

Den 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 augusti, Värälä. 
Fredligt härstädes; men på Anjala hafva ryssarna gjort 
försök sistlidne natt; i dag, den 16, varit öfver och fått 
stryk, men ock tagit 2:ne 3 fi :ga kanoner af oss. Attacken 
har varit så hård, att bajonetten på ömse sidor har blifvit 
brukad, därvid en artilleriofficer fått flere hajonettstygn 
af ryssarna. Men så blefvo många ryssar väl lappade, ech 
många drunknade i strömmen, som ej fingo rum på bron 
vid deras hastiga flykt. 

Den 16, 17, 18;. 19, 20 augusti. Fredligt under hela 
denna tiden. Den 20 fick Kaulbars sin dom, som var att 
döden dö. Här var stark votering öm ej ära och gods 
skulle stryka med; men konsideråtionei\ gjorde, att <iet 
unanimt omsider stannade med lifvet simplement. Domen 
underställdes efter yaiiligheten konungen,. 

Den 21, 22, 2.3 augusti; Alla nätter' lefde man. nu 
i oro för ryssarna, Qoh general Méijérfelt vidtog många 
försvarsanstalter. Här bygges batterier, och tör ep. dag 
åter blifva en hård lek, , 

^^ * 

Dock, med allt detta hafva vi genom Kaulbars för- 
hastade reträtt förlorat ganska mycket i detta års kam- 
panj. Mycket, mycket hade redan blifvit uträttadt, om 
ej denna reträtt skett. Förlorade fördelar ä^o ej goda 
att återtaga Ryssen tyckes ligga tämmelig stark emot 
oss på detta ställe $\ åtminstone figurerar hän med 2:ne ' 
ansenliga läger, som härifrån synas. Men und^r j: allt typkes 
han frukta, efter misslyckade försök, att våga något huf- 
vudsakligt. 

Den 24 augusti. En tjock rök syntes vid horisonten 
åt sjön, och dån af kanoner hördes. , 

t Den 25, 26 augusti, Högfors. Ankomsten LjLt till 
Högfors skedde den 26 om aftonen»- Kongi. Maj :t. var nu 
rest till Lovisa, och man var här i mycken rörels§ öfver 132 1789, augusti. den olyckliga affären med vår skärgårdsflotta; dock var 
ej modet sjunket. 

Med skärgårdsflottan har så tillgått: 

Den 24 augusti angripa svenska skärgårdsflottan 
och den ryska hvarandra. Efter par timmars kanonad å 
ömse sidor hade redan vår flotta segern i sina händer. 
3:ne ryska fregatter voro tagna, och ryska amiralskeppet 
strök redan flagg; 3 stycken andra ror- och redlösa gjorde 
detsamma, och ryska flottan var på flykten slagen; vattnet 
var öfverallt blodigt, och de blesserades skri samt de 
döendes ångest uppfyllde luften. Emellertid framtränger 
sig genom ett sund, vid namn Svensksund, en annan rysk 
linje, som attackerar vår flotta i flanken; striden fördubb- 
lades å nyo, men ammunition börjar tryta på svenska flot- 
tan, som således blir öfvermannad och nödgades [i] sin tur 
fly. Hitintills hade man kunnat se huru det tillgick på 
sjön ifrån landet vid Högfors, men nu betog krutröken 
och skeppens blandning om hvarandra all utsikt, och 
slutet blef det, att man trodde, det hela svenska flottan 
skulle blifvit uppslukad. Några kanonslupar, som und- 
kommo in i Kymmene strömmen, förökte berättelsen, och 
man var i fullkomlig konsternation; ingen utom konungen 
själf höll god min. 

Den 25 och 26 förbättrade sig historierna härom an- 
senligen, så att i stället för att hela flottan skulle varit 
borta jämte hela Upplands regementet, som därå varit 
kommenderadt, så är den vid Lovisa och däromkring samt 
äfven här i skärgården hel och hållen, så när som på 4 
fartyg, i behåll, af hvilka 2:ne sjunkit och 1 sprungit i 
luften, itändt af egna, sedan de likväl räddat sig på båtar. 
Af Upplands regementet saknas 60 man. 

Ryssarna sjöngo „Te Deum" den 26, sedan de fått 
sin flotta tillsamman, som äfven till en ej ringa del varit 
förskingrad och på flykten. Den lade sig samlad i en linje 
i vattnet utanför Högfors och höll där sin lofsång, som 
skedde för nog mager orsak; ty utaf 85 segel, hvaraf den 
före slaget bestod, voro endast nu vid detta högtidliga 
tillfälle 27 i linjen. Man påstår att en god del sjunkit 1789, september, 133 med ekipage och allt. Således hafva de, ehuru 3-dubbelt 
starkare, fått huden full med stryk. Detta kan ej ovännen 
bestrida. 

Den 27 augusti, Kymmene. Middagstiden visade sig 
några ryska galerer utanför uddarna, men blefvo genast 
så bemötta af våra kanonslupar, att de med förlorade 
master och manskap måste hals öfver hufvud packa sig 
sina färde. 

S. d. Muncken har varit här, haft angeläget värf 
till konungen; man vet ej mera därom, än att amiral Lilje- 
horn (vår vice landtmarskalk [vid] sista riksdag), som blifvit 
inmanad i arrest samt under ransakning ställd, för det han 
satt sig emot hertigens ordres vid jagandet efter ryska 
flottan efter sista sjöbataljen, har haft stort anhang, mest 
malcontenter, och desse hafva uppväckt oro i Karlskrona 
och flere svenska orter, hvars stillande var således högst 
angeläget. Man ser huru hin onde ännu lefver ibland 
människor. Gud vare med konungen och hjälpe honom! 
Har någon människa händerna fulla, så är det visst han. 

Den 1 september. Nu instundade svenska vapnens 
hvilotid; man vet ej huru länge den kan vara. Kl. 4 om 
morgonen vaknade jag af ett starkt skjutande med ka- 
noner och handgevär. Ryssarna hade anfallit våra fält- 
vakter vid Högfors i gryningen. Desse gjorde ett tappert 
motstånd och retirerade sig småningom öfver bryggan till 
hufvudstyrkan samt under kanonerna, som spelade starkt 
ifrån ett 12 U batteri på en bergshöjd å vår sida. Elden 
varade till klockan 10, då den började något att sakta 
?ig. Emellertid ankom express ifrån vår postering vid 
Broby, en liten mil ifrån Högfors, det fienden på galerer 
visade sig i viken därutanför, och att man befarade land- 
stigning därstädes. Utan skärgårdsflotta, som bevarade 
kusterna och inloppen, sedan den låg inom Svartholmen 
och vid Lovisa och lappade sig, var att befara, det den 
vid Högfors liggande armén skulle alldeles blifva couperad 
all reträtt. G-eneral v. Plåten, som under konungens från- 
varo kommenderade kolonnen härstädes, gaf därpå ordres 
att allt skulle vara marschfärdigt. Jag tillika med mina 134 1789, september. 

kamrater fingo tillsägelse ätt småningom maka oss bort, 
hvilket skedde. Innan ankomsten till ^Broby flögo redäir 
kanonkulorna oss omkring öronen. En* slog ned ej långt 
ifrån mig,- där jag satt enligt påträngande ordres. Vi 
dröjde icke desto mindre i Broby 1 / 2 -timme, och då bö*~ 
jadé redan muskötelden att gå. Här var ej tid längfe 
att dröja; ordres fingo vi att taga vägen åt Hirvikoski, 
hela trossen tog samma väg, och en fullkomlig reträtt 
skedde. Klockan 1 å 2 om natten var Högfors, Kymmene, 
Pyttis, Abborfors, med ett ord alla svenska conquetter, 
återlämnade i ryssarnas händer. ->• 

Jag kan ej, och jag förstår ej att ingå uti general- 
detaljen; men antingen hade denna reträtt bort ske förr, 
eller så snart svenska flottan blef slagen, eller hade man 
bort försöka det yttersta att bibehålla denna eröfring. 
Ho vet, om det ej kunnat ske, om man genast på de far- 
ligaste ställena anlagt batterier, fått tillsamman så. många 
kanon-escalouper, som möjligt varit, och placerat dem på 
sina- ställen sanlt satt arméerna vid Värälä och Anjala uti 
aktivité-. Jag tror att fienden, som- lånat sin sjömilis ifrån 
landet och dymedels verkligen försvagat sig på omnämnda 
defensionsställen, skulle hafva råkat i labyrint. Emellertid 
hafva vi ej mera vunnit på detta års kampanj än på den 
fjoråriga. 

Kongl. Maj:t ankom till Broby under den starkaste 
elden därstädes; men då var redan fienden i hamn och 
häl efter den retirerade armén ifrån Högfors. 4,000 man 
sades hafva landstigit vid Broby, men våra bataljoner 
tystade icke desto mindre deras eld. 2:ne galerer för 
fienden blefvo skjutna i sank, och man gjorde fångar, 
dock var här ej längre tid att dröja, utan reträtten fort- 
sattes, och konungen var verkligen missnöjd däröfver. 
Men man fruktade äfven för landstigning vid Abborfors. 
Nu ligga vi åter på vår gamla gräns, och Gud vet huru 
det k#n gå; åtminstone har ryssen flere hål att nu krypa 
uti på svenska skärgårdsstranden,, än han haft emellan 
Högfors och Abborfors. Hela denna olyckan, säger man, 
härstammar ifrån Kaulbars reträtt. Och vare härmed huru 1789, septembét. 185 döt .^all^* så ser man skenbarligen klara ansikten på anti- 
patisterna, som i sina hjärtan önska att det ännu ginge 
iftera rasände. . 

P. S. Kongl. . Maj:t bor i Lovisa. Hela flottan är 
under reparation, som drifves med en otrolig force. 12 
nya kanonslupar äro nu redan färdiga, och flottan säges 
skpla blifva starkare än. förr. Vår förlust vid reträtten 
var magasinet vid Kymmene, 60 man, som söpo sig fulla 
af det till spillo gifna brännvinet, [samt] 8 ä 9 man skjutne. 
2me ammunitionsvagnar förlorades, en som sprängdes i 
litften och med detsamma dödade ett tjog kosacker, och 
ea som kördes i strömmen; äfven en 12 E kanon äf- me- 
tall; 3 kanonslupar b[r]ände de våra själfva, såvida de icke 
kunde bärgas: med ett ord, en sk — t reträtt. 

Gislom, vid Lovisa, den 5, 6, 7, 8 och 9 september. 
Under hela denna tiden har å skärgårdsflottans å ny o 
i stånd sättande arbetats med all ifver; den skall ock redan 
vara i det stånd, att den kan utlöpa och ännu bjuda fieji- 
den spetsen. De i fjor och i år uppbragta prisskepp, som 
legat vid Sveaborg, hafva till en stor del blifvit armerade 
och till örlogs förbyggda, så att vår skärgård^lotta skall 
nu vara större än förut. Konungen bor ständigt här i 
Lovisa, är mycket nöjd det med flottans åter i stånd sät- 
tande gått så fort. Ryssen ligger nu stilla, nöjd kantänka 
att han återfått Högfors passet etc. 

Den 9 september. I dag har Kongl. Maj:t genom 
nåd. reskript befallt det genéralkrigsrättens dom öfver 
Kaulbars skall utfärdas, i följe hvaraf han kommer att 
arkebuseras. Kongl. Maj:t tyckes intet vilja skona sådana, 
som vållat och än vålla oredor i dess företagande. 

Hela armén kamperar längs efter gränsen; Gud vet 
likväl om något vidare blir tillgjordt i år. Annars är här 
mycket sjukligt. 

Tadlarena hafva fått nya ämnen af reträtten, men 
ännu skall deras mun tystna, det hoppas du och jag ock 
visst och fast. 

Den 10 september. I dag reste konungen till Art- 
sjö, i hvad ärende, vet man icke. 136 1789, september. I morgon skall Ahlberg och jag resa till Värälä att 
afkunna Kaulbars dom. 

En del af stora svenska flottan skall ligga vid Hangö. 
Man väntar snart en lustig lek i sjön. 

Den 12 september. Min dagbok blir mager; intet 
har hitintills passerat. 

Den 13, 14, 15 september. Armén ligger nu stilla 
på den gamla svenska botten. Jag tviflar mycket, om 
här blir någonting vidare uträttadt i år. 

• Om allt gått redligt till, hade likväl mycket kunnat 
ske. Intet var förträffligare än början af detta års fejd; 
allt gick efter önskan, fienden måste vika till rygga på 
alla ställen, svenska vapnen, färgade i fiendens blod, häm- 
tade alltid segern ifrån fältet. Snart försvann denna gry- 
ning af ett lyckligt slut på kriget. Himmelen känner 
bäst hvar människas inre; men efter det ställningarna visa 
sig för människoögon, så var Liljehorn första upphofvet 
till kräftgången. Hade han lydt signalerna och med sin 
division angripit fienderna; så hade den delen af fiendens 
flotta varit såld. Vi hade ej behöft frukta för resten; 
herrar hadp vi varit i sjön. Icke nog, hade Kaulbars icke, 
som saken nu visar sig, lämnat Mäki-Kouvola och emot 
ordres dragit sig tillbaka till Värälä, samt äfven utan 
någon nöd därifrån, så hade vi haft Liikala och därigenom 
fiendens land för oss öppet. Fienden hade ock då icke 
vågat det han gjorde, nämligen att draga sina landttrup- 
per på dess skärgårdsflotta, som därigenom kunde ut- 
rustas till större antal segel, hvarigenom vår flotta öfver- 
mannades. Men det är nu gjord t, vi hafva .varit nödsakade 
att lämna allt åt fienden tillbaka. Ingenting var ängsli- 
gare än då Högfors måste lämnas. Tror du, m. v., att 
det kostade på hvar ärlig att öfvergifva denna fördelaktiga 
post. Vore jag general, skulle jag tala om, nödvändig- 
heten att i dåvarande ställning retirera. Men nu upp- 
kastas endast af en okunnig i de militära vändningarna 
några frågor. Månne, sedan vår flotta var slagen, ryssen 
icke skulle försöka att jaga oss ifrån Högfors, det enda 
pass vi då innehade af fiendens land? Borde man icke 1789, oktober. 187 beredt sig därpå och sökt förekomma det? Var det af- 
gjordt att vi skulle därifrån, hvarför gick man ej därifrån 
förr? Hvarför skulle ryssen få den hedern att hafva drifvit 
oss dädan? Ho vet huru det gått, om vi genast efter sjö- 
slaget satt alla våra trupper i rörelse vid Värälä, vid 
Anjala, vid Högfors och i Savolaks, som alla på en gång 
gått på? Jag tror att det blifvit för ryssen nog trångt; 
han hade icke rosat leken med sjöslaget, och hans sking- 
rade trupper hade lofvat oss god utgång. Jag tror aldrig 
att vi behöft lämna Högfors, och jag begriper ej hvarför 
vi skulle ligga där så länge inaktiva, och det likasom på 
ryssens nåder, sedan sjöslaget var förbi. Dock jag torde 
resonnera som den blinde om färgen. 

Den 16 september. Reste jag till Värälä. 

Den 17 september. Blef Kaulbars dom, den Kongl. 
Maj:t stadfäst, för öppna dörrar å Rajala hemman afkun- 
nad, därigenom han dömdes att arkebuseras. 

Kaulbars var sjuk, kom ej tillstädes att afhöra sin 
dom, och rätten beslöt att den i tvenne ledamöters och 
min öfvervaro såsom sekreterare skulle af mig för honom 
uppläsas i dess arrest å Mustila. 

Den 18 september. Kaulbars fick nu höra sin dom; 
han talte om sin oskuld, höll god min och sade sig vilja 
söka i underdånighet nåd. Få se hvad hans supplik i 
denna del verkar. Jag tror att han får nåd. 

Den 19 september. Reste jag hit till Gislom, l l / 2 
fjärndels mil ifrån Lovisa, där jag är inkvarterad, tillbaka. 

Den 20 september. Sjuknade jag i rödsoten och 
tillika uti en stark flussfeber. 

Ifrån den 20 september till den 6 oktober. Under 
hela denna tiden har jag ej vetat af denna världen. Tvenne 
doktorer, mina vänner Fåhree och Nathorst, hafva användt 
mycken flit att hålla lifvet i mig. Jag är dem mycken 
tack skyldig. Ett godt temperament och god kropps- 
byggnad har varit min 3:dje doktor. 

Ifrån den 5 till i dag, den 12 oktober, har jag repat 
mig småningom. Jag har betraktat min sammansättning 
och sett mig i spegeln. Ack, min vän, jag är stort ej t38 1789, oktober. annat än ett benrangeli Såge mina gamla väpner mig, 
skulle de ej mera känna den frodiga och välmående Ek- 
man, men det blir väl ännu karl af honom, om ej någon 
ny. anstöt tiUkpmmer; då är han rädd för sista knäppen. 
- .1 går afton : återkom Kongl. Maj: t från Värälä och 
Anjala. Här ser ut till någon rörelse ännu i år. Trupper 
marschera åt gränsen. Gud vare i spelet! 

Orolighetsandan grasserar; säkerhetsakten är nu or- 
saken därtill. ' 
. ; . . 2:ne ryska officerare äro ankomna med några depe- 
scher till konungen. Man menar att det angår något 
stillestånd. 

Här väntas 2:ne spanska gränder. För dem äro rum 
utsedda i Lovisa. De skola hafva saker af vikt till ko- 
nungen; knappt torde någon få veta hvad deras beskick- 
ning angår. Mer en annan gång. 

Den 13. oktober. Allt tyst och stilla. , ~* 

Den 14 oktober. Likaledes., 

Den 15 oktober- I dag helt sent reste Kongl. Maj:t 
till Savolaks ifrån Lovisa; säges där skola förblifva- 14 
dagar. Himmelen ledsage honom! 

Den 16 oktober. Förspordes någon rörelse ibland 
trupperna. Psilanderhjelinska regementet var satt i marsch 
åt.Heinola sidan, och en bataljon af Elfsborgs regemente 
till Savolaks.. Jönköpings regemente sades taga samma väg. 

Den 17 oktober. Nu hördes ej något nytt. Lätta 
dragonerna voro inkvarterade i byarna här omkring, som 
kvällar och mornar med trumpet och trumma läto oss 
höra, det vi lågo i fält, fast. under fredliga tak. Sub tecta 
ad interim pacis, timentes hostium fraudes, jentacula ca- 
pimus. 

Den 18 oktober. Herr .... ankom nu ifrån Värälä 
och berättade att bryggan, därstädes af ryssarna .blifvit 
svängd till deras sida om älfven. Den 13 hade en hop 
ryskt manskap kommit gåendes öfver bron, sozn hitintills 
legat häftad emellan ryska och svenska stränderna, utan 
vapen, försedda endast med yxor. Våra utposter undrade 
i hvad ärende ryssarna således ankommo och blefvo snart 1789, oktober. 139 varse att de började skilja br0n ifrån vårt land. Rapport 
af gick genast härom till generalen r Meijerfelt, som kom- 
menderade pä Stället, med &f vaktan '.på ordres vid sådan 
beskaffenhet. Men generalen hade därvid, utlåtit sig, det 
han redan hade sig ett sådant ryssarnas förehaf vande väl 
bekant, samt att de hade skickat honom bud därom, och 
att de obehindradt finge svänga till sig bron. Jag för 
min del studsade hårdeligen härvid, ty jag tyckte att vi 
hade äfven så stor rätt därtill som ryssen. Mig blef där- 
emot sagdt, att som ryssen en gång hade genom vapen 
tagit den ifrån oss och efter Kaulbars reträtt svängt den 
till sin förmån och tjänst ifrån vår till sin sida, så egde 
han också eganderätten därtill. Och (ehuru) jag sökte be- 
visa, det man i fält och under ett brinnande krig icke 
eger någon eganderätt, den ena framför den andra, till 
något af hvad namn som helst, samt att om den komme 
i fråga, vi då borde ega däri företrädet, som byggt bryg- 
gan af eget virke. Men sådant oaktadt disputerades det 
mig häftigt, och till slut utan andra skäl, än att jag hade 
en finsk envishet och kunde ej finna mig i något. Jag 
ansåg det ej mödan värdt att längre härom ordväxla, utan 
gaf herr A. ... * rätt med en ton och min, som förargade 
honom långt mera ,än all gensägelse. Obegripligt före- 
faller det mig emellertid att man visar och är alltid så 
benägen att visa nationens fiende så mycken complaisance. 

Den 19 oktober. Nu fick man fullkomlig kunskap 
om den i Savölaks emellan de ryska och svenska förlupna 
affären i Säminge den 3 i löpande månad. Till så mycken 
större upplysning i beskrif ningen härom tjänar följande 
ritning. ** ' 

Ofvannämnda dag såg man ryssar i några båtar 
komma roendes, först längs opp efter deras land, likasom 
de ville taga vägen åt den större Samalo holmen, n:o 16, 
såsom de flere gånger tillf orene gjort; men [de] veko se- 
dan af, och under en häftig rodd togo [de] sin kosa bakom * Herr A. ... är en justitie karl. [Förf:s anm.] 
** Se vidstående karta. 140 1789, oktober. den mindre Samalo holmen, n:o 15, dit de ankommo, ehuru 
löjtnant Poppius, som kommenderade på batteriet n:o 6, 
aflossade på dem par drufhagelskott, utan verkan for den 
långa distansen. Ryssarna satte genast åt land; svenska ja- 
garena (som voro kommenderade vid stranden och i bergs- 
backen n:o 3, [och som] sköto väl på dem, fällde några samt 
icke med skjutande upphörde, änskönt ryssarna kasta[dej 
sig ned i båtarna och ropte pardon) blefvo, efter en hastig 
landstigning på stenklipporna vid n:o 3 och en rödning 
n:o 14, af dem omringade, så att jagarena måtte taga 
flykten. Eyssarna, som således fått första obstaklet un- 
danröjdt, strömmade, så till sågandes, till batteriet n:o 2, 
därå en artillerilöjtnant väl bjöd till att hålla dem till- 
baka med drufhagel; men som löjtnanten Engstedt, hvil- 
ken kommenderade kanonbetäckningen, i ögnablicket för- 
svann, och större delen af hans folk, som bestod af 40 
man, af anförarens flykt skrämda, äfven togo flykten, 
var för artillerilöjtnanten ej annan utväg än att ge sviga 
(o: vika) för öfverlägsenheten och jämväl se sig om [efter] 
räddning, hvilket han gjorde, tagande med sig en 3-pundig 
kanon och lämna[n]de resten i fiendens händer. Eyssarna 
trängde därpå hoptals in uti batteriet och bemäktigade 
sig detsamma samt gåfvo med trumman tecken att de 
vunnit sin coup, då på stunden en brygga, som ryssarna 
låtit bygga i viken n:o 17, svängdes öfver sundet, hvarå 
en bataljon jägare och lika mycket grenadierer genre t 
öfvertågade. Därjämte läto de hela sin kanoneld spela 
från det större fältverket n:o 1 på Poppii batteri n:o 6. 
Poppius, som såg fienden redan innehafva batteriet n:o 2 
och dessutom hade all eld vänd på sig, trodde allt vara 
förloradt, hvarför han äfven flydde, bärgandes mecf sig 
hvad han kunde. Detta allt hade således förelupit, innan 
svenska stora fältvakten vid n:o 13 hade kommit sig i 
rörelse. Kapten Roos, som kommenderade hela vakten, 
låg själf med ansenlig styrka vid n:o 12 och hade väl 
därmed uppmarscherat på vägen; men där stod han utan 
att vidare göra. Kapten Grönhagen och löjtnant Pfaler 
af björneborgska regementet, som voro chefer vid vakt- 


.■""**( m 


1789 y oktober. 141 bataljonen, n:o 13, voro borta enligt föregif vande på per- 
mission, så att därvid ej funnos andra officerare än 2:ne 
små ynglingar, en Schantz och en Gripenberg. Dessa 
hade väl uppställt manskapet, men deras uträkning sträckte 
sig ej längre. Ryssarna strömmade emellertid fram och 
fråntogo jämväl förstnämnda artillerilöjtnant den ur bat- 
teriet räddade kanonen, då ändtligen Grönhagen och Pfaler 
ankommo samt en undsättning under general Stedingks 
befäl. De svenska attackerade nu fienden med disposi- 
tioner manneligen, dref honom till rygga igen, tog kano- 
nen, som ryssarna emellertid användt emot oss, samt med 
fälld bajonett gingo löst på det eröfrade batteriet, drefvo 
fienden därutur, men kunde dock ej förekomma, det ju 
de släpade bort med sig en 6 U kanon, dock ej längre 
än till stranden på vår sida, där de måtte lämna honom. 
50 man lågo på platsen, och lika mycket i sundet, dels 
skjutna dels nedträngda af bryggan och drunknade. 5 
officerare blefvo skjutna, 3 fångna tillika med 18 eller 20 
man, förutan de blesserade. På vår sida var en officer 
blesserad, 12 man skjutna och ett dubbelt antal blesse- 
rade, samt 1 konstapel fången. 

General Stedingk lät efter denna affär, som kunnat 
blifva oss den skadligaste, anställa undersökning om sur- 
prisen; och har därvid befunnits, det fänrik Engstedt varit 
mycket trög att först komma sig i rörelse, och sedan verk- 
ligen blifvit fältflykting och således dödsens barn. Roosen 
har brustit uti ordres, således äfven döden gifven; Poppius 
lär knappt undgå något ansvar för sin hastiga flykt, ty 
hade han varit kvar, så torde återmarschen för fienden 
blifvit än trängre, helst han kommenderade hela bron med 
sina drufhagelskott. På batteriet n:o 2 var ingen kanon 
mera, som i hast kunde göra gagn. De hade laddat dem 
med träkorkar, och det fordrades tid att skrufva ut dem. 
Emot natten skulle några af våra, som frivilligt erbjödo 
sig därtill, försöka att återbringa den till stranden ned- 
släpade ofvannämnda kanonen. De kommo lyckligen fram 
under hjälp af mörkret, men då de skulle gripa sig an med 
verket, som borde ske i största tysthet, funno de att rys- 142 .17&9, okfobsr. sarna med tackel, som de i den fäst, höUo redan på att 
släpa den till sig öfver bryggan. Svenskarne hade sölat 
för länge och måtte vända om med oförrättade ärenden; 
ty där stod intet att uträttas under fiendens kanonmyn- 
ningar från batteriet nco.,5. Så slöts denna affär. Gene- 
ralen tackade soldaterna för visad käckhet, och soldaterna 
af Björneborgs regemente svarade. sturskt: »Inga kompli- 
menter, herr general, utan penningar!" .Man skaH veta 
att där fattas ej de, som uppstudsa soldaten; en Lind- 
holm skall göra där myoket ondt. Flere ibland officera- 
rena i Savolaks, och ibland dem af de mera betydande, 
såsom en öfverste Eh[rnroo]th och en öfverstlöjtnant J[ä- 
gerhorjn med flere, skylla general Stedingk f Or mindre 
aktsamhet och mera uraktlåtenhet af sina, eii general till- 
hörande plikter samt uti dess detalj än vederbort, men 
man vill lämna deras omdömen i sitt värde. Det vet man 
endast, att om en ängel ville på jorden utföra någon plan, 
undginge han aldrig människors åtal; många veta ock 
mycket att ändra och rätta, sedan en händelse är förbi: 
men få, ofta ingen, kan gifva ett godt råd i en tvetydig 
utsikt. 

Det man med visshet i öfrigt har sig för närvarande 
tider bekant, är att mycket mera hade kunnat uträttas, 
än hvad som skett, om allt rätteligen tillgått sistlidna 
sommar. Mod fattas aldrig svenska folket; men här for- 
dras mera än mod. Enighet, vilja och rätt utQfvande af 
befallningar äro hufvudom ständigheter i ett krig; saknas 
enighet,. s.aknas vilja, saknas en ren och okonstlad lycinad, 
så saknas tyvärr allt* Då ordres endast skoia drifva en 
militär till: sina skyldigheter,, då han icke vill .^gji.efcfc &teg 
längre än bokstäfverna räcka i dess. föreskrift,\ # e^u£u i 
jämförelse därmed han vid sina tillfällen kiUi$£ : £inna sig 
böra och vore i stånd att uträtta gagnande ting; dji man 
alltid tror sig .vara förolämpad såsom . medborgare_genom 
inskränkning af själf svald, då man trpr sig inista, gift be- 
kvämlighet genom ett tröttsamt göromål, då eft)Som an- 
setts vara född till ett nedrigt stånd, till oket (som en 
nådig hand behagar pålägga), till mörker och för- 1789, oktober. 1*B kväfning, får visa sig och kan visa, att människoförnuftet 
icke är endast börden följaktigt, att tapperheten finnes 
såväl hos dem, som bott i den låga kojan, som hos dem, 
hvilka andats den högre luften i palatser, då man ej får 
göra hvad man vill, utan anser sig alltid tvungen, så kan 
ingen undra att affärerna i anseende till . det hela gå 
kräftgången. 

Det onda kan knappt utrotas, åtminstone fordras 
därtill lång tid, ja kanske strängare medikamenter än 
vanligen brukas. Hvad vill blifva utaf ett land, där nä- 
stan hvar och en vill taga vid styret, samt ju mera godt 
han njuter af regenten, ju hätskare fiende till den rege- 
rande makten blir han. Men dragom förhängslet för en 
utsikt, som ej annat kan än smärta ett redligt hjärta; 
törhända i ödets bok finnes redan botemedel antecknade, 
som vi ej kunna se. His neque pax populis, neque såna 
sit mens sine poena. 

Den 20 oktober. I dag flyttade jag ifrån kantoner- 
kvarteret Gislom vid Lovisa till Borgå i vinterkvarter. 
Under vägen reste jag förbi en artillerikommendering, 
som brutit upp från Anjala. Nu berättades äfven att rys- 
sarna firat någon seger öfver turkarna i förra veckan, 
medels skjutande ifrån alla batterierna; altera (o:.rri) ju- 
cundissimum factioni. 

Den 21 oktober. Pick jag kvarter i Borgå.. Folket 
viste sig . ganska benäget för den tillbakakomna armén. 
Neque populo virtus, neque civibus velie deest;.at mens 
jubentium est duplex. 

Den 22, 23, 24, 25 oktober. Hela denna tiden hördes 
ej annat. af, än att ryssarna på sin sida drogo sig i: sakta 
mak bort ifrån gränsen, * äfvensom att vårairupper giflgo 
i vinterkvarter så fort de hunno. Det hade förekommit 
en och hvar ganska angenämt att ändtligen få t gå till ett 
någorlunda väl anrättadt bord och få hvila under ett 
droppfritt tak; men snart började den durchlautiga magen * Det säges att något upplopp skett i Petersburg. 

[Förfcs anm.]. 144 1789, oktober. att vämjas vid värdshusmaten. 3 goda rätter smakade 
icke mera; underligt huru det gemena folket kunde lefva 
så simpelt och snuskigt, och tusen djäflar borde ta allt- 
sammans, då ej bakelser och konfekturer kunde fås vid 
en middag, som man så väl betalte (med 4 å 4 l / 2 daler 
kopparmynt). Det är miserabelt, det är eländigt, voro 
de vanliga bordsläxorna, sedan man på hvar bit luktat, 
och med en grining på mun kastat den antingen för en 
hund eller tillbaka på fatet. Snart hördes äfven flere: 
Ack! ack, den usla lefnaden i så trånga och låga rum! 
Ack, den fördömda obekvämligheten! Ack, man kan blifva 
dödssjuk! Ack, man kan ej andas ibland det nedriga 
packet, som man är tvungen att bo hos. 

Den 26 oktober. Återkom Kongl. Maj: t ifrån Savo- 
laks. Alla rättsinniga tackade Gud, som bevarat sin smorde 
under en äfventyrlig resa. 

Den 27 oktober. Att hertig Carl utlupit med flottan 
ifrån Karlskrona berättades nu med visshet; den 13 hujus 
hade han lyftat ankar. Kyssarna, som legat vid Porkala 
udd, hafva vid notisen därom genast bortseglat, en del 
säga, så hals öfver hufvud, att de kapat ankartågen, andra 
åter, i ganska godt mak. Dock komma alla därom öfver- 
ens, att han är borta samt att våra små skepp hafva nu 
en säker passage där förbi. 

Den 28 oktober. Skall någon kanonad hafva hörts 
i sjön. Alla ärligt tänkande anropade himmelen för vår 
flaggas lycka och seger, om drabbningar skulle förelöpa. 

Den 29 oktober. Liljehorn sades hafva försvarat sig 
manligen och skall hafva skrifvit en förklaring, som skall 
vara förträfflig och alldeles urskulda honom. N. b. På 
% hvem skall då skulden vändas? Månne icke på hertigen, 
som följaktligen oskyldigt satt honom i arrest? Detta skäl 
brukade jag vid ett magstarkt tillfälle, och man hade 
svårt att reda sig samt komma ifrån saken; men då till 
slut en man försäkrade sig hafva genom skrifvelse från 
en säker hand fått veta, att Liljehorn äfven förfalskat 
signalerna, så tystnade man med denna sak alldeles. 

Den 30 oktober. Oenighet finnes både i det all- 1789, november. 145 manna och enskilda; här är justitiestaten så söndrad, att 
den borde skämmas. Orsaken till oenigheten härleder sig. 
väl icke från politiska vändningar, men är dock försmädlig 
i anseende till dess ovärdiga ursprung ibland tänkande; 
den ena är afundsjuk på den andra, alla tro sig vara stora 
kaxar, fast i botten nog slöa; den ena kan ej fördraga, 
att den andra vet något mera, kan något mera, eller får 
en förmån framför den andra. Man söker att spela hvar- 
andra alla knep, man anklagar och skvallrar på hvarandra. 
Stackars herr L ..... m, som allt skall höra, och som allt 
skall rätta! 

Herr B m är en pitscherstickare, inbilsk, hög, 

småfalsk och complaisant. Herr A g bakslug, hämnd- 
girig, inbilsk, själfklok och småtrumpen, herr E z en 

vaurien, herr L . . . . n en narr och limstångslöpare. Ack, 
min redlige broder, jag önskar af allt hjärta att få skiljas 
hädan. 

Den 31 oktober. Förspordes ingenting nytt. 

Borgå, den 1 november. Ett rykte utspridde sig 
här genom en holländare, att Holland skall förklarat kej- 
saren krig. Jag var mycket angelägen att få veta, huru- 
vida sådant egde någon grund; söker fördenskull upp 
bemälde holländare, som är löjtnant och söker svensk 
tjänst. Han berättade mig, att det skulle, efter de under- 
rättelser han hade ifrån sitt fädernesland, vara helt visst, 
det krig af hans nation vore förklaradt emot kejsaren; han 
sade sig ej rest hit, om han däraf innan sin resa hemifrån 
vetat; han lade till, att holländarena med 30,000 man in- 
ryckt redan i Brabant m. m. Vore det sant, så kan man 
visst sluta, att kung Gustaf spelat rollen, och kungen i 
Preussen ligger med i spelet. Eja, vore det visst! 

Den 2, 3, 4, 5, 6 november. Spordes ingenting nytt. 

Den 7 november. Sades att hertigen med flottan 
återseglat till Karlskrona, helst därå yppat sig en för- 
ödande sjukdom. Man hade annars mycket att tala om 
denna expedition; konungen skall befallt den, ehuru flottan 
ej kunde besättas med mera än hälften af erforderligt 
manskap; den borde således nödvändigt förgöras, för- 
lo 146 1 789, november. skingras och slåss. Alia tamen coelestis quam humana 
fuit voluntas. 

Konungen hade förgårs afton roat sig att se, det 
några af hans herrar leka det man kallar blindbock, där- 
vid hade en stött sig vid ögat, och leken således blifvit 
slutad. Ehuru sådant nöje är ganska oskyldigt, och ingen 
borde undra sig däröfver, så har det bland de illa sinnade 
redan fått en försmädlig stämpel. Jag vill ej upprepa ytt- 
randen härom — man anser (att) hela kriget, alla anstal- 
ter, allt hvad som blifvit gjordt och kommer att göras, 
för sådant, som alluderar på samma lek. 

Den 8 november. Ett samtal vid middagsmåltiden 
i dag måtte jag här anföra. Personerna till karakter skall 
jag munteligen för dig nämna, då vi en gång råkas. Emel- 
lertid utsättas deras namn med initiaB bokstäfverna. Herr 
Ekb . . .: „Så är det! Almfeldt var en ganska honett karl; 
jag kände honom i grund. Om en ungdom kom till Stock- 
holm och råkat olyckligtvis försätta sina penningar (som 
ofta tyvärr kan hända — jag minns väl hurudan kaxe jag 
var i mina dar), och Almfeldt fick höra däraf, så var han 
strax beredd att hjälpa honom." 

Chorus: „Det var hederligt, det var vackert, det var 
rart, det var stort!" 

Herr Ekb . . .: „ Jo, det var det största människohjärta 
på karl, som kunde gifvas; jag vill ej tala om hans kun- 
skaper och skicklighet — däri öfverträffade han många; 
han såg långt förut, därför tog han ock af sked från lätta 
dragonerna; karlen, salig man, var politicus, men" — ran- 
kande på hufvudet — „han dog — hastigt." 

Chorus — suckande: „Hå, hå!" 

En obekant officer: „Man säger, att han dog af mjält- 
sjuka." 

Herr Ekb. . .: „Min herre! Mjältsjuka? Nej, säg stick- 
fluss ..." (Seende sig omkring som ville han läsa i de 
öfrigas ögon om meningen förstods). 

Herr Brob . . .: »Kanske, om han varit mindre poli- 
ticus, hade han lefvat än . . .!" 

Herr Ekb . . .: „Jag har ej velat, att han hade dött 17 89 f november. 147 

på Varberg . . . men . . . han borde dö . . ." (hoprynkande 
sin panna) „dö, säger jag, som alla andra..; han var för 
stor karl att få lefva." 

Chorus: „Ja, ja! Gud nåde! Gud nåde!" 

Herr Ekb . . . : „ Ja, mina herrar, han var för mycket 
tänkande, han skref som en karl, han talte som en karl, 
han borde dö! Hvarför skulle han lefva? Vi äro ej värda 
att ega sådana karlar mera." 

Obekanta officeren: „Han tog af sked för att få tala, 
tror jag." 

Brb . . .: „Men han har bort tala mindre 88 och 89; 
då dugde ej resonnera." 

Ekb . . .: „Så talte han så mycket bättre 86. Gifve 
Gud ... jag vill ej säga mera." 

Brob . . .: „Häraf kan man lära, att det duger ej att 
vara politicus." 

Herr Ekb. . .: „Jo, vid kakelugnen får jag åtminstone 
tänka, dricka öl och läsa avisor." 

Chorus: „Bravo, bravo, ha ha ha! Sic in minimis 
venenum ..." 

Man talte äfven om, att ryska trupper åter skola 
samla sig på gränsen. I anledning däraf beskrefs val- 
situation, den mäktiga grannens makt, samt huru man 
med brännvinsflaskan i hand och mössan under armen 
borde buga sig för öfverherrn, då han en gång komma 
skulle (hvarom intet kunde tviflas), och bedja honom vara 
välkommen. 

Den 9 november. Förlopp intet särdeles. 

Kongl. Maj: t är ständigt vistande här i Borgå. Huru 
länge han fördröjer, vet ingen med visshet. 

Ryssarnas skärgårdsflotta skall hafva lämnat sjön, 
och vår lär nu snart äfven draga sig i vinterkvarter. 

I ett sällskap talte man om affärerna förlidna sommar. 

Herr Ekb. . .: „Det hade man vetat och kunnat se i 
början af kriget, att så skulle gå. Hvad har man nu avan- 
cerat med.2:ne års fejd? Inte en alns bredd!" 

Herr baron Z. . .: „Men vi hafva haft händelserna emot 
oss; till exempel om segern fullföljts på Uttis malm, så H8 17 89, november. har (o: hade) Kaipiais varit vårt; där hade vi haft en place 
d'armes säker, naturen hade befäst den och ryssen hade 
med all sin makt ej kunnat jaga oss därifrån; vägen till 
Davidstad och Villmanstrand hade varit för oss öppen; 
med ett ord vi hade varit herrar i den nejden." 

Ekb. . .: „Hvem har man att skylla för olyckan? (Men 
sådan finns ej.) Konungen kommenderade ju armén i egen 
hög person." 

Baron Z. . .: „Men konungen hade ock generaler med 
sig, och ve den som ej säger hvad göras bör, utan drager 
segern ur den segrandes händer genom skenfagra skäl. 
Interdum bonus invenitur vir." 

Borgå, den 10 november. Ingenting är för en till 
den äkta vänskapens känslor danad själ ljufligare, än att 
få njuta vänskapens oskrymtade utöfning, och intet där- 
emot är olidligare, än att se sig i vänskap bedragen, veta 
det man är hatad i hjärtat, ehuru smickrad i ögonen. 
Sådant händer likväl nästan öfverallt i den stora världen. 
Jag hade i dag tillfälle att vara åskådare af en dylik hän- 
delse. Jag tänkte genast på vår vänskap. Ack, min vän! 
Ben, som solstrålen skall den aldrig undergå sådant öde. 
Herr B. och A. kunna aldrig förlikas; de träta väl ej 
uppenbarligen, men de undergräfva hvarandra på veder- 
börlig ort; de äro hvarandras af svurna fiender. Då de 
råka hvarandra, äro deras ansikten uppklarnade som mid- 
dagssolen; då de kyssa hvarandra, sker det med alla tecken, 
som åtfölja en sannskyldig vänskap; då de tala med hvar- 
andra, tycks" det ske med ett förtroende, som är utmärkt 
af redlighet; då de skiljas åt, tycks det ske med hänryck- 
ning i hvarandra, och se, efter skilsmässan arbeta de på 
hvarandras undergång; intet ord, ingen tanke duger mera 
hos hvarandra, och hatet samt bitterheten till hvarandra 
få ej mera gränser. O, hvilken styggelse! Bästa vän! 
Huru såras ej ett för vänskapen öppet hjärta genom syn 
af sådant bedrägeri . . . 

Uti politiska vändningar förspordes intet. 1789, november, 149 Anmärkningar vid musik. 

Man roar sig vid lediga stunder med musik. Jag 
afhörde denna afton några kvartetter. Musik, som rätt 
exekveras, är angenäm, men jag, som älskar allt enkelt, 
måste tillstå, att jag bland åliörarena var dön enda, som 
ej kunde himla mig och falla i förundran öfver de dubbla 
drag, som ibland växte ibland döda (o: dogo?) under fingret. 

De långsläpande semitonernas verkan på själen kunde 
jag omöjligen känna i den grad, som några åhörare kände 
den, de där med uppvända ögon, hänryckning och kon- 
vulsiviska rörelser mellan livar paus utropade : gudomligt, 
himmelskt ! — Jag tycker att allt, hvad hälft är, f ördärf- 
var en hel smak, ett helt nöje, en hel känsla. Hälft och 
helt tillsammans utgör ett sammansläpadt miskmask, som 
väl frapperar örat och nerverna, men lämnar efter sig en 
tomhet i det nöje man annars skulle hafva. Jag kom med 
liflighet i håg von Dalins inpromtu: 

I himmelrik' ska änglar ha musik, som är otalig; 
Men är han detta gnället lik, så tror jag knappt 

jag vill bli salig. 

Den 11 november. I ett stort sällskap spisade jag 
i dag middag. Vid bordet föreföllo flere diskurser; ibland 
andra blef riksgäldssedlarna föremålet. Hvar och en hade 
i början sitt ord till; en del undrade med ett satiriskt 
infall, ett kritiskt smålöje och med sammanrynkt panna 
under hufvudets skakning, hvad slut kontoret skulle taga; 
en del läto tydligen förstå, att man borde misstro dessa 
penningar, och en del yttrade redliga tänkesätt. 

Ekb.: „Hvem, tusende d . . . r, har sagt det, att jag är 
tvungen att sälja min vara för sådant mynt? Kan man 
kalla det för gångbart?" 

Ekm.: „Det är att kasta en allt för stark skugga på 
en af riksens ständer vidtagen åtgärd, att tvifla om denna 
sorts penningar böra gälla." 

Ekb.: »Herre, hvad kallar ni kasta skugga? Det har 
jag ej gjort, och jag ber . . ." 150 1789, november. Ekm.: „Och jag ber om förlåtelse; ni har rätt, ni 
kastar ej skuggan, ty det går allt för fort, och ni kunde 
snart få orsak under det ni kastade säga, det skedde af 
misstag; nej, ni kastar då verkeligen icke, utan ni sätter, 
ni målar ganska långsamt och med god t betänkande den 
svarta skuggan på detta myntet, på konungens icke alle- 
nast, utan ock på riksens ständers författning. Jag lämnar 
till eget öfvervägande hurudant tillståndet i landet blefve, 
om alla tänkte lika med Er. Skulle icke däraf uppkomma 
en stagnation i all rörelse, skulle icke de oförsvarligaste 
hinder läggas för konungens planer, skulle icke detta krig 
taga en onaturlig kräftgång? Det onda, som oss hotade 
i fjol, skulle med dubbelt värre i år fortsättas. Jag för 
min del hoppas icke desto mindre att här finnas invånare 
i landet, som sluta mindre till ond t af nödvändiga för- 
fattningar. Hvarför skall allt illa uttydas? Hvarför upp- 
väcka misstroende emellan den, som en författning utfär- 
dar, och (emellan) dem, som författningen lyda skola?" 

Ekb.: „Det gör jag icke; men jag påstår, att ingen 
kan tvinga mig att aflåta min vara för sådant mynt. Nej, 
bankens stämpel skall jag se därå." 

Adl.: „ Ingen kan tvinga mig sälja min vara för livad 
mynt som helst, det är sant, allraminst för sådant mynt, 
som nödvändigt bör göra dyr tid. I Stockholm vill ingen 
människa hafva dessa sedlar; de taga dem ej emot för 
penningar, därom har jag haft bref." 

Ekm.: „Allt för illa att ett i Stockholm, törhända af 
procentare sammankokadt gift fått sprida sig så ohämmadt 
ut i landsorterna. Mina herrar, Ni aren ledamöter i ett 
stånd, Ert stånd med alla rikets stånd har garanterat 
detta mynt; det borde således vara säkrare än bankens, 
som endast 3:ne stånd garanterar; hvarför faller det Er 
in att misstro en inrättning, som Ni själfva uppfunnit?" 

Ekb.: „I alla fall kan det ej kallas för mynt, utan 
bör anses som privatas reverser." 

Ekm.: „På denna grund skulle bankens reverser, 
våra vanliga sedlar, icke heller vara mynt." 

Adl.: „Jag ber om förlåtelse; dessa reverser kunna 1789, november, 151 aldrig mista sitt värde, ty där finnes valuta därför i ban- 
ken; men riksgäldssedlar äro redan slagna till större antal 
än den af ständerna stipulerade bevillningssumman är till- 
räcklig att dem inlösa." 

Ekm.: »Hvarifrån denna underrättelsen härleder sitt 
ursprung, är mig obekant; men det vet jag, att jag beklagar 
herrarna, som valt sig så opålitliga fullmäktige i kontoret." 

Adl.: „Hvad skola fullmäktige göra, då de fått befall- 
ning därtill från högre ort?" 

Ekm.: „Det är att drifva historien alltför långt." 

Härvid blef diskursen afbruten genom någon af de 
närvarande, och man började med annat ämne. 

Den 12 november. Kongl, Maj:t arbetar alla dagar 
långt inpå nätterna. Hvad hans höga bemödande angår, 
vet ingen. 

Den 13 november. Ingenting nytt hördes. 

Anekdoter. 

Vid Porrossalmislaget, då soldaterna med fälld bajonett 
rusade på fienden, (så) hände, (att) sedan flere genomträdt 
så duktigt sina för bajonetten komna fiender, att krop- 
parna å bajonetten fastnat, det soldaten nödgades bruka 
foten, för att sparka den genomborrade kroppen ut ifrån 
spetsen. Ryska befälet, som sett allt folk fallit för foten, 
trodde att svenska soldaten sparkade ryssar till döds, och 
hqfva, efter desertörs uppgift, sins emellan disputerat, om 
det skedde genom fotens styrka eller genom något vid 
skon hemligen fästadt vapen. 

Sedan ryssarna fått stryk vid Parkkumäki, och gene- 
ralen Schoultz som nogast undkommit, så har han under 
sin flykt vikit in hos en Pistolkors, för att litet pusta. 
Pistolkors har frågat huru generalen befunne sig, hvarpå 
generalen svarat: „Ziemlich, aber wir haben heute 
diichtig auf 'n Puckel gekriegt von die Schweden", 
hvarpå han åter fortsatte sin resa. 

Den 14 november. Man omtalte i dag under mål- 
tiden, det konungen i Preussen skall låtit 30,000 man rycka 
in i Brabant. 152 1789, november. Den 15 november. Genom öfverlöpare skall man 
fått bekräftelse därå, att något uppror verkligen skall vara 
å färde i Ryssland. Det vore vatten på kvarnen, om den 
stora kroppen skulle rifvas sönder inom sig. 

Ryssarna skola ej vara nöjda med prinsens af Nassau 
sjöslag. Maltariddaren Litta hafva de verkligen angripit 
såsom en dålig amiral i deras tycke. Prinsen är med 
mindre nådiga ögon ansedd, general Muschin Puschkin 
tros hafva mycken del däri; ett bref, som han fått ifrån 
Kongl. Maj:t i Sverige, har gjort honom hos bemälde 
general misstänkt. Gud . vet, huru härmed hänger tillhopa, 
men summan är den, att för ryssarna är obegripligt, det 
de kunnat mista på en mer än dubbelt större flotta 3 
gånger mera folk, än svensken på en mer än dubbelt 
mindre eskader förlorat, utom det, att nästan hela deras 
flotta blifvit obrukbar, då den bort i deras tanke taga 
hela svenska flottiljen, hvilken utur slaget likväl kommit 
i god ordning. Med ett ord, ryssarna mumla att deras 
sjungna „Te deum" har betydt intet, och de hafva börjat 
tvifla på deras stora segrar emot turken. Sådana, utom 
dyr tid, äro orsakerna till oroligheterna därstädes. 

Den 16 november. Nihil tam occultum, qvod non 
devolvitur suo . . . tempore. 

Jag berättar nu ingen gissning, och du bör ej fråga 
efter min sagesman, den känner jag icke; nog af, jag kom 
på behändigt vis att få veta arcana. Du får ej heller veta 
på hvad sätt det skett; åtminstone förtros det intet åt 
penna och papper; men nog af, antingen är redan eller 
blir Preussens rörelse till Brabant sann och ofelbar; tör- 
hända han genom Polen äfven intenderar något emot rys- 
sen. Emellertid har något sådant varit det, hvarpå ko- 
nungen arbetat, och som hela tiden varit hans göromål, 
så mycket vet jag. Att Kongl. Maj:t äfven har säker 
underrättelse, därom är ostridigt. Bägge kabinetterna äro 
i fullt arbete angående planerna för nu och framdeles. 
Den säkra underrättelsen har jämväl konungen, att Benders 
eröfring är strunt. Med ett ord, han vet mer än allt hvad 
gazetter innehålla och allt hvad våra djupsinniga politici 1789, november. 153 tro sig veta. Gud uppehälle hans dagar! Tro ej, att jag 
skrif ver skovax ; tiden skall underrätta de tviflande i tron, 
att Guds barn hafva ännu en rolighet att förvänta. 
Den 17 november. Jag saknar på ett obeskrifligt 
sätt stadigt sällskap. Här är ungdom, den roar sig på 
sitt sätt, men en gammal karl har ej nöje bland ungdoms- 
nöjen. Det är sant, att en åldrig roar sig ibland åt det, 
som barn roa plär, men han vill ock hafva stadigare föda 
för själ och sinnen. Jag var i dag i ett sällskap; hvar 
och en spelte där sin galna rol, förklädd och förställd till 
mål och utseende, sväfvade den ena om den andra; litet 
roade det mig i början. Ändtligen hade jag medlidande 
med dem, och till slut vardt jag ledsen; jag gick min 
väg och tänkte: 

Ingenii stulto non plus est opus, quam ille, 
ut prsebeat se stultum, egeat. 

Den 18, 19, 20, 21 och 22 november. Under hela 
denna tiden hördes intet nytt utom det, att man med 
visshet talte om konungens resa till Stockholm genom 
Åbo. Kongl. Maj:t skulle hafva sitt nattläger på Billnäs 
bruk. För några dagar sedan hitkom till kommissariatet 
100,000 riksdaler. De illa sinnade säga, att konungen ej 
kunnat resa förr i brist af penningar. Narrar! Om de 
vetat att i kommissariatet har legat öfver 20,000 riksdaler 
reservmedel, hade de ej så talat. 

Den 23 november. Reste Kongl. Maj: t ungefärligen 
klockan 10 före middagen. Trogna böner för dess lyck- 
liga resa utgötos. Ingen kan föreställa sig den mildhet 
och den nåd, hvarmed han bemötte alla vid afskedstagan- 
det. Gud ledsage honom! 

Den 24, 25, 26 november. Alla dessa dagar har man 
haft ledsamt här i staden. Ledsnaden har varit lik den 
man känner, då en älskad husbonde reser borf ifrån sitt 
hus. Det var roligt så länge man visste att kungen bodde 
här; nu är allt trist, konungen är borta. 

Den 27 november. Intet nytt, men töväder hafva 
vi haft i dag. 154 1789, november. Sannfärdigheten af missnöje på ryska sidan stadfäste 
sig i dag genom en öfverlöpare. 

Den 28 november. Tyst och stilla, utom det att 
en kommendering af Bohusläns dragoner inkvarterades i 
staden. 

Här berättas som nytt, att en preussisk general an- 
kommit till Åbo. På den beskrifning man om honom gör, 
skulle* man tro, att det vore general Hård. Berättelsen 
är kommen genom en tysk handelsexpedit och fordrar be- 
kräftelse. 

Den 29 november. Det är redan en gammal nyhet, 
att de malcontente numera, då de icke kunna uppvingla 
folk till afvoghet direkt, bjuda till att utså indirekt sådant 
frö, hvaraf de hoppas, att deras ogräs skall förökas, hoc 
est, de bjuda till att sätta allt i misstankar och i fruktan 
för regenten. 

Uti ett sällskap bragtes en diskurs å bane angående 
riksgäldssedlarna. En obekant yttrade sig: „Jag har nu 
erfarit under min resa huru ovärdigt några hafva klandrat 
riksgäldssedlarna, huru ogrundade rykten blif vit utspridda 
angående deras öfversvämmande mängd, rörande deras 
halt och värde, samt huru de, såsom det skedde i mynt- 
tecknetiden, en gång skola ruinera deras egare och hela 
landet. Vore jag rådande, så skulle sådant folk erfara det 
strängaste ansvar, såvida de genom deras rykten och för- 
gripeliga klander å regeringens vidtagna anstalter och 
författningar intet mindre hafva för ändamål, än störa all- 
män säkerhet och sätta misstroende och hat emellan folket 
och regenten. Ha! Ser man ej detta mynts verkan redan! 
Hvem tror ej den, som verkar misstroende ibland folket? 
Känner ni kursen, min herre? Hvem djäfvulen kan på- 
tvinga oss sådant mynt för våra varor?" Så skreko fyra 
på en gång. „Jag menar", sade den ena, „att det är väl 
beställdt, # då landet öfverhopas med sådant mynt, som 
hvarken gäller på banken eller emottages i växlar hos 
utlänningen." 

„Just därför har man ock nu en vacker kurs, då 
dukaten gäller 10 plåtar," sade den andra. 1789, december. 155 „ Ja, den vore en narr, som föryttrade sina varor för 
sådant mynt, då man ej har af nöden att sälja något," 
sade den 3:dje. 

„Var icke det väl, att kriget skulle kontinueras," 
sade den 4:de. 

„Jo, vi hafva nu vacker frukt däraf," skreko alla 
fyra på en gång och skrattade hvar på sitt sätt lömskt. 

„Jag beklagar, mina herrar, att jag icke kan skratta 
med," sade den beskedlige främlingen, tog sin hatt och 
gick sina färde. 

Den 30 november. Allt tyst och stilla vid gränsen. 
Uti Savolaks ligga jämväl svenska trupperna i fred och 
ro i sina kvarter på ryska sidan. Stedingken lämnar icke 
sina intagor, och savolaksska officerare, som nerkommit, 
försäkra att ryssen icke lätteligen skall drifva dem tillbaka. 

Den 1, 2, 3 december. Intet nytt. I dag den 3, 
ankom en officer ifrån Savolaks och berättade, att svenska 
trupperna innehafva tryggt sina fördelar i Ryssland. Det 
är ett nöje att höra officerare därifrån resonera. De tala 
nästan om intet annat än att få slåss ; politik är icke deras 
sak, de ge hin allt krångel, de ursäkta penningebrist, bara 
de hafva en brödbit att sticka i mun mot hunger. De 
äro glada och lustiga och tala bara om nästa fälttåg. 
Sådana äro de i allmänhet; det är en glädje, då man får 
råka en savolaksare. Där lämpas det ordspråket: Qvalis 
rex talis grex. 

Anekdoter. 

Vid konungens varelse uti Savolaks hade några sol- 
dater af Björneborgs regemente ibland andra fått en silf- 
verpenning att bära på bröstet uti svärdsordens bandet, 
såsom ett hederstecken för tapperhet i fält. Detta har 
verkat ett oändeligt nöje ibland soldaterna och gjort så 
mycket, att de förr låta hugga sig i bitar, än att de skulle 
rygga ett steg för fienden. En soldat som var sjuk, verk- 
ligen sjuk, utnämndes till en sådan riddare och kom med 
käpp och darrande knän fram att emottaga en dylik pen- 
ning. „Nå", sade han, „nyt Jumalan armosta ja kuninkaan År 1790. 

Den 13 februari. Anträddes resan ifrån Åbo till 
Borgå med gladt mod. Men staden var ej så snart lämnad 
till rygga, som åtanken att sakna många roliga stunder, 
och mina få, dock redliga, vänner uppväckte ömma kän- 
ningar hos mig. 

Den 14 och 15 februari. På vägen mötte jag en 
nästan oräknelig skara af marknadsbönder, som nog för- 
hindrade resan. Den 15 om morgonen kom jag först till 
Tavastehus. Där höll assessorn Sederholm lagmans ting. 
Trosshäststallet besågs. För detta hus skall kronan hafva 
blifvit debiterad på en otroligt stor summa penningar, 
ehuru virket därtill blifvit taget utaf det till den stora 
och kostsamma brobyggnaden härstädes upphandlade vir- 
ket, utan särdeles betalning. På mina frågor inhämtade 
jag, att detta stora stall skall hafva blifvit byggdt för de 
1,000 trosshästar, hvilka bemälde vice landshöfding genom 
entreprenad tagit på utfodring öfver vintern; men att 
stallet nu stod tomt, vore orsaken den, att h. landshöf- 
dingen funnit mera sin räkning däruti att hos bönder om- 
kring landet inackordera sagda hästar för 4 sk. om dagen 
och således utan besvär, såvida kronan består 8 sk. ratio- 
ner öfver hufvud, själf vinna på hvar häst 4 sk. om dagen, 
förutan hvad han kunnat vinna på stallbyggnaden samt 
föryttrandet till kronan af hopsamladt hö. Man berättade 
härjämte något, som ej gärna bör tros, men som försäk- 
rades dock vara sant, att trosshästarna nästan till hälften 
hafva blifvit ihjälskjutna, för att så mycket mera öka 
vinsten, som uträknades blifva så enorm, att trosshästar 
åter kunde uppköpas utan känning i det såmedels vunna 1790. februari. 159 penningeförrådet. Men huru litet tankes härvid på landets 
bästa, och hvarifrån skola hästar fås till slut! 

Den 16 och 17 februari. Sistnämnda dag anlände 
jag till Borgå. Om morgonen besökte jag några bekanta, 
under hopp att få höra något nytt. Men mitt hopp därom 
slog mig felt, ty ingen visste något, hvarken ifrån armén 
eller annorstädes ifrån, att berätta. 

Den 18 februari. En preussisk officer vid namn von 
S tendern, hvilken varit och än är placerad såsom löjtnant 
vid Nylands dragonregemente, och som varit med vid åt- 
skilliga affärer i Savolaks, men vistades nu här i staden, 
berättade, att konungen i Preussen låtit hemkalla alla sina 
uti utrikes tjänst varande officerare, och att denna rappel 
äfven rörde honom. Han lade till, det han annars skulle 
regrettera den lyckan att få slåss under vår monarks 
baner, därest han ej visste, att han i sin konungs tjänst 
skulle vända vapen emot vår och Preussens gemensamma 
fiende. Bemälda löjtnant berättade äfven, det han genom 
bref ifrån sitt fädernesland egde kunskap därom, att preus- 
siska trupper draga sig till kurländska gränsen, och att 
konungen understödes af Danzigerboarna med åtskilligt 
krigsförråd. Efter all sannolikhet trodde han, att Preussen 
hade afsikter på Livland och att det i sommar torde bryta 
ut med allvar. 

Den 19 februari. Berättades att Nylands infanteri 
fått ordres att på första vink hålla sig färdigt till afmarsch 
åt Savolaks. Det ser ut som krigsteatern skulle öppnas 
i år uti Savolaks och Karelen, och bittidare än förlidet år. 

Den 20 februari. En resande officer från general 
Stedingks kommando, med hvilken jag i dag talte, sade, 
det någon märkvärdig affär icke förelupit denna vinter i 
Savolaks emellan de svenska och ryssarna, utom några 
små skärmytsler emellan vakterna. Det sade han, att 
ryssarna rymma starkt. 

Afven berättades att general Stedingk skall nyligen 
haft några små fördelar öfver Kersimäki och Säminge, 
och att han skall hafva intagit en holme invid Nyslott, 
som skall gifvit honom ett fördelaktigt läge till attack 160 1 790, febwari. och hvarigenom han mycket skall sätta slottet i förlägen- 
het. Dock tål detta närmare bekräftelse. 

Den 21 februari. Förspordes intet nytt. I dag an- 
kom annars baron Leijonhjelm till staden såsom mönster- 
herre öfver Nylands dragonerna och Nylands infanteri. 
Det berättas här att lifdragonerna skola på flottan. Tål 
bekräftelse, ehuru det dock ej ser så olikt ut. 

Den 22 februari. Kongl. Maj: t säges snart hitför- 
väntas. Nu fick jag läsa slutpåståendet emot de i Stock- 
holm arresterade chefs och officerare etc. Wallenqvist 
drar därpå som en hel karl. 

Den 23 februari. Intet nytt. 

Den 24 februari. De ryska desertörer, som blifvit 
examinerade af konsuln Bimborg, hafva, efter hans egen 
därom gjorda berättelse, förmält, att om ryska soldaten 
visste, det han så väl blefve härstädes bemött och finge 
så god mat, så skulle hela ryska armén hit öfverlöpa och 
kasta gevär för de svenskas fötter. De få i Byssland ej 
mer än 7 poluschki om dagen, som utgör i vårt mynt 
3 l / 2 rundstycke. Däraf skola de tillika med en näfve mjöl 
och gryn lefva. O, hvilken åtskillnad emellan dessa uslin- 
gar och den svenska soldaten, som med sitt kött, ärter, 
fläsk och grötgryta, i jämförelse med ryssarna, håller en 
daglig jul. 

Ryssarna hafva på stapeln vid Fredrikshamn 40 
stridsbåtar eller små fartyg. Det vore casus att bränna 
upp dem. Om nu någon Bentzelstierna funnes, så vore. 
det roligt; endast han bättre visste utföra sitt värf, än 
den som nu i Danmark skall blifvit dömd till evigt fän- 
gelse för ett dylikt företagande. 

Den 25 februari. Att generalen Stedingk verkligen 
haft några avantager öfver ryssarna, bekräftade sig i dag, 
till det mesta genom en Savolaks officer; dock visste han 
icke angående den förr omtalda holmen något. Ryska 
desertörer öfverkomma dagligen; 2 sergeanter och 2:ne 
kossacker, hvilka för par dagar sedan öfverlupit vid Hirvi- 
koski, fördes i dag hit till staden. Kossackerna äro rara 
fåglar i rymningsvägen. 1790, mars. 161 Den 26 [februari]. Den underrättelsen har man ifrån 
Stockholm, att lagman Ullner forcerar saken emot Lillje- 
horn som en hel karl; och den skall snart vara utagerad, 
så att dom i nästa vecka torde falla. En hop med skepps- 
chefer skola ock blifvit fast för otrohet; ett sammansvuret 
band skall där blifvit upptäckt, hvilket haft förrädiska 
anslag såsom revanche för en i deras tycke misslyckad 
riksdag. Djäfvulen, som försticker sig bland dess anhang, 
blir alltså mer och mer upptäckt. 

Den 27 februari. Hördes intet nytt. 

Den 28 februari. Intet, eller slikt pladder. 

Den 1 mars. Här har varit ett allmänt rykte, det 
hertig Carl detta år icke skulle kommendera på flottan, 
utan i dess ställe öfverkomma hit till Finland och emot- 
taga befälet öfver armén härstädes ; detta, ehuru hertigen 
har allmänhetens förtroende för sig på hvad ställe han 
helst komma skulle, torde likväl, om så händt, verkat 
farhåga och fruktan för en mindre lycklig utgång på sjön. 
Man hade alltid befarat det värsta, sedan en så betydande 
chef, som gjort sig, både hos utländska vänner och fiender 
samt inländska rättsinniga och vidrigt tänkta, genom sin 
tapperhet, sin rådighet och snabba tilltagsenhet älskad, 
vördad, beundrad och fruktad, hade lämnat dess lystra 
befäl. Men i dag ankommo säkra underrättelser ifrån 
Stockholm, till allas förnöjelse, därom, att allt redan är 
färdigt till hertigens afresa till Karlskrona, därest med 
flottans utredande fortsattes med yttersta drift. Och skall 
hertigen med allra görligaste första vela åter utlöpa med 
flottan. 

Den 2 mars. I dag berättades med visshet, att hertig 
Fredrik skulle funnit sig numera föranlåten att äfven 
vela gå i falt. Hertigen skall därom anhållit hos konun- 
gen, som med glädje och nåd skall omarmat honom. Allt 
liknar sig, Grudi ära, till mycket godt, sedan en bekym- 
mersam utsikt, i anseende till påstådt och sannolikt miss- 
nöje och mindre förtroende emellan dessa höga bröder, 
numera äfven finnes försvinna. 

Den 3 mars. Ju längre ju bättre, och följande nyhet 

11 162 1790, mar 8. är en af de bästa, som jag kanhända på lång tid får be- 
rätta. Uti ankomna privata bref till handlande har den 
underrättelsen ifrån korrespondenterna på utrikes orter 
ankommit, det konsulerna, i synnerhet uti Köpenhamn, 
blifvit sammankallade hos preussiska ministern därstädes 
och tillsagda att vidtaga nödiga författningar ej mindre 
till behörigt bevakande af deras egna värf och affärer 
uti handeln och korrespondensen med vederbörande, än 
uti behöriga underrättelsers meddelande till negocianterna, 
kontoren och de skriftväxlande, sedan nu mera Hans Maj:t 
konungen af Preussen förklarat krig mot Ryssland, däruti 
Polen äfven kommer med Preussen att göra gemensam 
sak. Sådant har uppväckt ganska stor uppmärksamhet, 
och har emellan ministrarna häröfver varit stora öfver- 
läggningar. Men preussiske ministern har alltid blifvit 
därvid, att han varit föranlåten att efterkomma sin herres 
ordres och kunde ej vika därifrån. Ifrån Göteborg har 
denna nyhet äfven bekräftat sig, därest handelskontoren 
därom skola blifvit underrättade af konsuln i Köpenhamn. 
Eger allt detta sin riktighet, därom, på de underrättelser 
nu inlupit, intet tviflas kan, så tyckes bladet med be- 
sked hafva blifvit omkastadt, himlen ärad, till det fattiga 
Sveriges säkert timande förmån. 

Den 4 mars. Ordres skola ankommit till artilleriet 
att på första vink vara marschfärdigt. Det tros, att den 
delen däraf, som legat öfver vintern i Tavastehus, skall 
redan uppbrutit för att marschera till Savolaks. Helsinge 
vargeringsregemente tågar som bäst dit upp, och flere 
trupper skola komma efter; så att det ser ut som krigs^ 
teatern skulle öppnas därstädes detta år. 

G-enom spioner och öfverlöpare har man erhållit säker 
underrättelse därom, att ryssarna, som med alla krafter 
bereda sig till motstånd, skola i Fredrikshamn hafva 40 
kanonslupar på stapeln samt under byggnad. Bönderna 
i Ryssland släpa virke därtill dag och natt, och arbetet 
därå skall drifvas med force. Efter beskrifning skola de 
byggas af gran och furu, allt rått virke, samt bordläggas 
med täljda, råa plankor. Det lämnas till herrar bygg- 1790, mara. 163 mästares och sjö[för]farnas omdöme, huru bastant sådant 
arbete bör skattas. Emellertid vore det rätt roligt, och 
skulle därigenom göras ryssen ett rätt duktigt spratt, om 
någon Bentzelstjerna ännu skulle finnas, som ville och 
egde nog dristighet att åtaga sig göra ett försök att upp- 
bränna hela denna tillämnade slupflottan uti sin ännu å 
land växande början. Huru förtjänt af samtidas aktning 
och beröm skulle icke en sådan göra sig, om försöket 
lyckades ! 

Den 5 [mars]. Inga nyheter. Här har varit och är 
ännu ett ganska blidt väder, hvarunder regn som oftast 
fallit. Marken är redan öfverallt bar, men åkrarna lysa 
nog bleka; dock skall sädesroten, efter böndernas berät- 
telse, vara nog stark, och tros att ingenting är att be- 
frukta, om endast väderleken fortfar att vara blid. Hvad 
tycker du? Om våren nu blefve vacker, sommaren god 
och bärgningen tidig och önskelig, skulle icke landtman- 
nen åter få ett förnyadt tillfälle att hembära årstidernas 
och välsignelsens Herre ett hjärtligt tack samt utbrista: 
„Gud hafver sett till sin smorda; detta hafva vi för hans 
skull, hvars rättfärdiga sak vi hafva omfattat." 

Den 6, 7, 8 och 9 mars. Tyst och stilla öfverallt; 
inga betydande nyheter, undantagande att i dessa dagar 
skola några små skärmytsler existerat emellan ryska och 
svenska vakterna vid Värälä, hvilka dock aflupit utan för- 
lust på någondera sidan. Vackert och blidt väder kon- 
tinuerar ständigt. 

Den 10 mars. Genom skrifvelse från Stockholm fick 
man veta, att Kongl. Maj:ts fältekipage är färdigt; och 
tycks af anstalterna, att konungen ärnade sig på en lång 
resa. En del tror i anledning häraf, det Kongl. Maj:t 
skall komma att resa norra vägen till Savolaks och där 
bevista operationerna; andra åter påstå, det konungen in- 
kognito gör en resa till Preussen. 

Den 11, 12, 13 mars. Alla dagar vackert och blidt 
väder, och börjar brodden redan att grönska. Måtte ej 
någon ef ter vinter följa! 

Den 14 mars. En härvarande preussisk officer vid 164 1790, mars. namn von Stendern berättade mig i dag med full visshet, 
det hans preussiska maj:t låtit återkalla alla sina i främ- 
mande länder tjänande officerare; i följe af hvilken höga 
rappell Stendern, som tjänt sedan i fjol våras vid Nylands 
dragoner, äfven komme att ansöka om sin dimission här- 
ifrån, för att åter begifva sig till sitt fädernesland, i ända- 
mål att emot Preussens och Sveriges samfälda fiende, 
ehuru under en annan estandart, föra vapen. 

Väderleken vacker; något kallt i par nätter. 

Den 15 mars. Man hörde i dag nästan ett otroligt 
företagande, som i förra veckan skall händt, nämligen att 
3 a 4 kanonslupar blifvit ifrån Sveaborg landvägen förda 
upp till Saimen, för att där nyttjas tillika med öfriga 
där af österbottningar byggda 8 ä 9 större slupar. 4 
48 ff:gar hafva jämväl blifvit uppsläpade. 

Den 16 mars. Här lopp i dag ett starkt rykte, att 
kejsaren vore död; några påstodo med visshet sig hafva 
säkra underrättelser därom. Ar det sant, som likväl är 
troligt, ty på en lungsiktig bör man ej göra lång lifstids- 
räkning, så torde uti Europa innan kort blifva en helt 
annan hvälfning än man hitintills sett och kunnat för- 
moda. Till en början kan man taga för afgjordt, att det 
arbetas på fred, eller åtminstone stillestånd och vapen- 
hvila. Fred går an, endast den blifver god; men vapen- 
hvilan duger icke, ty därigenom uträttas ej annat, än att 
folket förligger sig och dör bort utan nytta, och en hop 
intriger både inrikes och utrikes uppspinnas. Krig och 
vapengny böra nu göra slag i saken, och det bör fortsättas 
med ifver. Det är min tanke. 

Den 17 mars. Hvem bör ej nu fatta mod, hvem 
bör ej nu vara glad, när man ser, att det är lif och rörelse 
i anstalterna? I dag ankom en kurir hit till staden med 
den hugneliga underrättelsen, att 2:ne fregatter, 1 kutter 
samt en advis jakt af Karlskrona flottan redan ankommit 
till Hangö udd och lagt sig där utanför till ankars. Be- 
mälda kurir, som är en amiralitets officer på en af ofvan- 
nämnda fregatter, har därhos berättat, att 2:ne andra fre- 
gatter, 2:ne kuttrar och par advis jakter hafva, tillika 1790, mars. 165 med de till Hangö ankomna, på samma gång seglat ifrån 
Karlskrona, samt att desamma nu kryssa i sjön som bäst; 
men [han] kunde ej säga hvaråt de egentligen tagit sin kosa; 
dock trodde [han], att det efter medhafda ordres skett 
till Finska viken, för att gifva akt uppå fiendens före- 
tagande därstädes. Äfvenledes skall hela svenska eska- 
dern vara så färdig, att den kan i början af nästa månad 
utlöpa i sjön. Grefve Munck, generalen Toll och de andra 
2:ne herrarna, som Kongl. Maj:t förlidna höstas uppdrog 
bestyret om flottans utredande, hafva ock visat, det de 
ingenting underlåtit, som kunnat svara emot det till dem 
hysta stora förtroendet. 

Väderleken är mycket vacker, ehuru något kall emot 
morgnarna. 

För öfrigt är det stilla på gränsen; och ännu komma 
flere öfverlöpare nästan hvar dag. 

Den 18 mars. Nu läser man på avisorna om kejsa- 
rens död. Den herren började ett stgrt spel, men hann 
ej sluta det i sin lifstid. Hade slutet varit lika så lyck- 
ligt som början af hans regering var lyster, så hade han 
kunnat skattas för en af de yppersta romerska kejsare, 
som på den tron suttit; men ödets lagar och människors 
vägar äro ej enahanda. 

En allvarsam och bastant man härstädes, * som har 
säker och pålitlig korrespondens på flere orter i Sverige, 
berättade mig i dag, det han erhållit trygg underrättelse 
därom, att 2,000 engelska matroser antagit tjänst uppå 
stora flottan; äfvenledes skola 2,000 tyska matroser blifvit 
anvärfda till samma flotta. Detta folket låter ej gäcka 
med sig, men de fordra ock friskt upp, det försäkrar jag. 

Emellertid ser allt väl och bra ut, och man torde 
lefva den dag, som man får säga: Ingen kung har Sverige 
än haft, som så visligen tillställt allt som Gustaf HL 

Den 19 mars. Ännu något underligare, än hvad hit- 
intills hörts, kommer för denna dag att berättas . . . Alla 
skeppscheferna, några få undantagna, komma att tillsättas * Justitiarien L . . . n. [F0rf:s anm.] 166 1790, mars. af ofrälse män, som gjort sig kända för kunskaper och 
skicklighet. Konungen har så velat och i samråd med 
hertig Carl så af gjort saken. Nog har däröfver försports 
mycket knorr, men saken har blifvit oförändrad, och kom- 
mer stora flottan med sådant befäl att utgöra 3 starka 
divisioner under hertigens eget höga anförande. 

Ännu beundransvärdare, att Kongl. Maj:t förklarat 
sig vilja själf vara med på skärgårdsflottan. Man har 
sökt att af råda honom därifrån såsom vådeligt, ja högst 
vådeligt; men Kongl. Majit skall ej låtit öfvertala sig ifrån 
sitt hjältemodiga beslut. 

Skärgårdsflottan, som kommer att bestå af 140 flere 
skepp än sista året, och således inalles af 180 segel, skall 
blifva fördelad i 5 divisioner. 

På Sveaborg arbetas med yttersta krafter på upp- 
tacklingen, och skall flottan vara i rörelse så fort skären 
möjligen frias från is. 

Att hin ond^ ibland har sina konster i försök, kan 
inhämtas af följande. Uti sistlidna februari månad hafva 
3:ne timmerkarlar anmält sig på varfvet i Karlskrona till 
arbete. Dessa blefvo ock antagna; men sedan de arbetat 
därstädes omtrent en vecka, har man förmärkt något i 
deras uppförande, som varit misstänksamt, hvarför man 
observerat deras företagande med mera noggrannhet än 
förr. Dessa, som förmärkt, att de haft uppmärksamma 
ögon öfver sig, hafva därpå genast begifvit sig på flykten 
(deras onda samveten torde i detsamma slagit dem); men 
en af dem blef strax gripen och till förhör ställd. Han 
berättade i början sig ej veta af något ondt; likväl på 
allvarsammare sätt åtspord, samt efter det man funnit i 
hans hafda kvarter en hel hop med brännbara saker, otil- 
låteliga att af en sådan man gömmas och hafvas, bekände 
han ändtligen, det han och hans 2:ne kamrater, som sluppit 
på flykten, blifvit af [de] danska öfvertalade, att emot en 
ansenlig utfäst belöning uppbränna svenska flottan. Vid 
undersökningen skola dessa varit skånska herredrängar, 
och man misstänker ganska mycket några svenska — — 1790, mara. 167 Häraf ser man att förräderiet i landet går allt för 
långt. 

Den 20 mars. Man skriker här mycket öfver en 
stark mortalitet uti armén; men vid anställd undersökning 
därom samt alla mortalitetslistors jämnförande, så finnes 
sedan förlidet år denna tid en knapp 6:te del hafva dött; 
annars har den i höstas grasserande sjukdomen nästan 
alldeles upphört, så att någon ovanlig afgång nu icke 
hördes af. 

Alltjämt kontinuerar ett vackert och blidt väder. 

Den 21 mars. Tyst och stilla. Inga nyheter. 

Den 22 mars. En spansk kurir har anländt i dag 
hit till staden. Han säges skola resa till S:t Petersburg, 
i hvad ärende, vet man icke. Annars har samma kurir, 
som skall vara markis eller dom., äfven varit i Stockholm, 
dit han till Kongl. Maj:t öfverbragt åtskilliga depescher 
ifrån spanska hofvet. 

Borgå den 23 mars. Till generalitetet inlopp i går 
aftons med en kurir den underrättelsen, att de 2:ne fre- 
gatter, hvilka tagit, som redan berättadt är, sin station 
vid Hangö udd, åter därifrån utlupit och ställt kosan åt 
livländska vallen, i ändamål att gifva akt uppå ryssarnas 
rörelse med deras vid Revel liggande flotta. Så snart 
våra fregatter, som under kapten Cederströms kommando 
afseglat med stark nordvästlig vind, fått känning af lan- 
det, hafva de genast hissat holländsk flagg, hållit natten 
igenom sjön och om morgonen styrt närmare land samt 
-sett mycken is uti livländska bukten hindra dem från 
vidare upptäckt inåt Revel. Men som den lilla staden 
Rogersvik med ett där utanför varande fästningsverk icke 
legat dessa fregatter då mera långt ifrån, så har Ceder- 
ström beslutit att göra den samma ett krigsputs. [Han] 
låter till den ändan besätta 2:ne slupar med 30 soldater 
och 20 raska båtsmän, hvilka under fältkamreraren och 
amiralitetsfänriken Escolins anförande, enligt ordres, land- 
stiga och i ögnablicket bestorma fästningsverket. Ryssarna, 
som där inne alldeles icke förväntade något fientligt 
denna tid på året, vordo således alldeles öfverraskade, och 168 1 790, mar 8. togo flykten hals öfver hufvud ur fästet. Men Escolin 
hade delat sitt folk och låtit en del ställa sig uti bakhåll 
emellan fästningen och staden, hvaraf hände, att de flyende 
ryssar, hvaraf en stor del voro vapenlösa, utan att veta 
detta giller brådstörtade sig i de svenskas våld och togos 
till fångar. Emellertid uppsattes svenska flaggan uppå 
fästningen till en signal för fregatterna, som höllo sjön 
utanför, att platsen var i svenskt våld; hvarå Cederström 
lade sidan an och hälsade staden med ett lag, hvilket 
gjorde en gruf velig bestörtning. Folket lopp om h var- 
andra och skriade, och kommendanten, som varit en fran- 
sos, hade ej annan råd öfrig än att utsticka fredsflaggen. 
Flere andra ryssar i staden uppstucko äfven hvita flaggor, 
och kommendanten kom själf ut med ett fredstecken och 
begärde dagtingan. Honom blefvo därå de villkor före- 
lagde: l:mo att han skulle låta själf tända eld på maga- 
sinerna, som där voro anlagda, sedan därifrån blifvit taget 
till svenska fartygen så mycket [som] bärgas kunde; och 
skulle ryssarna själf va vara behjälpliga med transporten; 
2:o att han skulle genast betala ut 4,000 rubel i brand- 
skatt, och detta skulle allt ske inom en timme, om han 
och staden ville undvika den största skada. Allt lofvades. 
Likväl, och som ifrån fartygen och fästningsverket röntes, 
att manskap samlade sig bakom ett stenhus, och däraf 
var att döma, det ryssarna intet ärnade hålla hvad de 
lofvat, så lossades några skott på huset, hvilket likväl 
icke bevekte dem att skingra sig. Häraf blef Cederström 
föranlåten att låta elden spela därå med styrka, som se- 
kunderades af de å skansen eröfrade kanonerna med det 
eftertryck, att huset inom några ögnablick blef nedskjutet, 
då ändtligen ryssarna nödgades låta kapitulationspunk- 
terna gå i fullbordan. Mjöl, gryn och ärter blefvo därpå 
bärgade till så stort kvantum, som man kunde få rum för 
å fregatterna. En hop ryska uniformer blefvo äfven tagna, 
samt gevär' och ammunition; resten lades i aska, så att 
det ryssarna miste den gången, besteg sig till 50,000 tun- 
nor mjöl, gryn och ärter tillsammans, 400 st. mastträn, 
förutan plankor, timmer, vränger, spärrar och annat virke, 1790, mars. 160 ämnadt dels till flottans utredning, dels till byggande af 
bombkietzer, slupar, chebeker m. m. Penningar voro de 
ej i stånd att sammanbringa mera än hälften af den for- 
drade summan, hvaruti ändå inbegripits arbetadt silfver; 
på den andra hälften har staden gifvit sin förskrifning. 
Kommendanten, som varit nöjd att följa i fångenskap, 
men ej sluppit för sin fru, har utfäst sig tillika med alla 
officerare att icke tjäna i kriget emot Sverige. Kano- 
nerna, som varit å fästningsverket, hafva blifvit förnag- 
lade till 36 stycken, äfvenledes 4 st. helt nya kanoner, 
som funnits å en kacherad redutt därinvid; och hade man 
icke fått se, att flere trupper samlat sig och börjat an- 
tåga ifrån landsidan, så hade kanske kanoner äfven kunnat 
tagas och sprängas. Fästningsverket hafva de våra ruine- 
rat så mycket rådrum varit, och därpå har manskapet 
blifvit, utan en mans förlust, åter på fartygen embarke- 
radt, hvarå Cederström seglat tillbaka. 

Således (m. vän) är kampanjens och krigets förstling 
för i år oss tillfallen med förmån; och vi skola hoppas, att 
resten skall blifva oss äfven fördelaktig. Den 18 hujus 
har detta händt. 

Den 24 mars. Hördes intet nytt. 

Den 25 mars. Det är obegripligt, att den fördöme- 
liga ryska anhangsandan aldrig skall blifva utrotad ibland 
inborna svenska män. Kyssens bästa och förmån gläder 
ännu det lökaktiga svenska hjärtat; och tvärtom brister 
det, får stygn, kväljes och pinas, om ej uppenbarligen, 
dock i mjugg, öfver den goda ryssens förlust, och i syn- 
nerhet då den tillskyndas honom af ärliga svenska män. 
I dag har jag hört officerare och andra, som ansett denna, 
förut omnämnda, ryssen tillfogade surpris vara ett emot 
folkrätten stridande steg; man har kallat det till och med 
för röfveri; de, som varit lindrigare i sina uttryck, hafva 
kallat denna expedition för en obehörig framfart emot en 
stilla liggande fiende; de hafva sökt föreställa huru dyrt 
vi torde få umgälla denna coup, huru ryssen väl vet att 
taga sitt igen, hurudant vågspel vi härigenom gjort, m. m. 
Men huru litet hafva sådana lärt, hvad jus belli et pacis 172 1790, april. berätta, är ingen människa bekant, ej heller hvad hans 
ärende är eller varit. 

Den 5 april. Kongl. Maj: t reste i dag till Savolaks. 
Gud skydde honom! 

Borgå den 6 april. Var allt tyst och stilla. 

Den 7 april. I dag träffade jag under middagsmål- 
tiden uppå ett helt ryssbo. Herr Ekb . . . var där hufvud- 
man. Gamla mössinfällen upprepades med synnerligt nöje, 
missnöjdas prat efterpratades under utrop af flere salvor: 
excellent, bravo, bravo! Ekivoka [yttranden] regnade, och 
man (lika som malströmmen) ibland uppslukade, ibland 
utspydde lämningar af ryska anläggningar. Den häm- 
nande ryska makten skulle väl i sinom tid veta vedergälla 
alla densamma nu skedda oförrätter. Rogersviksaffären var 
så obetänksam, att den kommenderande svensken i stället 
för belöning förtjänt det eftertryckligaste tilltal. Huru 
hade han icke genom ett sådant företag, som bort få 
namn af ett bemantladt röfveri, men ej en fiendes till- 
ständiga göromål, förtjänt att hårdeligen blifva af rege- 
ringen straffad! Men nu äro alla både in- och utvärtes 
brottsligheter tillåtna. 

Det är obegripligt, att så mycket ryskt gift kan vara 
insupet af svenska män. Ingen dag, ingen timma, som 
(o: då) ej den kära ryssens intresse omfattas med det yt- 
tersta nit! Ett nederlag af ryssar smärtar mera än 100:de 
dödar, ett nederlag ibland svenskar gläder hela själen; 
på det förra tviflas alltid, det hålles för omöjligheter. 
Hvem borde segra, hvem borde ligga öfver, hafva ära, 
heder och beröm, om ej den högst förundransvärda rys- 
sen, den goda, den barmhertiga, den älskeliga, den tappra, 
den mäktiga, den högst begripliga, den högst intagande 
ryssen! Hvem däremot är svagare, uslare, olyckligare 
under så många bedröfliga föremål, under en så tyrannisk 
styrsel, där lagar och privilegier förvandlas till säkerhets- 
akter, till förtryck, till en skaras uppdragande, som borde 
bära ett evinnerligt ok; hvem är mer att beklaga än 
svensken? Nej, ännu finnas mäktiga i landet; och man 
skall nog förstå att så anlägga planerna, att intet skall 1790, april. 173 kunna uträttas till befrämjande af ett orättrådigt krigs 
lyckliga utförande och den ädla delens af folket under- 
gång i en nation. Den har en gång spått, att kriget skulle 
gå olyckligt. Bör ej spådomen komma i fullbordan? Packet 
har en gång haft träldomsoket på skuldran; bör det und- 
slippa bördan? Man har en gång fattat med regenten uti 
spiran; bör man då mera lämna densamma? Nej, vivat 
muscovita, pereat svecus, vigeat nobilitas totum per orbem! 
Hvad tyckes dig, m. v., om en sådan lösen? 

Den 7 april. Intet märkvärdigt. 

Den 8 april. Icke heller. 

Den 9 april. Tågade en transport med några och 
30 pontoner genom staden åt gränsen. * 

Den 10 och 11 april. Intet nytt. 

De 12 april. Att en stor del af eskadern ifrån Svea- 
borg utlupit, utgafs nu för helt visst. 

Den 13 april. Flere attacker hafva förefallit vid 
gränsen, dock utan någon förlust på vår sida. Ryssarna 
hafva på några ställen fått på ryggen. Man påstår, att 
dessa attacker ske därför af oss, att ryssarna skola hållas 
härstädes uppmärksamma och, om möjligt är, skingrade, 
helst något betydligare förehafvande skall komma att ut- 
föras i Savolaks inom kort. 

Den 14, 15, 16 april. Intet nytt, men alla regementen 
äro i full rörelse, marschera af och an, som tyckes styrka 
förenämnda tillärnande. 

Den 17 april. I dag fick man förspörja, att någon 
affär till de svenskas förmån verkligen förelupit vid Kär- 
näkoski, på ryska sidan. Kongl. Maj:t väntas till staden 
i morgon. 

Den 18 april. Goda tidningar för denna dag. (Spänn 
nu öronen till, min bror!) 

Natten emellan den 14 och 15 i löpande månad upp- 
bröto emellan 14 a 15 hundrade man ifrån Kristina och 
S:t Michels socknar och aftågade, enligt undfångna ordres, 

* Dessa pontoner äro i skapnad af små pråmar, öfvcrallt beslagna 
med koppar. Man lägger dem torna för ankar uti pass och strömmar samt 
bygger därpå broar såsom å andra brokistor. [Förf:s anm.]. 174 1790, april till ryska gränsen samt däröfver till en rysk postering 
uppå ett ställe och pass, som kallas Kärnäkoski. Under 
Kongl. Maj:ts egen höga tillsyn anfördes truppen af herr 
öfverste kammar junkaren Armfelt, under livars befäl öf- 
verstlöjtnanten Göran Jägerhorn och majoren Tavast 
kommenderade. De stridande, som bestått af Dahl-fri- 
corpsen, jönköpingar och tavaster, uppmuntrades af herr 
öfverste kammarjunkaren, som då, och sedan svenska 
truppen redan marscherat 5 goda fjärndels mil in på 
ryska sidan, fått genom bönder veta, att ryssarna lågo 
3,000:de man starka vid det pass man ärnade angripa, att 
oförskräckt visa deras mandom. Ett fastage brännvin, 
som blifvit medbragt, uppslogs, och manskapet, hvilket 
fick pusta några ögnablick, undfick däraf förfriskning. 
Sedan sådant försiggått, aftågade åter truppen, munter 
och modig, samt angrep ryssarna, som innehade en höjd, 
med sådan ståndaktighet, att icke ett enda skott förr af- 
brändes, än truppen kommit fienden på 15 a 20 steg 
nära, då elden lossades öfverallt med sådant eftertryck, att 
linjer tumlade, och fienden nödgades hals öfver hufvud 
retirera sig undan döden, som öfver allt åtföljde svenska 
kulorna. Ryssarna fattade väl åter posto vid en bro ; men 
darlkarlarna stodo ej mera att hålla, utan lupo så .godt 
som i fullt språng löst på fienden och drefvo honom 
andra gången med ansenlig förlust till rygga samt bemäk- 
tigade sig på detta ställe 2:ne metallkanoner. Denna se- 
nare attack skedde i sådan hast, att våra emellertid på 
ofvannämnda höjd, hvarifrån fienden nyss blifvit drifven, 
uppkomna kanoner endast fingo skjuta 2:ne salvor, innan 
våra trupper redan voro öfver bron och i fullt handge- 
mäng med ryssarna, hvarigenom kanonernas bruk blef 
obrukbar (o: om intet). Nu var platsen redan intagen, och 
fienden hade räddat sig med en så hastig flykt och så 
skyndsamt, att om torsdags eftermiddag, eller den 15, 
fanns där ingen fiende mera; och således blefvo de sven- 
ska mästare af det betydliga passet Kärnäkoski, som är 
beläget 3:ne mil på denna sidan om Willmanstrand. Vår 
förlust har varit därvid 6 å 7 man dödsskjutna på stället 1790, april. 175 och 8 blesserade. Ibland de döda räknas en underofficer 
vid artilleriet. 

Fienden har däremot förlorat 40 man på stället, för- 
utan de döde, som ryssarna på vanligt vis med sig bort- 
släpat; hvarförutan döda ryssar finnas ännu öfverallt i 
skogarna, skjutna af våra jägare. Till fånga är o endast 
tagna 16 man, 2:ne underofficerare och en major vid 
namn Ungern von Sternberg. I byte har de svenska till- 
fallit 2,000 blanka rubel, 2,000 rubel i koppar eller ko- 
peker samt ll,000:de rubel i transport bankosedlar invista 
på Hamburger bank; dessutom ett stort magasin af mjöl 
och hafra samt gryn, ryska uniformer för 2:ne regemen- 
ten samt en hel skrädd are verkstad, där(est) stora klädes- 
packor äfven varit; en myckenhet gevär och lös ammu- 
nition, förutan 3:ne nya och med god ammunition lastade 
ammunitionskärror, med mera. Den å stället kommende- 
rande öfverstlöjtnanten var på vägen att äfven blifva ta- 
gen, men hans goda häst frälste honom. 

N.b. Denna coup hade väl blifvit större, där[est] ge- 
neral Pollet sluppit på sitt ställe öfver isen och ej hin- 
drades af dess svaghet. Emellertid bef ästade sig de svenska 
vid Kärnäkoski och ärna nu försvara sig där till det yt- 
tersta. Kongl. Maj:t reste därifrån, sedan allt var förbi, 
och, undransvärdt, utan att på ett helt dygn förtära annat 
än en skorpa, ty hans kök kom ej fram, utan hade kört 
vilse i ett uppkommet urväder på isen. 

I dag kl. 10 om aftonen ankom Kongl. Maj:t till 
staden ifrån Savolaks uti hög välmåga och outtröttlig. 

Den 19 april. Genom till Kongl. Maj:t i natt an- 
kommen rapport har inlupit, det ryssarna med fördubblad 
styrka sistlidna lördag, eller den 17 hujus, hafva sökt att 
åter intaga Kärnäkoski. Men sådant har för dem ganska 
mycket misslyckats, ty de hafva icke allenast å nyo fått 
duktigt stryk och mistat mycket folk, ammunition och 
gevär, utan jämväl tagit på flykten, att våra patruller 
nu mera ej se till någon fiende på 6 fjärdings väg inåt 
Villmanstrand. Himmelen vare ärad, som hjälper oss! Den 
gifve ock enighet och trohet i allas bröst! 176 1790, april. Kongl. Maj: t säges innan kort skola resa till Hel- 
singfors. 

En del af vår skärgårdsflotta skall redan ligga vid 
Hangö. Den är redan ute till så stort antal, som den 
ryska skärgårdsflottan var i fjol, och säkra kunskaper äro 
inlupna, att ej ryssarna äro oss öfverlägsna i styrka till 
lands. 

Den 20 april. Genom posten ifrån Stockholm blef 
i dag kunnigt, det Fredrikshofs herrarna hafva undfått 
deras dom af sådan lydelse: l:o Armfelt, von Otter, Häste- 
sko och Klingspor mista lif, ära och gods; 2:o von Kothen 
och Enehjelm halshuggas, Leijonstedt halshugges, Hastfehr 
mister lif, ära och gods, Mannerheim och v. Troil hals- 
huggas, Gadolin och Fred. Willebrand halshuggas, Lode, 
Grunér, De la Mötte, C. Wilbrand, Ruuth och Wilhelms 
arkebuseras, Segerstorm halshugges, och alla de öfriga, 
som underskrifvit förbundet, äro med en rösts pluralitet 
dömda att mista sina tjänster; de andra votera[n]de hafva 
gått löst på lifvet, och det är ovisst, om ej den ena rösten 
ej faller till samma mening, och då äro de dödens äfven. 
Man tror att Kongl. Maj:t ej ändrar en bokstaf af krigs- 
kollegii sagda dom. 

Befordringar: För förenämnda affär har Jägerhorn 
blifvit öf vers te, Tavast och Fahnehjelm vid jönköpingarna 
öfverstlöjtnanter, en kapten Vegesach riddare. 

Lifgardet skall ut på skärgårdsflottan. Mera en an- 
nan gång. 

Den 21 april. Kongl. Maj:t hugnar oss ännu med 
dess höga närvarelse här i Borgå. Outtröttlig, dag och 
natt i bekymmer och arbete för landets ära, landets väl, 
ser man icke desto mindre monarken lugn till sinnes så- 
som uti den stilla freden; glad såsom ibland nöjen, oför- 
änderlig uti sina höga afsikters utförande, bry honom inga 
hinder, inga faror. Utrikes ärenden, inrikes händelser, 
till och med den ringaste undersåtens enskilda angelägen- 
heter upptagas, skärskådas och afgöras i de ögnablick, då 
de mest betydande krigsplaner danas. Intet undflyr mo- 1790, april. 177 narkens uppmärksamhet, vid allt lägger han dess egen 
höga hand. Borde väl någon undersåte vara så förgäten 
af ära och all undersåtlig plikt, att han skulle vela vara 
vän med en så nådig, så stor, så älskansvärd herres 
fiende just den tid monarken uppoffrar dess lif att rädda 
landet ifrån en oundviklig undergång, som (af) fienden 
genom, tyvärr inhemska, ovänner beredt och grundlagt 
för detsamma? Hvad skillnad emellan en mild, nådig och 
rättvis monarks regering och ett den svagare delen af 
nationen krossande och förtryckande aristokratiskt mång- 
välde ! Hvad blindhet ibland undersåtar, som f önuf tigtvis 
borde se deras öde, det ok, som skall ofelbart trycka 
deras skuldror under aristokraterna, att likafullt vara 
dessas anhängare! Har man icke ifrån förflutna tider, 
ifrån närvarande tid de säkraste bevis i händerna om 
dessas tänkesätt? Borde då finnas någon enda, som ej 
af det uppriktigaste hjärta tackade Gud, som genom en 
vis regent brutit tyranniska medundersåtars tyranniska 
fjättrar? Emellertid finnas Belials barn, som äro därmed 
missnöjda, som söka att vända allt till det värsta, som se 
med smärta, att konungens visa planer lyckas, och som 
önska, att ryssarna längesedan varit i landet. Kan något 
grufveligare vara, än att med öppna ögon se sin ofärd, 
sitt förtryck, sitt hotande ok, och likafullt brinna af nit 
för sina förtryckares obändiga regeringslystnad samt med 
dem hvässa spetsen emot den, som befriar dem ur träl- 
domen, som återskänker dem deras frihet, som stadgar, 
att ett fritt folk bör ega lika rättigheter? O, att 
sådana en gång finge kväljas af deras eget samvets mask! 
Såsom tilläggning i de händelser, som sig tilldragit 
vid Kärnäkoski och Suomenniemi slagen bör äfven det 
komma: l:o, att efter ryssarna hittades ett paket af åt- 
skilliga svenska handlingar. Det öfverbragtes till konun- 
gen och öppnades. Döm nu om en faslig liga och dess 
ohyggliga anläggningar, då uti paketet funnos flere un- 
dersåtars bref om tillståndet i Sverige, om arméns planer 
och rörelser, om konungens förehafvande, om tänkesättet 
i landet ibland de så kallade betydligare; och ibland annat 

12 178 1790, april alla förlidna riksdags handlingar, till och med skrifter, som 
aldrig blifvit inlämnade på riksdagen, däribland riksrådet 
gref. F.* egenhändiga memorialer äfven funnits, förutan 
finska paskiller emot konung och regering, skrifna af 
svenska pennor. Det är obegripligt, hvad stämplingar här 
varit och ännu lära vara. Emellertid har konungen för- 
seglat samma paket med eget insegel, för att ej förr 
öppnas, än tiden kommer; och då lära förrädarena, hvars 
handstil vittnar emot dem, få umgälla deras otro. Emel- 
lertid liar konungen yttrat sig, att hvad han i testamente 
ämnat lämna dess son, måtte han nu själf sätta i utöfning 

men tyst! 2:o, har uti en källare vid Kärnäkoski 

funnits en ansenlig myckenhet pengar, så att hela den 
därstädes erhållna summan skall nu stiga något öfver 
20,000 riksdaler efter vårt mynt; det har konungen själf 
sagt. Jag tackar Gud för bägge dessa nyheter; jag tviflar 
ej, att ju alla redliga göra detsamma. 

Den 22 april. Jag kan aldrig lämna mina klagovisor 
öfver våra ovärdiga medundersåtar. Det är grämande 
att umgås med dem, det [är] smärtande, att ej dessa sam- 
hällets af skrap skola få deras välförtjänta lön; men man 
kommer ej uppenbarligen åt dem. Emellertid vet man 
med visshet, fast ej bevisligen, det Eknäs gods, Forsby 
och Strömfors bruk, Tervik och Rattula med flere äro 
kulor, däruti grannens smitta är så inbiten, att den aldrig 
nästan står att rensas ut utan blodtvätt. Alla dessa skola 
redan förskaffat sig sauvegardes bref och önska ingen- 
ting mera än att på taken få utsätta det öf verenskomna 
märket, nämligen rysk flagg. Jag talte nyligen med en 
viss, hvilken Eknäs herren T[andefelt] erbjudit sina vin- 
gars skugga emot ryssens inbrott, hvaref ter han högeli- 
gen suckat. Ryser du icke, min bror, då du läser detta? 
Är det ej fasligt, att af egen vinst, personelt hat och 
hämnd vela ett helt lands olycka och undergång! 

Den 23 april. I dag reste Kongl. Maj:t till gränsen. 
Alla redliga bådo Gud bevara hans dyra person. * Fersen. [Förf:s not.] 1 790, maj. 179 > intet nytt. Den 24 april 

Den 25 april 

Den 26 april 

Den 27 april. Nu ankom ifrån högsta domstolen 
kongl.a Vasa hof rätts stadfästa, (med) Kongl. Maj: t un- 
derställda dom öfver öfverstlöjtnanten Tigerstedt, som 
fulleligen blifvit förvunnen att hafva fört språk med rys- 
sarna, gått dem med råd och dåd till hända, skrift växlat 
med dem, med mer än halfva skäl öfverbevist att hafva 
i skadlig af sikt emot riket tagit flere penningeposter af 
dem, samt ändteligen fullkomligen öfvertygad att hafva 
fört en fientlig trupp emot egna landsmän vid Parkumäki 
slaget, hvarför han blifvit dömd att mista lif, ära och 
gods samt å rättareplats halshuggas och nedgräfvas. Denna 
dom tros konungen till pricken stadfästa. 

Den 27 april. Några viktiga krigsrörelser äro å bane, 
men ingen vet hvart ut. Gen. Meijerfelt morrar däröfver, 
att planerna för honom förtigas. Emellertid är konungen 
outtröttlig och vakande; han har ej annat hus att bo 
uti än sin vagn; den är hans matsal, hans kabinett ocli 
lians sofkammare. Hvar äro nu de belackare, som utspridt, 
det han ej kunde lefva utom läckerhet och veklighet! 

Den 28 april 

Den 29 april ► Intet nytt, obegripligen tyst. 

Den 30 april 

Den 1 maj. Tyst hela dagen, men om aftonen an- 
kom en kurir, (som) ifrån Kongl. Maj: t öfverskickad till 
Helsingfors ifrån Or(d)avala på ryska sidan. Jag fick ej 
mer höra af honom, än att Kongl. Maj:t gått öfver om 
natten emellan den 28 och 29 i förra månaden. 

Den 2 maj. I dag har generalen Meijerfelt fått bref 
ifrån Kongl. Ma:jt af innehåll, det, sedan konungen med 
3,000 man om aftonen den 28 ankommit till P[y]örilä och 
därstädes efter ett kort f äktande bortdrifvit en rysk poste- 
ring utan ringaste förlust på vår sida, (har) han fortsatt 
marschen till Valkiala kyrkby, där fienden af våra på 
ryggen angripits kort efter midnatten. Elden på fiendens 
sida har varit ganska stark, men efter par timmars tid 180 1790, maj. var valplatsen vår; och hafva våra trupper ej nyttjat an- 
nat än kanoner och bajonetter. Vi hafva lidit ansenlig 
förlust, men ryssarnas nederlag har varit vida större. 2 
stora magasiner af mjöl och gryn, 2 kanoner, 1 magasin 
med munderingar och ammunition, en stor myckenhet 
med hö och halm, däraf ryssarna vid deras flykt ej hunno 
uppbränna mera än en stack, har blifvit vårt byte. Om 
ej månförmörkelsen då inträffat, hade ryska därvarande. 
artilleriparken fallit i våra händer. Den tappre grefve 
Wachtmeister har blifvit blesserad i armen, men fältkirur- 
gen har försäkrat, att armén ej får däraf skada. (Så långt 
konungens bref.) Således hafva vi fått ett godt ställe på 
rysk botten, (och) därmedels kommunikation snart öppnas 
emellan våra trupper uti Kärnäkoski, Suomenniemi och 
Valkiala. En god utsikt! 

Den 3 maj. Nu kan jag gifva en fullständig beskrif- 
ning om Valkiala slaget. En löjtnant vid namn Eamsay 
har berättat som följer; han har bevistat träff ningen. 

Sedan denna kolonn af armén till 3,000 man blifvit 
samlad under Kongl. Maj:ts eget höga befäl vid Lyöttilä 
och därifrån uppbrutit samt . aftågat genom Köpilä till 
Pyörilä, beläget invid älfven, så gjordes där halt, så vida 
förtrupperna på ryska sidan om berörda älf stötte uppå 
och kommo i handgemäng med en rysk postering. Den- 
samma blef likväl genast drifven utur dess fördelar och 
jagad på flykten med förlust, utan att våra förlorade 
någon man eller fick någon blesserad. [Sedan] vägen så- 
ledes [blifvit] rengjord, tågade hela styrkan med kanoner 
och attiralj öfver isen in uppå rysk botten utan vidare 
motstånd. Vid Or(d)avala gjordes några minuters halt, 
då konungen affärdade till Helsingfors en kurir. Därefter 
fortsattes åter marschen öfver obanade vägar och genom 
skog och moras till vänster om Valkiala, tills kolonnen 
ändteligen inträffade öster om benämnda by, uppå den in- 
ifrån landet kommande vägen till Valkiala, dit kolonnen 
vände sig i fullt antågande. Det var redan skumt af för- 
mörkelsen, och våra voro redan på skotthåll nära, då fient- 
liga utposternas salvor lossades. Våra fortsatte marschen 1790, maj. 181 och hälsades med kanonskott, dock utan särdeles verkan. 
Armén uppställdes på linjer och ryckte på, då elden ur 
gevär och kanoner började öfverallt att brinna, och det 
så starkt, att ingen 100:dels sekund kunde sägas vara utan 
skott. Sådant oaktadt avancerade våra trupper fienden 
till mötes med all den ståndaktighet, som af svenska tap- 
perheten kan väntas. Men då fällde ryssarna bajonett, 
h vilket äfven i ögnablicket skedde af de svenska; men 
dessa stodo ej stilla, utan rusade i fullt språng löst på 
fienden, och då skedde tfet största blodbadet. Ryssarna 
kunde ej längre emotstå svenska vapnen, vände ryggen 
till och sprungo; döden förföljde dem i ryggen; 3:dje 
ledet af linjen, som ej kunnat bruka bajonetten lossade 
på de flyende en salva, hvaraf ryssar under ett ohygg- 
ligt dödsskrik stupade hoptals. Nu var segern redan i 
våra händer, och efter en timme hörde man ej mera något 
skott. Fienden vek numera åt höger och drog sig åt 
Kaipiais. Han förföljdes väl af våra trupper, utan att 
honom kunde tillfogas särdeles skada, ty våra trupper 
voro mycket fatiguerade. Således blefvo vi egare af val- 
platsen klockan vid pass 5 om morgonen, efter ett hård- 
nackadt och blodigt fäktande i 3 timmars tid. Fiendens 
styrka har bestått af hela plesanska regementet, om jag 
minns rätt, som skall vara ibland de bästa i Ryssland och 
är 1,800 man starkt, 900 man jägare och 600 man kos- 
sacker, förutan en ansenlig mängd baskirer, (och således 
något starkare än svenska styrkan) kommenderade af 
generallöjtnanten Denisoff. Denne hade med plats uncl- 
sluppit, därest ej mörkret varit så starkt. Han har 2:ne 
gånger varit i svenskarnas händer, men hans sköna häst 
har frälst honom, och man tviflar mycket, om han ej har 
sin bane, ty att han fått skott, säges vara ostridigt. Till 
byte hafva vi fått 2:ne välfurnerade magasiner med mjöl, 
gryn och hafre, ett stort förråd kläder och färdiggjorda 
munderingar, dessutom 30 säckar knallar och mycken am- 
munition samt hö och halm för ett helt dragonregemente 
i en månads tid, 2:ne kanoner, flere hundrade gevär, hug- 
gare och bandolerstaskor. Fångna hafva blifvit 40 gemene 182 1790, maj. och en major, som skall heta Knorring, livländare till na- 
tion, samt ett nästan lika antal blesserade, som legat på 
platsen och ej hunnit efter vanan medtagas af de flyende ; 
200 ryssar hafva stupat på stället, och en myckenhet har 
legat här och där i skogarna döda, som ock dageligen 
hittas af våra patruller. Yår förlust har bestigit sig till 
10 dödsskjutna, 160 blesserade af gemene samt 17 bles- 
serade af befälet, svårare och lättare. Vi äro således i 
besittning af hela Valkiala socken och hafva kommunika- 
tion öppen emellan Kärnäkoski och Valkiala. Armfelts 
patruller och konungens hafva redan råkat hvarandra. 
Kongl. Maj:t bor nu på Valkiala prästgård, 
Ryssarna hade här en hel artilleripark, bestående af 
12 stora pjeser; men de räddade likväl densamma i mörk- 
ret, hvilket förefallit obegripligt. Hade man ock fått detta 
godset, så hade det varit en stor sak; men så har det 
tagna ändå varit ansenligt, och den förmån vi genom 
detta ställets eröfring vunnit, är betydligast. Endast det 
kunde behållas! 

Händelser. 

Vid Pyörilä tilldrog sig, att då vårt avantgarde rå- 
kade i hop med ryska posteringen, och skotten började 
knalla, gick konungen upp på en bärghympel där bredvid, 
för att så mycket bättre kunna därifrån bese tillgången. 
3:ne bönder af dem, som voro med och skjutsade, gingo 
äfven dit upp af nyfikenhet; ingen fara vore i deras tanke, 
där konungen stod; de ställde sig därför ett litet stycke 
ifrån konungen, men i detsamma de som mest mättade 
sin nyfikenhet, kom en jägarekula, som borttog hela näs- 
tippen på en af dessa bönder; han knyckte på hufvudet, 
tog sig om näsan, som i ett ögnablick således förkortades, 
och frågade sina kamrater: „Kuka perkele minun nenäni 
vei?" Konungen hörde det, roade sig åt infallet samt 
gaf honom en hederlig läkarelön. 

Under hetaste attacken vid Valkiala blef geväret 
tvärt afskjutit för en soldat af Kronobergs regemente. 
Han vände sig därpå till sin officer, visar honom geväret, 1790, maj. 183 livarmed lian icke mera kunde göra någon nytta, och begär 
lof att få gå och taga sig ett annat gevär. Det fick han. 
I stället för att då gå bakom linjen och upptaga något 
gevär, som bland de slagna låg på marken, löper han på 
ena flanken, där några jägare oroade våra, ser en jägare 
i begrepp att lägga an, springer på honom och slår honom 
i hufvudet med stumpen af sitt gevär, fattar honom i 
luggen och släpar honom till de öfriga fångarna samt tar 
hans gevär och ställer sig därmed åter i ledet på sitt 
ställe. 

Anekdot(er): General Denisoff har låtit hälsa öfver 
på gränsen, att ryssarna lagt bort sina skinnpälsar och 
voro nu beredda att emottaga svenskarna; men om de 
dröjde länge, så skulle han besöka dem. 

Den 4 maj. General Hamilton har gått äfven öfver 
gränsen, men från honom har ännu inga nyheter hörts. 

Den 5 maj. Nu förmältes här, att gen. Armfelt och 
konungen hafva konjungerat sig och att de redan intagit 
Davidstad. Dock fordrar detta bekräftelse» 

Flottan har nästan hel och hållen utlupit ifrån Hel- 
singfors. Amphion har fått ordres att komma hit till 
Borgå. Konungen ärnar att gå till sjös inom kort. Med 
Guds hjälp glada nyheter härnäst. 

Kontinuation af den 3 maj. Tiden uti föregående 
berättelse om Valkiala slaget, (det bör ej kallas affär) 
rättas således, att natten emellan den 28 och 29 lågo våra 
trupper på geväret uti en rysk by vid namn Uhkola. Den 
29 fortsattes marschen genom Mempä by, öfver Torasjoki 
bro, som lagades efter att hafva varit upprifven, till Val- 
kiala, där tillgången varit å sätt beskrifven är. Lägges 
till, att Kongl. Maj: t, som, vid det Wachtmeister blef skju- 
ten, infann sig vid avantgardet, fått 2:ne blessyrer, eller 
rättare, 2:ne starka kontusioner, dock, Gudi ära, utan sär- 
deles betydenhet, ehuru hela ena armen och en del af 
sidan är blå. 

Den 5 maj, fortsättning. Ryssarna hafva sökt hämna 184 1790, maj. sig. Natten emot i går öfverrumplade de genom hastig 
surpris vår postering vid Anjala, därvid så tillgått: Rys- 
sarna öfverkommo på flere båtar, till ungefärligen 200 
man; i ögnablicket bemäktigade de siig vår redutt med 4 
6 U metallkanoner och 2:ne 8 U metall obitser, och det 
utan att ett enda skott lossades af våra vakter. Andte- 
ligen slogs larm, sedan ryssen innehade allt, därvid öf- 
verste Svedenhjelm med dess adjutant Knorring satte 
sig till häst, för att taga dispositionen. De rida åt re- 
dutten, i afsikt att där träffa svenskar, och falla genast i 
ryssarnas händer. Svedenhjelm blef strax gripen, men 
Knorringen frälsade sig med dess goda häst. Emellertid 
svänga ryssarna öfver en brygga och komma öfvertå- 
gande med 2,000 man. Våra därvarande trupper, be- 
stående af 250 man omtrent af enkedrottn. lifregemente 
och 300 man af de så kallade Meijerfeltska jagarena, ställde 
sig väl i motvärn, men blefvo af öfverlägsenheten till- 
baka drifna. Majoren för sistnämnda trupp von Roohr* 
blef genast skjuten på stället. Ryssarna betjänte sig af 
våra egna kanoner emot oss, och där var ej annan ut- 
väg än retirera. Ryssarna förföljde våra trupper med en 
oupphörlig eld, men de våra försvarade sig icke desto 
mindre rätt käckt en half mil, till en by vid namn Kor- 
rois. Bryggan därstädes upprefs, och de våra sågo sig 
ändteligen utan vidare förföljelse bärgade. Emellertid 
hafva vi förlorat mycket folk och många raska officerare. 
Major Björnberg hafver förlorat bägge sina ben och dödde 
kort därpå. 2:ne andra af enkedrottningens regemente 
äro omkomna; och ehuru första ryktet flög, att ingen und- 
kommit af Meijerfeltska frikorpsen, så äro likväl ej mer 
än 2:ne officerare, inberäknad Roohren, omkomna; alla 
de andra äro vid lif, dock några lindrigare blesserade. 
Af gemene man är ej heller så stor af gång som man trott; 
en tredjedel skall hafva stupat och blifvit blesserade. * Roohren kom nyligen härifrån Borgå till Anjala, hade hållit 
något kalas om aftonen förut, och Herren vet om där allt har gått rik- 
tigt till. [Förfrs not.] 1790, moj. 185 Då man rätt betraktar denna händelse, så är nästan 
obegripligt huru en postering kunnat ligga så säker vid 
ett det betydligaste pass, då krigslågan flammar nästan 
öfver hela gränsen, att den icke skulle kunna förmärka 
en fientlig rörelse, utan att ryssarna öfver ett bredt vatten 
fått med båtar sätta sig öfver, utan att vedetterna och 
utposterna sådant kunde blifva varse, att de utan minsta 
larm kunnat kasta sig uti en bestyckad redutt. Alla dessa 
omständigheter äro sådana gåtor, som nästan icke kunna 
upplösas, om ej nyckeln blir smidd i misstankens smedja. 

Och vare huru det vill, så har där varit någon större 
försummelse, än man kan tro. Det vet man, att tvenne 
soldater af enkedrottningens regemente dagen förut de- 
serterat, och att på stället således bort vara den nogaste 
uppmärksamhet, samt att kommenderande artillerioffice- 
raren varit den natten borta på frieri och kommit först 
om morgonen, sedan affären var slutad, till Korrois, sedan 
hans kommando och kanoner redan tillfallit ryssarna. Med 
ett ord, min bror, Diabolus ssepe in templo Dei. 

Dock hafva ryssarna icke rosat denna lek, sedan de 
våra kommit sig att göra gagn. 

Den 6 maj. I dag kom Kongl. Maj:t till staden, 
Gudi ära, i hög välmåga, munter och glad, undantagandes 
att den glädje man hade däraf förbittrades nog, då man 
såg konungens arm bäras i band. Man kunde ej annat 
än rysa vid den fara, hvaruti monarkens lif sväf vat. Hvad 
blefve vårt öde, om en så olycklig dag skulle uppgry, då 
vi skulle mista vår tröst och vårt enda stöd! 

Våra trupper hafva dragit sig tillbaka i går, den 5, 
ifrån Valkiala till Keltis, där vi nu hafva brygga till öf- 
vergång. Under reträtten hafva ryssarna hårdeligen attac- 
kerat oss. Vår dessein har varit att befästa oss vid en 
ryssby och pass, */ 2 mil ifrån gränsen, sedan magasinerna 
vid Valkiala blifvit eröfrade och bärgade. Men som ingen 
god position där fanns, så nödgades vi draga oss, som 
sagdt är, till Keltis. Vi hafva förlorat 50 man under re- 
trätten, döda och blesserade. Ryssens förlust känner man 
icke, men kan slutas däraf, att under det våra arbetade 186 1790, maj. att öfverskaffa bytet, hade ryssen å en slät backe för- 
samlat sig såsom en molnsky och börjat skjuta på oss 
med kanoner; men vårt artilleri sattes i ordning emot dem, 
eld lossades, och ryssar föllo såsom halm för skördarens 
lia. Detta skedde i 2:ne repriser, då ändteligen någon 
mera icke tordes visa sig. 

Fienden hade äfven trängt sig öfver vid Hirvikoski, 
men blifvit af generalen Plåten fördrifven med förlust. 
Den brygga, hvaraf de betjänt sig till öfvergång, har 
blifvit dem ifråntagen. 

Den 7 maj. Då jag fick höra detta, som nu följer, 

gjorde jag som runan säger sitek vanha Wainä- 

inöinen, istuxen itek nipahan, otti soiton sormillehen, ja 

soiti — (nin minäkin ottin sijven) ; ei sijtä ollut 

mätässä, jok ej tullut kulutahan* — — Hör då! 

Den 1 maj blef öfverste kammarjunkaren Armfelt af 
ryssarna öfverfallen vid Kärnäkoski af vid pass 6,000 man. 
Ryssarna drefvo honom i första attacken tillbaka, men 
Armfelt gjorde front, angrep ryssarna med den hjälte- 
modigaste tapperhet i världen, dref fienden med stor för- 
lust åter ur dess eröfrade fördelar och blef slutligen herre 
af valplatsen. Armfelt hade nyttjat ett strategéme under 
sin reträtt. Ryssarna, som trodde sig förfölja Armfelts 
trupper såsom man jagar en skrämd fårahjord, blefvo 
genom oförmärkta detacherade trupper angripna i båda 
flankerna; de visste således icke hvarifrån all eld kom, 
blefvo konsternerade, i det de nödgades försvara sig på 
3 sidor, då bajonetten, svenskarnas hufvud vapen, och ka- 
nonelden ändteligen af gjorde saken och kastade segern 
på vår sida, som sagdt är. 

En major, som man berättat heta Vegesach, men 
skall likväl vara någon annan, hvars namn ännu ej är 
bekant, eröfrade af ryssarna med Helsinge vargeringen 
2:ne 12 fZige kanoner; men ryssarna togo dem tillbaka. 
Samma major tog dem åter, och ryssarna drefvo honom 
på nytt ifrån dem. Men 3:dje reprisen kunde ej lejon * Förf:s skrifsätt liar här noggrant bibehållits. 1790, maj. 187 grufveligare slakta, än de svenska då gjorde. Ryssarna 
gåfvo vika och kanonerna återtogos och behöllos ändte- 
ligen af de våra. 

Generalen, prinsen af Anhalt, har anfört ryska trup- 
perna, som bestått af vilikulundska regementet 2,000 man, 
lifgardet 3 bataljoner, 4 kompanier lifgrenadierer, 500 lif- 
kossacker och resten jägare. 600 fiender lågo på platsen, 
100 blesserade äfven på stället. Af fientliga officerare 
funnos 13 skjutna; några och 20 blesserade officerare hade 
undkommit, efter ryska fångarnas egen uppgift, som be- 
stigit sig till några och 30 helbregda af gemene, 3 å 4 
officerare och en major. Prinsen af Anhalt har själf blifvit 
dödligen blesserad. Bytet har varit ansenligt af gevär 
och ammunition, och alla våra trupper hafva ådagalagt 
oändligt mannamod, såsom rätta göter egnar och anstår. 
Vi hafva förlorat 70 man döda på stället och fått 130 
gemene mer och mindre blesserade. Vi böra tacka Gud för 
denna härliga seger, som visserligen bör anses så mycket 
större, som den skett öfver vår fiendes bästa trupper. 

Den 8 maj. På stunden ankom kunskap därom, att 
generalen Stedingk haft en blodig affär mot ryssarna vid 
en by vid namn Pirtiniemi, 1 / 2 mil ifrån Pumala. Han 
hade ämnat attackera samma pass och hade just slutat en 
krigskonselj därom, då han blef af 3,000 ryssar angripen, 
Stedingken hade ej där hela sin styrka, men slår sig icke 
desto mindre lyckligen igenom, ty han var kringränd, 
fattar därå posto, angriper fienden med eftertryck och 
drifver honom med mycken manspillan på flykten och 
inom dess förskansningar vid Pumala, men vågade ej för- 
följa dem längre. Mera härom en annan gång, då flere 
omständigheter yppas. 

Den 9 maj. Ofverstinnan Hästesko har i dag haft 
företräde hos monarken i ändamål att bedja om nåd för 
sin man, hvilket ock skett; men man berättar, att Kongl. 
Maj:t har varit oföränderlig, hvilket ock skall gjort så 
mycket, att frun skall dånat och sedermera sjuknat. 

Kl. 9 om aftonen steg Kongl. Maj:t ombord här i 
Borgå å uppå en escaloup uti hög välmåga, för att där- 188 1790, maj. med afgå till flottan, som skall under konungens egen 
höga tillsyn anföras till någon betydlig expedition emot 
fienden. Alla redligt sinnade böra innerligen bedja Gud 
att bevara honom och gifva lycka. 

Fienderna ligga ännu vid en by, som heter Korrois, 
en half mil hitom Anjala, men, man hoppas, med Guds 
hjälp icke länge. 

Den 10 maj. Vid, eller rättare */ 2 mil hitom Hirvi- 
koski har emellan de svenska och fienderna förefallit för 
par dagar sedan en blodig träffning. Tillgången därvid 
har varit sådan, att, sedan kunskap ankommit till general- 
majoren Hamilton, det ryssarna fördubblade sin styrka 
vid Anjala och var i antag vidare in i landet, (så har) be- 
mälde general, som trodde sig vara för svag att emotstå 
dem, affärdat en kurir till Hirvikoski, där grefve Cron- 
stedt stod till passets försvar med 1 bataljon af enkedrott- 
ningens regemente samt hela Dahl-regementet jämte någon 
del af Väster bo ttningarna, med ordres att grefven skulle 
infinna sig till undsättning vid Villikkala. Det skedde, 
och trupperna voro redan framkomna 4 l / 2 f järndels mil 
till Rausila, då general Plåten ankom tågande med dess 
kolonn ifrån Abborfors, sedan han där kvarlämnat till- 
räcklig bevakning, och mötte grefve Cronstedt. På gene- 
ralens fråga, hvart grefven ärnade sig, beskrefs det och 
ordres uppteddes därom, hvarpå general von Plåten be- 
fallde grefven att genast vända om, som åtlyddes. Men 
då Cronstedt hunnit vid pass en fjärdedels mil tillbaka, 
möttes ryssarna, som redan kommit öfver bron, den de 
åt sig svängt ifrån vår strand. I ögnablicket lossades eld 
på ömse sidor, och ett fullkomligt slagsmål börjades, som 
påstod en hel timma, innan ryssen ändteligen började 
vika undan, då våra trupper med seger förföljde den, 
under ett ständigt skjutande, hela den öfriga vägen till 
Hirvikoski, därunder ganska många ryssar stupade och 
afreste till S:t Niklas. Slutligen drefs fienden jämväl 
öfver strömmen tillbaka, utan att de hunno bränna byn, 
ehuru de det försökte ; dock svängde de till sig vår brygga 
vid öfvergången. De, som därifrån hit ankommit, hafva 1790, maj. 189 förmält, det slaget varit så blodigt, att bloden gått öfver 
skosulan. En artilleri officer bar varit fienden på 10 steg 
nära med sin kanon. Skotten hafva ej mera kunnat göra 
verkan, utan har han tillika med sin servis betjänt sig af 
blotta huggare till sitt försvar. Allt detta är ganska be- 
römligt; men emellertid förundrar man sig öfver general 
Hamiltons ordres i denna del och komma (o: -mer) därom 
öfverens, att där icke von Plåten expedierat dem till- 
baka, hade landet varit icke allenast exponeradt, utan åt- 
skilliga ledsamma sviter för armén hade jämväl kunnat 
uppstå denna gång. 

För hela denna villervalla, som kastade hinder i vä- 
gen för många vackra planer, hafva vi i öfrigt att tacka 
en mindre noga uppsikt vid Anjala; ty hade den varit 
som den bort, så hade aldrig fienden nässjat sig öfver; 
våra 6 ff:r hade förbudit det. Himlen vet hvars felet är, 
men många tillskrifva det öfverste Svedenhjelm, som nu 
är fången och ej kan värja sig för beskyllningen. 

Den 11 maj. Nu berättades att ryssarna varit ända 
vid Villikkala, där de bränt byn, men med manspillan åter 
blifvit förjagad till Korrois. 

Den 12 maj. Tyst och stilla. 

Den 13 maj. Berättades, att ryssarna blifvit tillbaka- 
drifna ifrån Anjala; men någon tydlig berättelse kunde 
härom och om förloppet därvid icke erhållas. 

Den 14 maj. I går var svenska skärgårdsflottan vid 
Svartholmen. Gardet embarkerade därstädes, och konun- 
gen förer med sig därå för öfrigt 3 skvadroner af lätta 
dragonerna med hästar och sa[d]lar. Kanoner på hjul äro 
äfven å flottan intagna, och det tyckes blifva fullt allvar 
af, men ingen känner planerna, och det är ganska väl, att 
våra inhemska ryssar ej få veta däraf. 

S. d. Prins Carl med stora flottan är jämväl an- 
kommen i Finska viken, 40 segel af linjen stark, förutan 
kuttrar och advisjakter. Det omtalas, att han besökt Re- 
vel, men ej funnit något fientligt skepp därstädes. Det 
tros, att de hafva dragit sig till Kronstadt. 

Den 15 maj. Förlidna natt har man hört något skju- 190 1790 : maj. 

tände i sjön, men hvad det betyder vet ingen. Att Göte- 
borgs flottan är ankommen till Helsingfors, äfvensom den 
öfriga svenska eskadern, utgafs nu förvisst. Uti Karls- 
krona skola ledamöterna uti högsta domstolen i tysthet 
låtit bygga 2:ne större kanonechalouper, som skola vara 
bestyckade hvardera med flere pjeser; dessa ämnas såsom 
en skänk till konungen, att i underdånighet därigenom 
göra honom en surpris. 

För öfrigt är här allt tyst och stilla vid gränsen. 

Här har flugit ett rykte, att flere inbrott skola af 
ryssarna skett, såsom vid Värälä, vid Keltis och vid Filpula, 
där de skola bränt och härjat; men sådant har ej ännu 
bekräftat sig genom någon säker rapport, som otvifvel- 
aktigt icke uteblifvit, därest det varit sant. 

I öfrigt äro här, som på alla andra orter, oändligen 
många skvallrande ryssbjällror, som göra sig ett nöje af 
att skrämma folk och i synnerhet käringsjälar, då de ej 
kunna göra annat ondt. Mer en annan gång. 

Borgå den 16 maj. Ännu är högkvarteret härstädes. 
Kongl. Maj:t låter genom expresser och kurirer af gå, äf- 
vensom han på samma sätt emottager alla expeditioner; 
och det är ofta ängsligt att ej veta, hvar monarken sig 
uppehåller. Men å andra sidan skadar det ej heller, helst 
därigenom förekommes tämmeligen väl det vanliga ryska 
skvallret härifrån. Likväl förmäles med visshet, att Kongl. 
Maj:t skall ligga med skärgårdsflottan vid Svensksund 
och tillämna någon attack uppå Fredrikshamn. Gud gifve 
det ginge lyckligt! 

Den 17 maj. Med en kurir, ankommen från konun- 
gen genom Lovisa, har man här fått den underrättelsen 
ifrån konungens flotta, det Kongl. Maj: t med hela den 
därå varande makten redan ligger utanför Fredrikshamn, 
som således af konungen blockeras. Vid ankomsten dit 
hafva kanonerna smullit tämmeligen starkt, men våra, utan 
att däraf låta förskräcka sig, hafva framtågat i god ord- 
ning, därunder konungen återtagit från ryssarna „ Sällan 
värre", bemäktigat sig 2:ne fregatter och 15 kanonslupar, 
tagit och uppbränt emellan 30 a 40 proviantfartyg, livar- 1790, maj. 191 uppå han uppfordrat staden. Då kuriren reste därifrån, 
var svar kommet från kommendanten, som begärt 2:ne 
timmars betänketid. Detta allt har skett om lördagen, 
eller 15 hujus. Gud kan ej tillfyllest prisas. Han late 
ock allt väl gå! 

S. d. Med en annan kurir ifrån Helsingfors har man 
här den underrättelsen, att hertig Carl attackerat ryska 
flottan uti Revels hamn, därvid ett skepp, som ej väl 
kunnat styra, drifvit in på fienden eller blifvit för oss i 
sank skjutet, och ett annat har stött på grund och blifvit 
af våra uppbrändt, sedan likväl hela ekipaget blifvit bär- 
gadt. Ryssarna hafva lidit ansenlig skada äfven, men 
huru stor, var kuriren ej bekant. Hade ej vädret varit 
så grufveligt starkt utaf en nordost till norden, så hade 
vi icke förlorat dessa segel. I öfrigt skola de varit gamla 
och ej mycket värda! Emellertid kryssar vår flotta utanför 
Revel i sjön och har således ryssen inspärrad. Då jag 
får höra partikulariteter om dessa bägge expeditioner, så 
skola de äfven meddelas ärligen och sannfärd eligen. 

Den 18 maj. I dag hade jag så när blifvit utom 
mig af glädje (om ej min gamla filosofi kommit mig till 
hjälp), då jag fick höra att [det] allmänt glunkades, det 
Fredrikshamn vore intaget. En löjtnant, som kommit ifrån 
kungen, skall därom berättat; men jag fordrar ännu be- 
kräftelse därpå ..... 

Borgå den 19 maj. Numera hör man icke så uppen- 
bart smädas och tadlas alla anstalter som förr; de räfster, 
som några oförsynta redan öfvergått, den mindre verkan 
deras utströdda gift åstadkommit ibland den redligt tän- 
kande hopen, hvilken ännu håller ut emot alla skadande 
försök och anfall, den missräkning de iråkat om nationens 
rätta karakter, har hos dem uppväckt fruktan att blifva 
utmärkta för det de varit och verkeligen i själen ännu 
äro fiender emot konung och fädernesland, fördärfligare 
än de, som ödelägga landefr med mord och brand. Dessa 
Belials barn hafva redan till den mån tystnat, att sam- 
kväm åtminstone äro tämmeligen rensade ifrån den förra 
så olideliga bitterheten i ord och uttryck. Jag önskade 192 1790, maj. det vore för evigt. Men sådant är ej att förmoda, så 
länge bröderna äga tillfälle att få råkas och i hemlighet 
få hålla sådana rådslag, som utöfvade nogsamt skulle 
röja deras hjärtan. Det är sant, att till en medborgares 
frihet körer att fritt få yttra sina tankar; ty att evigt 
tiga, tryckas ock lida tillkör slafven; att lasta ock smäda 
utgör också brottslingen, som därför bör straffas ; men att 
utan tvång yttra en fri ock ädel tanke, det tillkör en fri 
ock ärkg man; vår allmänna lag antogs i det tidekvarf, 
som själfsvåldet ansåg vara fritt, men samma lag förbjuder 
just det tal, som man nu tror sig berättigad att föra. 
Hvem kan då yrka att något blifvit inskränkt af natio- 
nens friket därigenom, att munnarna tillstoppas på skam- 
lösa belackare. 

Jag var i dag uti ett sällskap till bords, som nästan 
alltid tillförene mycket utmärkt sig kvars andas barn det 
varit; men nu var det tämmeligen tyst, utom en ock annan 
reflexion, ett ock annat satiriskt infälle, som, oaktadt all 
brukad varsamket, likväl svallade i det missnöjda hjärtat, 
men som bemöttes bekörigen. I alla fall röjes livad inom- 
bords är, som ej kan annat än förskräcka, om det finge 
gå i fullbordan. Oss åligger visserligen därför att an- 
ropa kimmelen om beskydd för vår monarks dyra lif ock 
dagar. 

Den 20 maj. I natt reste en kurir genom staden, 
som kom från Kongl. Maj:t. Han medbragte en kel kop 
troféer, bestående af vimplar ock flaggor m. m., ock be- 
rättade, att i förgår, den 18, kar Kongl. Maj:t dels till 
sjös, dels till lands käft en häftig drabbning med rys- 
sarna, därvid segern fallit på vår sida, och hvarvid konun- 
gen tagit från fienden 2:ne kanon-bar kasser, hvardera med 
24 kanoner, bestående af 24 8":r, inalles 48 pjeser och åtta 
kanonslupar med fullt ekipage. De fångna ryssarnas antal 
har bestigit sig till emellan 5 a 600 man, f lere officerare, 
och däribland äfven regementeofficerare, hvilka allaredan 
skola blifvit afförda till Sveaborgs fästning. Denna och 
den föregående segern vid Fredrikshamn skall åstadkom- 
mit så mycket, att ryssarna näppeligen lära kunna visa 1790, maj. 193 i'i:> någon skärgårdsflotta detta år i sjön, för hvilken man 
bör frukta. 

I de förra dagbladen är omtaldt, att konungen låtit 
uppfordra staden, samt att kommendanten begärt 1 tim- 
mes betänketid; men därå har sedermera intet svar följt, 
utan skall ryssarna betjänt sig af samma tid till iordning- 
ställande af hvad i hast var nödigt till defens. 

Hvad mått och steg Kongl. Maj: t numera, efter näst- 
beskrifna drabbning vill taga, är obekant; nog torde likväl 
något betydande komma att ske. Så mycket känner man 
dock, att ordres äro gifna till alla vid gränsen stående 
kolonner af armén att ofördröj ligen gå löst på fienden. 
Hvad verkan detta kan medföra för våra vapen, skall tiden 
visa. Emellertid skola vi hoppas det bästa. Vore det 
rådighet och enighet hos alla, vore alla befälhafvare drif- 
tiga, tilltagsna och utan många betänkligheter, så hade 
man stora skäl att hoppas mycket godt; men orsak gif- 
ves att tvifla därå, och just detta gör ofta ställningarna 
af ett tvetydigt utseende; vi hafva därunder ej annan 
tröst än himmelens bistånd, hvarom vi böra innerligen 
anropa den Högste, samt vår dyra konungs outtröttliga 
omsorg. 

Vid denna affär har Kongl. Maj:t med dess höga 
närvaro uppmuntrat alla både högre och lägre att man- 
ligen strida, h vilket ock skett, så att konungen visat både 
under striden som ock sedermera dess synnerliga fägnad 
och välbehag däröfver. 

En händelse hade efter drabbningens slut så när 
gjort oss en obotlig förlust, en händelse, som ingen kun- 
nat förutse. Den är följande. Ryska fångarna blifva för- 
delta under bevakning på flere fartyg; ibland dessa finnes 
en rysk fänrik fången uppå en kanonslup utaf vår flotta, 
kommenderad af en underofficer. Denna slup låg till an- 
kars eller för dragg icke långt ifrån konungens jakt. Den 
ryska fänriken afpassar något tillfälle troligen att hos 
sina landsmän göra sig med sitt eget lifs förlust odödlig 
genom en gärning, som kunnat försätta hela Sveriges rike 
uti den djupafste] sorg och skada. Han griper till luntan, 

13 194 1790, maj. skyndar sig, utan att hinna förekommas i sitt onda uppsåt, 
och tänder eld på krutförrådet, som flög i ögnablicket i 
luften, itände slupen samt skadade och dödade största 
delen af besättningen jämte 13 stycken ryska fångar, som 
jämte fänriken omkommo. Men ödet vördade ännu denna 
gång vår store konung, ehuru stöten var ämnad åt honom. 
Något annat fartyg blef ej heller härigenom skadad t, som 
äfven bör anses för en synnerlig lycka och Herrans skic- 
kelse. 

Emellertid finner man häraf att ryssar äro desperata 
fiender att slåss med, och att bemälda fänrik var i själ 
och hjärta en förtviflad krigsman. 

Hertig Carl skall vara högst förifrad emot ryssarna, 
dem han nu, mera än någonsin förr, tillsvurit död och 
förödelse för den skada han lidit. Revelska flottan in- 
spärras därför hårdeligen. Den har par gånger velat ut- 
löpa, men nödgats med förlust och stympade stänger och 
rår draga sig åter tillbaka åt hamnen. Kan hertigen hälla 
dessa inne och tillika bjuda bogen och sidan emot Kron- 
stadtska flottan, så äro vi med Herrans makt herrar i 
sjön, och då lyckas det väl. Vi vele ock hoppas det bästa. 
Emellertid har hertigen rekvirerat 2:ne stora bomkitser, 
som han ärnar använda emot Revel och den därutanför 
liggande flottan. Dessa kunna ock vid en sådan beskaf- 
fenhet göra stort gagn. Många storpratare anse denna 
hertigens expedition emot revelska flottan för alldeles ur 
sin ordning och tadla densamma; de påstå, att han aldrig 
bort gå dit. En amiralitetsofficer vederlade dem duktigt, 
sägande att de icke förstodo sjöväsendet, eller ock att de 
voro genom någon bedragna.* 

Den 21 maj. Den 19 har varit ett starkt och blodigt 
fäktande emellan ryssarna och våra vid Keltis. Ryssarna 
hade försökt att bryta sig där in i landet, men blifvit af 
generalmajoren Pauli behörigen bemötta och tillrygga- 
slagna med mycken förlust. Vi hafva äfven förlorat nog * Här är i orig. bifogad en situationsteckning af svenska och ryska flottornas ställning utanför Reval. 1 790, maj 195 folk och fått flere officerare skjutna och blesserade, men 
också har segern blifvit vår. Ryssarna hafva gifvit vika, 
och de våra hafva förföljt dem 3 / 4 mil in i deras eget 
land, där de nu ligga. General von Plåten har äfven 
samma dag blodigt luggat ryssen emellan Korrois och 
Villikkala samt drif vit dem till rygga, sedan de å nyo öfver- 
kommit vid Anjala. Generalen Meijerfelt lär gå på i dag 
vid Abborsfors. Gud gifve lycka! 

Den 22 maj. Ännu har intet nytt hörts. Generalen 
Klingspor kom i går hem ifrån gränsen. Han berättade, 
det vi mistat nog folk vid den sista Keltis affären; men 
det är ej underligt i krig. Mer en annan gång. 

Fortsättning för den 22 maj. Med säker underrät- 
telse vet man här, det en hårdnackad drabbning åter före- 
fallit emellan vår skärgårdsflotta och ryssarna. Konungen 
har nalkats ända under murarna af Fredrikshamn och 
där sökt förstöra resten af ryssarnas tillrustning till sjös 
på denna trakt samt uppbränt en stor hop transportfartyg, 
som ej kunde eröfras. Fienden har härvid skjutit för- 
tvifladt, icke allenast med kulor, utan ock med bomber 
och glödgade kulor, hvilka hafva så godt som regnat öfver 
vår flotta, därvid konungen äfven varit med sin jakt och 
således jämväl i elden. 

Ehuru gruflig denna eld varit, hafva vi dock ej för- 
lorat mera än 25 man döda och blesserade samt en kapten 
vid namn Virgin. Huru stor förlust af ryssar varit, kan 
ej med visshet uppgifvas. 

Numera har Kongl. Maj:t låtit landstiga på flere 
ställen; skada endast, att vi ej hafva dubbel besättning 
uppå flottan, så att vi tillika kunde hålla sjön och angripa 
på landet på en gång. Det förra kan väl ske taliter qua- 
liter, men om fienden ifrån viborgska sidan skulle komma 
med någon styrka, så skulle allt manskap af hvar flotta 
behöfvas, och således hade vi ej något öfverlopps man- 
skap på landet. Dock torde detta tvifvelsmål af hjälpas 

* Baron Cederström, som berättat detta var hos konungen under 
affären och har sagt att öfver konungens jakt regnade bara eld. 

[Förf:s not.] 196 1790, maj. sedan stockholmska, göteborgska och Västernorrlands flot- 
tor redan anländt. 

Våra trupper hafva varit uppe vid Broby, [om] utan 
eller med motstånd, vet man icke; men att de ej råkat 
där någon fiende, emedan de därifrån tillbakakommit utan 
den minsta skada, det tror man. 

Af någon genom staden rest officer har man den 
berättelsen, det de redutter, som fienden anlagt vid Ströms- 
by, har konungen bemäktigat sig samt uppbränt broen 
därstädes. Om fienden således vill komma tillbaka eller 
taga sin reträtt ifrån Kymmene till staden, blir sådant 
honom förment. 

Ett rykte går, att hertigen tagit 8 skepp; men det 
bör ännu ej tros, såsom fordrande en ansenlig bekräftelse. 
Icke desto mindre skall det händt i går, då ock en stark 
kanonad i sjön hördes, Gud gifve till vår fördel! 

Anekdoter. Vid of vannämnda affär vid Keltis hafva 
officerare och manskap utmärkt sig på mycket berömligt 
vis. Kapten Ehrenkrook af östgötarne kommenderade, på 
30 steg nära fienden, fälla bajonett och gå på, som skedde. 
I detsamma ryckte en befälhafvare fram ur ryska lederna, 
kom under fullt fyrsprång löst uppå Ehrenkrook och los- 
sade pistolen, som träffade Ehrenkrook i halsen. Sådant 
oaktadt, och ehuru bloden strömmade om honom, rusade 
han i ögnablicket tillbaka på ryssen och rände värjan 
durch igenom honom, just i detsamma han svängde sin 
häst undan bajonetten, hvarmed soldaten avancerade i 
full marsch. Ryssen reste genast till S:t Niklas och Eh- 
renkrook dog dagen därpå. 

Löjtnanterna Nisbeth och Valander hafva äfven efter 
en otrolig bravur stupat. 

Den 23 maj. Det är en obegriplig sak, att ibland 
ett rikes undersåtar skola finnas sådana medborgare, som 
verkligen känna en invärtes förnöjelse öfver konungens 
motgångar och öfver olyckliga händelser vid armén, hvilka 
likväl icke verka på några enskildas, utan uppå hela sta- 
tens och följaktligen jämväl å deras eget bestånd, egen 
välfärd och bästa, men hvilka däremot icke kunna emot- 1 790, maj. 197 stå grämelsens utbrott, då någon för konungen, för armén, 
för landet lycklig händelse inträffar; att det skall finnas 
folk i landet, som göra sig ett nöje af att måla en olycka 
tusende gånger hiskeligare än den är, och tvärtom för- 
dunkla, förringa och tillintetgöra emot all öfvertygelse en 
vunnen fördel, en verklig lycka! Huru anses icke konun- 
gens bemödande, hans outtröttliga omsorg för rikets väl, 
hans vakande natt och dag, alla lifsfaror, hvaruti han sig 
oupphörligen kastar, utaf dessa vanbördiga patrioter för 
intet, ja ofta, såsom man hört orden lyda, för ett verkans- 
löst fjäsk. Är icke en sådan misserkänsla för svenska 
nationen, hvartill dessa personer likväl våga och få räkna 
sig, en den största vanära, den största skymf ? Läse hvem 
som helst svenska annalerna igenom och säge sedan så- 
som en opartisk man, om någon konung kunnat uträtta 
mera än vår nu regerande monark. Låtom oss påminna 
oss 1772 års ställning, 1788 års anläggningar, 1789 års 
riksdag, den då och redan några år förut å bane varande 
regeringsändringen, skändligare än det egyptiska onda, 
men huru konungen sådant oaktadt segrat öfver alla hin- 
der, samt huru han just under krigets brak och den största 
skiljaktighet i tänkesätten hjältemodigt bryter alla spetsar, 
som äro hvässade emot honom, huru han förenar nationen 
och fullföljer sitt påbegynta storverk. Läse hvem som 
helst och betänke allt detta med opartiskt hjärta och 
våge sedan påstå, att dessa otacksamma äro ärliga svenskar ; 
våge sedan med full öfvertygelse berömma deras ovärdiga 
bemödande att, om möjligt är, icke allenast göra regenten 
hatad af landets invånare, utan ock att bringa riket uti 
invärtes träldom och under utrikes slafveri, hvarå, och 
då man undantager alla deras egna, egennyttiga af sikter*, 
som ega största delen uti deras göra, ej annat kan än 
åsyftas; hvilken är då den rättänkande medborgaren, som 
icke skulle hafva den innersta afsky för slik gudlöshet 
och de människor, som därmed umgås? Betraktom vi rys- 
sarna under deras ok och despotismens otyglade välde; 
huru stor enighet finner man ej hos dem! Ingen plåga, 
ingen fatigue, inga mutor eller skänker äro mäktiga att 198 1790, maj. 

förmå dem till otrohet ; de våga allt för äran, blott [för] att 
få våga; de biträda hvarandra, hjälpa hvarandra för att 
göra deras fiender af bräck. Yåra patrioter gråta däremot, 
då konung och land samt hvar inbyggare särskildt till- 
fogas någon förmån; skulle jag därför berätta * att ryssarna 
ännu icke kunnat utdrifvas från Anjala, Värälä, så vet 
jag visst, att det skall fägna dem. Dock hoppas jag att 
afgrundsfägnad icke skall vara länge, ty ännu finnas red- 
liga stridsmän i vår armé. 

Den 24 maj. Med tämmelig visshet berättades i dag, 
att hertigen skall tagit en rysk fregatt, en kutter samt 
ett linjeskepp af 90 kanoner. Ar detta sant, så hafva vi 
redan fått betalning för hvad vi mistat. Jag tviflar ej 
mycket häruppå, i synnerhet som en rysksinnad man be- 
rättade, att, då han reste från Helsingfors, (skola) dessa 
skepp redan ankommit till Sveaborg för att lagas. Ryska 
besättningen har där upptagits. 

Den 25 maj. I dag lär Kongl. Maj:t af seglat med 
flottan, efter hvad förvisso förmäles, till Yiborg, för att 
helsa på prinsen af Nassau. Låt om oss bedja Gud, min 
broder, för en lycklig expedition; jag vet, du gör det. 
Herren bevare monarken! 

Nassau har lofvat kejsarinnan att lämna konungen 
död eller lefvande i hennes händer. Gud näpse den ondas 
förmätenhet ! 

Den 26 maj. Inga märkvärdiga nyheter. 

Den 27 maj. Det Kongl. Maj:t redan med skärgårds- 
flottan lämnat Fredrikshamn till rygga, stadfästades i dag. 
Flottan lär nu nalkas närmare till Viborg, om ej redan 
vara framkommen. Himmelen gifve, att vi finge spörja, 
goda tidningar därifrån. 

Prins Carl har förändrat sin ställning vid Revel på 
det sättet, att hans högra flygel tangerar revelska kusten, 
och hans vänstra betäcker konungens flank, och således 
hafva vi en fördelaktig ställning i sjön. 

S. d. Med en ifrån Stockholm genom Borgå till 
Kongl. Maj:t faren kurir ankom den berättelsen, det freden 
emellan Polen och Ryssland nu verkligen vore bruten. 1 790, maj. 199 En kurir ifrån Preussen skall hafva bragt denna nyhet 
till Stockholm tillika med angelägna depescher till Kongl. 
Majrt, hvilka varit desamma, som förstnämnda kurir med 
sig nu bragte till konungen. Preussiska trupperna skola 
nu vara i stark rörelse. Det vore väl, om den vådliga 
öfvervikt, som på europeiska vågbalken för tiden varande 
ryska öfvermakten eger, en gång öppnade ögonen på 
Europas furstar, till vinnande af någon jämnvikt samt till 
tidigt förekommande af ett förestående ondt, som en gång 
sent eller aldrig kan botas. 

Samma dag. Med poster ifrån Stockholm har man 
den underrättelsen att det onda, som har för ändamål att 
slita sönder enighetsbandet emellan konung och under- 
såtar, har börjat att åter mycket utbreda sig i de södra 
rikets provinser, tvifvelsutan af missnöjda aristokrater. 
Konungen har utgifvits där skola hvar dag öfverlasta sig 
af starka drycker; dessa skola utgjort hans mod, då han 
bivistat affärer, och dessa skola styra hans anstalter, som 
aldrig skola lyckas för Sverige. Han skall nu betjäna 
sig uti sina vyer af ett lättroget, ofrälse folk, dem han en 
gång skall förakta och undertrycka, sedan han ej mera 
eger något att frukta, och då emot hans makt ingen mot- 
vikt mera existerar. 

Emellertid skall rikets fall nu vara å bane, och fol- 
kets bojor äro redan smidda, hvarför intet annat nu skall 
kunna rädda riket än en snar revolution. Hvad synes 
dig, min vän: är det ej förskräckligt att sådana gudlösa 
anläggningar skola finnas, just då sinnens samdräktighet 
som allra bäst behöfves? Sannerligen, om ej några blifva 
knäckta snart, fattar man den tanken, att ej konungen 
törs straffa sådana brottsliga; monarkens nåd blir till slut 
det vapen, hvarmed de illasinnade komma att skada honom 
och hela riket. Gud vare oss nådig! 

Den 28 maj. Intet nytt. 

Den 29 maj. Inga krigs- eller andra nyheter. 300 
man husarer hafva embarkerat på flottan; bestyrker land- 
stigning. 

Den 30 maj. Det är besynnerligt, att man härstädes 200 1790, maj. icke mera får höra, livad som passerar med någon visshet, 
mindre med några partikuliära omständigheter; orsaken 
lär hufvudsakligen vara den, att Kongl. Maj:t är frånva- 
rande, och att hit icke mera komma några pålitliga rap- 
porter. 

Genom ett bref till revisionskammarrådet Fahnehjelm 
har likväl den underrättelsen kommit, att ryssarna vid 
Värälä, där de öfverkommit och någon tid legat, skola 
sistlidna torsdag blifvit tillbakakörda med stor förlust. 
Det berättas dessutom, att ryssar till 50 och 50-tals blifvit 
begrafna i särskilda gropar af våra, som blifvit herrar af 
valplatsen, att ganska många påfinnas dagligen i buskarna 
och att flere kärrlass med ryska f ångna blesserade blifvit 
förda till Lovisa sjukhus. Detta tål dock bekräftelse. 
Det är likväl visst, att ryssarna fått därstädes duktigt 
stryk; vid Ummeljoki likaledes, äfvensom vid Anjala. Ge- 
neralerna von Plåten och Pauli hafva visat sig vara an- 
förare, som duga. 

Kongl. Maj:t skall ligga med skärgårdsflottan för- 
delaktigt posterad vid Björkön uti viborgska bukten. All 
kommunikation sjöledes är där af skuren för ryssarna. Vi 
vänta ingenting högre än att snart få höra goda nyheter 
därifrån. 

Den 31 maj. Underliga rykten skola ej mindre än 
bref vara utspridda i Sverige och som bäst hålla på att 
utströs här i landet, af innehåll att något ondt ämnas 
konungen ej mindre än prins Carl. Deras lif skola vara 
hotade, och en revolution skall vara å bane i landet. 
Dessa rykten skola utkommit genom en hop med ut- 
strödda bref, hvilka i och för sig själfva icke skola vara 
af elakt innehåll, utan endast yppa hvad som är för hän- 
der. Att få rätta knuten upplöst i denna sak, är och 
torde blifva svårt. Antingen äro sådana anonyma aver- 
tissementer någon sammansättnings skrämskott, eller äro 
några redliga, som verkligen vela upptäcka någon af- 
grundsliga. Troligt är det ock, att Fredrikshofs herrarna 
hafva något band, som uppsprider slika rykten, på det fol- 
ket skall fästa deras (o: sin) uppmärksamhet på något annat, 1790, juni. 201 än hvad dem kunde röra, eller ock att deras anhang göra 
sig en verklig nit af att börja något äfventyrligt i riket 
till de brottsligas räddning ifrån ett förestående straff, uti 
hvilket äfventyr flere malcontenter äf ven torde vara med- 
verkande. Emellertid äro sådana rykten och anstalter högst 
ohyggliga och kunna ej annat än oroa hvart redligt hjärta. 

Den 1 juni. Det berättades i dag genom ett löst 
rykte, det konungen gjort en betydande coup vid Viborg; 
man talar om en stor flottas förstörande där i hamnen, 
likasom vid Fredrikshamn. Tål dock bekräftelse. 

Händelser: Då ryssarna kommo öfver vid Anjala, 
hände att en stor förvirring timade både ibland fiender 
och våra trupper, så att de stridande å ömse sidor voro 
om hvarandra blandade och så sammanrörda, att de ofta 
ej visste, om de stridde emot egna kamrater eller fiender. 
För sådan orsak råkade en underofficer att fördjupa sig 
så ibland fienderna, att han togs tillfånga och lämnades 
under 4 stycken kossacker att afföras på vanligt vis. Men 
denna var ej förlägen och bestört öfver sitt öde, utan 
kastar sig som en ljungeld uppå en af sina ledsagare, 
rycker af honom sabeln, nedlade honom på stället, bles- 
serade 2:ne och körde en på flykten och kom tillbaka 
midt genom fiendens leder, oskadd till sin trupp, därvid 
han sedan fäktade manligen. Underofficeraren var af von 
Rohrens trupp; namnet har jag glömt. 

En soldat vid nästnämnda corps, som ock (samt rät- 
teligen) kallas Meijerfeltska friskyttarna, blef under re- 
trätten blesserad genom vaden. Bloden strömmade starkt 
ur såret. Officeraren, som såg, då han fick skottet, samt 
att han haltande icke desto mindre var med i elden, bad 
honom såsom blesserad förfoga sig sin väg, innan bloden 
förrunne honom. „Ei viel", svarade denne och sköt sin 
man. Officeraren påminde honom att förfoga sig bort. 
„Ei viel", svarade soldaten, „minä tahdon antaa yh- 
delle perälle [o: pirulle] viel palkansa", som han ock 
gjorde; och man hade möda att få förbinda honom, som 
dock skedde, hvarefter han bi vistade affären, så blesse- 
rad han var, till slut. 202 1790, juni. En underofficer vid samma corps hade skjutit öfver 
60 skott med dess gevär, hvaraf det blifvit så hett, att 
han ej mera kunde handtera detsamma; han begaf sig 
skyndsamt till en bäck att svalka det, men blef omringad 
af några fientliga jägare, som ville fånga honom. 2:ne 
fattade redan uti honom, men han redde dem genast ifrån 
sig så duktigt med muskötkolfven, att de gäspade därvid, 
och de andra tordes ej på honom, som i detsamma fick 
biträde och således slapp. 

Den major, som blef tagen uppå „ Sällan, värre", hade 
vid sjöstriden så duktigt försvarat sig, att han var själf 
den 4:de kvar af 50 och några man, som börjat striden 
på samma fartyg. Han skall skylla på chefens oförsik- 
tighet hela ryska olyckan vid Fredrikshamn. 

Största delen af ryssarna skola hoppat i sjön, då 
svenska elden blifvit för het; en god del skall således 
omkommit i vattnet. Man påstår, att om våra trupper 
fullföljt denna seger, så skulle staden i samma fart kunnat 
intagas, ty intet skulle där varit då för momentet i ord- 
ning. Törhända de tala så, som vela svärta konungens 
göromål; törhända också att det är ett fel hos svenska 
nation, att den upphör för bittida att profitera af en vun- 
nen förmån. 

Den 2 juni. Konungen har låtit göra en landstig- 
ning uti Viborgska skärgården med någon styrka, som 
upptågat till en kyrkoby. Vid svenskarnas ankomst be- 
gåfvo sig alla karlar i samma by på flykten och lämnade 
kvinnfolket kvar, som på alla de frågor dem gjordes icke 
kunde utreda det minsta; och som hufvudaf sikten med 
denna landstigning var att surprinera en fientlig postering, 
som man förment sig därstädes anträffa, samt att där- 
jämte komma i erfarenhet af fiendens företagande, dess 
ställning och styrka vid och omkring Viborg, så tillsades 
hustrurna, att därest de icke förmådde karlarna att åter- 
komma till byn, och det genast, så skulle byn brännas. 
Detta hade ej annan verkan, än att käringarna under 
klagan, gråt och böner föregåfvo, att det vore omöjligt, 
det männerna ej lydde dem. Härvid var således ej annat 1790, juni. 20B att göra än att låddas, som [om] man ville skrida till verk- 
ställighet af hvad som hotadt blifvit. Brännbara ämnen 
samlas, föras till husen och antändas på ett ställe; lågan 
och röken stego redan i höjden, kvinnorna lupo med utrifna 
hår, somliga sprungo till skogs efter männerna, andra gräto 
och anhöllo om försköning. Detta hade den goda verkan, 
att gubbarna måste komma fram. [Sedan] ändamålet så- 
ledes vunnit[s], släcktes åter elden. Emellertid kvarhöllos 
bönder, som ansågos vara de klyftigaste, och ibland dem 
en präst samt en klockare. Bönderna kunde ej gifva 
särdeles upplysningar. Prästen var för mycket rysse, än 
att man kunde förmå honom att yppa det allra minsta af 
ryska ställningarna. Men klockaren däremot gaf mera 
nöjaktiga svar. Man tog honom, som ock hade lust att 
följa med, och han upptäckte mycket nyttigt. Konungen 
lät rekognoscera flere klockarens uppgifter, som funnos 
precis slå in. Honom blef tillsagdt uppehälle och god 
utkomst i Sverige, hvarmed klockaren, som torde tänkt, 
patria ubi bene, fann sig nöjd, i synnerhet som knut och 
galge hade tordt förestå honom, om han vågat sig hem 
igen ; och man väntar sig nytta af denna mannen i mycket 
och mångt. 

Den 3 juni. I dag morse erhöll man genom säker 
och pålitlig skrifvelse den underrättelsen, att konungen 
låtit 200 man af dess lifgarde, som varit med å skärgårds- 
flottan, landstiga vid Pitkepas under kapten Lilljehorns 
befäl. Dessa anträffade därstädes en rysk postering af 
150 man, som genast blef slagen och jagad på flykten. 
En transport af 19 stycken 36 8":diga kanoner anträffades, 
som ock togs af våra ; men som de ej kunde bärgas i brist 
af hästar, så blefvo de samtliga söndersprängda. Dessa 
kanoner voro ämnade att bevara och armera kanonslu- 
parna vid Fredrikshamn. Dessutom uppbrändes för rys- 
sarna ett hömagasin, och 150 kuli hafre blefvo af förda 
till vår flotta. En så betydlig expeditions lyckliga ut- 
förande förtjänte att ihågkommas, och Lilljehorn blef 
därför utnämnd till riddare. 

I lika måtto innehöll förberörda skrifvelse, att Hans 204 1790, juni. kongl. höghet hertigen har insänd t till Lovisa den 31 
maj sistlidna 2:ne stycken prisfartyg, som bland annat 
ombord haft omkring 40,000:de kannor brännvin, som efter 
berättelse skall kommit ifrån Bostock. 

S. d. e. m. Ifrån klockan 2 till half 6 hördes här 
i Borgå ett ganska häftigt skjutande uppå hafvet, ost- 
sydost utifrån staden. Att någon sjöbatalj föreföll, är 
utom all fråga. Du kan ej tro, min redliga vän, huru 
brinnande mitt hjärta var uti böner och önskningar om 
den Högstes hjälp och bistånd för våra vapen. Och då 
vi känna inom oss en innerlig längtan att tränga oss fram 
till allmakten, en innerlig tillförsikt och förtröstan uppå 
dess hjälp, så tror jag fullt och fast, att bönhörelsen icke 
uteblifver. Den troget och uppriktigt bedjande själen 
underkastar sin bön, sin begäran den Högstes vilja. Hans 
vilja är god, evigt god; Gud lefver, han prof var livad 
oss nyttigt är, han ser till hjärtat, hör bönen och tilldelar 
oss nåd, bönhörelse och bistånd ofta annorlunda, ofta bättre 
än vi önskat oss. Ske då Hans vilja! Och vare härom 
nog sagdt. 

Emellertid har nu säkerligen något hufvudsakligt 
förelupit, och uppå denna sjöslaktning beror hela sommar- 
fejdens lyckliga eller olyckliga utförande. Har den gått 
illa, så ser det för oss svart ut, ehuruväl himmelen kan 
haf va för oss utsedda andra medel till räddning ; har den 
varit lycklig, så tyckes som vi ej hade mera särdeles att 
frukta. Herrar i sjön, behöfde vi då ej mera så mycket 
folk på det våta elementet. Vi finge då använda den 
största delen af våra sjötrupper till lands, och med en 
tillökning af några och 20,000 man (ty flottan hade ändå 
10,000 till försvar) så skulle vi med vår Herres bistånd 
kunna uträtta något. 

Att något hufvudsakligt händt, kan ock slutas däraf, 
att detta hårda skjutande börjades i går om aftonen kl. 
5, fortvarade hela kvällen och hördes ännu om natten 
äfvensom kl. 3 om morgonen samt hela förmiddagen, och 
således dygnet om. Jag hörde det ej längre än öfvan 
sagdt är. Att hertigen vågat det yttersta, är klart och 1790, juni. 205 ostridigt, helst hans föresats har varit att antingen dö 
eller segra. Att ryssarna äfven bjudit till att göra deras 
yttersta försök emot oss, är lika ostridigt, ty deras verk- 
ligen närvarande trångmål har tvungit dem därtill; och 
däraf kan man sluta till den hårda strid, som flottorna 
emellan troligen förefallit. Gud höre hvar redlig sinnads 
uppriktiga bön, som uppsändes för vårt gemensamma väl ! 
Hafva vi vunnit, så kunna vi redan glädja oss, att freden 
snart nog lär vara i annalkande. 

När man i öfrigt eftersinnar hvad en sådan batalj 
kostar, kan man ej annat än hisna. Tänkom efter, att 
då ett enda 6 ©:digt skott stiger sig till 2 rdr, hvad skall 
då icke hvart skott, som på ett helt dygn blifvit lossade 
ur 36, 24 och 12 S":gar, sammanräknade kosta! Lägg nu 
till folkets förlust och den skada fartygen annars kunnat 
få; hvilken otrolig summa uppkommer icke häraf, då allt 
sammanräknas! Men tröstom oss öfver förlusten af sådant, 
om segern blifvit vår, som jag för min del hoppas, och 
hvartill jag dömer af den anledningen, att bataljen avan- 
cerade till östern, att den tvärstannade och att skotten 
ej hördes vara skingrade under affären. 

S. d. Om aftonen lopp ett rykte, som dels skall 
vara utkommet af en skeppare, dels af en ifrån Pellinge 
skären till staden anländ skärgårdsstyrman eller lots, att 
ett antal tagna ryska fartyg förts af våra till Sveaborg 
förliden natt. Skepparens berättelse är följande: I dag 
bittida skall han mött en flottilj, bestående af 40 segel, 
emellan Pellinge och Sveaborg. Vädret hade den samma 
emot sig, så att den nödgades draga sig fram med rodd. De 
fartyg, som icke rodde, bogserades i släptåg. Att därå varit 
ryssar och svenskar, det skall han tydligen sett och slutit 
[af] att de förra varit fångar och de senare utgjort eskort. 
Lotsens uppgift åter var, att förlidna natt hafva fartyg 
skjutit efter lots. Den infann sig i sällskap med denne, 
som gjort berättelsen, h vilka då sett emellan 40 och 50 
segel af skärgårdsflottan, som ärnat sig till Sveaborg, dit 
den ena lotsen med fartygen följt, men denne återkom- 
mit med båten. Han hade jämväl sett därå många gröna 206 1790, juni. rockar och röda byxor, att följa hans ord. Om detta vore 
sant, så hafva vi åter gjort en lycklig coup; men det tål 
bekräftelse. 

Den 4 juni. I dag både för- och eftermiddagen 
hördes åter starkt skjutande i sjön åt samma ställe som 
i går. 

S. d. Genom en ifrån Savolaks hit till staden i dag 
ankommen officer, har man här fått den underrättelsen, 
det öfverste kammarjunkaren Armfelt skall uti Kärnäkoski 
blifvit sistlidna tisdag angripen af ryssarna. Ytterligare 
speciella omständigheter om denna affär äro mig ej be- 
kanta, men skola affölja, då jag får veta dem, ty samma 
officer har endast hört kanonad, då han reste genom S:t 
Michel. 

S. d. Ifrån gränsen ankom den nyheten, att gene- 
ralen Meijerfelt i går gått öfver strömmen vid Abborfors 
utan något särdeles motstånd. Han skall numera ligga 
med sina trupper vid Pyttis kyrka, 

Vid Hirvikoski hafva våra trupper äfven gått öfver 
gränsen, men huru långt de hafva avancerat vet man 
icke med visshet. Så mycket vet jag, att de hafva ingen 
by närmare än Kvarnby, och emellan denna och Hirvi- 
koski är 7 fjärndels mil. 

Den 5 juni. I dag har äfven förelupit kanonad. An- 
tingen spelar nu Sverige herre eller pank. Gud hjälpe oss! 
Det allra besynnerligaste är, att vi icke fått höra minsta 
nyhet ännu ifrån sjön. Rykten komma och gå; likväl 
hafva de icke medfört någon elak nyhet. Ibland skall 
någon berättat, som kommit från hertigens flotta, att her- 
tigens och Cronstedtska flottorna drabbat tillsammans, 
samt att konungen låtit par divisioner kanonj ollar attac- 
kera ryssarna i flanken, hvarigenom ryssen blifvit satt 
emellan 2:ne eldar, samt att 2:ne stora skepp skola blifvit 
tagna af oss, då samma bud skulle affärdats därifrån. 
Ibland skall konungen hafva drabbat tillsammans med 
ryska skärgårdsflottan och borttagit ifrån fienden skepp, 
som uppgifvits till 22 segel, med mera. Sådana rykten 
gå fram och tillbaka, men såsom lösa och obestyrkta för- 1790, juni. 207 tjäna de ingen trovärdighet. Jag önskar att jag vore 
lång väg skild ifrån denna f . . . . håla, ty här får hin onde 
icke mera höra något nytt, som är säkert. Man påstår, 
att general Klingspor skall hafva fått bref från konungen, 
men att han behåller det glada nya för sig själf ; ty vore 
det ondt, skulle väl intet fattas, att det ju icke blefve ut- 
skriket; så säges det. Ledsen orkar jag nu ej berätta 
mera, i synnerhet som djäfvulsskap höres och aldrig upp- 
hör att höras bland folket. 

Borgå, den 6 juni 1790. En gnista af hopp om en 
lycklig sjöexpedition af konungens och hertigens flottor 
börjar nu att uppkvickna och lefva uti alla rättsinnigas 
bröst, som hitintills varit likasom kväfda af fruktan och 
oro. Sammanstämmande rykten ifrån flere orter och ställen 
grundlägga detta hopp, hvilket ock styrkes däraf, att 
något olyckligt icke kunnat utspridas, som malcontenterna 
visserligen icke hade uraktlåtit, därest något sådant händt. 
Samma rykten innehålla, såsom ifrån Pellinge skären, att 
ett stort antal ryska större och mindre fartyg blifvit dit 
bragta under svensk betäckning, för att afföras med lotsar 
genom skärgården till Sveaborg; att alla holmar och skär 
äro därstädes fulla med ryska fångar, som blifvit blesse- 
rade; att ett ryskt 90 kanonskepp ditkommit, som varit 
ganska illa tilltygadt, hvilket på grund stannat i samma 
skärgård, då det skulle därigenom affärdas med lots till 
nästnämnda fästning. Rykten löpa, att hertigen har tagit 
9 priser, och så vidare. Ifrån Lovisa berättas med full- 
komlig visshet, att Kongl. Maj:t af seglat med dess seg- 
rande eskader till Kronstadt och Petersburg, för att där 
göra en ända på sista slumpen af ryska skärgårdsflottan. 
Då nu detta håller stånd, så är tydliga följden den, att 
konungen, ej mindre än hertigen, hafver fått öfverhanden 
i sjön; ty nödvändigt äro flottorna i det tillstånd, att de 
ega ryggen fri och kunna således göra nya operationer. 

S. d. kl. 9 om aftonen. Majoren Segerstråle vid Ny- 
ländska infanteriet bekräftade ryktet angående de flera 
tagna ryska fartygen och fångarna uti Pellinge skären. 
Han drack däruppå konungens välgångsskål. Hvad synes 208 1790, juni. dig nu, min vän? Har någon trogen undersåte i vårt land 
och uti våra för allt förnuft mörka ställningar kunnat 
hoppas en större himmelens hjälp, och livar finnes den 
ibland svear, som vore nog vanbördig att icke både in- 
nerligen vörda en krönt stridsman och anropa den Högste 
för hans och dess oförlikneliga broders dyra dagar och 
ovärderliga lif, som nu äro blottställda för så många 
1000:de faror? Ingen dag så klar, att ej ett moln ibland 
kan öfversvämma himlahvalf vet ! Så är ock ingen glädje 
så stor, att ju små sorger, små bekymmer oftast blanda 
bitterhet däribland; annars kunde man ej heller känna 
glädjens verkan i själen. Under den fröjd vi hafva öfver 
våra vapens lyckliga framgång på sjön, har man fått höra 
det fientliga trupper hafva åter trängt sig öfver gränsen 
den 3 hujus vid P[y]örilä by. En subalternofficer var där- 
städes fördelaktigt posterad med 50 man; men då han 
på en bondes berättelse kom därom i erfarenhet, att ett 
starkt ryskt detachement var i antågande till samma by, 
tog han det säkra för det ovissa, drog sig i hast därifrån 
och lämnade således byn och sina fördelar, utan att hafva 
sett någon fiende, mindre växlat kulor med honom utan 
försvar. Fienden framtågade således obehindrad* tände 
eld på P[y]örilä, marscherade vidare och brände byar hvar 
han framfor. Nu skall han likväl vara snäst, tör ock 
hända tvungen att åter tänka på sin reträtt. 

Den 7 juni. Den bekräftelse jag nu kan gifva uppå 
gårdags berättelsen är, att enligt bref ifrån konungen till 
general Klinpspor, som blifvit uppvist för kammarrådet 
Fahnehjelm, har Kongl. Maj:t haft en lycklig expedition 
vid Viborg och under stora flottans betäckning, efter 
att hafva lyftat ankar vid Björkön, af seglat till Kron- 
stadtska sundet; hvarhos det höres i fleres, äfven miss- 
nöjdas munnar, att hertigen, som skall blifvit biträdd af 
en hop mindre fartyg från skärgårdsflottan, vunnit en 
härlig seger öfver fienden, så att han tagit 8 ryska skepp 
af linjen, men också förlorat 3:ne fregatter, som blifvit 
sönder och obrukbara skjutna, men ej tagna. Jag vill nu 
lämna trovärdigheten häraf till hvars och ens bepröfning; 1790, juni. 209 dock bör man häraf tryggt sluta, det vi, Gudi ära, äro 
rörliga och törhända herrar i Finska viken. Mera behöfs 
icke; vare en och hvar nöjd att veta så mycket för det 
närvarande. 

Om söndags afton afgick härifrån en extra post till 
Stockholm; den torde (utan) haft med sig relation om de 
förelupna sjöbataljerna. 

Den 8 juni. Om något vore, som kunde göra mig 
ledsen vid denna håla, så är numera visst det, att man 
ej är kapabel att få veta något säkert nytt. Jag är, som 
du vet, aldrig nyfiken i små saker, icke heller mycket i 
stora; men förevarande saker och händelser intressera för 
mycket, än att man därvid kan vara ljum. Hela dagen 
i dag har jag längtat att få höra något, som ytterligare 
skulle bekräfta den hugneliga nyheten om våra flottors 
seger och framgång, men förgäfves; dock är det ganska 
visst, att konungen nu snart ligger vid Petersburg. Jag 
tycker bara, hvad kejsarinnan får brådt att packa in sina 
särkar och laga sig undan. Tsarskozelo lär ej vara den 
säkerhetsplats hon torde komma att intaga under braket 
af de eldsprutande kanonerna; Moskou torde vara säkrare. 
Gifve Gud, att intet gjorde våra progresser om intet! 

Emellertid kan ingen annat än falla i den yttersta 
förundran öfver det nu händt och än här händer. Gud 
bevare endast konungen och hertigen. Då jag tänker på 
allt, förefaller det mig ej annorlunda, än som jag stode 
på branten af ett fasande djup, beskådade detsamma, 
sökte att finna bottnen och genomtränga mörkret, men 
finner allt mer och mer ställets out grundel ighet, hisnar, 
blifver likasom vimlande och skyndar mig därifrån. 

Kan Petersburg blockeras? Kan det brännas? Kan det 
brandskattas? Läs nu historier, skåda städers öden, studera 
kartor och sjökort, säg själf, hvad du tycker; råd dina och 
mina vänner, hvad som bör tros; kan du besvara någon 
fråga med ja, så säger jag, att du bör kunna jaka till alla. 

Min vän, jag är utom mig. Jag önskar och beder 
endast, mer kan jag ej göra, och du lär råka uti samma 
belägenhet. 

14 210 1790, juni. S. cl. Nu på stunden kl. 4 eft. midd. kom ett rykte, 
att hertigen skjutit dels i sank dels roder- och redlösa 
10 st. ryska fartyg samt tagit åtta. Pratet är utkommet 
genom en assessor Uhr, som gör tjänst hos gen. Klingspor 
såsom fältsekreterare. N. b. Gud gifve det vore sant; men 
jag lämnar denna berättelse i sitt värde så länge, och 
lämnar andra, som hört den, frihet att tro hvad de vela. 
Dock är det visst, att vår store konung segrat och skall 
segra. Himlen bevare honom! Det kan aldrig nog bedjas. 

N. b. Man berättar, att denna herre vet något visst, 
men vill ej fram med det, utan skall hafva ordres att tiga, 
tills man sjungit „Te Deum" öfver Fredrikshamns affären, 
då ett nytt „Te Deum" skall följa på denna seger. 

Borgå den 9 juni. Jag skulle kunna göra en be- 
skrifning om flere oordentligheter, som förefalla vid kom- 
missariatet, men man kan ej annat än blifva högst ledsen 
både till själ och kropp, då man tänker på allt djäfvuls- 
skap. Att riksgäldskontoret och utredningen redan ut- 
betalt den för detta år stipulerade summan för alla arméns 
aflöningar, säges med full visshet hafva skett; men hvarest 
penningarna tagit vägen, är en obegriplig sak. Det vet 
man, att kringfarande uppköpare och militäriska entrepre- 
nörer hafva haft penningar nog, och att varorna ofta sak- 
nats, då de behöfts som bäst; men korpungomen i deras 
öde hafva på deras rop blifvit mättade. Bittida eller sent 
kommer en gång räkenskapsdagen; då få vi se huru det 
vill gå vederbörande, om ock då broderskap eller svåger- 
lag och dylikt mera kan gälla. Emellertid äro några, som 
rätt duktigt hafva förstått att begagna sig af penninge- 
regnet.* Om sådana guldskrapande och penninghopraf- 
sande själar, som endast och allenast hafva att tacka detta 
krig för deras lycka och stinna pung, icke desto mindre 
vore ryskt sinnade och, så sant Herren lefver, le i deras 
själar, då något olyckligt händer, så skulle ingen hafva 
däremot särdeles att påminna. Men nu har det händt 
och händer hela dagen, att infödda fiender skörda det * Fråga Hornborg, om jag ljuger. [Förf:s anm.] 1790, juni. 211 mesta. Gud vet, hvad man skall tänka om intendentskapet, 
som sådant tillåter. Månne icke ordspråket „qvalis rex 
talis gr ex" sannas? 

Den 10 juni. Intet nytt, utan lefva vi här emellan 
hopp och fruktan. Herren hjälpe oss! 

Den 11 juni. I dag kom en kurir ifrån Kongl. Maj:t 
till gen. Klingspor med den hugneliga nyheten, att vi 
haft öfverhand öfver ryska flottan, dock så, att förlusten 
skall varit lika på ömse sidor; men vi hafva likväl behållit 
sjön, som vi ock ännu innehafva. Flere skepp, berättade 
han, hafva blifvit redlös skjutna för ryssarna, men intet 
skall hafva blifvit taget. Jag för min del tror häraf huru 
mycket jag vill och litar för närvarande äfven så mycket 
uppå Pellinge boernas berättelse, att där ligga ännu för 
motvind 2:ne sönderskjutna ryska 3-däckare. Gud vare 
lof! Det veta vi, att vi hafva sjön inne. Ryska stora 
flottan säges ligga längs efter estländska vallen och skall 
vara större än vår. 

Den 12 juni. Kongl. Maj:t har gjort en landstigning 
emellan Viborg och Petersburg, som gått lyckligt för sig. 
Våra husarer hafva därvid visat sig vara karlar, de hafva 
försökt sina sablar emot kossackerna, som genast blifvit 
körda i säcken. Kossackerna hafva formerat fyrkant till 
försvar, men blifvit utan nåder nedhuggna. Konungen 
skall vara där i land, ock fattat posto 1 mil in i landet. 
Mera härnäst. 

Konungen ligger 6 mil hitom Petersburg. 

Den 13 juni. I dag flyttade en del af krigskommis- 
sariatet till Lovisa. Generalintendenten bar. Klingspor 
har äfven tagit kvarter därstädes. Malcontent ernås ut- 
spridda rykten, att det snart vore ute med oss på sjön, 
sedan konungen och hertigen skola tagit sig det orådet 
före att draga sig med flottorna så högt upp i Finska 
viken, aftogo och borttynade nu mer och mer, helst man 
icke kunde förena generalens företagande med kommissa- 
riatets flyttande inåt fientliga sidan med den fara, där 
nödvändigt först skulle vara öfver hufvudet hängande, 
sedan allt vore förloradt. Å ena sidan mumlade man så- 212 1790, juni. ledes, likväl endast inom sig, om Sveriges en gång blif- 
vande ynkliga öde, om den mäktiga ryssens en gång ta- 
gande hämnd, om konungens oförsiktighet, om vårt gemen- 
samma lidande och undergång, om krigets ödeläggande 
och om saknaden af de forna gyllene tider m. m. A 
andra sidan gjordes uträkningar af flottornas ställning till 
ett lyckligt fälttåg. Man talade och trodde sig hafva orsak, 
af hvad detta år redan förefallit på krigsgudens blodiga 
fält, att tala högt om de fördelar vi kunna få under fort- 
sättningen af kriget. De skäl, dessa hade för sig, kunde 
svårligen vederläggas af de förra, åtminstone ej storordigt. 
Att en och annan tanke då och då uppsteg äfven 
hos den ärliga, som innehöll fruktan, det våra vapens 
framgång kunde möjligen hindras, så mycket mera befaras, 
som våra ut- och inrikes fienders list och stämplingar 
voro mer än bekanta, [är nog sant]. Men då vår gemen- 
samma sak betraktades i anseende till dess tillbörlighet 
och rättvisa, då den framgång våra vapen hitintills haft 
både på sjö och land öfvervägdes, då vår flottas och armés 
ställning skärskådades, än mer, då fiendens snäfva villkor 
på både folk och mat kändes, och vi för öfrigt hoppas 
att Gud hjälper och understödjer en rättvis sak, så för- 
faller snart den tvehågsenhet, som för några ögnablick 
kan oroa och föreställa sakerna på den mindre behagliga 
sidan. Vi böra trösta oss därmed, att den lidandes kval 
skall en gång upphöra, och att vi ej lidit hitintills en 
miljondel af hvad våra förfäder uthärdat. Vår store ko- 
nungs försorg har gjort krigets bränningar nästan till 
lekverk emot dem forntiden känt; mat hafva vi till öfver- 
flöd, de sjuka vårdas på ett f ägnande sätt; för allmogen 
utses lisa, arbete, förtjänst och belöning, (n. b. endast 
ämbetsmännen vela vara oegennyttiga); intet fattas hvar- 
ken till sjös eller lands, som ej är påtänkt och förutsedt. 
Låtom oss betrakta detta och tänka på våra förra krig 
och i synnerhet det sista på finsk botten,* så skola vi * Jämför Upplysningar i Svenska historien under konung Fredriks 
regering genom riksråd. grefVe Bonde. [Förf:s anm.]. 1790, juni. 213 finna skillnaden. Detta fördes likväl under den så kal- 
lade lyckliga regementstiden i Sverige, Gud bättre! 

Den 14 juni. Efter det Armfelt uthärdat en rude 
attack af ryssarna, beslöt han att själf angripa fienden 
vid Savitaipale kyrka. Han marscherade därpå i god ord- 
ning öfver passet, men stöter, emot förmodan och emot 
det han genom inkomna rapporter af rekognosörer och 
spioner hade sig bekant om fiendens antal och ställning, 
på en sig vida och mångdubbelt öfverlägsen styrka. Ba- 
taljen blef ganska het genast i början. Svenskarna blefvo 
omgifna af ryssar såsom en molnsky, men lade till jorden 
allt livad som förekom bajonetten. Ryssarna afskuro re- 
trätten, men svensken kunde ej stängas, utan slår sig 
igenom, öppnar sig väg genom tusende dödar och öfver 
hopar af lik tillbaka till Kärnäkoski. Ryssarna behöllo 
således detta blodiga fält, men ganska dyrtköpt, ty deras 
förlust därstädes skall vara otrolig; den utgifves för visst 
till 800 på platsen förutan blesserade. Vår förlust har 
ock där varit ganska betydlig: 300 man döda och bles- 
serade samt 36 dito officerare, däribland Armfelt själf er- 
hållit en blessyr i vänstra axeln, som likväl ej skall vara 
farlig. 

Denna attack skall hafva händt den 4 eller 5 hujus, 
och man påstår, att därest öfverste Jägerhorn varit där 
vid slaget, hade det gått bättre i anseende därtill, att 
han väl känner landet och, så tillsägandes, hvar sten där- 
städes; åtminstone tror man, att rekognosceringarna gått 
säkrare för sig. Man påstår för öfrigt, att då bar. Arm- 
felt om aftonen förut tagit sina dispositioner om denna 
attack, har sådant icke kunnat hållas behörigen hemligt, 
utan kommit öfver till fienden, som då genast dragit flera 
trupper tillsamman, så att, enär anfallet skedde, han skall 
bestått af 4,000 man, emot hvilket antal 1.200 combattants, 
som utgjorde svenska styrkan, ej kunde uthärda. Vårt 
fördelaktiga pass Kärnäkoski innehafves nu i god och 
säker besittning af våra segervana och oförskräckta trup- 
per. Gripenberg låg på Suomenniemi kapellans gård, men 
gick ej därifrån förrän emellan kl. 9 och 10 och kunde 214 1790, juni. således ej hinna fram till bataljonen, innan allt var förbi. 
Ryssarna hafva haft nedgräfd egendom under golf ven 
å kapellansbolet. Tavast låg på Luola eller Savitaipale 
kapellansgård och gjorde ej heller något vid slaget. Ba- 
taljen skedde på Mantila åker och fälten. 

Den 15 juli. I dag hördes ej särdeles nytt; man 
berättade, att öfverste kammar junkar en Armfelt skulle vara 
på vägen till Lovisa för att där låta kurera sig. 

Den 16 juni. Genom en säker man, * som kom ifrån 
generalen von Plåten, h vilken ligger vid Anjala, inlopp 
följande underrättelse ifrån flottorna, som blifvit bemälda 
general kommunicerad, nämligen att konungens flotta 
ligger längs efter ryska stranden, börj andes ifrån Björkön 
och sträckandes sig ända till Systerbäck, samt att konun- 
gen gjort landstigning med omtrent 7,000 man, dels vid 
Toivola, dels längre fram emot S:t Michel, samt tågat hela 
3 milen in i landet, utan att hafva råkat någon fientlig 
trupp, och därpå fattat stånd på vägen, som löper emellan 
Viborg och Petersburg, så att all kommunikation emellan 
dessa städer är afskuren. Våra husarer hafva varit i färd 
med ryska kyrassierer, som fått duktigt stryk. Därom är 
tillförene skrifvet och bestyrker sig härmedels, med den 
tilläggning, att kyrassiererna formerade choque emot hu- 
sarerna; dessa låddes emottaga choquen, men i detsamma 
började de att svärma, och kyrassierna hade vidare ingen 
att stöta emot, utan fingo jämmerligen stryk och nöd- 
gades fly. Öfverste von Diken anförde husarerna, och [de] 
togo flere fångar, många hästar och annat byte. 

Hertigen håller Kronstadts flottan i sin lya, och det 
så, att han ej kan göra det minsta; ty i händelse han 
attackerar, har han konungens eskader i ryggen och flan- 
ken. Afven berättade samma man, att Kronstadts och 
revelska flottorna äro konjungerade, men sådant oaktadt 
utgör den ej mera än 2:ne skepp af linjen större flotta 
än hertigens. 

Den 17 juni. I dag var jag hos biskopen Krogius * Förste kirurgen H. Nathorst. [Förf:s not.] 1790, juni. 215 på dess landsgård [och] spisade där middag i ett redligt 
och jämnt sällskap. Biskopen är mycket nitisk och ärlig. 

Den 18 juni. Den sista säkra underrättelsen ifrån 
sjön innehåller, att hertigens och konungens flottor äro 
nu således förenade, sedan stora flottan, efter ett nytt 
försök af den ryska att komma ut, drifvit den sistnämnda 
intill Kronstadt, att konungens flotta sträcker sig, å sätt 
sagdt är, ifrån Björkön till Systerbäck, samt hertigens 
ifrån samma ö tvärt öfver till ingermanländska vallen och 
har således ryssarna i knipa. 

Den 14 hujus af seglade från Sveaborg öfv.löjtnant 
Cronstedt med pråmen Starkotter, 20 kanonslupar, 6 j ollar. 
14 slupar, 2 barkasser afgingo den 15, och 10 slupar, 14 
jollar samt 2:ne pråmar väntades i går till Sveaborg. Dessa 
intaga således hela ryska kusten. 

Den 19 juni. I dag sades, att 8 ryska skepp skola 
synts i farvattnet utanför Sveaborg, som tål bekräftelse. 

Borgå den 20 juni. Man börjar här att nog oroas 
af ett rykte, det båda våra flottor äro af ryssarna in- 
stängda, men huru och hvarest, därom fås ingen säker 
och pålitlig reda. Emellertid börjar det se nog tvetydigt 
ut med våra sjöställningar, då vi redan på nog lång tid 
icke fått höra nytt därifrån. Grefve Lewenhaupt, gen. 
för husarerna, reste i förra veckan ifrån Lovisa i ändamål 
att komma till konungen, men någon möjlighet skall för 
honom icke varit att komma fram, utan har han varit 
nödgad att vända om, sedan ryssarna från ett fregattskepp 
börjat att beskjuta honom; dock skall en annan kanon- 
jolle, som varit honom följaktig, riktigt trängt sig förbi 
denna eldsprutande draken, (som man kallar detta skepp); 
men om denna jolle framkommit eller stannat för andra 
odjur på vägen, är obekant. 

Sådana berättelser kunna ej annat än innerligen be- 
kymra hvart redligt hjärta. Det glada hopp man ägt om 
ett lyckligt fälttåg, grundadt på den gynnande utsikt man 
i våras hade, dels af våra då vunna segrar och fördelar 
öfver fienden, dels utaf vår utrustning både till sjös- och 
lands, som verkligen var större än Sverige någonsin (i 216 1790, juni. synnerhet på sjön) haft, men hvilket hopp nu synes börja 
att försvinna, kan ej annat än lämna smärtande känningar 
efter sig vid hvar gång det lossas ifrån sin grund. För 
min del har jag likväl ännu icke, som man plägar säga, 
kastat yxan i sjön. Jag vet ej, om jag bedrar mig; tiden 
skall visa det, och då torde det blifva tid att börja med 
Jeremie klagovisor. Det man säger, och hvarpå mången 
redan såsom borgen för sannfärdigheten af berättelsen 
pantsatt åt djäfvulen både kropp och själ, att nämligen 
l:o både stora och skärgårdsflottan äro så instängda, att 
de omöjligen skola stå att räddas; 2:o att ryssarna hafva 
uppkastat batterier på stränder och vid sund, att skjuta 
konungen i grund, om han vågar röras, besvaras i mitt 
tycke på följande sätt: att om djäfvulen lämnar på någon 
tid kredit, så tar han ut så mycket bättre både kapital 
och ränta till slut, och då komma dessa försvurna att få 
skämmas för deras påståenden och inom sig säga: voro 
vi icke blinda, som sågo att linjeskepp kunde kryssa 
emellan skär och klippor ofta på 3 å 4 fots vatten, eller 
att de i alla väder kunde vara orörliga uti sin ställning 
utan att ligga till ankars, eller liggande för ankar likafullt 
manövrera emot en rörlig flottas anfall. Huru underlig 
var icke vår tro, då vi förmente att bastionerna af Vi- 
borgs fästning kunde flyttas på en eller några dagar med 
kanoner och allt tillbehör uppå klipporna af Vidskär, Lång- 
skär och Närfön m. m. Man kan ofta ej annat än skratta 
åt resonnemanger, som förefalla öfver vår flottas belä- 
genhet. 

Det är sant, att ställningen kan vara för densamma 
något brydsam, men aldrig kan den blifva farlig; ty po- 
nera att vår svenska stora flotta stationeras i vattnet 
utanför Biskopsön och Thorsaari och således i Viborgska 
bukten, låt ryssarna hafva slagit en cirkel om den, så lär 
lätt skönjas, att samma cirkel icke kan vara så tät, att den 
är ogenomtränglig, om den minsta goda vind vill gynna. 
För öfrigt kunna aldrig linjeskepp lägga sig så i förväg 
i skären, att ej Stralsundska flottan ju kan framtränga 
sig till konungens, och då torde vi få se en annan lek. 1790, juni. 217 Den 21 juni \ 

Den 22 juni j intet n y tt 

Den 23 juni icke heller. 

Den 24. I dag kom ass. Georgii från Lovisa hit 
tillbaka. Han var ärnad att resa till flottan, men [hade] 
blifvit därifrån afstyrkt. Man hade där berättat, det all 
kommunikation verkligen vore af skuren till sjös emellan 
våra flottor och Lovisa. Cronstedts flotta, som tills nu 
legat vid Svartholmen, skall likväl snart förfoga sig vi- 
dare. I öfrigt skall där vara mycket att prata om våra 
anstalter. Härstädes märkes å de missnöjdas ansikten en 
invärtes glädje ehuru under en till bekymmer föreställd 
mask. Ett ärligt bröst kan ej annat än gräma sig intill 
märgen att få se så många svenskt klädda ryssar, som 
nu yppa sig ända till och med ibland sådana, som man 
minst hade väntat det af.* 

S. d. e. En skeppare berättade sig hafva med 4 
furage- och 1 proviantfartyg varit inemot Pitkäpaasi. Där 
hade de sett skepp, som de i början trott vara svenska; 
men ändteligen funnit vara ryska. Detta gjorde halt uti 
kursen, och fartygen lade sig för ankar vid en holme. 
Dessa ryska skepp, skola legat 3:ne mil ifrån sagda holme. 
Om lördagen, eller den 19, såg skepparen 43 segel komma 
ifrån Fredrikshamn och tog sin kosa åt ryska skeppen 
samt for de svenska förbi, hvilka på sina toppar förde 
svenska vimplar. Men om söndagen, eller den 20, kommo 
några ryska skepp stäfvandes till dessa proviantfartyg, 
hvilka genast med deras eskort, 2:ne galerer, lyftafdej 
ankar och förfogade sig undan. Men som de sågo, att 
ryssarna togo lofven af sig (o: dem), så steg manskapet 
på båtar, sedan de tändt elden på sina skepp, hvaraf rys- 
sarna således fingo intet.** Denna skeppare hade ej mer 
att berätta och kände för öfrigt icke huru konungens ställ- 
ning var; och med ett ord, ingen heller känner den rätt. 

* En herr L . . k . . . v. ibland andra, som konungen själf kallat till 
sin tjänst. [Förfis anm.] 

** N. b. Galererna kommo med rodd undan. 

[Förfis not.] 218 1790, juni. Den 25 juni s. e. m. I dag hördes en stark kanonad 
i sjön. Man tror, att Cronstedt har slagits. Här pratas 
mycket om den svält, som skall vara på flottan, och ingen 
har kommit därifrån, som sådant kunnat omtala. För 
resten svälter aldrig manskapet på lilla flottan så länge 
de slippa i land, och den stora är provianterad för 5 må- 
nader. 

Den 26 juni. Intet nytt, mycket regn och ständig 
västanvind. 

Borgå den 27 juni. Allt mer och mer börjar man 
att påstå, det konungen skall vara så inspärrad uti Vi- 
borgska bukten, det något annat än en östlig storm icke 
skall kunna frälsa honom. Denna konungens belägenhet 
skall vara så mycket betänkligare, som provianten skall 
efter kalkylerna redan vara förtärd, och han nödtvungen 
att lämna sig uti fiendens händer, så snart hans trupper 
hunnit förtära jämte hertigens det matförråd, som kan 
finnas å stora flottan. Sådana och andra berättelser, hvilka 
likasom häfva sig på hvarandra, åstadkomma här all den 
fruktan för lättrogna och förtret för allt ärligt sinnadt 
folk, som malcontenterna någonsin vela önska sig; och 
dessas innersta förnöjelse röjer sig skenbarligen ju mera 
de se, att den ärlige oroar sig. Det är nästan förgäfves att 
bjuda till [att] göra några inkast om omöjligheten, att ett 
ryskt linjeskepp, 24 fot gående till exempel, icke kan röra 
sig på 12 a 20 fots vatten. Nej, klippor och grund för- 
svinna, och ryssarna kunna lägga sig vid hvilket skär och 
i hvilket sund de vela; och om det frågas: månne vår 
stora flotta kan göra detsamma, ropas: omöjligt, omöjligt! 
Men skärgårdsflottan flyter ju, den kan ock ros; bör icke 
den kunna tränga sig fram, bör icke den kunna uträtta 
något, i synnerhet om anfallet på en gång äfven sker af 
Cronstedtska flottan? Svaras: omöjligt, omöjligt; ryska 
stora flottan lägger sig i hvad sund han behagar, hennes 
kulor krossa allt, hvad som henne förekomma kan, dess- 
utom har ock ryssen en skärgårdsflotta, som numera be- 
står af 300 segel, och det blir i evighet omöjligt bjuda 
till att öppna sig väg genom skären. Med östanstorm 1790, juni. 219 torde konungen likväl hjälpas. Också det enda möjliga, 
svaras härtill. Men då ingen båt slipper fram inomskärs, 
så måste ju kanonslupar och jollar begifva sig ut i öppna 
hafvet, och då man vet, att de icke kunna uthärda sjögång, 
[ännu] mindre storm, månne då denna utväg är den säk- 
raste? Härvid är mycket att anföra för att slippa utur 
kontradiktionerna ; men slutsatsen samt hufvudtrösten blir 
den: Det bad ingen konungen gå så långt; allt detta 
onda är kommet genom honom. 

Nu låtom oss eftersinna, hvarifrån dessa resonörer 
ega all sin kännedom. Har någon af dem varit på stället 
och sett konungens belägenhet? Har någon sett ryska 
styrkan därstädes? Nej; men det vet man, heter det, att 
konungen är stängd, ty man har ej fått något bud ifrån 
honom. Härlig syllogism! 

Du och jag, m. v., vi böra och vi kunna aldrig re- 
sonera på sådant sätt. Vår styrka känna vi, konungens 
och hertigens samt de officerares, som med dem äro, kun- 
nighet, truppernas mod, belägenheten af skärgården, som 
de känna långt bättre än alla resonerande malcontenter ; 
allt försäkrar oss, att det ej står så illa till, som man söker 
intala oss. Låt vara, att våra postjakter icke kunna slippa 
fram; men att stänga en armerad flotta, går ej så lätt 
som att göra sig hjärnspökelser. Vi känna för resten icke 
de operationsplaner konungen kan hafva. Ho vet, om han 
vill gå därifrån så lätt som vederbörande inbilla sig, och 
om östanvind skall vara den, som skulle hjälpa honom, 
så blir äfven östan till nordan, ostnordost samt ända till 
och med nordan af samma förmånliga egenskap. 

Ryssens stora flotta är ej större än vår, vår skär- 
gårdsflotta vida vägnar större än hans, våra flottor äro 
besatta med soldater, och ryssens med bönder; det är en 
så kunnig sak, att den argaste aristokratist här på orten 
icke vågar att disputera den. Hvad hafva vi då att frukta? 
Strunt ! 

S. d. kl. 9 om aftonen fick man genom en kurir den 
underrättelsen, att general Meijerfelt fått bref ifrån ko- 
nungen genom en bonde. Konungen mår väl, trupperna 220 1790, juni. äfven, konungen kamperar, och ordres äro gifna till ge- 
neralerna; men hvad de innehålla, är ej bekant. 

Denna nyhet tröstade de klenmodiga och gjorde de 
storpratiga något nedslagna. Kuriren reste till Stockholm. 

Den 28 [juni]. General Meijerfelt har nu inne Hög- 
fors och tänker fullfölja sin marsch till Summa, där rys- 
sarna skola förskansat sig nog starkt. Husarerna, som 
Meijerfelt har med sig, visa många prof af deras skick- 
lighet. Bland annat berättas, att en husar ridit ut på fältet 
ensam i öppna siktet för en hel corps kossacker. Dessa 
utsända en af sina kamrater, som skulle möta husaren; de 
nalkas hvarandra, kossacken brukade sitt kastspjut, husa- 
ren parerade stöten, gaf hästen sporrarna och red kos- 
sack och häst öfver ända; med ett hugg klöf [han] huf- 
vudet på honom i tu, ifrån hjässan till halsgropen, och 
återkom sedan segrande. 

I dag stadfästades, det konungen kamperade emellan 
Viborg och Petersburg. 

Uppå gen. major Leijonhjelms räkning såsom referent 
berättas följande anekdot. Konungen skall hafva manat 
ut prinsen af Nassau till att slåss med sin flotta; men 
Nassau har vägrat det och föreburit, att han hade för 
liten flotta emot konungen, för att därmed kunnat våga 
någon formell batalj; hvarpå konungen skall försäkrat 
honom att ej uti bataljen emplojera flere fartyg än Nassau 
kunde åstadkomma, allenast han på parol ville uppgifva 
antalet och komma uppå sjön; men därå har intet svar följt. 

I går har till Pellinge skären åter ankommit en stor 
hop med slupar och j ollar ifrån Sverige, alla armerade 
och bemannade. Pellinge bonden sade, att de voro oräk- 
neliga. 

Den 29 juni. Jag har ofta tillf orene skrifvit om den 
i Sverige regerande motvillighetsanda och det aristokra- 
tiska samt ryssblandade tänkesätt, som öfver allt är rå- 
dande. Jag kan således ännu anföra en händelse, som 
tjänar till exempel därå. 

Uppå Öland har allmogen frivilligt uppsatt en fri- 
corps, för att lämnas uti Kongl. Maj:ts och rikets tjänst, 1790, juni. 221 ett hedrande prof af undersåtlig ömhet och tillgifvenhet 
ibland dessa öboar. Denna lilla corps, som blifvit någor- 
lunda väl utrustad och exercerad, tågade genom Kalmar, 
då de där i staden varande garnisonscorpser, långt ifrån 
att på militäriskt vis bemöta en under spel marscherande 
trupp med den vanliga honnören, läto dem marschera utan 
en enda skyldring, och på köpet ropade helt högt: „Kurre, 
vill du hafva nötter?" hvilket infall ock för den dagen 
blifvit brukad t till parol och lösen därstädes. 

I öfrigt skola de vara rätt elaka uti samma stad och 
esomoftast bruka sådan parol och lösen, som alltid inne- 
håller någon slags ekivok (någon) satir eller försmädelse 
emot konung och regering. Hvad vill det en gång blifva 
utaf, och huru länge skall man så utöfva försmädelser? 
På en vägg i Ummeljoki läses följande: „Qvod si male 
nunc et olim sic erit, occide nunc, o Milo, sacerdotes". 
Den hade icke godt i sinnet, som skrifvit sådant. Mer en 
annan gång. 

Borgå den 30 juni. Jag skulle hafva nu mycket att 
berätta om vår generalintendents vidtagna steg och för- 
fattningar vid kommissariatet, såväl som i landet; men jag 
kan ej nu vara utförlig. Tjäne emellertid dessa rader till 
ett memorial för en framdeles deduktion om bemälde 
herres fronderi och kappa, som blifvit med tiden dragen 
å båda axlar och vänd efter det väder, som spelat. Till 
minnes uppföres emellertid, att ingenting underlåtes, som 
med den hemligaste statskonst kan verka allt det miss- 
nöje, ledsnad och nedslagenhet hos allmogen, som möjlig 
är, reta egennyttan bland undersåtar och tillvinna aristo- 
kratiska partiet borgerskapet, för att kunna kullbyttera 
alla rentänktas beslut. Plan är stabilerad hos frälset och 
makten blir deras, om allt går efter deras önskan. I 
Sverige skola de mest i alla städer redan hafva ett stort 
anhang af borgare. Gud bevare Åboboarne! 

Våra krigsaffärer äro på bättre fot, än vi tro. Gud 
gifve framgång! 

Den 1 juli 1 

Den 2 juli j *y st - 222 1790, juli. Den 3 juli. Med all säkerhet berättades i dag, att 
grefve Cronstedt i förgår fått ordres att bryta löst på 
denna sidan, då konungen på samnia gång skulle angripa 
ryssarna på sin sida, samt hertigen på stora ryska flottan. 
Att detta skett i går aftse och i natt samt morse, lär 
vara otvifvelaktigt, då hit under hela den tiden hörts 
kanonad. Gud höre alla sina trognas önskan; då hafva 
vi seger! 

En löjtnant Fock kom i dag ifrån Sulkava; hade 
ingenting annat att berätta, än att allt var där stilla, un- 
dantagandes att ryssarna vilja komma i land med deras 
kanonslupar vid Pirtimäki. Han hade i öfrigt mycket att 
tadla Armfelts attack vid Savitaipale; och det man kunde 
höra af hela diskursen var, att en motsträfvig anda måtte 
regera äfven i Savolaks. Himlen vet, hvad ända det tar 
med alltsammans! Sluga hufvuden finnas hos kontra- 
partiet; de draga 100 med sig, som ej något förstå men 
vilja vara sluga, och taga 10,000 med sig af egennyttiga 
af sikter och durahufvuden. Nu prof vas karlen. Men jag, 
du och våra vänner svika icke. 

5 kurirer kommo i går och i natt från konungen.* 

har varit en ibland dem, som strukit, hvilket skett strax 
efter det konungen med öfverste Frese stigit därifrån 
uppå en slup, hvarå konungen emellan kulorna sedan farit 
åt land, för att emellan en holme och landet tränga sig 
fram. Men ryska jägare hafva där varit på strand, som 
med handgevär skjutit på konungen. Därpå har konun- 
gen, att vara så mycket mera döljd, begifvit sig på en 
transportskuta, som följde hopen åt, hvarpå han lyckligen 
kom förbi detta farliga ställe. Vår stora flotta, som emel- 
lertid gjorde en manöver utanför i sjön, satte dessa fient- 
liga skepp uti en annan ställning, hvarigenom hände, att 
de fingo bra stryk, och vår flotta gick icke allenast fram, 
utan jämväl de galerer, som redan hade strukit, hvarefter 
hela skärgårdseskadern, utan att efterjagas af en enda * Här är, genom förlusten af några blad, en lacka i originalet. 1 790, juli. 223 båt, anlände om lördagen till Svensksund. Några togo 
likväl på detta ställe en annan led och ankommo till 
Svartholmen. Sex galerer skola likväl vara förlorade, och 
uppå dem inemot 1,000 man af gardet. Dock vet man 
detta ännu ej med visshet, men hoppas att de åtminstone 
till någon del skola komma till rätta, ty de kunde ej tagas 
med fregatter, och andra fartyg hade ryssarna där icke. 

Således kan man börja att nu andas något friare, 
sedan man med visshet vet, att konungen lefver, och att 
vi äro fria. För öfrigt är vår skärgårdsflotta i det skick, 
att han alltid kan bjuda fienden spetsen. Huru det är 
beskaffadt % med stora flottan, är ännu ej så kunnigt, ej 
heller har någon bekräftelse på den afgångna kurirens 
berättelse ankommit. Det vi böra vara glada öfver är, 
att flottorna äro frälsta ifrån den allra största fara, samt 
att de äro i det stånd de nu befinna sig. 

Det, som nu kan oroa en, är att det onda, som ige- 
nom detta steg tros hafva händt af konungens oförsik- 
tighet, verkar hos alla missnöjda uti landet ett bitande 
murmel och likasom ger dem vatten på deras kvarn. Tör 
ock hända, att detta åstadkommer ett mindre förtroende 
uti armén för konungens dispositioner. Men det torde 
ännu gå bra. 

Den 6 juli. Med visshet kan hu berättas, det konun- 
gen återgått ifrån Svensksund till Fredrikshamns bukten, 
för att där möta prinsen af Nassau, som skall vara på 
vägen dit att soutinera staden. I går skedde uppbrottet. 
Gud hjälpe! Mer en annan gång. 

Kontinuation af den 6 juli. Kl. half till 10 anlände 
ifrån Sveaborg hit till staden en amiralitets kapten, hvil- 
ken varit tjänstgörande på chef skeppet under hela affären. 
Hans berättelse var i korthet sådan. Den allra vackraste 
utsikt företedde sig för svenska flottan i början på näst- 
lidna månad. 2:ne dagars eld gjorde oss till slut segrande; 
vi jagade den 3:dje fienden undan oss, ända under fäst- 
ningsverken vid Kronstadt; flera fientliga skepp voro 
redlösa, men kunde ej tagas. Ryssarna hade vinden i så 
måtto till sin förmån, att de kunde med lätthet bogsera 224 1790, juli. de redlösa skeppen i lovart bakom sin linje och således 
vidare rädda dem. Den Kronstadtska flottan syntes ej 
mera. I dess ställe visade sig den revelska i sjön. Vår 
flotta mötte den, men hon höll ej stånd ; hon undvek våra 
vapen. Hade vi fått hålla sjön, så hade våra vapen hållit 

fienden i tillbörlig respekt, men uppå ett Achi- 

tofels råd måste vi ankra och miste därigenom vår vunna 
fördel, vårt anseende och [vår] lycka. Flottan blef in- 
spärrad uti ett trångt och grundt vatten. Hertigens råd 
och vilja antogs icke, alla förfarna officerares remonstra- 
tion hjälpte intet, skriftliga ordres * gåfvos, och vi blefvo 
inslutna och inaktiva. Den grämelse, som hos alla upp- 
stod, då vi sågo huru den ena fördelen ifrån oss togs 
efter den andra, huru vi allt mer och mer inneslötos, kan 
ej nogsamt beskrifvas. En ständig motvind ökte jämväl 
hela tiden vår olycka samt gynnade däremot fienden. Allt 
gjorde vår ställning, ju längre ju mer, förtviflad. Snart 
visade sig ingen utom konungen med godt mod, som 
likväl tröstade oss mycket. Några skärmytsler till lands, 
lade han till, hafva väl till vår förmån aflupit, men de 
hafva varit obetydliga och intet emot hvad vi kunnat ut- 
rätta. Emellertid inföll fredagen (den 2 juli). Det beslut 
var nu taget, att antingen dö eller slå sig igenom, som 
ock skedde. Många kommo ut, och många lade ögonen 
tillsamman. Ingen kan klaga öfver svenska modet, hela 
världen skall en gång undra huru det varit möjligt, att 
en enda af oss sluppit undan. Hvart enda af våra linje- 
skepp måste likasom löpa gatlopp emellan fem croiserande 
eldar, innan de sluppo ut. Sedan vi strax i början för- 
lorat 2:ne genom brand och 2:ne, som stött på grund, 
samt under retirerandet ordentligen nödgats slåss med en 
öfverlägsen styrka, både till skepp och kanoners antal: 
ty fienden hade 600 kanoner flera än vi i anseende till 
sina 3 däckare, samt sedan vi därunder förlorat 4, som * Hertigen skall hafva nekat att löpa in uti Viborgska bukton, 
utan att få skriftliga ordres, som blifvit gifna; hvarpå han skall sagt: 

Ack, min bror, min bror, en förrädare har gifvit dig detta råd. 

[Förf:s not] 1790, juli. 225 dels stött på grund, dels icke kunnat för sönderskjutna 
segel följa, så ankom ändtligen flottan under Sveaborgs 
redd, där ett af våra linjeskepp, utan att kunna hjälpas, 
efter 3 timmars slagsmål med 3:ne fientliga linjeskepp 
jämväl föll uti fiendens händer, sedan allt manskapet var 
bortskjutet och fartyget helt och hållet redlöst. 21 linje- 
skepp af våra äro nu vid Sveaborg, och trodde den detta 
berättat, att något torde af dem, som stannat på grund, 
ännu vara räddadt. Han skulle höra därefter. Flere ryska 
linjeskepp hafva äfven stött på klippor och grund under 
slagsmålet, som påstått i 3 dagar. Hertigen har blifvit 
blesserad af en kanonkula i axeln, som, jämte det den 
svedt yttersta huden därå, gifvit honom en stark kontu- 
sion. Samma kula dödade tätt bakom hertigen öfversten 
baron Schultz von Ascheraden, en duktig officer. I öfrigt 
har ej mycket folk blifvit skjutet; på amiralskeppet har 
endast 5 blifvit dödskjutna och 15 blesserade. 

Sådan har tillgången varit med stora flottan, och det 
gladaste hopp om en lycklig kampanj för detta år är, till 
alla ärligt sinnades sorg och grämelse, till hela rikets 
största känning och skada, försvunnet. Följderna af denna 
olycka, som ännu ligga i deras linda, komma törhända en 
gång att visa sig hiskeligare, än man kan tro. Jag vill 
räkna upp något, som ej lär anses utan grund: Missnöjet 
i landet; huru lär icke det åter icke allenast vakna, 
utan ock utskjuta nya rötter och såsom kräftan fräta om- 
kring sig samt angripa, hvad ännu kunnat vara sundt och 
friskt uti regementskroppen! Stora flottans inaktivi- 
tet; hvad kan icke därigenom hända! Ryska flottan på 
intet ställe mera hindrad, svenska och finska stränderna 
öppna, allt utgör en ängslig och en bedröflig utsikt. Miss- 
troende för den högste befälhafvarens dispositio- 
ner, som man icke lär underlåta att underblåsa. De följ- 
der, som däraf kunna uppstå, äro de olyckligaste af alla. 
Trögt har verkställigheten af befallningar tillf orene skett ; 
tvunget har ordres hitintills, tyvärr nästan öfverallt, blifvit 
efterlef da. Hvad lär hädanefter ske, då törhända fänriken 
tror sig vara general, och då olyckan afmålas ända till 

15 226 1790, juli. 

och med för soldaten, att hafva kommit ifrån den de äro 
skyldiga med lif och blod att försvara? Vore alla eniga, 
utgjorde riket en kropp och en själ, villig[a] att hjälpa under 
en börda, att finna sig i en olycka, så skulle vår betyda 
ingenting. Historien visar oss exempel, att en förlorad 
batalj har blifvit ersatt, ett trångmål ur vägen rödjadt, 
samt en bedröflig riksställning botad; men därtill har for- 
drats Karl den XILtes och Fredrik den IILdjes tider och 
folk. Vore vår tid så beskaffad, nog funnos då råd. Dock 
styre försynen, så händer oss intet annat, än hvad försynen 
behagar. 

Den 7 juli. Med visshet kan för i dag berättas, det 
flere små fartyg, äfven några galerer, som man trott vara 
förlorade, återkommit till den öfriga flottan uti Svensk- 
sund. 

Af ven förmäles att en kongl. sekreterare* skall rådt 
konungen till det steg, att befalla stora flottan lägga sig 
för ankar i Viborgska bukten. Ställningen af vår inspärr- 
ning därstädes var som följande ritning utvisar.** 

Den 8 juli. I dag hörde jag vår förlust på folk upp- 
räknas, bestigande sig till 5,000 man, förutan officerare, 
dels fångna, dels omkomna och skjutna. Sannerligen en 
stor förlust; dock förlorade kung Fredrik i Preussen, som 
hela världen måste erkänna för en stor general, 20,000 
man på en dag. Skadan botades, och Preussen vann se- 
dermera flere bataljer. Det, som fruktansvärdt förökar 
vår skada, är att ryssen med flere fångna törhända fått 
flere, som af måla vårt tillstånd och, om ej med vapen, 
dock med upptäckter och råd, tjäna fienden emot oss. Ack, 
huru hafva icke de missnöjda nu vunnit sin önskan! Den 
hemliga glädje, som visar sig med djäfvulska drag i deras * Ehr[en]st[rö]m. [Förf:s not.] 

** I originalet finnes på detta ställe meddelad en gröfre plan- 
teckning öfver sjöslaget. Då emellertid en detaljerad sådan, uppvisande 
de olika ställningar, bägge flottorna efter hand intogo, ingår i Gyllen- 
granats sjökrigs-historia, har det ansetts obehöfligt att här återgifYa före- 
nämnda teckning. 17M. juli. 227 anleten, bär vittne om deras rysshjärta och fiendskap emot 
eget land och rike. 

Den 9 juli. Man utspridde här ett rj r kte, det KongL 
Maj:t skulle vara med skärgårdsflottan å nyo inspärrad uti 
Svensksund. Man tror numera allt, och man har orsak 
att frukta allt, livad ondt är. Ett sydligt väder, som nu 
ständigt blåser, oroar äfven alla, som tänka på vår ställ- 
ning; och skulle vår lilla flotta äfven vara olycklig, så 
ser jag mera ingen dager till räddning. Och hvad vore 
då för konungen att göra? Knappt annat än att taga 
emot sådan fred, som kan fås. Ho vet, om utlänningar 
och våra i hoppet varande förbundsbröder kunde förmås 
att hjälpa oss. Skulle vår skärgårdsflotta däremot kunna 
bärga sig emot ryssens (som nu påstås vara större än 
vår, till inemot 50 segel, n. b. efter de missnöjdas upp- 
gift), så hade vi ingen nöd. Om ock England ville bi- 
springa oss med en liten flotta, så vore vi hulpna. Men 
sådant är nu mera i hoppet. Dock tackar jag för min 
del himmelen, som bevarat och icke lär öfvergifva att 
bevara konungen, hvilken ock, så länge han lefver, icke 
underlåter att hjälpa oss på något sätt utur våra trångmål. 

S. d. Ännu skall ej konungen haft tid att uppbryta 
till honom ankomna utländska depescher, som skola ut- 
göra tillsammans en half tunna [eller] säck full. 

S. d. Man talar om, att ryska linjeskepp skola äfven 
lagt sig utanför konungens flotta. Det ser hårdt ut. 

Den 10 juli. Var flotta skall numera ligga inom 
fästningen vid Sveaborg. 3 skepp skola likväl afseglat 
till Porkala för att bevara farvattnet därstädes. Det på- 
stås äfven, att vår flotta icke skall mera vara i stånd att 
löpa ut. M. v., här äro så många ängslande berättelser, 
att intet mod och ingen tröst kan mera uthärda, emotstå 
och hugsvala. 

S. d. I går har fienden angripit vår flotta vid Svensk- 
sund. Bataljen har börjats kl. 10 och varit hetast klockan 
11 till 12. Huru slaget aflupit är ännu obekant; dock 
tro de, som påstå sig känna ryska manövern till sjös, att 
vi icke skola dukat under, utan att segern blifvit vår. 228 1789, juli. 

Gud gifve, vi finge spörja någon tröst i dessa ängsliga 
tider! 

Den 11 juli. I dag berättades oss något godt ifrån 
skärgårdsflottan. Man talar om någon vunnen förmån 
•öfver ryssarna, men jag fordrar bekräftelse, och den säker, 
innan jag därom skrifver. Gud gifve, jag finge berätta 
goda nyheter härnäst! 

Den 12 juli. Tandem post nubila Phoebus! 

Denna öfverskrift lofvar något, som är godt. Och, 
himmelen evinnerligen ärad, en glad dag börjar åter att 
lysa upp öfver vår en liten tid med ängslans moln höljda 
horisont. Ingen är gladare än jag, då jag går att fatta 
pennan för att berätta om ett ämne till vår fröjd, ty jag 
vet, att de redliga och du, m. v., besynnerligen skall 
däraf fröjdas och glädjas; men först måste du beredas att 
kunna smaka glädjen rätt. Det skall ske genom våra in- 
hemska ryssars och deras anstalters beskrifvande under 
vår, Gudi ära, nu öfverståndna orolighets tid. 

Ryktet hade redan utbredt sig hos malcontenterna, 
att konungen och hertigen voro så inspärrade, att de 
nödvändigt af ryssarna skulle tagas. De sällade sig till- 
samman, de hälsade hvarandra med ansikten, hvarpå ag- 
gets glädje lyste. „Hvad har jag spått? Hvad har 
jag sagt, skulle det icke så gå?" voro de utrop, h vilka 
såsom en lösen utmärkte hvars andas barn de voro. Olyc- 
kan blef ändteligen kunnig; den växte i deras munnar, 
den utspriddes såsom förgift, den af målades mörkare än 
nordens mulna natt, de väsnade, de trodde, de gladde 
sig däråt, det deras kära förbundsbröder nu snart skulle 
få omarmas; nu hade konungen just så tillställt allt som 
det borde vara, hette det; hans fall var beslutet, kurirer 
afskickas till Sverige, där voro de, som borde blifva un- 
derrättade om denna förökning uti ryssarnas fest- och 
prasniks dagar; budkaflar skickades omkring i landsor- 
terna; intet sparades, som kunde föröka den glädje, som 
agget, missnöjet och det aristokratiska hjärtat af denna 
olycka på ett djäfvulskt sätt kände. 

En herr Ekb. . . lämnade och af bröt sin brunnskur, 1 790, juli. 22fr reste till sin gård för att bereda allt i ordning till emot- 
tagande och undfägnande af de of örtöfvadt införväntande 
främmande och allrakäraste gäster. Herr T[a]n[defel]t hade 
redan rysk flagg färdig att uppställas, på det bröderna 
måtte se hvar en broder bodde, och så vidare. Men just 
som dessas jubileum tillställdes, gick solen upp; den tryckta 
ärligheten fick pusta samt benådades till öfverflöd af all- 
makten med tröst och ett nytt tillfälle att af renaste bröst 
få frambära tackoffer inför Herrans altare. 

Den 9 blef konungen af ryssarna angripen. Slaget 
blef allt hetare och hetare samt mot middagen allra hetast;, 
vår flotta gjorde underverk, men ryssarna gingo på, lika- 
som de redan varit segrande. Emellertid tar vår flotta 
en för ryssarna oförmodad ställning; den tycktes fly, rys- 
sarna trodde det, gingo derför tryggare in i skären och 
följaktligen uti trängsel fullföljande sin förmenta seger. 
Men i detsamma göres dem nytt motstånd, sedan våra 
intagit ett rum ultra quod non, och på en gång blefvo 
ryssarna angripna i fronten, i flanken och på ryggen. 
Denna attack kastade segern fullkomligen på vår sida. 
Prinsen af Nassau undkom likväl med möda, då hans 
amiralsskepp togs med allt hvad därå befanns i kläder,, 
ekipage, pengar, papper och handlingar. En amiralsperson 
fångades å ett annat fartyg; man trodde i början det hafva 
varit Nassau; men föreställd konungen, som personligen 
känner Nassau, befanns det icke vara han, utan en annan 

vid namn *. Följande förteckning visar i öfrigt 

vår härliga seger. * Namnet har jag nu glflmt, men det fås framdeles. [Förf:s not. 
Förmodligen åsyftas här brigadieron Denizow.] 230 1790, juli. Af ryska flottan. Fångna I sank 
skjutna Sprängda i 
luften Tagna Officerare 130 
Gemene . 4,000 Galerfer] . 2 
Chebek. . . 1 
Fregatt . . 1 Galer ] Chefskeppet 1 ; 

■ Galerer 8] 

, Galer, på grund tagna 6| 
! Svårare fregatter, be- 

styckade med 36 fi 4 

Oden återtagen r l 

j Chebeker 3 

1 Kuttrar 3 

' Bombard. | i 

Hukertar f 3 ! 

Flytande batterier ... 2| 

Kanonslupar 2 

Galiotter 4 

Kaik 1 

Rekognoseringsslup. . . 2 

Brigg 1 Summa 4,130! Summa 4J Summa 1 Summa 41 Tillsammans 46. 

De, som undkommo, räddade sig så godt de kunde 
till den andra divisionen, som hel och hållen flydde, sedan 
den äfven blifvit nog tilltygad. Vår flotta har jämväl af- 
skurit honom utgången, så att denna division äfven skall 
vara stängd. 

Härigenom hafva vi nu vunnit en tämmelig god er- 
sättning uppå vår lidna förlust, och hvad vi mest kunna 
fägna oss öfver är, att vår skärgård blifvit genom denna 
seger försatt utom all fara. 

Vi kunna ej annat i öfrigt än tacka Gud, som be- 
varat konungens dyrbara lif ; ty han har härvid varit med 
i skarpaste elden. Vår förlust känner jag ännu icke; men 
så mycket vet jag, att den är obetydlig. Öfverstlöjtnanten 
Stedingk berömmes mycket och hans goda dispositioner 
tillskrifves mycket den lyckliga utgången af slaget. Med 
få ord, våra hafva f äktat som lejon. (Hela denna berät- 1790, juli. 231 telse om vår seger grundar sig på konungens egenhändiga 
bref till öfversten baron Cederström samt generalers, öf- 
verstars och andra officerares berättelser.)* 

Den 13 juli. Sistlidna söndag hördes stark skjutning; 
man vet ej ännu, hvad det betyder. Måtte ej lyckan öf- 
vergifva oss! 

Samma dag. Såsom en tilläggning till gårdags be- 
rättelsen anmärkes, att 1,500 ryssar bärgade sig till och 
uppå en holme under bataljen, dels från redlösa och i 
sank skjutna, dels ifrån andra fartyg i förskräckelsen. Alla 
dessa tvungos med kanonerna till att kapitulera och gifva 
sig till fångar. 

S. d. Med visshet känner man, att på samma tid, 
som ryssarna förenämnda dag angrepo vår skärgårdsflotta, 
hafva ryssar äfven gjort landstigning i Kymmene för att 
anfalla våra trupper därstädes till lands. Men general 
Meijerfelt, som emellertid fått befallning att hålla sig 
färdig till reträtt i händelse af olycklig utgång, passar 
upp vid stränderna, ser ryssar landstiga, låter dem göra 
det, förborgar emellertid sitt folk i skogen, passar af till- 
fället, kuperar dem reträtten och på en gång angriper 
och slår dem samt gör 200 fångar. Detta förökar vår 
seger. 

S. d. Här går besynnerliga rykten. Man påstår, att 
Lilljehorn, kapten vid gardet, skall hafva gifvit sig själf- 
villigt och tvungit allt manskapet med sig bort. 40 man 
skola själfva hafva räddat sig med flykten, sedan de redan 
blifvit fångna. Dessa hafva berättat efter återkomsten, 
huru han föreburit, det omöjligheten att räddas fordrade 
att gifva sig fångna, som ock skett utan mans förlust och 
ett enda skotts afskjutande. Baron Leijonhufvud vid Ny- 
lands dragoner samt flere vid lif dragonerna berättas hafva 
gjort detsamma. Det vore hiskeligt, om det egde grund. 

Borgå den 14 juli. I går om aftonen, kl. emellan 
5 och 6 ankommo hit till staden 200:de ryska fångar un- 
der betäckning af 15 å 18 man lifkossacker. En sådan * (N. b.) Gamle Ekman plär aldrig ljuga. [Förf:s not.] 232 1790, juli. syn som denna var! Att se människor, som varit ämnade 
kanske till vårt lands härjande och hvilka såsom redskap 
redan blifvit brukade till hämndens utöfning, ofta träf- 
fande lika oskyldiga verktyg, som de själfva kunnat vara, 
och hvilka således utgjutit tusendetals enkors och fader- 
lösa blifna barns tårar och ännu visserligen icke under- 
låtit att fortfara uti tygellösa grymheter, men nu nödgas 
buga sig för segraren och maktlösa träda i fångenskapen, 
kunde ej annat än uppväcka allvarsamma och rörande be- 
traktelser öfver försynens styrelse och människornas öde. 

I dag kl. 9 förmidd. aftågade förberörda fångar åt 
Helsingfors, under lika betäckning som de hitkomnrit, 
sedan de haft sitt nattläger i finska kyrkan härstädes. 

Till den vinst vi erhållit genom vår härliga seger 
kan efter säkra underrättelser nu tilläggas min redan 
därom af skickade förteckning följande, nämligen: galeren 
Petersburg samt en chebek, dito en galer och en chebek, 
som den 11 togs. Till officerarenas antal läggas visst 
110, så att hufvudsumman blir emellan 240 och 250. Till 
gemene fångarnas antal, som i sista förteckningen var 
4,000, lägges nu visst 1,500, förutan ryssar, som äro döda, 
[och] förutan blesserade, och tillsammans visst utgörande 
alterum tantum. Maken till seger har man ej hört om- 
talas, och så blodigt krig som detta finnes ej beskrifvet 
i tideböckerna. 

Man vill påstå att det skall vara något grått upp- 
kommet emellan konungen och hertigen, samt att konun- 
gen ej skall till alla delar gilla stora flottans operationer. 
Detta anses väl af somliga som mindre betydande. Men 
då man med eftertanke vill betrakta sakerna, så torde 
man hafva mindre behagliga följder däraf att befara. Måtte 
denna fruktan blifva till intet. Jag vill ej anföra annat, 
än att konungen allmänt tillskrifves den vådliga ställning, 
hvaruti flottan sig befann vid Björkön, och att den man- 
neligen slog sig ut, är bekant. Då nu det lägges därtill, 
att hertigen skall varit emot inseglandet i Viborgska 
bukten, så uppväcker sådant å ena sidan mindre förtroende 
samt klander och beskyllningar, och å andra sidan ett 1790. juli. 233 parti, som omfattar och försvarar hertigens göromål. Nu 
förökas igenom denna seger törhända det befarade onda; 
äran å ena sidan och jalousie å den andra blir icke ute 
med deras verkningar. Malcontenterna veta att betjäna 
sig af allt till att göra vår ställning ännu kinkigare än 
den är. Dock skolom vi hoppas det bästa; det torde stå 
annorlunda till, än det beskrifves och afmålas. Emellertid 
har stora flottan fått ordres att repareras och att med 
första utlöpa. En holländsk och engelsk flotta skall vara 
stundeligen att förväntas i Östersjön, och inom slutet af 
denna månad decideras, om allmän fred eller allmänt krig- 
ar att förväntas i Europa, 

Den 15 juli. Ännu tagas alla dagar ryska skepp och 
fångar. (Vi få snart flere fångar än bevakas kunna.) 

S. d. e. m. ankom hit till staden 700 fångar, som 
åter skola afföras i morgon. 

Intet nytt ifrån armén. Armfelt är till det mesta 
läkt af sin blessyr. Carpelan skall hafva både gifvit och 
fått stryk, och Stedingken skall hafva instängt en hop 
med ryssar i ett trångt pass. 

Den 16 juli. Att ordres blifvit utfärdade, det stora 
flottan med det första åter skall sättas i ordning för att 
utlöpa, är helt visst. Detta har åstadkommit jag vet ej 
hvad för hopp hos alla, som gärna önska fiendens afbräck, 

o 

om vinnande af någon fördel. Åtminstone tros, att därest 
vår flotta kan hålla sjön, så skulle den ryska flottans 
företagande hindras, och hon hållas i respekt. Andra åter 
påstå, det vår flotta omöjligen skall kunna uträtta något, 
utan att hon i anseende till sitt illa lappade tillstånd sna- 
rare kommer att utlöpa till sitt fördärf och, som orden 
lyda, falla i ryssmun, än att den på minsta sätt är mäktig 
att bjuda något motstånd. 

Vare härmed huru det vill, så torde ryssarna icke 
kunna berömma sig af särdeles erhållen förmån öfver vår 
flotta, om de åter finge se vår flagg i sjön; och att detta 
kan ske, är utan allt tvifvelsmål, ty vår flotta skall verk- 
ligen icke vara så illa tilltygad, som det föregifves. Ett 
skepp skall likväl efter berättelse hafva flere grundskott, 234 1790, juli. men man har sig bekant, att sådant icke heller är irrepa- 
rabelt, och tiden torde jämväl nog utreda, det ryska flot- 
tan, som väl visat sig några dagar utanför Sveaborg, lik- 
väl icke torde vara uti det bästa tillståndet, utan lärer 
lika rädd undfly vår flotta, som denna skulle söka att 
undgå möta den ryska. Det är sant, att vår flotta blifvit 
10 skepp mindre, men så har ock ryska flottan icke heller 
vuxit till efter sjöslaget; och då vi kunna föröka vår flotta 
med öfvervunna och tagna fregatter, hvaremot intet af 
våra förlorade skepp tros kunna tjäna den ryska i samma 
ändamål, såsom dels sprungna i luften, dels sjunkna och 
dels så illa tilltygade, att de omöjligen duga, så tyckes 
all utsikt för oss vara att icke behöfva så mycket frukta 
en högdragen fiende. Himmelen gifve endast, [att] ett 
och samma föremål måtte råda i befallningar och lydnad, 
uti uppfinningar och verkställighet, uti råd och vilja. 

Händelser. 

Uppå konungens sjöexpedition har en engelsk öfverste 
vid namn Schmidt varit följaktig hela tiden. Genom dess 
tappra förhållande och kloka råd har han vunnit konun- 
gens nåd och förtroende. Denna öfverste följde på en 
armerad barkass tätt efter hertigens skepp vid utgången 
af Viborgska bukten, och uthärdade således en grufvelig 
eld. Barkassen fick slutligen grundskott, och det var 
ingen räddning för honom mera öfrig. Han signalerar 
sin nöd, får undsättning af slupar, hvarå han låter allt 
manskapet rädda sig, och blef själf den sista ombord. En 
sjuk låg ännu i en hängmatta, denne tog han i sin famn 
och bar honom i slupen, och som han som nogast satte 
sin fot i samma slup med sin börda, nämligen sjuka sol- 
daten, så sjönk barkassen till botten. Denna räddning 
skedde under den hetaste eld, med all kallsinnighet i 
världen, ett mod och en ståndaktighet, full af känslor 
och människokärlek, som förtjänar samtidens och efter- 
världens vördnad och förundran. 

En af de ryska fångna officerarne berättade sig ny- 
ligen hafva kommit ifrån Turkiet samt bevistat affären 1700, iW*. 235 vid Savitaipale emot Armfelt. Denna affär, ehuru mycket 
den kostat ryssarna, och ehuru stor förlust de därvid haft, 
har icke desto mindre förorsakat stor glädje i Ryssland, 
att de kunnat råda på Armfelts förskräckande trupp, 
hvarför ock alla officerare, som densamma bevistat, fått 
en grads befordran. Nu blef en stor hop af dessa office- 
rare kommenderad på skärgårdsflottan såsom oöfvervin- 
neliga. Ibland antalet var denne en, och kunde han 
aldrig förgäta, sade han, det han, som nyss haft så stort 
loford i Ryssland, skulle nu befinna sig [som] en fånge, 
tagen med sina kamrater af den makt, som ryssarna an- 
sågo sig kunna på några ögnablick krossa och tillintetgöra. 

I England, där knappt annan bravur erkännes än 
den, som med vapen vinnes till sjös, skall vår konung, 
för det han segrat vid Fredril^shamn med flottan, anses 
såsom en half gud. På alla publika ställen, i alla privata 
samkväm talas endast om konungen i Sverige. Han är 
deras heros. Hvad lära de nu säga, då de få höra denna 
sista sjöbatalj vid Svensksund och den därvid erhållna 
segern. 

S. d. I går afton ankom[mo] hit till staden 800 man 
ryska fångar och 80 ryska officerare och aftågade i dag 
eftermiddagen till Helsingfors. 19 officerare rasta i staden 
öfver natten. 

Den 17 juli. I dag aftågade de öfver natten kvar- 
blifna officerarne af ryska fångarna till Helsingfors. 

De underrättelser man har ifrån Svensksund äro för- 
delaktiga. De fångnas antal är det enda, som där upp- 
väcker bekymmer. De måste bevakas på våra egna fartyg 
till ett ganska stort antal och kunna ej så fort sättas i 
land, som det erfordras, i brist af nog tillräcklig eskort. 
Man säger, att största delen skall afföras sjövägen till 
Sveaborg, som knappt lär ändå kunna inrymma alla. 

En ansenlig hop ryssar skola vid slaget räddat sig 
till en holme, där de sägas hafva uppfört batterier och 
vela försvara sig: Möjligheten däraf lämnar jag därhän. 
Emellertid bevakas de där af våra kanonslupar, som pa- 
trullera natt och dag omkring samma holme, och torde 236 1790. juli. de således fångna väl förgäta deras försvarsanstalter, då 
hungern börjar infinna sig. 

Den 18 juli. I dag reste 15 fångna ryska officerare 
genom staden till Helsingfors; för öfrigt intet nytt. 

Den 19 juli. Det förljudes att någon affär förefallit 
vid Anja] a, och att konungen varit dit för resten. Man 
längtar att höra goda nyheter därifrån. 

Eljes berättades, det ryssarna skola dragit sin öfver- 
blifna flotta, som ännu skall vara nog stark, tillsammans 
uti bukten utanför Fredrikshamn, och att konungen torde 
snart hafva att förvänta en förtviflad affär med densamma. 

Tilläggning: Ibland fångarnas antal räknas följande 
personer, som jag vid min förra förteckning förgätit att 
upptaga, nämligen: utom en blesserad brigadier och några 
engelska officerare, som fått på parol resa hem, har äfven 
grefve Rasumovskis sekreterare, herr Möller, under kvalitet 
af major, samt 3:e präster blifvit fångna. En rysk kyrko- 
prydnad, seendes ut såsom ett skåp med en stor tjock 
silfvertafla full med bilder i bottnen, har äfven funnits; 
densamma värderas till 3,000 rubel. 

Den 20 juli. I dag reste åter 6 fångna ryska offi- 
cerare genom staden. 

Kongl. Majit har bevist samtliga tillfångatagna offi- 
cerare den nåd att få bära deras (o: sina) värjor; och hafva 
de gifvit konungen det löfte att alla för en och en för alla 
vara ansvariga, det de på parol skola, efter erhållet pass 
genom landet, beskedligen förfoga sig till Stockholm samt 
äfven tillhålla gemene man af fångarna att sig besked- 
ligen uppföra. På sådan grund resa de ock nu genom 
landet, mindre som fångar, men mera som verkeligen re- 
sande vänner. Qifve endast Gud, att de ej missbrukade 
deras erhållna nåd. Emellertid har man åtminstone här 
anledning att tvifla rätt mycket därpå, att de hålla hvad 
de lofvat, ty 4 officerare skola verkligen rymt, under det 
de legat i Lovisa. Häraf kan tydligen slutas, huru den 
trohet och ordhållighet [är], man har att förvänta af rys- 
sarna. 

Borgå den 21 juli. Nu ankommo jämväl hit till 1790, juli. 237 staden 150 man fångar och 13 fångna officerare, som skola 
afgå i morgon. 

Den 22 juli. Med visshet berättades nu, det de rys- 
sar, som vid slaget tagit flykten till en holme uti Svensk- 
sunds skären, nu mera jämväl äro tagna till fånga. Man 
hade berättat, det de förskansat sig därstädes, men sådant 
har befunnits vara gissadt och utan grund, ty ryssarna 
hade strax gifvit sig, då de funnit sig forcerade därtill. 

Den 23 juli. Ifrån gränsen och Svensksund höres 
nu ingenting. Svenska vapnen tyckas åter slumra. Hvad 
sådan hvila bebådar, torde tiden utvisa. Skall jag följa 
herr T:s resonemang därom, så låter omdömet ungefär- 
ligen så: Skolom vi döma af hvad hitintills skett, så torde 
vi åter hafva att befrukta något vidrigt vapenskifte; så 
har det gått nästan efter hvarje gång vi vunnit någon 
fördel. Svensken vet aldrig att betjäna sig af en vunnen 
förmån; den tror sig genast hafva uträttat allt, hvad han 
bort, sjunger „Te deum", och gonar sig i godan ro utan 
att fullfölja vinsten. Emellertid lämnas en slagen fiende 
frihet att hämta andan, att åter sätta sig i ordning, för 
att göra oss ett nytt anfall, alltid skadligt, alltid hindrande 
våra framsteg. Hade vår seger genast fullföljts vid Val- 
kiala, så hade vi visst sluppit fiendens besök på vår sida 
vid Anjala och Värälä; men i stället hvilar sig armén 
därstädes 5 dagar och lämnar fienden tillfälle att förstärka 
sig, att omränna och sist på en brådskad reträtt attackera 
sig, så att trupperna som nogast kunde komma tillbaka 
utan total förlust. Hade vi ej hvilat vid Björkön, så hade 
vi där ej blifvit instängda och då hade vi ej heller lidit 
någon förlust; men hvéms är skulden? De missnöjda be- 
svara denna fråga med en annan, som lyder så: Hvem 
kommenderade vid dessa tillfällen? Dock låtom oss icke 
ingå i de följder, som dessa draga af våra olyckor. Ko- 
nungen har nog visat, hvad han kan göra; och hos dig 
och mig heter det, hvarför har han ej bättre rådgifvare, 
och hvarför lägga så många missnöjda hinder i vägen för 
hans planer, dels genom tröghet, dels motvilja och dels 
afvoghet; han är ej mer än människa, han skall vara ge- 238 1790, juli. neral, amiral, statsminister och konung och kan ej vara 
allestädes. 

I dag kl. 4 före midd. reste en engelsk kurir till 
konungen: man spår sig goda tidningar efter denna de- 
pesch. Malcontenterna tro sig redan veta dess innehåll, 
som skall vara det, att England skall hota konungen med 
en flotta, om han ej genast gör fred med Ryssland. 

Det är likväl visst, att konungen börjar själf att 
önska fred, och därtill har han orsak, ty efter all utsikt, 
kan med så missnöj dt befäl, som nästan och till största 
delen öfverallt i armén finnes, intet godt uträttas; utan 
torde här behöfvas en ganska stark kalfatring, och det 
lär ej kunna ske utan under freden. 

Innan kort vänta vi hit en ganska stor transport af 
ryska fångar. 

Vår långa hvila vid Svensksund och på gränsen be- 
bådar oss intet godt. Eyssarna söka visst att hämna sig, 
och till vår största oro förspörjes, det 40 segel åter äro 
att förväntas ifrån Kronstadt till ryska flottans förstärkning. 

Skulle generalen Meijerfelt vela röra sig, så hade vi 
ändå något godt att hoppas, ty efter all utsikt och därest 
han skulle avancera till Summa, så vore väg för honom 
öppen att med starka detachement framtränga till Liikala 
och därifrån direkte till Anjala för att gripa ryssarna där- 
städes i ryggen, hvilka, och då de efter signal af Meijer- 
felt blifvit af gen. von Plåten först angripna i fronten, 
nödvändigt skulle blifva med alla deras kanoner de sven- 
skas rof. Men nu ser man öfverallt en inaktivitet, som 
är otrolig, och det enda man. med visshet vet är, att ett 
förskräckligt knorr och mummel öfver allting stundligen 
underblåses. 

Det är ej heller någon hugnelig syn att se, huru en 
hop maroder gå under namn af sjuka och hålla sig undan 
ifrån all tjänstgöring, men anställa likväl dagliga baler 
och piqueniquer. Deras kamrater och de, som äro redliga, 
våga allt. Lif , hälsa och egendom uppoffras af dem i 
fäderneslandets tjänst, då däremot dessa roa sig med frun- 
timmer, förtala och klanda regent och regering samt hop- 1790. juli. 239 spinna lögner ocli uppvigla enfaldigt folk till afvoghet. 
Sådan är vår ställning, Gud bättre. 

Den 24 juli. Intet nytt, allt stilla vid gränsen. Det 
berättas, att vår flotta åter skall vara innestängd, men 
sådant anses vara kommet med lösväskan, ty man bör 
redan vara bränd af det, som bände vid Björkön. 

Den 25 juli. Ankommo 750 man ryska fångar under 
betäckning af husarer. Fångarna sågo ganska usla ut och 
voro ynkligt klädda samt utgjorde en blandning soldater, 
baschkirer, ryttare och sjöfolk. Betraktade efter deras ut- 
sikt kunde de med rätta ej annorlunda anses än såsom 
de fåglar, som icke äro värda eller förtjäna att fällas med 
ett ärligt svenskt skott. Ett röfvareband likare, än en 
kejserlig militärisk trupp, kunde man ej heller annat än 
med harm och förtret påminna sig de mänga brava karlar, 
som emot sådant pack redan uppoffrat sina lif. 

10 eller 12 officerare voro denna fångna trupp äfven 
följaktiga, och dessa sågo ej heller stort bättre ut i deras 
stånd, än de gemena ryssarna uti deras. 

Besynnerlig händelse. * 

En viss officer vid gardet hade under sjöexpedition till 
Viborgs bukt och Björkön med sig haft en hushållerska, 
hvilken han tagit ifrån Stockholm vid början af detta års 
kampanj. Det hände, att hennes herre, förbemälda officer, 
kommenderades uppå en galer, men lät sin hushållerska 
embarkeras med dess bagage uppå en galeas, bemannad 
med omtrent 30 man, kommenderade af en underofficer. 
Vid flottans ankomst till Pitkäpaasi, som var det ställe, 
där de flesta af våra galerer gåfvo sig och ströko flagg, 
hände äfven att besättningen uppå ofvan nämnda galeas 
fattade det beslut att öfvergifva fartyget och blifva fån- 
gar. Ingen hade därvid att påminna; men denna kvinna 
föreställde dem deras pultroneri, bannacles och svor öfver 
deras feghet, hvilket hon föreställde vara så mycket större, 
som de ännu icke af fienden lidit det minsta men, hvarken 

* Berättad af öfv. baron Cederstrtfm. [F0rf:s not.] 240 1790, juli. till fartyg eller folk. Dessa hennes lifligen utösta trätor, 
bannor och hot verkade för en stund så mycket, att far- 
tyget seglade och fortsatte med de öfriga sin kosa. Men 
då en rysk fregatt genombröt linjen af svenska flottan 
och lossade skott, som skadade några af besättningen, in- 
togs den af sådan fruktan, att hela besättningen lämnade 
fartyget och bärgade sig dels på slupen, dels uppå förbi- 
farande jollar, så att utom en båtsmansgosse ingen mera 
fanns kvar uppå galeasen än denna kvinna. Seglen stodo 
till, hon fattade själf i rodret, styrde efter nästa svenska 
skepp, uthärdade mycken eld och bibehöll icke desto 
mindre oförskräckt sin kurs. Och då slutligen svenska 
skärgårdsflottan anlände och fattade posto vid Svensk- 
sund, anlände denna hjältinna med sitt fartyg äfven dit, 
ropade om hjälp, hvilken ock, då å galeasen ej sågs mer 
än ett kvinnfolk vid rodret och en gosse, hvilken, så godt 
han kunnat, på hennes befallningar skött seglen, * genast 
ficks. Ankar fälldes och fartyget med fyra nickor och 2:ne 
6 S* kanoner samt all tross, proviant och ammunition samt 
alla dess herres effekter lämnades af henne uti vederbö- 
randes händer oskadadt. Denna hennes ställning upp- 
väckte allas uppmärksamhet; hennes ensamhet undersök- 
tes, tillgången utreddes och bestyrktes, den frambragtes 
för konungens öron, hon efterskickades, och konungen, 
förundrad öfver en svag kvinnas tilltagsenhet, belönte 
henne med den vanliga penningen för tapperhet till sjös, 
att bäras i ordensband på bröstet, hvarjämte hon hug- 
nades med en hederlig pension. Sådant hjältemod hos 
tidsens damer är ovant; lika ovanlig borde därför ock 
belöningen blifva. 

Vid noga undersökning ibland de soldater af gardet, 
som efter reträtten ifrån Viborgs yttre redd återkommit, har 
blifvit utredt, att de flesta kommenderande officerare, så- 
som en Leijqnhufvud, Armfelt, Lilljehorn, Donau (o: Dohna) * Alla sjöfarande må anse donna kvinnas tilltag för omöjligt, men 
sanning är, att hon lyckligen ensam frälste ett fartyg. 

[Förfrs not] 1790, juli. 241 etc, hafva varit de första, som öfvergifvit galererna och 
begifvit sig till fienden. 

Att sådant kunnat hända en Lilljehorn är otroligt, 
ty han har alltid, ehuru icke konungen tillgifven med hull 
och hår, likväl utmärkt, det han haft afsky för ryssarna, 
och ständigt önskat att såsom fånge aldrig träffa i deras 
händer, såvida han icke kunde ibland dem vänta sig något 
behagligt bemötande, sedan hans farbroders tänkesätt till- 
fylles blifvit bekant å sista riksdag. 

öfversten baron Cederström har for öfrigt undersökt 
i denna sak och befunnit det icke förhålla sig så rent 
med dess officerare, som man borde hoppas, mindre som 
det borde vara. Denna herre har ett genomträngande 
geni, är trogen konungen i hjärtat, håller med den största 
allvarsamhet en sträng och noga ordning ibland office- 
rarna, gynnar förtjänst hos alla; och som den ganska 
mycket funnits uti hans underofficers-corps, så har också 
densamma varit honom kärast; hvarför ock, då han fick 
höra, det hans bästa underofficers-corps blef fången, han 
ej kunde hålla sig från tårar. 

Borgå den 26 juli. Ingenting förspordes ifrån grän- 
sen. Vid Anjala, vid Värälä, Keltis och hela gränsen upp- 
före ligga våra trupper i godan ro. Skocktals sjuka af 
officerare och gemene uppehålla sig vid sjukhusen; de 
förra förlusta sig likväl under sjukdomen med resor, baler 
och små piqueniquer, så att febern i och för sig själf ej är 
dödlig, men likväl smittande; och då en råkat däraf blifva 
sjuk, längta alla, som nalkas den sjuka, att blifva det- 
samma; strax är febern så angripande, att inga andra me- 
dikamenter hjälpa däremot än en tom pung. Denna feber 
har redan, som många andra, fått sitt namn och kallas 
svenska hvilfebern. 

Kl. 9 efter middagen marscherade ryssarna härifrån 
till Helsingfors, att sjövägen (som man här berättade) 
transporteras till Stockholm. 

S. dag och klockslag ankom till staden ett betyd- 
ligt antal fångna ryska officerare, som i morgon skola 
marschera. 

16 242 1790, juli. Den 27 juli. Genom en viss förnäm (och verkeligen, 
som säges, redlig) officerare, hvilken, efter det konungen 
nyttjat honom såsom sändebud till England, nu nyligen 
därifrån hemkommit, har följande blifvit bekant, dels ge- 
nom egen åhöro, dels efter hvad han berättat för konungen 
i fleres närvaro.* 

l:o, att konungen af Sverige är uti England i ganska 
stort anseende. Alla sjökrig, som England fört, har aldrig 
någon engelsk konung bivistat. Konungen af Sverige har 
visat sig vara segrare till sjös på ett utmärkt sätt; det 
känna engelsmännerna redan af bataljen vid Fredrikshamn 
i våras, och de förundra sig öfver en krönt hjältes före- 
tagande på sjön. På alla ställen i London är vår kung 
föremål till folkets samtal, och engelsmännerna värdera 
honom så högt, att en svensk måtte skämma sig att ej 
vara liktänkt med en nation, som ej annat känner än ära 
och rätta värdet på förtjänsten samt en regents tapperhet 
och dygder. Våra antirojalister och aristokrater arbeta 
emot den bästa monarks planer, de hafva gått så långt 
att de stämplat emot hans lif, de hafva, om ej uppenbar- 
ligen, dock hemligen kolluderat emot honom med rikets 
fiende, de skona honom i denna stund icke, hvarken till 
regering eller lif, om de se sitt ram, och därest ej hiin- 
melen bevarar honom. Men hvad gör en utländing där- 
emot? Jo, han vördar, han beundrar och älskar en sådan 
regent, och då här dömes, baktalas och klandras, hör man 
i England 1000:de munnar ropa: „Lefve konungen af 
Sverige, lefve Gustaf den III!" 

Jag vet, att det finnes de, som ej tro något häraf ; 
men måtte de en gång till deras blygd finna vederspelet, 
måtte deras tvifvel, som från intet annat kommer än hat 
och ilska för monarken, blifva dem ett evigt kval i deras 
aristokratiska eller af aristokraterna förgiftade själar. Nå- 
got, hvad engelsmännerna ännu framför oss känna, och 
som hos dem fördubblar värdet på vår konung, är hans * Samma officerare är baron Ruthensparre. 

[Förf:s not.] 1790, juli. 243 stora minister och ekonomi under krigets hetaste eld; ty 
de känna 2:o, att Sveriges rikes gäld blifvit under dessa 
3:ne krigiska åren till ansenliga summor* betald med tur- 
kiska pengar. Ar icke detta ett nytt ämne till förundran, 
och böra väl rätta svenske icke vörda en så stor konungs- 
lig omvårdnad om dess folk? Skola utlänningar skämma 
ut oss? Men sådant tros intet tyvärr, ty djäfvulen hade 
aldrig tro; således kan ej heller hans barn hafva den. 

Våra fienders sinnelag är, 3:o, bekant ibland engels- 
männerna; de hafva af sky att mera handla med dem, ty 
de hafva blifvit på ett kännbart sätt i deras handel be- 
dragna, och ryssarna tros ej mera. Därför kom ock elden 
lös uti ett ryskt nederlagsmagasin uti medlet af sistlidna 
juni månad, som i 3:ne dagar brann och till aska förvand- 
lade hampa, segelduk, tjära, talg, tågvirke och specerier 
till ett värde af många tunnor guld. Hade våra antiroja- 
lister sett detta, torde de fällt tårar och dragit svart flor 
om hattarna, då engelsmännen skratta däröfver. 4:o, har 
genom ryssarnas minister Spanien blifvit uppvingladt emot 
England; det hafva vi ej heller hitintills känt, men det 
är sanning; orsaken kan lätt finnas, då man erinrar sig 
vår ställning ända ifrån engelska bemedlingen emellan 
Danmark och Sverige 1788. Men man hoppas att veder- 
börande skola bemötas på vederbörligt sätt, ty England 
hade, då baron Ruthensparre reste därifrån, fyra starka 
flottor mest färdiga. Den första skulle då gå till Medel- 
hafvet, den andra till Västindien, den 3:dje till Nordsjön 
och den fjärde var en reservflotta, som skulle tills vidare 
ligga uti engelska hamnarna. Af sådan orsak, och då något 
starkare band förspordes af ryska hofvet emellan engelska 
och svenska kronorna, har kejsarinnan, 5:o, genom konun- 
gen i Preussen erbjudit Sverige fred efter Nystadska för- 
draget, likväl exklusive för turkarna samt med kvittande 
af krigsomkostningar. 

Denna fred tros konungen likväl icke emottaga, ty 
han vill hafva fred utan några förbehåll. Sådant får man 
veta utländes ifrån, och det är visst samt sant hvad genom 
denna depesch kunnigt blifvit. Jag skrifver ej heller an- 244 1790, juli. nat, än hvad grund eger genom trovärdiga mäns berät- 
telser och egen erfarenhet. 

S. d. genom herr N. *, som i dag hit anlände, inlopp, 
det något viktigt förestod vid Värälä och Anjala, sedan 
Kongl. Maj:t i går dit rest. 

S. d. Sedan 13 stycken nyländska dragoner ranso- 
nerat sig själfva och återkommit ifrån Petersburg, hafva 
de berättat, det Leijonhufvud och Kalm hafva tvungit 
dem att hurra, då ryssarna kommo ombord för att göra 
dem till fångar. — Oerhördt! (Kontinuation härnäst.) 

Den 28 juli. Bevis af ryssarnas och prinsen af Nassaus 
förmätenhet är det, att denna, efter ryska fångarnas be- 
rättelse, hade försäkrat ryska kejsarinnan att leverera uti 
hennes händer konungen och hela svenska flottan. Rys- 
sarna hade tagit det redan för så fullkomligen afgjordt, 
att svenska makten skulle duka under, det de voro för- 
sedda å deras flotta med allt hvad som fordrades, icke 
allenast till en landstigning, utan ock till en längre kam- 
panj å landet. Å Sveaborg skulle kejsarinnans egen lif- 
flagg uppsättas, densamma hittades uppå amiralsfartyget 
ibland andra saker, den igenkändes af de fångna ryssarna, 
som gåfvo denna trofé nästnämnda namn. Vid närmare 
undersökning om det ena och det andra upptäcktes äfven, 
det prinsen af Nassau lämnat sin monarkinna det fasta 
löftet, att han skulle genom ett fullkomligt nederlag af 
svenska makten befästa den tron, hvarå kejsarinnan upp- 
stigit den 9 juli för 30 och några år sedan. Ödet och 
Nassau själf beviste därigenom i själfva verket, att Nassau 
var då, som han ock ännu är, en omkring löpande char- 
latan. 

Ett kringlöpande rykte förmäler, det öfverste kam- 
marjunkaren Armfelt skall börjat någon underhandling 
med ryssarna om fred. Man vill påstå, att Kongl. Maj: t 
icke skall hafva tyckt särdeles därom, hvarför Armfelt 
skall i nåder blifvit tillsagd att afstå ifrån en sådan be- 
fattning. Icke desto mindre skall någon kontinuation f ör- * Nathorst, förste fältkirurg. [Förfcs anm.]. 1790, juli. 245 sports i det påbegynta, som ändteligen skall förmått ko- 
nungen att kalla Armfelt till sig, hvilket skett, så att han 
nu verkligen är i Lovisa. Men då alla omständigheter 
betraktas, då allt, hvad Armfelt hitintills gjort och vågat, 
öfvervägas, torde man lätteligen finna, att detta rykte 
blifvit utspridt af dess missgynnare och sådana, som ännu 
äro besmittade af anjalitisk ondska, och således kan icke 
samma rykte vinna ärlig mans tro. 

Den 29 juli. Vid den riddare-dubbning, som för 
några dagar sedan skedde å Kymmene gård, samt den vid 
samma tillfälle försiggångna befordringen ibland officerare 
skall en stor hop ungdom äfven blifvit hugnad både med 
befordringar och stjärnor. Detta hör man hafva uppväckt 
mycken förtrytelse ibland äldre officerare, i synnerhet af 
landtregementena, helst befordringen skall mest träffat 
sjöfolket. Nu, ehuru väl detta knorr i och för sig själft 
betyder intet, så är dock förargeligt att höra, huru gracer 
och avancementer sägas vara på partiskt sätt utdelta; till 
exempel därpå anföres huruledes konungen, som stått på 
ett högländt ställe å en holme, för att bättre kunna se 
rörelserna af flottan under bataljen, och där blifvit varse, 
det högra flygeln med ett utmärkt mannamod angripit 
fienden, samt huru det ena fartyget efter det andra af 
fiendens vänstra flygel nödgades stryka, betygat däröfver 
dess utmärktaste behag och lofvat att ihågkomma samma 
flygels tapperhet. Sådant likväl oaktadt, och då belönin- 
garnas utdelande försiggick, skall konungen förgätit sina 
löften, och det så långt, att ej en enda officer af samma 
flygel sedermera kommit i åtanke. Detta och annat slikt 
skall ock föranlåtit öfverstelöjtnanterna eller numera öf- 
verstama Törning och Stedingk att resa sina färde ifrån 
flottan. Vore väl allt sådant sant, så förtjänte det sitt 
lilla n.b. Men då härvid kommer i öfvervägande den be- 
nägenhet, som i armén under hela fälttåget varit och än 
tyvärr är, att tadla och klandra alla monarkens göromål, 
så har man nog anledning att tvifla om sådana uppgifters 
sannfärdighet, och det så mycket mera, som den, hvilken 
varit med konungen å samma holme och sådant dess ut- 246 1 790, augusti. låtande kunnat höra, är, om konungen till äfventyrs så 
sagt, antingen en obehörig pladörare eller, i annan hän- 
delse, en lögnare, samt i alla fall en upprorsstiftare; ty 
livad vore ändamålet annat med sådana ryktens utspri- 
dande 1 

Efter doktor Nathorsts, som på stället förbundit så 
väl svenska som ryska blesserade, uppgift stiger antalet 
af de svenska till 34 och af ryssarna till 350 man mer 
och mindre sårade. 

Med all trygghet kan nu berättas, sedan flere upp- 
lysningar om ryska förlusten dagligen inhämtas och ökas, 
det densamma stiger till femton a aderton tusen man 
med döda, blesserade och fångna, hvaremot vår förlust å 
manskap vid slaget, G-udi ära, icke är större, enligt hvad 
rapporter innehålla, än 200 man, sammanräknade döda och 
blesserade. Himmelens Herre vare evinnerligen prisad 
för denna härliga seger! ! ! 

3,000 man ryska fångar äro inskeppade för att af- 
segla till Sveaborg ifrån Svensksund. Intet annat än vin- 
den hindrar deras af gång. öfver 1,000 man skola blifvit 
inpackade på vår skärgårdsflotta därstädes; resten ligger 
på Svartholmen. 

Den 29 juli. Intet nytt. 

Den 30 juli. I dag blåser vind för de med ryssar 
lastade fartygen. 

S. d. eftermidd. berättade en ifrån Svensksund an- 
kommen kurir, det ofvannämnda fartyg därifrån i natt 
afseglat under god eskort. 

Den 31 juli. Förspordes intet nytt. 

Den 1 augusti. Här börjas nu mycket att talas om 
fred, och det skall vara alldeles visst, att Österrike och 
turken skola redan slutit densamma sinsemellan. 

Den 2 augusti. Kapten Roos, som är konungens 
tältmästare, fick i natt ordres att infinna sig vid Elimä 
samt med sig hafva konungens stora tält af grönt damast, 
hvilket vid pompösa tillfällen tjänar till audiensrum och 
är ganska stort; äfvenledes det tält, hvari publik spisning 
sker och hvilket är så stort, att det kan rymma 100 per- 1790, augusti. 247 söner; detta, samt att baron Armfelt öfverrest på ryska 
sidan, för att på kejserlig rysk begäran råka generalen 
Zimmerman, som i viktiga ärenden skall vara utskickad, 
gör, att man börjar tro, det någon fråga om fred lär vara 
å bane, samt att konungen med ståndande armé under 
vapen torde hålla på ofvan nämnda kongl. sätt någon 
kongress därom å Elimä eller å Värälä. 

Den 3 augusti. I dag har här varit prat om stille- 
stånd. Jag för min del önskar intet stillestånd i annat af- 
seende, än att det måtte vara en vapenhvila för negocia- 
tioner till en påföljande fred; ty att göra stillestånd för 
att hämta nya krafter till ett krigiskt utbrott duger icke 
för Sverige, där så många inhemska ryssar tjäna sina ut- 
ländska bröder med landsförrädliga underrättelser. G-ud 
' styre allt till det bästa ! I morgon skall gardet, som här 
en tid rekryterat och exercerat, åter uppbryta och mar- 
schera till gränsen. 

Den 4 augusti. Ännu är Kongl. Maj:t vistande till 
lands vid gränsen af Värälä, och här talas mycket om 
anstalter till fred.. Allas vår önskan bör ock vara, det 
himmelen måtte medverka i denna af handling, om någon 
sådan är å bane, samt förläna och hjälpa oss till en he- 
derlig, fast och independent fred, så att vi en gång kunde 
slippa en svekfull och inkräktningssjuk grannes inflytande 
gift uti våra regeringsärenden. Måtte en gång vårt land 
blifva helt och hållet svenskt såsom det af ålder varit! 

Den 5 augusti. I dag förspordes intet nytt. 

Den 6 augusti. Gardet afmarscherade nyligen här- 
ifrån till Kymmene. Ehuru stor förlust det led under 
sista reträtten ifrån Viborgs bukt, så var likväl den här 
samlade bataljonen genom den driftiga och i botten svensk- 
sinnade öfversten Cederströms föranstaltande öfver-, men 
ej underkomplett af duktigt folk. Denna herres omtanke 
är ej inskränkt för det närvarande ; han sträcker sin om- 
hugsan äfven för framtiden, och på sådan grund var han 
jämväl i stånd, då det behöfdes, att så godt som i ögna- 
blicket uppsätta ett komplett regemente, då många hade 
kanske stått redlösa eller åtminstone fordrat större förlag 248 1790, augusti. och lång tid därtill. Jag känner ej så noga alla de medel 
han härtill brukat, men det är visst, att så händt. De 
missnöjda och sådana, som söka att förhindra alla goda 
anstalter, hafva själfva förundrat sig däröfver och flata 
tegat vid åsynen af denna herres drift och tilltagsenhet. 
Ett exempel kan dock anföras af hans rådighet. Vid gardet 
hafva ej andra än försvarliga karlar blifvit anvärfda till 
trosskuskar, så att hvad kronan bestått i denna del, har 
icke lidit minsta afdrag, som ofta händt, där gossar och 
odugliga gubbar antagits till denna syssla. Dessa kuskar 
hafva icke fått ligga lata på trosskärran dagarna igenom, 
som mest öfverallt skett och sker, utan de hafva varit 
tvungna efter de sundaste ordres att exercera och gå 
under gevär, och det hvar dag. Då nu vid afgången rege- 
mentet åter skulle fullsättas, hade det genast tillgång på 
en stor hop exerceradt folk, som alla ansågo för en heder 
att få aflägga trossdräkten och antaga uniformen. På 
sådant sätt kompletterades regementet utan konung, utan 
omsvep, utan dröjsmål och utan att kunna sägas vara 
rekryteradt, ty de tillkomna karlarna kunde redan sköta 
sina gevär och kunde således ej kallas rekryter. Sådant 
uträttar rådighet, vilja och omtanke. 

Den 7 augusti. I dag omtalas, det i går förefallit en 
affär vid Svensksund emellan våra vakter därstädes och 
ett ryskt detachement af flere smärre och större fartyg. 
Våra skola därvid varit tvungna att retirera sig efter 
något motstånd till hufvudstyrkan, hvarefter ryssarna 
skola intagit en holme och ett därvid beläget pass vid 
namn Korkiansaari. Detta tål dock bekräftelse. 

Den 8 augusti. Penningeväsendet gör här mycket 
buller, i synnerhet ibland handlande. Jag vill väl med- 
gifva, att för dem torde vara svårt att med ett mynt röra 
sig i handel och vandel, som hos utlänningar icke gäller; 
men så torde denna olägenhet äfven kunna af hjälpas ge- 
nom en försiktig varuhandel inom landet, och rörelsen 
icke desto mindre hafva sin rena gång med utlänningen, 
af hvilken snarare penningar för varuexporter böra tagas, 
än för ofta onyttiga importer utgifvas; ty att icke reela 1790, augusti. 249 pengar finnas nog, är ovägerligt, och svenska drätselverket 
eger ännu sin fulla kredit. Banken, för livars sköflande 
man 1788 så mycket fruktade, är ännu orörd, svenska 
riksdalern förer ännu omkring sig „ne lsedar manibus 
avaris"; konungamakten har ännu icke kunnat utplåna 
en syllaba däraf. Låtom oss för öfrigt betrakta den makt, 
emot h vilken vi strida. Hurudant är myntväsendet där? 
Jo, icke en hårsmån bättre än vårt. Hvad betyder kope- 
ken i jämförelse med vår styfver, hvad deras bankosedlar 
emot våra? Huru hafva de icke riksgälds och löpande 
reverser ute långt mera än vi? Men man hör dock där 
ej minsta knorr, och jag ymkar den, som däröfver vågade 
knorra. Kibi[t]kan och Sibirien blefve oemotsägeligen 
hans lott. Hvad hafva vi då att klaga? Låtom oss spegla 
oss uti Karthagos exempel; Hannibal rycker åt Italien 
med sina segrande härar, han slår de romare den ena 
efter den andra; Alperna danas för honom till landsvägar, 
Bom darrar för hans vapen, men Karthago, vant att sträcka 
sin handel öfver hela världen, kände ej annat än den lyck- 
salighet, dess invånare trodde sig ega genom skatters sam- 
lande; få ibland dem tänkte på framtiden och den fara 
Karthago en gång kunde förestå genom det redan mäktigt 
blifna Rom, hvari ärelystnad och begär efter rikedomar 
redan börjat sträcka sig till Karthagos egodelar och be- 
sittningar ; 2:ne partier uppväxte emellertid uti staten, det 
ena visade nödvändigheten att försvara stadens själf be- 
stånd emot utrikes makt och våld, det andras hufvudmål 
var att hushålla och knoga, handla och vandia, äfven med 
fienden; rådet utgjordes till största delen af detta senare 
parti, som uträknade huru kriget skulle föras per debet 
och kredit; ingen ville våga en fyrk; summan var en gång 
gifven därtill likasom på vinst och förlust; mera kunde 
icke bestås. Romarena däremot uppoffrade allt och sparade 
intet. Emellertid lämnades Hannibal, som likväl visat 
huru mycket han kunnat uträtta till sitt fäderneslands 
förmån, utan hjälp, utan understöd; hans segrande trup- 
pers af gång, svält och nakenhet gjorde ändteligen, att 
hjälten tröttnade; och efter det han således länge stridt 262 1790, augusti. i ett angenämt hopp komma rusande öfver landet. Dock 
börom vi hoppas det bästa, då vi ock veta, att konungen 
är den, med hvilken om freden handlas. 

För den 7 är nämndt om en attack af ryssarna uppå 
vår vakt vid Korkiansaari. En hård skärmytsel har därvid 
ock verkligen förefallit, och våra kanonslupar hafva blifvit 
därifrån drifna med 4 mans förlust tillbaka; men de våra 
hafva åter drifvit ryssarna därifrån och bemäktigat sig 
å nyo passet. Andra säga, det ryssarna godvilligt öfver- 
gifvit detsamma i afseende på fredsnegociationerna. 

I dag hörde jag äfven berättas, det freden är i an- 
nalkande, och att konungen är glad att få taga den sådan 
den blir; men månne han kan låta föreskrifva sig lagar 
i denna del? 

I förgår var äfven en duktig skärmytsel vid Anjala, 
därvid vi miste 2:ne jägare, och hvarvid ryssen fick stryk. 
Huruvida sådant liknar sig till fred, lämnar jag därhän. 

Den 10 augusti. Den generalen, som kommenderar 
fientliga trupperna vid Värälä, skall heta Igelström, genom 
hvilken kejsarinnan förnämligast skall bemedla om fred. 
Hit har en fältsekreterare vid namn Schoultz skrifvit, det 
konungen själf varit öfver på ryska sidan hos Igelström 
och fredskommissarierna, under namn af grefve Cronstedt, 
och därstädes i egen hög person inkognito åhört under- 
handlingen om preliminärerna till freden, därom Armfelt 
egenteligen och några andra, som icke nämnas, hade att 
af sluta. I sådan händelse hade väl intet kunnat förelöpa, 
som ej konungen lämnat sitt samtycke till; men kuriöst, 
att här höres ej det minsta, hurudana fredsvilkoren äro, 
ej heller hurudan fred vi ega att hoppas. Om och huru- 
vida någon utländsk makt bemedlar de stridande kronorna 
emellan, är ej heller kunnigt; dock böra vi hoppas det 
bästa. 

I öfrigt bör anmärkas, på det man därefter så mycket 
bättre må kunna göra sig begrepp om följderna och er- 
fara händelsernas sammanhang i en framtid, att de nu 
utvalda kommissarierna för den tillstundande freden äro 
bägge klyftiga herrar, samt att det ankommer därpå, hvil- 1790, augusti. 2ö3 ken af dem är finare, positivare och driftigare för sina 
herrars intressen. Efter berättelse skall Igelström vara en 
ganska spetsfundig och utstuderad man; han skall där- 
jämte ega mycken värld och skicklighet att kunna genom 
intagande fasoner tränga sig till deras hjärtan, som hafva 
att göra med honom. Med ett ord, han skall vara både 
den utsöktaste fransos och tillika den bakslugaste rysse. 
Herr öfverste kammar junkar en skall däremot vara på dess 
sida mera ärlig och uppriktig än bakslug och fin, mera 
gå på än lirkande, mera belefvad än intagande samt mera 
fjär än positiv; med få ord, en god svensk och bastant 
engelsman. Om således dessa karakterer hålla streck, följer 
oemotsägeligen, att deras fredsunderhandlingar icke komma 
att bestå uti lekverk, utan hafva bägge kronorna att hop- 
pas frukter af karlagöromål. Det är sant, att vi ej inne- 
hafva stora inkräktningar, och kunna i anseende därtill 
ej påstå stora förmåner; men så hafva likväl svenska 
vapnen gjort sig respekterade hos en högmodig nation, 
och vår sista seger, då den i betraktande kommer med 
tillståndet i Ryssland, som under kriget med turken nu 
i 4 år och med Sverige på tredje året under den despo- 
tiska Potemkins, hvilken anställt reformationer till statens 
skada, regementstid otvifvelaktigt kommit på nog svaga 
fötter, så tyckes, att vi böra förvänta oss en fördelaktig 
fred och något af våra förlorade länder äfven tillbaka; ty 
konungen har lofvat oss en god fred. — Sat ad interim. 
Den 11 augusti. Ifrån hertigen har den försäkran 
äfven i dag ankommit, att vi ej hafva långt till freden. 
Ännu vet likväl ingen hurudan den kan blifva. 

Anekdoter. 

Under det hertigen med stora flottan låg till ankars 
uti Viborgs bukt, ankom ifrån ryska amiralen Tschitscha- 
koff en parlamentär till svenska flotten. Denne, som var 
en rysk knäs, uppförde sig vid ankomsten med all den 
stolthet, som man har orsak att vänta hos en uppblåst 
själf inbillning. Hertigen får underrättelse om denna man- 
nens djärfva och högtdragande uppförande; man sade 254 1790, augusti. honom äfven, att den ankomna knäsen skulle visa sig vara 
en h[elvete]s kaxe, då han finge företräde. Hertigen log, 
och knäsen fick komma in. 

Vid dennes inkomst gick hertigen honom till mötes 
helt hastigt och fixerade honom med ögon, som trängde 
ryssen genom själen. Vid ett så majestätiskt emottagande 
blef knäsen stum, hela dess stolthet upplöstes vid herti- 
gens ögnakast och han framförde tam såsom ett lam sitt 
ärende, hvilket kort och precis af hertigen besvarades, hvar- 
efter knäsen flat och med slaka vingar åter for sina färde. 

Under farten ifrån Viborgs yttre redd blef den galer, 
hvarå öfverstelöjtnanten vid Nyländska dragonerna Leijon- 
hufvud var, tagen af ryssarna. En af de dragoner, som 
blefvo därå fångna, fann, sedan han med de öfriga blifvit 
förd 7 mil inuti landet, tillfälle, tillika med en skärgårds 
styrman, att sätta sig på fri fot. Det lyckades för dem. 
Livländska bönderna voro dem behjälpliga, de fingo köpa 
sig en liten båt, de satte sig bägge däruti, och uti ett 
ganska hårdt väder begifva de sig på sjön för att söka 
svenska stränderna. Sedan de länge kämpat emot böljorna 
och trodde sig redan vara ur faran, sågo de sig råkade 
emellan 12 ryska skepp. Förskräckta öfver denna nya 
fara och bedröfvade att åter råka i fångenskap, hade de 
ej annan utväg öfrig, än att lämna årorna och lägga sig 
på bottnen samt låta båten drifva emellan vågorna på 
G-uds försyn; detta lyckades dem. Ryssarna, antingen de 
icke blifvit varse denna båt emellan vågorna, eller de an- 
sett det icke löna mödan att taga densamma såsom tom, 
voro, då dessa karlar vågade se upp, långt i sjön ifrån 
dem borta. De fattade därför åter mod och tillika uti 
årorna, hvarmed de lyckligen anlände till Sveaborg, och 
kommo således i sin frihet. Sådan tilltagsenhet förtjänar 
allas beröm. 

Den 12 augusti. Intet nytt förspordes, utom ett all- 
mänt prat om freden. 

Den 13 augusti. Kapten Roos ankom i dag från 
Värälä och berättade, att freden är i annalkande med 
stora steg. 1790, augusti. 255 S. d. ankom en express från Kongl. Maj:t hit till 
staden, som hade i bestyr att ifrån konungens här kvar- 
lämnade saker uttaga genom Greorgii och 2:ne andra en 
af 4 fol. bestående blankett, genomdragen med guldsnören 
och en stor silfverkupa, däruti svenska vapnet var aftryckt 
i rödt vax. Man tror, att freden därå skall skrifvas. 

Den 14 augusti. Fred, fred talas nu om öfverallt. 
Pukor och spel hafva blifvit förda till Värälä. I går aftse 
aftågade musikanter dit. Nu, min vän, liknar det sig åter 
till lugn inom våra gränser; himmelens herre vare därför 
ärad! Och om vi få en hederlig fred, så har detta krig 
varit det hälsosammaste medikament för vår sjuka stats- 
kropp som vi velat önska. Våra inhemska fiender hafva 
blifvit kända, våra utvärtes fiender hafva fått försöka att 
svenska vapnen icke äro slöa. Konungen har blifvit upp- 
lyst om sitt folks, sitt trogna folks karakter ; han har fått 
se, hvartill hvart stånd duger; han är rättrådig och för- 
gäter dem icke, som honom trogna äro. Vi kunna hoppas 
få lefva glada tider och se våld och höghet snäst samt 
en fri trohet belönt. 

Den 15 augusti. 

Den 16 augusti. 

Den 17 augusti. Alla dessa dagar om taltes intet 
annat än fred. Många präktiga och stora anstalter tilla- 
gades på Värälä, och den 19 nästkommande skall den stora 
dagen blifva, på hvilken vi skola få fröjda oss öfver en 
härlig och förnöjande fred. 

Jag önskar, att freden blefve tillfredsställande för 
nationen, och denna önskan gör jag af hjärtat; men om 
det sannas, som här hviskas i mjugg, vet jag ej, hvad jag 
kan säga; dock det förut, att jag tror intet af skvallret. 
Men så berättas saken, [att] konungen, trött af krigsbullret 
och längtande att få komma till fredens göromål och de 
glada nöjen, som i fredens armar tillf orene utgjort hans 
yrken, hans ro och hans nöje, ingenting så högt åstundar 
som fred. Af naturen inquiet i det han sätter sig före, 
blir mera inga hinder för honom, som han ej söker att 
öfvervinna, för att erhålla ändamålet. På denna grund 256 1790, augusti. medgifves allt, hvad honom förelägges. Ryssen påstår 
gamla gränsen, — det beviljas. Byssland påstår upphäf- 
vande af turkiska alliansen, — det beviljas. Ryssland 
påstår, att krigsomkostningarna skola kvittas på ömse 
sidor emot hvarandra, — det beviljas; att halfva landet 
stryker åt, — det beviljas, endast fred fås, endast konun- 
gen slipper till ro. 1788 års anda kunde ej värre svärma 
och breda mera gift omkring, än dessa diskurser, dessa 
hemliga rykten. Motpartiet gläder sig af vunnet spel och 
en förmodad sannfärdighet af deras spådom, att en coup 
de désespoir af en illa anlagd ekonomi varit orsaken till 
kriget, och att en dylik coup slutar detsamma. De rätt- 
sinniga hänga på hufvudet och veta ej hvad de skola säga; 
de lefva emellan hopp och fruktan. Omständigheter an- 
föras än på den ena sidan, än på den andra, och det ba- 
stantaste sinne kan snart råka i tvehågsenhet om hvad 
det skall tänka! Men den trankilaste säger endast under 
allt: ske Guds vilja! 

S. d. Efter en kurirs berättelse skall Sverige icke 
denna gången få ega Fredrikshamn, och knappt nog hvad 
våra vapen eröfrat. Detta gör ganska elak blod. Ingen 
talar mera om storverk, om tapperhet, om fin politik och 
eröfringar. En sorgsen tysthet intar alla, och man hör 
få redliga säga: „Hvarför så snart fred? Ännu finnes för- 
mögenhet i landet, ännu hafva vi tillgång på folk, ännu 
hafva vi ej haft utskrifningar". 

Så är då detta belöningen för så mycken blod, som 
flutit, och för all den rena nit, den trogna haft för hjälten! 
Huru få kunna numera emotstå smädarens tal; ty hvad 
är däremot att invända? Bästa vän, du och jag skola 
vara tysta så länge. Vi skola tiga för alltid törhända. 

Den 18 augusti. I dag hördes intet om freden. 

Den 19 augusti. Det säges, att freden utlyses i dag, 
äfven att konungen skall resa nästa måndag till Stockholm. 
Posterna är o förbjudna att gå öfver hafvet, tills konungen 
kommer. 

Den 20 augusti. Ingen vet ännu hvad freden inne- 
håller för vilkor. Dock tros, att vi få intet; ty våra 1790, augusti. 257 poster dragas från ryska sidan. Fordrar dock bekräf- 
telse. 

Borgå den 21 augusti. I dag blir efter afkunnad 
fred en stor högtidlighet hållen å Värälä. 

Den 22 augusti. I dag hafva vi söndag. Vi hafva 
fred. Vapenbraket fäster ej mera vår uppmärksamhet, 
sysselsätter icke mera våra tankar, våra sinnen. Vi kunna 
friare än förr åhöra våra själars tal. Låtom oss då för några 
ögnablick lämna oss till oss själfva. I dag är heligt. Vi 
skola uppmuntra vår andakt Herranom till lof. Evigt 
vare hans namn prisadt! Han hafver frälst ett folk, ett 
land, som hotades med de grufveligaste olyckor, [af] en ut- 
värtes makt med ett förföriskt inflytande, till dess gläd- 
jande fördel, uppå landets invånare. Dessas medverkan till 
försök uppå regeringsändringar, till försök af konstlande 
och stämplingar emot konungens lif, till försök af krän- 
kande af medborgerlig frihet, allt har tillsammanlagdt ut- 
gjort de tjocka moln, hvarutur tusende krossande viggar 
varit färdiga att utbryta öfver Svea land. Men den alls- 
mäktiges hand har afvändt det onda. Så mycket vi ännu 
hisna vid åtanken af utsikten i landet i krigets början, 
så mycket gladare hafva vi orsak att nu vara, sedan fa- 
rorna äro öfverstånclna. Och då himmelen gifvit oss en 
gåfva, nämligen hoppet, så låtom oss icke förlora den- 
samma, ty igenom denna gåfva kunna vi trösta oss där- 
med, att vårt land skall ännu komma till lycka och. väl- 
måga. Vi böra ej hoppas det, som är stort och utsväf- 
vande, kräsligt och härligt ; det vore en galenskap, hvarf ör 
ock hebreerna beteckna med det ordet nb^is (o: fibbin) 
både hopp och dårskap, ty mänskliga svagheter insmyga 
gärna i dess önskningar sådant, som är både underligt 
och narraktigt. Nej, vårt hopp skall blifva, efter den an- 
ledning händelserna under de nu framfarna åren gifvit, 
att konungen otvifvelaktigt lärt känna dess folk, att han 
redan utsett ett system af botemedel emot inritade oord- 
ningar i landet, emot rikets sjukdomar, att de arga skola 
komma på skam, och att de goda och ärliga en gång 
skola få fröjda sig. 

17 258 1 790, augusti. Den 23 augusti. Sistlidna lördag var en stor fest 
på Värälä. Ryssar och svenskar voro där de uppriktigaste 
vänner. De soldater, som för par veckor sedan törstade 
efter hvarandras blod, omarmade och kysste hvarandra 
nu och drucko hvars andras välgångs skål. Månne män- 
niskorna äro skapade att såsom vilddjuren föröda hvar- 
andra? M. v., jag fruktar före, att det är ett malum ne- 
cessarium naturale. Vildarnas lefnad ger oss exempel och 
bevis därpå. 

Den 24, 25 och 26 augusti. Intet nytt. Sedan Kongl. 
Maj:t den 24 dennes kl. 2 om morgonen lämnat gränsen 
och begifvit sig på resan till Stockholm, så ses här nu 
alla dagar återtågande trupper, och man hör nu de mal- 
contenter tadla och icke tycka om en fred, som efter 
deras tanke kommit att afslutas i galopp. När skola män- 
niskorna en gång blifva nöjda? 

Den 27 augusti. Anekdot. Herr S g, en 

civil karl[a]karl, kommer på Pernå gästgifvaregård och 
måste vänta därstädes på skjutshästar. Gästgifvaren gör 
emellertid sitt bästa, och kapellanen blir tillsagd att komma 

med dess häst i skjuts. Ännu väntar herr S , men 

emellertid ankommo några gardesofficerare, dem S. kände, 
de besvärade sig öfver svårigheten att få skjuts och S. 
sparade ej sin galla öfver skjutsanstalterna och gästgifva- 
ren. Denna försäkrade, att han länge sedan hade tillsagt 
prästen, hvars tur det vore att skjutsa, om häst, men att 
han sådant oaktadt såge, det drängen ännu plöjde med 
hästen på åkern. Herr S. blef häröfver rasande, får sig 
en utkörd kamp under sig och med många svordomar 
försäkrar huru han skulle tukta en präst; red åstad till 
prästgården, hvilket förorsakade ett underligt spektakel 
hvaråt officerarna ej kunde annat än skratta. Efter en 
liten stund kom S. tillbaka, då honom frågades huru hans 
ärende gick. „Bra," svarade S., „men jag fick gifva den 
kanaljen endast ett slag öfver hufvudet", hvarefter han 
började att beskrifva hvad präster äro för infamt folk, 
ehuru de sitta med större privilegier än ridderskapet och 
adeln. Alla hörde, att det var tillgjordt, och visste, att 1790, augusti. 250 han tält annat förr, hvarför S. blef föraktad, och det bil- 
ligt. Sådana karakterer äro ock förhatliga och förtjäna 
att föraktas och hatas. 

Den 28 augusti. Det förmäles, att ryssarna ännu 
skola ligga kvar vid Pumala, ehuru det skall vara öfver- 
enskommit, att hvar skall draga sig ifrån inkräktade stäl- 
len, tillsvidare inom egen gräns. Jag ville önska, att ej 
ryssarna spelte oss något knep. Ingen vet ännu fredens 
innehåll, men man hoppas, att den icke är ibland de sämsta, 
som Sverige fått. Nu torde denna dagbok upphöra, sedan 
icke mer sådana händelser förekomma, som hitintills ut- 
gjort dess hufvudämnen. Måtte en eftervärld, om dessa 
blad då mera finnas, lära utaf dem att vara mera enig, 
mera redlig emot land och rike, än tyvärr många nu varit, 
så skall den skatta sig lycklig och undra huru vi kunnat 
få efter alla oredor ett så godt slut. Personförteckning. Adlercreutz, kapten, sidan 100. 

Ahlberg, 136. 

Aminoff, kapten vid T:hus regem., 97, 103. 

„ öfverstlöjtnant, 107. 
Anhalt, prinsen af, 187. 
Armfelt, C. G., generalmajor, 19, 22, 37, 46, 49, 60, 70, 76, 90, 176, 183. 

„ G. M., öfverste kammarjunkare, 20, 23, 26, 28, 70, 174, 182, 
186, 206, 213, 214, 222, 233, 236, 240, 244, 246, 247, 262,263. 

Bentzelstjerna, 160, 163. 
Bergenheim, 120. 
Bimborg, konsul, 160. 
Björnberg, major, 184. 
Broberg, major, 121. 
Brunow, öfverste, 100. 
„ löjtnant, 119. 
Brusin, kapten vid B:borgs regem., 96. 
Bunge, frih., 21. 

Carl, hertig, 9—11, 14, 17, 19, 24, 46, 66, 70, 71, 74, 78, 79, 82, 86, 
87—90, 92, 113, 121, 144—147, 161, 166, 189, 191, 194, 198, 
200, 204, 206, 210, 224, 226, 232, 263, 264. 

Carpelan, 233. 

Cederström, öfverste, 196, 231, 241, 247. 
„ kapten vid flottan, 167—169. 

Chapman, amiral, 167. 

Criarpentier, artilleriofficer, 103, 104. 

Christiernin, 66. 

Cronstedt, grefve, 188, 222. 

„ öfverstlöjtnant, 206, 216, 217, 218. 

De Geer, riksråd, 67, 84. 

De la Mötte, kapten, 102, 108, 109, 176. 

Delvig, officer, 97. 262 

Denisoff, generallöjtnant i rysk tjänst, 181, 183, 229. 
von Diken, öfverste, 214. 
Dohna, 240. 

Ehrenkrook, kapten, 196. 

Ehrenrooth, öfverstlöjtnant, 26, 98, 142. 

Ehrenströra, kongl. sekreterare, 226. 

Ehrensvärd, amiral, 113. 

Ek, kapten vid B:borgs regem., 98. 

Elmén, ryttmästare, 84, 99. 

Enehjelm, af, 47, 49, 176. 

Engstedt, löjtnant, 140. 

„ fänrik, 141. 

Escolin, amiralitetsfänrik, 167, 168. 
Essen, von, öfverstlöjtnant i rysk tjänst, 84. 
„ kapten i svensk tjänst, 105. 

Fahlstedt, kapten, 110. 

Fahnehjelm, revisionskammarråd, 71, 200, 208. 

„ öfverstlöjtnant vid Jönköpings regem., 176. 

Fersen, riksråd, 67, 84, 178. 
Fieandt, von, löjtnant, 100, 109. 
Fincke, styckjunkare, 104. 
Fingerros, adjutant, 1, 3. 
Finne, underofficer, 99. 
Flege, kapten, 35. 
Fock, löjtnant, 222. 
Fredrik, hertig, 15, 74, 161. 
Frese, öfverste, 222. 
Fåhree, läkare, 137. 

Gadolin, löjtnant, 22, 102, 109, 176. 

„ biskop, 108. 
Gahm, major, 99. 

Georgii, hof rättsnotarie, assessor, 94, 217, 255. 
Greigh, rysk amiral, 19. 
Gripenberg, 213. 

öfverste vid B:borgs regem., 102, 107. 

major, 105. 

fänrik, 108, 141. 
Grunér, anjalaman, 176. 
Grönhagen, kapten, 140, 141. 
Grönvald, kapten vid B:borgs regem., 102, 103. 

Gustaf III (kongl. maj:t, konungen), 11—14, 17—19, 21, 24, 26, 27, 
29—34, 37, 39, 41—43, 47, 59, 60, 70, 72, 84, 85, 113—115, n n 


263 118, 121, 123, 129, 132, 134, 135, 138, 144, 145, 151, 153, 155, 
160, 161, 165, 171, 172, 174—176, 178—180, 182, 183, 185, 187, 
188, 190, 192, 193, 195, 196, 198—203, 207—209, 211, 219, 220, 
222—224, 232, 235, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 261, 252, 254, 
255, 256, 268. 

Guntzel, rysk civilguvernör, 50, 61, 63. 

Gylling, landskamrerare, 117. 

Hamilton, Hugo, general, 127, 128, 183, 188, 189. 

Hastfehr, öfverste, 9, 26, 27, 60, 61, 54, 67, 60, 75, 90, 100, 101, 176. 

„ grefvinna, 1. 

Hjerta, major, 108. 

Hofflander, kapten vid lätta corpsen i Dalarna, 120. 
Hornborg, 210. 
Hård, general, 154. 

Hästesko, öfverste, 2, 6, 28, 30, 31, 41, 47, 49, 78, 79, 84, 102, 
110, 176. 

n öfverstinna, 187. 

löjtnant, 100. 

„ mjölnare, 80. 

Igelström, rysk general, 252, 263. 

Jeil, rysk öfverstelöjtnant, 90. 

Jägerhorn, major, generaladjutant, 4 — 7, 23, 41, 42, 44, 46, 62, 62, 63, 
74, 82, 86, 99. 

Göran, öfverstlöjtnant, 142, 174, 176, 213. 

Lars, major, 83, 110, 111. 
Jägersköld, kapten, 107. 

Kalm, 244. 

Katarina H, 18, 62, 63, 70. 

Kaulbars, von, general, 54, 84, 88, 89, 112, 117, 122, 126, 128—131, 

136, 137, 139. 
Klick, major, 23, 41, 47, 49, 74, 99. 
Klingspor, O., frih., öfverstlöjtnant, 35, 42, 47, 49, 62, 63, 176. 

„ M., generalintend., 109, 125, 171, 195, 207, 208, 210, 211. 

Knorring, von, kapten vid enkedrottn:s regem., 122. 

Henrik, major, 110. 

adjutant, 184. 

rysk major, 182. 
Kocken, officer vid Vennersborgs regem., 74. 
Konow, von, kapten, 126, 126. 

„ fänrik, 97, 98, 108. 
Kothen, von, 47, 49, 176. n 

n n 264 

Krsemer, von, officer vid Flemingska regem., 33. 
Krogius, biskop, 214. 

JLadau, kapten, 54. fc 

Leijonhjelm, mönsterherre, 160. 
Leijonhufvud, frih., 41, 67, 114, 115. 

„ öfverstlöjtnant vid Nylands dragoner, 231, 240, 244, 

254, 254. 
Leijonstedt, öfverste, 41, 62, 97, 176. 
Levenhaupt, general för husarerna, 216. 
Lilljehorn, vice landtmarskalk, 133, 136, 144, 163. 

„ kapten, 203, 231, 240, 241. 

Lindholm, konspiratör, 142. 
Iitta, malta-riddare, 152. 
Lobanoff, kommendant i Fredrikshamn, 69. 
Lode, kapten, 109, 176. 

Mallen, häradshöfding, 101. 
Mannerheim, major, 73, 74, 176. 

Meijerfelt, general, 47, 50, 54, 74, 88, 89, 100, 101, 103, 117, 119, 120, 
122—124, 128, 131, 139, 171, 179, 195, 206, 219, 220, 231, 238. 
Michelson, " rysk general, 26. 
Montgomery, öfverste, 13, 76, 78, 79, 88, 91. 
Munck, grefve, 133, 157, 166. 
Musin-Puschkin, rysk general, 162. 
Möller, general Rasumovskis sekreterare, 237. 
Mörner, kapten, 166. 

Nassau, prinsen af, 162, 198, 220, 223, 229, 244. 
Nathorst, kirurg, 137, 171, 214, 246. 
Nisbeth, löjtnant, 196. 

Ollonqvist, af skedad kapten, 119. 

Otter, von, S., öfverste, 28, 30, 41, 47, 49, 56, 78, 84, 176. 

Palmgren, traktör från Björneborg, 86. 
Panin, rysk grefve, 68. 

Pastelberger, von, regements-kvartermästare, 3. 
Pauli, generalmajor, 194, 200. 

Peter Paulovitsch (a: Paul Petrovitsch), rysk storfurste, 68, 74, 76. 
Phaler, löjtnant vid B:borgs regem., 140, 141. 
Pihl, kirurg, 121. 
Pistolkors, 151. 

Plåten, von, general, 70, 80, 87—89, 108, 115, 117, 127, 133, 186, 188, 
189, 195, 200, 214, 238. 265 Pollet, general, 176. 

Poppius, artilleriofficer, 140, 141. 

Posse, general, 88, 89. 

Ramsay, frih., landshöfding, 112. 

„ löjtnant, 180. 
Rasuniovski, rysk diplomat, 236. 
Rautenfelt, rysk general, 90, 98, 99. 
Rehbinder, löjtnant, 100. 
Rohr, major, 184, 201. 
Boos, löjtnant vid västmanlänningarna, 116. 

„ kapten, 140, 141, 246, 264. 
Ruthensparre, frih., 242, 243. 
Ruuth, anjalaman, 176. 

Sandels, 101. 

Schantz, von, officer, 141. 

Schoultz, von, kapten, 20. 

» styckjunkare, 20. 

„ rysk general, 128, 129, 161. 

Schultz von Ascheraden, frih., öfverste, 225. 
Sederholm, assessor, 101, 168. 
Segerstorm, 102, 176. 

Segerstråle, major vid Nylands infanteri, 207. 
Siegroth, general, 36, 36, 60, 100, 130. 
Silvan, kämnersrätts fullmäktig, 130. 
Sparre, excellens, 157. 
Sprengtporten, G. M., 6, 44, 68, 70, 78, 88, 90, 91, 99, 108, 120, 126. 

„ M. V., 90. 

Stackelberg, öfverstlöjtnant, 78, 79, 84. 
Steding,* brigadchef, 96—98, 101, 110—112, 117, 120, 128, 129, 141, 

142, 159, 160, 187, 230, 233, 245. 
Stendern, von, preussisk officer, 169, 164. 
Suttoff, rysk major, 99. 
Svedenhjelm, öfverste, 100, 111, 184, 189. 

Tandefelt, brukspatron, 119, 124, 125, 178, 229. 
Tavast, major, 174, 176, 214. 
Tigerstedt, öfverstlöjtnant, 179. 
Toll, general, 13, 24, 60, 157, 166. 
Troil, von, kapten, 71, 176. • Så skrifves namnet uti originalet. Genom förbiseende har 
detsamma emellertid vid tryckningen blifvit ändradt till StedingAr, en 
form som egaren först senare upptog. 266 Tschitschakoff, rysk amiral, 253. 
Törne, von, 23, 41. 
Törning, öfverste, 245. 

Uggla, löjtnant, 12. 
Uhr, assessor, fältsekreterare, 210. 
Ullner, lagman, 161. 
Ungern-Sternberg, rysk major, 175. 

Wachtmeister, 25, 180, 183. 
Valander, löjtnant, 196. 
Wallén, häradshöfding, 112. 
Wallenqvist. 160. 
Vegesach, von, kapten, 176. 

„ major, 186. 

Wetterhoff, kapten, 104, 106. 
Wilbrand, C, anjalaman, 176. 
Wilhelms, anjalaman, 176. 
Willebrand, von, F., kapten, 102, 108, 109, 176. 

„ C, löjtnant, 109. 

„ fröken, 125. 

Virgin, kapten, 195. Zelow, befälh. för svenska kosacker, 129, 156. 

„ major vid T:hus regem., 62. 
Zimmerman, rysk general, 247. Rättelser: Sid. 35, rad 23 står: B. Klingspor — las: b[aron] Klingspor 

„ 42 r 7 „ x. „ „ n ii 

„ 48, not. „ reduktion — „ redaktion. 

„ 62, rad 20 „ Zelo — „ Zelo[w] 

„ 90 „ 10, efter Raathenfelt tillägges (o: Rautenfelt) 


:v<fr.f.;&i4s* ,' A r ' w 


-^ '<"?-* 


';-\ 


*, 


I' 


- 


.") 
'•> 


/ 
* 


V 4 


, 


'» - 


^ 


\ 


1 


> 
A 
\ 


' 


' '• v 
■_?• —I A -\ \ K / i v « w s Wttils titgifiia ökrlfter : 

?W>.. X/ ^-<'l ■ *;■■ ••-;. \..'\' - v ' l' ■'■' . ,%? 

L H. G, Porthans bref Hir M. Calonlus^ t, utg. af W. Lagus. — 34l + 68 

sid. stör 8:o \ :\ . , . .'•> . . . . . .;T i\ ...;..>. * . l . . . .'.'\ 8;r- 

II; *Förhandlingar ocji Uppsatser, 1, (Llttigre uppsatser af JJstlander, 

Lagus öch Schybergsöfc) — 62-)wU2' f si<f. liten 8:o. . . ^ . ,T . . 2?§Q 

III. Finlands territortela församlingars ålder, utbildning och ulgrening jntill 

1885 års utgång, af K, G. Leinberg. — 159 sid. litenr 8:ct . . l . . f: — 

IV. Borgareståndets; Protokoll vid Borgå iandtdag 1809, utg*. af Elis Lager- 
C . blad. — ^411sidv stot 8:0 ' . . . v .\ . . ... y. .-. • .. , «->->^V; . . 8t-^ ° 

V. yH. G. Porfhans bref ti^l M. Calonius. % utg. afrW.'Lagu& -a .263 + ^ - f 

^106 éid/stor 8:0 . . . ,,. . ... .,',.. • ^ • > '* ^ ■ '• .• *' r-.» ^A 8;-^ ' v 

VI. ^Förhandlingar och Uppsatser. 2. (pängre uppsatser af EstMde*, v ■' * 

JFrosJérus, Lagus m. ii.) ^44-f 268 sid, liten,8:o\ ..... ; . 3:7,5 -\ 

VII/ Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna, af A. O. Freudenthal och , , ' 

' H. A. Veudeli — 328 sid. stör 8:o . .'. . >. .i . . <..-. . , . .'. ,m 6: — 
vVm. *Hi$toriskhpolltiftka anteckningar af H. F. 4dtefcreutz. 1743—1796, utg. , 

a(f Elis Lagerblad.,— 185 sid. liten v 8to . . .; . . . '. . , ^.\ . . , 3:^- f< 
-IX. *FÖrhandl / ingar och Uppsatser. % (fyängre uppsatser af Th/Westrin, ,' V _*'"*" 
»'v Fréudeuthal, Sphybergson, nr. fli) —-40-1-3^8 sid: liten 8:o . . .' 4:— ; '\ t ' , 

v X. ^Reseanteckningar af p, J.. Bladh ocb C, F. Hornstedt, utgv af J. O. I. 

Rancken och Elis Lagerblad. ■=-* 176 sid.- liten 8:o i . v V . . . * ,*3:^- ., ( 

XI.l. Jsbo akademis studentmatrikel, af 1W-. Lagus. 1.^-50+ 108 sid. Åtor8;o 4:— ' j 
Xll2. Åbo akademis studentmatrikel, af W. Lagas. ^. -^- 153 *id.\stor 8:0 4: — O 
XI.3. >Åbo, akademis studentmatrikel, af W, Laguä. 3. — 157^40 sid. stor 8:0 4: — r - . 
XI.4i Abö akademis studentmatrikel, af W i( Lagus. 4. — 224 sid. stor 8:0 2:'— 2 r -"■ 
^XI.5. Abo akademis studentmatrikel, af W? La^s. > ö; rr 248 sid. stor 8:0 1 3: — 
XI.6. Åbo akademis studentmatrikel, af W. Lagus, ^.— 241 sid., hvartHl 
/ j register 50 sid. stor 8:ö .<. « . : . . . . .-.; . . ..../. .:. ... . '. ,2: —r, 

XII. Vöråmålet, ljud- och formlära, ordlista med register/språkprof, af A. O. 

\ / Freudenthal. — 200 sid. liten 8:0^ f/ . . .'. .< .: .-.-, » , v . ... . . . > 3:50- 

XIH. *Förhandlingar oc^h Uppsatser. 4. XL^ 11 ? 16 uppsatser af Schybergson, ' 

'ffultin, Vendell.hi. fl.)v — 34^130 sid. liten 8:0 . /. : . . . . T 3: — 

XIV. De finska klostrené historia, af K. &. Leinbér|. — 500^ sid. liten 8:0 4: — 
XV. *Hefsingfor8 stads historia från 1640 till stora ofreden, pt Erik Ehr- 'y 
, ström. — ' 171 sid. liten 8:0 v .....,.......:..., ^ ': 3rö0 

XVI. *Åbo universitets lärdomshistoria. 1. Medicinen, af L. W. Fagerlund , 
. och Robert Tigerstedt. — 216 sid: liten 8:0 v . ...... ^, .. . 3:&0 

XVII. *Åbo universitets lärdomshistoria. 2. Juridiken, af Axel Liljenstrand, 

— ;94 sid. ^n 8;o . , .... ......... ... • , : . : . . ... 2:50 

XVIII. *Förhandlingar och Hippsatser. bJ (Längre uppsatser af Frösterus, ^ 
\ ^Scbybergson, Leinberg, Nördmanh m. fl.) — 45 -j- .218 sid. liten 8^> 3: 50 
XIX. *Åbo universitets lärdomshistoria. 3. Historien, af M. G. Schybergson. 

'— 168 si(^. liten 8:0 ' . ., . 3:^-^ 

XX. * Förhand Ungar och Uppsatser. 6; (Längi« uppsatser af Gustafsson, ->' 

W. Lagus, ETifving m. fl.) — 148-+U21 sid, liten 8:0 ... . . . 2:50 

X,XI. Katalog öfver den svenska literaturon i Finland samt dUrstädos utkomna 

arbeten på ,fränitnande språk 1886 — 189CK Uppgjord af H; Berg- ( 
roth. t- 175 N sid. liten 8:0' -. . . . ♦ ,' ,. r . . . . . . , . . * /. ; . ä\— 

XXIL Finska prästerskapets besvär. och Kongl. majestäts därpå jfif na resolu- 
tioner. Från slutet af ,1620*talet intill störa ofredens slut. Sam- 
\ s lade af K> Gl. Leinberg'. — 474 sid. stör 8:0 . '.>. .... ,j . . , 8: - 1 - 

XXIII. *Åbo universitets lärdomshistoria. 4 A Teologin, förra delen/ af Herman 

Råbergh. — 187 sid. , liten 8:o s . . . ':•.. . r . . 3: — v ~i 

\ . ' XXIV. ^Förhandlingar ooh Uppsatser. 7. (Längre uppsatser af J; E. Strtfm- 

\ borg, R. Hausen, P. Nordmann m. fl.) -- 72 + 137 sid. liten 8:0 2 5& 

t i-S' l 

' > N I / XXV. Bondeståndets Protokoll vid Borga landtdag 1809, utgifna af Elis Lager- 
blad; ^- 282 sid, stor 8:0 ... K . .... s . ; 5:50 ; 

XXVI. *Abo universitets lärdomshistoria. 6. Filologin, af LA. Heikel. — 334 . 

sid. liten $:o ................. , x 3:50 

XXVII. Johan Henrik Kellgrens Bref till Abraham Niclas Clewberg, utg. af Hen- 
rik Schttck. ^ 89 + 136 + 19 sid. stor 8:0.. . . . . . , . , •.,. .". £50 * 

XXVIII. ^Förhandlingar och Uppsatser» & (Längre uppsatser af E. Lagerblad, . v i 

; E. W. Bergman, C. G. JSstlander, R. Hausen öch M., Gr Scby- 1 

*•'-,• bergson.) — 47 + 288 sid. liten 8:p . . A . . .:.-'.', Ii.:...". 3:76 i 

XXIX. Östgötalaoen med förklaringar af A. O. Freudenthal. — IV + 280 i 

sid. liten 8:0 . .,. . , % /. *..■ . .... ....... . ; . . ... 8:50 

XXX. ^Förhandlingar 00b Uppsatser. 9. (Längre uppsatser af E, Lagus, V. • - -j 
x ; ..-, Söderhjelm, G;i Cygnaeus, X- Hultin och P. Nördmann.) — 

50+036 si<L liten 8:0 S ^. .,..;., 4 . 3:75 

XXXI. JÖns Buddes bok. En handskrift frän Nådendals kloster, utgifven ge- 

\\ nom O. fi Bultman, — XXII + 256 sid. stor 8:0 . . c , *-.'",* . . 5:'— 
XXXII. *Åbö universitets lärdomshistoria, 6. Naturalhjstorien, af Otto E. A. \ } 
Hjelt **- tV + 446 sid. liten 8u> , , .,.,.. '.' . , . 4ij5 ! 

XXXIII. *Rasebprgs slotts historia, af Torsten Hartman. — 155 sid. liten 8:0 . 2: 76 "j 

XXXIV. *Förbandlingar och Uppsatser, 10. (Längre uppsatser af G. Cygnaöup, 1 

K. G. Leinberg, C. G. Betländer och Ei Lagus). — 82+194 . .1 
sid. liten 8» (...... * .... < .. ^ ........ r ....... . . 3:— i 

. XXXV. Katalog Ofver den svenska Itteratiireit i Finland samt arbeten af inhemska 

författare pä främmande språk 1891— 18*5. Uppgjord af Yrjö • 

-• Hirn. h- 266 sid. liten 8:6. r . ...; ^ .;... . 3:50 

XXXVI. *Fö>bandlingar och Uppsatser. II. (Längre uppsatser af I, A. Heikel 

. ,, G. Frosterus och Yrjö Him). — &+216 + 33 sid. Uten 8:0.: 35: — , >j 
XXXVII. *Åbo universitets lärdomshistoria. 7. Matematiken och fysiken, af K. F*. A 

Y Slotta» — 293 sid. liten 8:0 . . , . T. 3:50 ] 

XXXVIII.. Bref från Henrik Gabriel Porthan Ull samtida, utgifnaaf Ernst Lagus. 

\/ + 360 sid,^stor 8:0 ...... * ^ ........ w .... 8:— ; 

XXXIX. *Fb>handlingar och Uppsatser. 12. (Längre uppsatser af Carl v. Bons- 

-' dorff och Hj, Appelqvist). — 71 + l92 + ll sid. liten 8:0 ... 3: — 
XL. Prästeståndets protokoll vid Borgå landtdag år 1809 jämte Handlingar % 

rörande landtdagen, utgifna af Elis Lagerblad. — 586 sid. stor 8:0 10: — 
. XLI. *Ftnlands svenska vitterhet, f. Jakob Tenastrdms vittra skrifter I urval 
med en lefnadsteckning, af M. G. Schybergson. — CLIX + 280 
V sid.? liteH 816 ....... .<. ... ..-:..:..... .- . ... r . . . . . 4>50 * 

XLU. *Åbo universitets lärdomshistoria. 8. Kemien, af Robort figerstedt. — 

210 sid. liten. 8:0. . ^ ....;. „';_.,.. . . , ; , . * . ... . 3: — 

XLIII. s En samKng översättningar och bearhetnlngar från romerske och franske 
) , ^ författare. Utgifningeh ombesörjd af T. SL Dillner. — XX + 145, 

- sid. stor^8:o . . ....*. «; 4: — "* 

XLI V. *Dagbok, Wrd under kriget i Finland 178a- 1790 af auditören C. C. Ekman, 

' ^ utgifyen af Reinh. Hausen. — XI + 266 sid. liten 8:0 . , * . . 3: — 

"' ■- ( ' . ' • r' ';:'•"'• f -' •-■','' ' ' 

- OBS. De med *j utmärkta tomerna hafva utdelats åt alla medlemmar, tle 
öfriga y endast åt stiftare. v -•'-<■• 

'';'■'.•'' '\ U ' . " ' 1 - " . " , • ' 

' -* ^ * . 

' » - • . ' , ', ,' - . ■ . , . - 

, -. . • . ; - u - t : ... 

. ■ - ■ . . . ^ , c/ v. 


r~\ &*'- »»-■ *■* u'tC 2 - 10 53 .»IJljWP 


H-., 4 . L